ELEARNING.SK | PR SPRÁVY | GSGROUP | NAJDES.SK | BRIGÁDY, PRÁCA | GLOBALOFFICE.SK | REGISTRAČNÉ VIRTUÁlNE SÍDLO FIRMY | MINCE | CMS | ESHOP | TESTIVA
Prihlásenie:
>Staňte sa redaktorom eQuark.sk

eQuark.sk

Anketa

Ak by ste o tom mohli rozhodnúť práve vy, zaradili by ste Pluto opäť medzi planéty?

Quark

Ako na ochorenia mozgu

21.4.2010 08:55:58 | * q
| Počet zobrazení: 2353x

Jedno z pracovísk na Slovensku, ktoré vykonáva unikátne mozgové operácie, je Neurochirurgická klinika SZU banskobystrickej Roosveltovej nemocnice. Jej dlhoročný prednosta prof. MUDr. Miroslav Galanda, CSc., vypracoval špeciálnu metódu na liečbu detskej mozgovej obrny.

 

Dynamický rozvoj technológií vo svete sa prejavuje aj v jednom z najnáročnejších odborov medicíny, v neurochirurgii. Akými modernými prostriedkami si pomáhate pri diagnostike i operáciách?

Najmä magnetická rezonancia a zavedenie mikroskopu pri neurochirurgických operáciách s podstatným zjemnením operačnej techniky výrazne zlepšili výsledky liečenia chorých. Magnetická rezonancia (MR) vie dnes detailne znázorniť rôzne tvarovania štruktúr v mozgu či v mieche. S použitím špeciálnych vyšetrovacích postupov dokáže dokonca lokalizovať mozgové centrá, riadiace mechanizmy reči, vôľového pohybu a iných mozgových funkcií. Deje sa tak na podklade zmeny, ktorá nastáva pri aktivácii mozgovej kôry pri určitých funkciách (funkčná magnetická rezonancia – fMR). Pri využití špeciálneho programu tzv. traktografie vieme znázorniť aj nervové dráhy, ktoré v mozgu spájajú jednotlivé centrá a vedú výsledné informácie k periférnym jednotkám. Spektroskopická MR pomáha pri rozlíšení nádoru v mozgovom tkanive tak, že zistí zmeny pomerov metabolitov buniek. Pozitrónová emisná tomografia (PET) dokáže zobraziť aktivitu mozgových nádorov a bez nutnosti operácie nám pomáha posúdiť ich zhubný charakter na podklade zvýšeného vychytávania glukózy či iných látok v tumore.

Ako sa viete pri operácii orientovať v takej zložitej štruktúre, akou je mozog?

Pomocou neuronavigácie podobnej tej, ktorú používame pri ceste autom po neznámych cestách, vieme dnes preniesť obrazy z magnetickej rezonancie do mikroskopu tak, že miesto, na ktoré je zaostrený mikroskop, sa nám znázorňuje v operačnej sále na obrazovke. Vieme, kde v danej chvíli operujeme, kde sa nachádza tumor, ktorý potrebujeme odstrániť a, naopak, kde sa nachádzajú nervové štruktúry, ktoré musíme pri operácii uchrániť, aby sme ich nevyradili z funkcie a trvale nepoškodili chorého. I keď údaje z funkčnej magnetickej rezonancie pri lokalizácii nie sú úplne presné, máme k dispozícii také metódy, ktorými sme schopní identifikovať kôrové centrá či nervové dráhy. Najčastejšie na tento účel využívame elektrickú stimuláciu, pomocou ktorej aktivujeme, prípadne tlmíme činnosť vyšetrovanej oblasti mozgu. Pri operácii, keď je pacient v narkóze, priamou elektrickou stimuláciou v oblasti precentrálneho závitu v mozgu, kontrolujeme jeho motorické reakcie vizuálne a snímaním aktivity jeho svalov (elektrograficky). Ak pacienta počas operácie prebudíme (awake craniotomy), môžeme pri stimulácii sledovať aj zmeny počas aktívneho pohybu chorého či zmeny v reči, ktoré vyhodnocuje logopéd, keď sa dostávame do oblasti, ktorá sa zúčastňuje na porozumení a tvorbe reči.

Predpokladáte však, že rakovinové nádory v mozgu vedia jeho vzhľad celkom zmeniť?

Mozgové štruktúry môžu byť prerastaním tumoru také postihnuté, že ani pod mikroskopom nevieme rozoznať, ktorá z nich je pre pacienta a jeho funkciu dôležitá a ktorú je možné odstrániť. Pomocou neurostimulačných metód vieme dosiahnuť rozlíšenie funkčného mozgového tkaniva a tumoru. Pri zhubných tumoroch sa podaním kyseliny aminolevulovej pacientovi fluorescenčne zobrazuje priamo v mikroskope tkanivo tumoru, ktoré treba ešte odstrániť. Vyvinuli sme špeciálnu elektródu, vhodnú na podkôrovú identifikáciu nervových dráh a zároveň na odstraňovanie nádoru. Magnetická rezonancia uskutočnená priamo v operačnej sále môže ukázať, kde sa ešte nachádzajú prípadné zvyšky tumoru. Ide o metódu finančne náročnú, ktorá sa na Slovensku zatiaľ nepoužíva. Radikálne odstraňovanie tumorov zvyšuje dobu prežívania chorých, no treba ju uskutočniť bezpečne, bez trvalého funkčného neurologického postihnutia pacienta.

Ako však môžete pacientovi pomôcť vtedy, keď nie je vhodné odstrániť mozgové tkanivo?

Elektrická stimulácia sa využíva aj na ovplyvnenie niektorých ochorení mozgu modulovaním jeho funkcie – neuromoduláciou. Do presne zvolených štruktúr mozgového tkaniva sa zavádzajú elektródy. Ich dlhodobou aktiváciou elektrickým prúdom so špeciálnymi parametrami sa mení požadovaná funkcia týchto štruktúr. Takto je možné ovplyvniť u chorých príznaky centrálnej poruchy pohybu, ako je trasenie rúk, zvýšené svalové napätie, neutíchajúce bolesti, určité typy epilepsie, dokonca ovplyvniť závažné psychické poruchy ako depresia či výnimočne chorobnú obezitu. Samozrejme, tieto metódy sa nehodia pre všetkých pacientov. Elektródy zavádzame zväčša stereotaktickou metódou, čo znamená, že ich vedieme cez malé dierky, netreba pritom otvárať celú lebku. To je pre pacienta veľmi šetrné. Je pri vedomí, utlmený liekmi tak, aby dokázal spolupracovať. Vyhneme sa záťaži celkovej narkózy a náročnému pooperačnému zotavovaniu. Princípom stereotaxie je pomocou tomografie alebo magnetickej rezonancie dosiahnuť presný bod v mozgu, určený tromi súradnicami X, Y, Z. Pacient má pri tom hlavu zafixovanú v sterotaktickom ráme, vytvárajúcom stred a základnú rovinu trojdimenzionálneho priestoru. V orientácii lekárom pomáha počítačové preloženie (fúzia) obrázkov MR so stereotaktickým atlasom, v ktorom sú presne zakreslené jednotlivé mozgové štruktúry.

O vašom pracovisku je známe, že pomáha deťom postihnutým detskou mozgovou obrnou. V čom spočíva tá pomoc?

Áno, vypracovali sme techniku stereotaktickej stimulácie predného laloka mozočka, ktorá umožňuje zmierniť príznaky poškodenia centrálnej nervovej sústavy, vyskytujúcej sa pri detskej mozgovej obrne.
Detská mozgová obrna (DMO) je označenie pre ochorenie, ktoré vzniká ako následok poškodenia ešte nezrelého mozgu a miechy. Najčastejšie býva príčinou nedokrvenie mozgu pri pôrode, infekcia alebo jeho úraz, nedokonale vyvinutý a nedonosený plod. Prejavuje sa vznikom centrálnych porúch regulácie pohybu, môže byť sprevádzaná aj zaostávaním v mentálnom vývoji či vznikom epilepsie. Takéto dieťa má často problémy s rýchlymi neovládateľnými pohybmi na konci končatín, v oblasti ramien sa vyskytujú skôr pomalé krúživé pohyby, oba príznaky sa však môžu kombinovať (choreoatetóza). Môže mať problémy s chorobným napätím svalstva (spasticitou) buď len na dolných končatinách, alebo postihuje celé telo. Ak je svalové napätie zvýšené, obmedzuje vôľový pohyb a býva bolestivé.
Základným liečebným postupom pri detskej mozgovej obrne je intenzívna, odborne vedená rehabilitácia, ktorá sa má začať v čo najskoršom štádiu ochorenia. Jednou z metód, ktorá pomáha zmierniť prejavy ochorenia, je neurostimulácia v hlbokých štruktúrach predného laloku mozočka. Je výhodnejšie uskutočniť ju u chorých, ktorí sú mentálne schopní spolupracovať pri rehabilitácii. Neurostimulačný výkon sa robí pomocou elektród. Stereotaktickým spôsobom ich zavedieme do hlbokých štruktúr predného laloka mozočka. Uloženie elektródy a jej stimulačný efekt sa skúša už na operačnej sále. Elektrický prúd má pri tom frekvenciu 200 Hz, impulzy majú šírku 0,4 ms a sú pravouhlé. Prietok elektrického prúdu sa postupne zvyšuje od 0,5 mA do hodnôt, kedy dochádza stimuláciou k vyprovokovaniu chorobných príznakov – výraznému zvýšeniu napätia v svalstve končatín, ktoré sú postihnuté ochorením (zvyčajne od 1 až 2 mA). Dosiahnutie opísanej odpovede svedčí o tom, že sme pomocou neurostimulácie vstúpili do okruhov, ktoré regulujú chorobné svalové napätie. Elektródu v tomto mieste fixujeme v lebke a vyvádzame cez kožu von, aby sme mohli uskutočniť stimulačné testy. Po úspešných testoch – zvyčajne do siedmich dní – ju napojíme podkožne na generátor impulzov (neurostimulátor), ktorý implantujeme chorému do oblasti pod kľúčnu kosť. Súčasťou neurostimulátora je zabudovaná batéria ako zdroj elektriny.
Generátor má naprogramované také hodnoty elektrického prúdu, ktoré znižujú svalové napätie. Účinok sa začína prejavovať okamžite po zapnutí stimulácie a býva spojený s pocitom relaxácie a príjemna. Naopak, vyššie hodnoty stimulácie navodzujú celkové nadmerné zvýšenie chorobného napätia v svalstve a sú sprevádzané pocitom nepríjemna až strachu. Hodnota stimulácie sa musí okamžite znížiť. Elektródy aj stimulátor sú vyrobené so zdravotne nezávadného materiálu. Majú zvyčajne štyri aktívne kontakty (zmes platiny a irídia), hrúbku 1,27 mm. Individuálne naprogramovaný generátor stimuluje jednotlivé kontakty elektródy osobitne (monopolárne) alebo kombinovane, podľa potreby pacienta. Stav elektród môžeme sledovať pomocou programátora a v priebehu liečby urobiť aj zmeny parametrov stimulácie.

Čo sa deje počas stimulácie a aké sú výsledky u detí s detskou mozgovou obrnou?

Pri DMO sa počas stimulácie postupne znižuje svalové napätie chorého. Po 15 až 20 minútach sa účinok nemení, ale pretrváva aj pri vypnutí stimulácie nasledujúce 2 až 4 hodiny. Preto podľa výsledku testu programujeme cyklické zapínanie stimulácie (zvyčajne 15 až 20 minút zapnutá, 2 až 4 hodiny vypnutá).
Počas neurostimulačnej liečby sa znižuje mimovoľné sťahovanie svalov, počas niekoľkých týždňov i mimovoľné pohyby v končatinách. Zlepšuje sa artikulácia pri reči, celkovo nálada pacienta a jeho spolupráca pri rehabilitácii, zvyšuje sa kvalita jeho života.
To, ako vieme aktivovať pomocou neurostimulácie vedomie, nám naznačuje, že by to mohla byť cesta aj na ovplyvnenie dlhodobých stavov poruchy vedomia.

Je zavedenie elektród do mozgu trvalé?

Podstatnou výhodou neuromodulácie oproti veľkým operačným zákrokom, pri ktorých dochádza k deštrukcii mozgového tkaniva, je vratnosť navodenej zmeny. Ak vzniknú vedľajšie účinky stimulácie, vieme zmenami frekvencie či polohy elektród v mozgovom tkanive upraviť účinnosť celého stimulačného systému. Neurostimulačné techniky sú finančne náročné a vyžadujú pravidelné odborné sledovanie pacientov a celého implantovaného systému.
Neuromodulácia neodstraňuje priamo príčinu ochorenia, ale dokáže priaznivo ovplyvniť jeho príznaky. Aby mohol pacient využívať jej pozitívne účinky, je odkázaný používať ju doživotne. Moderné diagnostické metódy, sofistikovaná operačná technika, tím spolupracovníkov z pridružených odborov pod vedením skúseného neurochirurga tvoria hlavné piliere úspešného liečenia chorých v neurochirurgii.

Zhovárala sa JANA MATEJÍČKOVÁ

Zdieľaj článok
 
Hodnotenie: 2,80
Príspevok na titulke

Vyberte článok na titulku kliknutím na linku

 

www.brigada.sk - brigády, brigáda, práca, zamestnanie www.najdes.sk - katalóg, portál, vyhľadávač www.equark.sk - veda, výskum, technika www.uvery.sk - úvery, pôžičky, hypotéky www.elearning.sk - elearning, LMS, vzdelávanie, kurzy, elektronické vzdelávanie www.globaloffice.sk - registračné sídlo, virtuálna adresa a kancelária www.globalhosting.sk - domény, doména, webhosting, hosting www.globalweb.sk - CMS, WCMS, redakčný systém, publikačný systém www.globalshop.sk - internetový obchod, eshop, e-commerce Global Services Slovakia s.r.o. - www.gsgroup.sk, informačné systémy, portálové riešenia, intranety, web dizajn

Generuje redakčný CMS systém GlobalWeb spoločnosti Global Services Slovakia s.r.o.