ELEARNING.SK | PR SPRÁVY | GSGROUP | NAJDES.SK | BRIGÁDY, PRÁCA | GLOBALOFFICE.SK | REGISTRAČNÉ VIRTUÁlNE SÍDLO FIRMY | MINCE | CMS | ESHOP | TESTIVA
Prihlásenie:
>Staňte sa redaktorom eQuark.sk

eQuark.sk

Anketa

Ak by ste o tom mohli rozhodnúť práve vy, zaradili by ste Pluto opäť medzi planéty?

Quark

Vedci vynašli čip, ktorý napodobňuje činnosť mozgu

23.11.2011 18:39:52 | * q
bbc.co.uk. | Počet zobrazení: 1449x

Ta­ké­to či­py by moh­li byť zá­kla­dom prís­tro­jov s ume­lou in­te­li­gen­ciou či pros­tried­kom na ko­mu­ni­ká­ciu me­dzi ume­lo vy­ro­be­ný­mi čas­ťa­mi te­la a moz­gom. Ved­ci z Mas­sa­chu­set­tské­ho tech­no­lo­gic­ké­ho in­šti­tú­tu ús­peš­ne nap­re­du­jú v sna­he vy­tvo­riť po­čí­ta­čo­vý sys­tém, kto­rý je schop­ný na­po­dob­niť čin­nosť moz­gu. Navrh­li po­čí­ta­čo­vý čip, kto­rý imi­tu­je sprá­va­nie moz­go­vých neu­ró­nov po tom, ako prij­mú no­vú in­for­má­ciu. Ta­ké­to či­py by ča­som moh­li byť pros­tried­kom na ko­mu­ni­ká­ciu me­dzi ume­lo vy­ro­be­ný­mi čas­ťa­mi te­la a moz­gom. Ta­kis­to mô­žu byť zá­kla­dom prís­tro­jov s ume­lou in­te­li­gen­ciou.

 

V moz­gu sa na­chá­dza prib­liž­ne 100 mi­liárd neu­ró­nov, kto­ré tvo­ria syn­ap­sie - spo­je­nia umož­ňu­jú­ce pre­nos in­for­má­cií. Ten­to pro­ces sa na­zý­va plas­ti­ci­ta a je zá­kla­dom množ­stva moz­go­vých fun­kcií, ako je nap­rík­lad uče­nie či pa­mäť. Tím na če­le s ved­com Pchu­nom Čchi-San­gom vy­tvo­ril čip, kto­rý do­ká­že si­mu­lo­vať ak­ti­vi­tu jed­nej ta­kej­to syn­ap­sie. Tá zá­vi­sí od tak­zva­ných ióno­vých ka­ná­lov, kto­ré ria­dia tok na­bi­tých ató­mov. Čip má prib­liž­ne 400 tran­zis­to­rov, kto­ré sú pre­po­je­né tak, aby fun­go­va­li rov­na­ko ako ióno­vé ka­ná­ly v moz­go­vej bun­ke. „Te­raz má­me spô­sob, ako za­chy­tiť kaž­dý je­den ióno­vý pro­ces, kto­rý sa ude­je v neu­ró­ne," po­ve­dal Čchi-Sang. „Je to dô­le­ži­tý pok­rok v sna­hách za­hr­núť do či­pov všet­ko to, čo už o bio­ló­gii neu­ró­nov a synoptickej plas­ti­ci­te vie­me," vy­jad­ril sa Dean Buo­no­ma­no, pro­fe­sor neu­ro­bio­ló­gie na Ka­li­for­nskej uni­ver­zi­te.

Ve­dec­ký tím plá­nu­je pou­žiť svoj vy­ná­lez na tvor­bu sys­té­mov, kto­ré bu­dú si­mu­lo­vať špe­ci­fic­ké ner­vo­vé fun­kcie, ako nap­rík­lad vi­zuál­ne spra­co­va­nie in­for­má­cií. Či­py by moh­li byť om­no­ho rých­lej­šie ako po­čí­ta­če, kto­rým si­mu­lá­cia tr­vá nie­koľ­ko ho­dín. Do­kon­ca prav­de­po­dob­ne rých­los­ťou pre­ko­na­jú aj bio­lo­gic­ký pro­ces.

Zdieľaj článok
 
Hodnotenie: 2,90
Príspevok na titulke

Vyberte článok na titulku kliknutím na linku

 

www.brigada.sk - brigády, brigáda, práca, zamestnanie www.najdes.sk - katalóg, portál, vyhľadávač www.equark.sk - veda, výskum, technika www.uvery.sk - úvery, pôžičky, hypotéky www.elearning.sk - elearning, LMS, vzdelávanie, kurzy, elektronické vzdelávanie www.globaloffice.sk - registračné sídlo, virtuálna adresa a kancelária www.globalhosting.sk - domény, doména, webhosting, hosting www.globalweb.sk - CMS, WCMS, redakčný systém, publikačný systém www.globalshop.sk - internetový obchod, eshop, e-commerce Global Services Slovakia s.r.o. - www.gsgroup.sk, informačné systémy, portálové riešenia, intranety, web dizajn

Generuje redakčný CMS systém GlobalWeb spoločnosti Global Services Slovakia s.r.o.