ELEARNING.SK | PR SPRÁVY | GSGROUP | NAJDES.SK | BRIGÁDY, PRÁCA | GLOBALOFFICE.SK | REGISTRAČNÉ VIRTUÁlNE SÍDLO FIRMY | MINCE | CMS | ESHOP | TESTIVA
Prihlásenie:
>Staňte sa redaktorom eQuark.sk

eQuark.sk

Anketa

Ak by ste o tom mohli rozhodnúť práve vy, zaradili by ste Pluto opäť medzi planéty?

Quark

Výrazne zlepšený humanoid Asimo dostal aj umelú inteligenciu

29.11.2011 17:44:19 | * q
honda | Počet zobrazení: 1090x

Spo­loč­nosť Hon­da pred­sta­vi­la v tých­to dňoch no­vú, vý­raz­ne zlep­še­nú ver­ziu svoj­ho 130 cm vy­so­ké­ho hu­ma­noid­né­ho ro­bo­ta Asi­mo, kto­ré­ho vý­vo­jom sa za­obe­rá už 12 ro­kov. Me­dzi naj­dô­le­ži­tej­šie zlep­še­nia pat­rí im­ple­men­tá­cia ume­lej in­te­li­gen­cie, kto­rá do­vo­ľu­je nie­len auto­ma­tic­ké, ale aj auto­nóm­ne sprá­va­nie. Ro­bot tak do­ká­že nie­len sa­mos­tat­ne vy­ko­ná­vať úlo­hy, ale mô­že sa aj sám roz­ho­do­vať.

 

Op­ro­ti pred­chá­dza­jú­cej ver­zii, schop­nej be­hať rých­los­ťou 6 km/h, doš­lo až k 50-per­cen­tné­mu zlep­še­niu toh­to pa­ra­met­ra, keď no­vý Asi­mo be­há maximál­nou rých­los­ťou 9 km/h. Do­ká­že ta­kis­to bež­ať pos­piat­ky a pos­ka­ko­vať na dvoch ale­bo do­kon­ca na jed­nej no­he. Zvlá­da aj chô­dzu po hr­bo­ľa­tom pod­kla­de s vý­škou te­rén­nych ne­rov­nos­tí až 2 cm. Op­ro­ti pred­chá­dza­jú­cej ver­zii je ľah­ší o 6 kg, v sú­čas­nos­ti je je­ho hmot­nosť 48 kg.

Vý­znam­ne bo­la zdo­ko­na­le­ná po­hyb­li­vosť je­ho ru­ky, pri­čom bo­lo pri­da­ných až 23 stup­ňov voľ­nos­ti, do­ved­na ich má te­raz až 57. Asi­mo v sú­čas­nos­ti do­ká­že po­hy­bo­vať sa­mos­tat­ne jed­not­li­vý­mi pr­sta­mi, na­vy­še pri­bud­li sen­zo­ry do­ty­ku a tla­ku v pr­stoch a v dla­niach. Vďa­ka tej­to úp­ra­ve do­ká­že roz­prá­vať po­sun­ko­vou re­čou a ot­vá­rať fľa­še, na­lie­vať ich ob­sah do pa­pie­ro­vých po­há­ri­kov a nás­led­ne ná­po­je servír­ov­ať.

Asi­mo sa vy­hne zráž­ke s krá­ča­jú­cim člo­ve­kom tak, že pred­po­ve­dá na nie­koľ­ko se­kúnd dop­re­du tra­jek­tó­riu, po kto­rej sa člo­vek bu­de po­hy­bo­vať, a v prí­pa­de, že by ma­lo dôjsť k zráž­ke, zme­ní smer svoj­ho po­hy­bu. Me­dzi ďal­šie zlep­še­nia je­ho schop­nos­tí tý­ka­jú­cich sa prá­ce v reál­nom pros­tre­dí pat­rí aj ro­zoz­ná­va­nie hla­sov až troch si­mul­tán­ne roz­prá­va­jú­cich ľu­dí. Ro­bot tak nap­rík­lad ne­má prob­lém pri­jať ob­jed­náv­ku na ná­poj od troch ľu­dí sú­čas­ne, čím pre­ko­ná­va schop­nos­ti člo­ve­ka.

Zdieľaj článok
 
Hodnotenie: 1,81
Príspevok na titulke

Vyberte článok na titulku kliknutím na linku

 

www.brigada.sk - brigády, brigáda, práca, zamestnanie www.najdes.sk - katalóg, portál, vyhľadávač www.equark.sk - veda, výskum, technika www.uvery.sk - úvery, pôžičky, hypotéky www.elearning.sk - elearning, LMS, vzdelávanie, kurzy, elektronické vzdelávanie www.globaloffice.sk - registračné sídlo, virtuálna adresa a kancelária www.globalhosting.sk - domény, doména, webhosting, hosting www.globalweb.sk - CMS, WCMS, redakčný systém, publikačný systém www.globalshop.sk - internetový obchod, eshop, e-commerce Global Services Slovakia s.r.o. - www.gsgroup.sk, informačné systémy, portálové riešenia, intranety, web dizajn

Generuje redakčný CMS systém GlobalWeb spoločnosti Global Services Slovakia s.r.o.