ELEARNING.SK | PR SPRÁVY | GSGROUP | NAJDES.SK | BRIGÁDY, PRÁCA | GLOBALOFFICE.SK | REGISTRAČNÉ VIRTUÁlNE SÍDLO FIRMY | MINCE | CMS | ESHOP | TESTIVA
Prihlásenie:
>Staňte sa redaktorom eQuark.sk

eQuark.sk

Anketa

Ak by ste o tom mohli rozhodnúť práve vy, zaradili by ste Pluto opäť medzi planéty?

Quark

USA: Signál Wi-Fi môže negatívne ovplyvniť mužskú plodnosť

5.12.2011 08:18:50 | * q
itnews | Počet zobrazení: 1222x

Ve­dec­ký vý­skum naz­na­ču­je, že lap­to­py s bez­drô­to­vým pri­po­je­ním mô­žu ne­ga­tív­ne ov­plyv­niť muž­skú plod­nosť. Ved­ci po­zo­ro­va­li vý­raz­né poš­ko­de­nie sper­mií už po šty­roch ho­di­nách, po­čas kto­rých vy­sta­vi­li eja­ku­lát sig­ná­lu Wi-Fi. Sper­mie ma­li hor­šiu po­hyb­li­vosť a nas­ta­li aj zme­ny v ge­ne­tic­kom kó­de, kto­rý ne­sú. Pod­ľa od­bor­ní­kov to však auto­ma­tic­ky nez­na­me­ná, že sa nie­čo po­dob­né sta­ne aj v nor­mál­nych pod­mien­kach, a od­po­rú­ča­jú ďal­ší vý­skum.

 

Vý­sled­ky vý­sku­mu, v kto­rom ana­ly­zo­va­li vzor­ky eja­ku­lá­tu 29 zdra­vých mu­žov, bo­li zve­rej­ne­né v ča­so­pi­se Fer­ti­li­ty and Ste­ri­li­ty. Ved­ci kaž­dú vzor­ku roz­de­li­li na dve čas­ti a vy­tvo­ri­li im po­dob­né pod­mien­ky. Jed­nu však umies­tni­li do blíz­kos­ti lap­to­pu bez­drô­to­vo pri­po­je­né­ho k inter­ne­tu. Po šty­roch ho­di­nách sa v tej­to vzor­ke 25 per­cent sper­mií pres­ta­lo hý­bať a 9 per­cent z nich ma­lo poš­ko­de­né DNA. Sper­miám z dru­hej sku­pi­ny sa da­ri­lo lep­šie - len 14 per­cent z nich sa pres­ta­lo hý­bať a len u troch per­cent po­zo­ro­va­li poš­ko­de­nie DNA.

„Vy­lú­če­né sper­mie sú obzvlášť cit­li­vé na množ­stvo fak­to­rov, pre­to­že keď nie sú v te­le, už ich ne­chrá­nia iné te­lo­vé bun­ky, tka­ni­vá a te­ku­ti­ny," tvr­dí od­bor­ník na plod­nosť Allan Pa­cey. Pre­to si mys­lí, že v prí­pa­de vply­vu sig­ná­lu Wi-Fi na muž­skú plod­nosť je pot­reb­ný ďal­ší pod­rob­ný epi­de­mio­lo­gic­ký vý­skum. „Z iných štú­dií však vie­me, že pre­hria­tie se­men­ní­kov ho­rú­cou spod­nou čas­ťou lap­to­pu oh­ro­zu­je kva­li­tu sper­mií," vy­jad­ril sa. „Sta­lo sa, že si muž spá­lil pe­nis po tom, ako mal lap­top v lo­ne pridl­ho. Tak­že exis­tu­je množ­stvo dô­vo­dov, pre­čo tre­ba skú­siť pou­ží­vať po­čí­tač na sto­le," do­dal. Pod­ľa ne­ho sa tým­to spô­so­bom mu­ži rov­no vy­hnú aj teo­re­tic­kej hroz­be v po­do­be sig­ná­lu Wi-Fi.

Zdieľaj článok
 
Hodnotenie: 1,09
Príspevok na titulke

Vyberte článok na titulku kliknutím na linku

 

www.brigada.sk - brigády, brigáda, práca, zamestnanie www.najdes.sk - katalóg, portál, vyhľadávač www.equark.sk - veda, výskum, technika www.uvery.sk - úvery, pôžičky, hypotéky www.elearning.sk - elearning, LMS, vzdelávanie, kurzy, elektronické vzdelávanie www.globaloffice.sk - registračné sídlo, virtuálna adresa a kancelária www.globalhosting.sk - domény, doména, webhosting, hosting www.globalweb.sk - CMS, WCMS, redakčný systém, publikačný systém www.globalshop.sk - internetový obchod, eshop, e-commerce Global Services Slovakia s.r.o. - www.gsgroup.sk, informačné systémy, portálové riešenia, intranety, web dizajn

Generuje redakčný CMS systém GlobalWeb spoločnosti Global Services Slovakia s.r.o.