ELEARNING.SK | PR SPRÁVY | GSGROUP | NAJDES.SK | BRIGÁDY, PRÁCA | GLOBALOFFICE.SK | REGISTRAČNÉ VIRTUÁlNE SÍDLO FIRMY | MINCE | CMS | ESHOP | TESTIVA
Prihlásenie:
>Staňte sa redaktorom eQuark.sk

eQuark.sk

Anketa

Ak by ste o tom mohli rozhodnúť práve vy, zaradili by ste Pluto opäť medzi planéty?

Quark

Odpadové elektromagnetické žiarenie ako zdroj energie

5.12.2011 08:40:31 | * q
com­pu­terworld.cz | Počet zobrazení: 1195x

Elek­tro­mag­ne­tic­ké žia­re­nie nás ob­klo­pu­je na kaž­dom kro­ku, či už ide o sie­te mo­bil­ných te­le­fó­nov, Wi-Fi, GPS, ale­bo te­le­víz­ne vy­sie­la­nie. Ne­da­lo by sa ne­ja­ko vy­užiť?
Prob­lém je, sa­moz­rej­me, v tom, že za­ria­de­nie spra­cú­va­jú­ce uni­ver­zál­ne tú­to od­pa­do­vú ener­giu je ťaž­ko pred­sta­vi­teľ­né, veď vl­ne­nie pok­rý­va ob­rov­ské roz­sa­hy pás­ma (pri­ro­dze­ne, inak by nav­zá­jom inter­fe­ro­va­lo a ne­moh­li by sme mať toľ­ko rôz­nych ty­pov sie­tí ved­ľa se­ba).

 

Ma­nos Ten­ze­ris z Geor­gia Tech Uni­ver­si­ty však tvr­dí, že je schop­ný prip­ra­vo­vať jed­no­du­cho a lac­no an­té­ny s veľ­mi ši­ro­kým roz­sa­hom pou­ži­teľ­né­ho pás­ma - od 100 MHz do 15 GHz. Za­chy­tá­va­ná ener­gia (vý­kon v rá­de mi­liwat­tov) by ma­la byť dos­ta­toč­ná na na­pá­ja­nie ne­ná­roč­ných prís­tro­jov, ako sú nap­rík­lad či­py RFID ale­bo aj niek­to­rá ďal­šia bez­drô­to­vá elek­tro­ni­ka, sen­zo­ry mo­ni­to­ru­jú­ce prie­my­sel­né pro­ce­sy, ale nap­rík­lad aj náš zdra­vot­ný stav ale­bo bez­peč­nosť pot­ra­vín (che­mic­ký de­tek­tor). Sa­moz­rej­me, že na­pá­ja­nie by sa us­ku­toč­ňo­va­lo už len na pred­nas­ta­ve­nej frek­ven­cii, na kto­rú by prís­troj pre­mie­ňal za­chy­te­nú „zmes".

Ideál­ne by, sa­moz­rej­me, bo­lo, ke­by sys­tém do­ká­zal ener­giu aj ucho­vá­vať a šet­riť ju v ča­se, keď by za­ria­de­nie bo­lo vy­pnu­té. Ten­ze­ris pre­to dopl­nil an­té­nu o kon­den­zá­tor a ba­té­riu. Tým by (nie nep­retr­ži­tý) vý­kon mo­hol vý­raz­ne vzrásť, a to až na úro­veň oko­lo 50 mi­liwat­tov. Ta­ké­to zbe­ra­če ener­gie, res­pek­tí­ve ich sie­te by sa nap­rík­lad moh­li vy­uží­vať „zr­kad­lo­vo" vzhľa­dom na so­lár­ne člán­ky - do­dá­va­li by ener­giu v no­ci. Inou ver­ziou by bol sys­tém pos­led­nej zá­chra­ny, kto­rý by vy­sie­lal nú­dzo­vý sig­nál v oka­mi­hu, keď by iné spô­so­by na­pá­ja­nia zly­ha­li.

An­té­ny sa pod­ľa Ten­ze­ri­sa na­vy­še da­jú jed­no­du­cho tla­čiť na pa­pie­ro­vý ale­bo plas­to­vý pod­klad na oby­čaj­nej at­ra­men­to­vej tla­čiar­ni. Pres­né zlo­že­nie at­ra­men­to­vej emul­zie vý­skum­ní­ci ta­ja, vie sa však, že je v nej roz­ptý­le­né strie­bro v po­do­be na­no­čas­tíc.

De­monštrač­ná ukáž­ka fun­gu­je ako sní­mač me­ra­jú­ci tep­lo­tu, kto­rý sa na­pá­ja z ener­gie te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­ča vzdia­le­né­ho viac ako ki­lo­me­ter. Veľ­ká kon­cen­trá­cia elek­tro­mag­ne­tic­ké­ho žia­re­nia je na le­tis­kách (ra­da­ry, ko­mu­ni­ká­cia atď.). Tu by na tej­to bá­ze moh­li byť za­lo­že­né lac­né sen­zo­ry, sú­vi­sia­ce napr. s bez­peč­nos­ťou (de­tek­cia vý­buš­nín). V do­mác­nos­tiach by sní­ma­če moh­li sle­do­vať vl­hkosť a tep­lo­tu a op­ti­ma­li­zo­vať vy­ku­ro­va­nie a kli­ma­ti­zá­ciu. To je sí­ce mož­né už dnes, ale pa­pie­ro­vá sen­zo­ry by bo­li op­ro­ti sú­čas­ným sys­té­mom pod­stat­ne eko­lo­gic­kej­šie, ne­zos­tá­val by tu žiad­ny toxic­ký od­pad. V elek­tro­roz­vod­ných sie­ťach by sen­zo­ry napr. me­ra­li na­pä­tie, ale pri­tom by bo­li ne­zá­vis­lé od sie­te, tak­že by do­ká­za­li de­te­go­vať jej zly­ha­nia.

Ďal­ší vý­voj má sme­ro­vať k roz­ší­re­niu pou­ži­teľ­né­ho pás­ma sme­rom na­hor prib­liž­ne až na 60 GHz.
Ke­by sa po­dob­né za­ria­de­nia roz­ší­ri­li, bo­la by tu eš­te jed­na vý­ho­da. Ho­ci v ná­zo­roch na škod­li­vosť rôz­nych frek­ven­cií elek­tro­mag­ne­tic­ké­ho žia­re­nia na ľud­ské zdra­vie ne­pa­nu­je všeo­bec­ná zho­da, bu­de ho oko­lo nás ďa­lej pri­bú­dať. No­vé spô­so­by na­pá­ja­nia by te­da nie­len šet­ri­li ener­giu, ale na­vy­še ma­li aj akú­si up­ra­to­va­ciu/čis­tia­cu fun­kciu.

Zdieľaj článok
 
Hodnotenie: 3,07
Príspevok na titulke

Vyberte článok na titulku kliknutím na linku

 

www.brigada.sk - brigády, brigáda, práca, zamestnanie www.najdes.sk - katalóg, portál, vyhľadávač www.equark.sk - veda, výskum, technika www.uvery.sk - úvery, pôžičky, hypotéky www.elearning.sk - elearning, LMS, vzdelávanie, kurzy, elektronické vzdelávanie www.globaloffice.sk - registračné sídlo, virtuálna adresa a kancelária www.globalhosting.sk - domény, doména, webhosting, hosting www.globalweb.sk - CMS, WCMS, redakčný systém, publikačný systém www.globalshop.sk - internetový obchod, eshop, e-commerce Global Services Slovakia s.r.o. - www.gsgroup.sk, informačné systémy, portálové riešenia, intranety, web dizajn

Generuje redakčný CMS systém GlobalWeb spoločnosti Global Services Slovakia s.r.o.