Motorizované topánky SpnKix – záblesk budúcnosti?

29.12.2011 13:42:54 | * q
re­views.cnet.com | Počet zobrazení: 1163x

Fa­nú­ši­ko­via sci-fi dopl­nkov si mô­žu do­priať via­noč­ný dar­ček v po­do­be mo­to­ri­zo­va­ných to­pá­nok SpnKix. Po­há­ňa­né sú lí­tio­vý­mi ba­té­ria­mi a mô­žu ísť rých­los­ťou až 16 km/h.

 

To­pán­ky sú pro­jek­tom di­zaj­né­ra Pet­ra Treadwaya, kto­rý sa tej­to prob­le­ma­ti­ke ve­nu­je pos­led­ných 5 ro­kov. Za ten čas sti­hol vy­my­slieť viac ako 30 pro­to­ty­pov a ak­tuál­ny, fi­nál­ny mo­del by sa mal čos­ko­ro dos­tať do vý­ro­by. Mo­to­ri­zo­va­né to­pán­ky mô­že­te pri­pev­niť na kla­sic­ké to­pán­ky veľ­kos­ti 38,5 - 46. Na­bi­tie ba­té­rie tr­vá prib­liž­ne 2 až 3 ho­di­ny, pri­čom ba­té­rie sú od­ní­ma­teľ­né.

Vý­drž na jed­no na­bi­tie je asi 3 - 4,5 km a od­po­rú­ča­ná maximál­na hmot­nosť pou­ží­va­te­ľa je 80 kg, čo mô­že sku­pi­nu po­ten­ciál­nych zá­kaz­ní­kov po­mer­ne ra­zan­tne zú­žiť. Ov­lá­dať to­pán­ky a re­gu­lo­vať rých­losť mož­no po­mo­cou ma­lé­ho di­aľ­ko­vé­ho ov­lá­da­ča. Po­kiaľ vás mo­to­ri­zo­va­né to­pán­ky os­lo­vi­li, mô­že­te si ich ob­jed­nať - do­čas­ná ce­na je 375 USD + pop­la­tok za poš­tov­né a bal­né na Slo­ven­sko 45 USD. Otáz­kou os­tá­va, či má po­dob­né za­ria­de­nie po­ten­ciál pre­nik­núť do náš­ho bež­né­ho ži­vo­ta. Je zrej­mé, že to­pán­ky SpnKix ma­jú v tom­to sme­re via­ce­ro ob­me­dze­ní, mô­žu však pred­sta­vo­vať za­čia­tok no­vej éry?