ELEARNING.SK | PR SPRÁVY | GSGROUP | NAJDES.SK | BRIGÁDY, PRÁCA | GLOBALOFFICE.SK | REGISTRAČNÉ VIRTUÁlNE SÍDLO FIRMY | MINCE | CMS | ESHOP | TESTIVA
Prihlásenie:
>Staňte sa redaktorom eQuark.sk

eQuark.sk

Anketa

Ak by ste o tom mohli rozhodnúť práve vy, zaradili by ste Pluto opäť medzi planéty?

Quark

3D tlačiarne zvládnu vyrobiť ľudské kosti a zuby

9.1.2012 19:52:55 | * q
itnews | Počet zobrazení: 1387x

V ti­tu­le ide, sa­moz­rej­me, o is­té zve­li­če­nie, ale pri­ja­teľ­ný im­plan­tát ale­bo pro­té­zu nao­zaj mož­no tak­to bez prob­lé­mov vy­ro­biť.

 

Ved­ci z Was­hin­gton Sta­te Uni­ver­si­ty pou­ži­li 3D tla­čia­reň, ob­do­bu kla­sic­kej at­ra­men­to­vej, kto­rá na­ná­ša te­ku­té vrstvy lát­ky po­do­ba­jú­cej sa vlas­tnos­ťa­mi kos­tnej hmo­te. Zá­kla­dom ume­lej kos­ti je fos­fo­reč­nan vá­pe­na­tý, ved­ci však zis­ti­li, že je­ho me­cha­nic­ké vlas­tnos­ti sa vý­raz­ne zlep­šia pri­da­ním zin­ku a kre­mí­ka, čím sa kosť sta­ne pev­nej­šou pri za­cho­va­ní ohyb­nos­ti. Po­tom bo­lo tre­ba od­la­diť tech­ni­ku tak, aby umož­ňo­va­la aj tlač vrs­tiev s ob­sa­hom ko­vu, na­ko­niec sa ako vhod­ná uká­za­la ko­mer­čne dos­tup­ná tla­čia­reň Pro-Me­tal 3D. Jed­not­li­vé tla­če­né vrstvy sú hru­bé asi 20 mik­ró­nov (prib­liž­ne po­lo­vi­ca hrúb­ky ľud­ské­ho vla­su).

Fos­fo­reč­nan vá­pe­na­tý ne­má fun­go­vať ako tr­va­lá náh­ra­da, ale skôr ako le­še­nie, kto­ré umož­ní spo­je­nie kos­tí. Ma­te­riál je pos­tup­ne vy­pl­ne­ný „bio­lo­gic­kou“ kos­tnou hmo­tou a sám sa prie­bež­ne roz­púš­ťa. Vy­uži­tie by no­vá tech­ni­ka moh­la náj­sť v chi­rur­gii/or­to­pé­dii, zub­nom le­kár­stve a pri lieč­be os­teo­po­ró­zy (od­váp­ňo­va­nia kos­tí).

Vstup­né dá­ta sa zís­ka­jú po­mo­cou po­čí­ta­čo­vej to­mog­ra­fie (CT) a na ich zá­kla­de sa návrh pot­reb­né­ho im­plan­tá­tu vy­tvo­rí v prog­ra­me CAD; pô­vod­ný člá­nok, žiaľ, neo­pi­su­je, do akej mie­ry je ten­to pos­tup auto­ma­ti­zo­va­ný a do akej mie­ry vy­ža­du­je le­ká­ra. Než sa im­plan­tá­ty vlo­žia do te­la, eš­te sa pok­ry­jú vrstvou pa­cien­to­vých kos­tných bu­niek. Tým sa má za­bez­pe­čiť, aby or­gan­izmus vy­tla­če­nú kosť pri­jal a je­ho vlas­tné bun­ky ten­to ma­te­riál nes­kôr pre­rást­li. Im­plan­tát sa na­ko­niec de fac­to „roz­pus­tí“.

Pro­jekt je v štá­diu tes­tov na pot­ka­noch a krá­li­koch, pri­čom ne­bo­li zis­te­né žiad­ne ne­žia­du­ce ved­ľaj­šie účin­ky.

Poz­nám­ky:
- V mi­nu­los­ti sa už ob­ja­vi­lo mno­ho po­dob­ných pro­jek­tov. Ved­ci z McGill Uni­ver­si­ty v Mon­trea­le navrh­li asi pred 4 rok­mi na­ná­šať sus­pen­zie fos­fo­reč­na­nu vá­pe­na­té­ho na povrch hyd­roxyapa­ti­tu. Nas­le­do­va­la eš­te che­mic­ká reak­cia, do ži­vé­ho tka­ni­va sa vraj dal vý­sled­ný ma­te­riál vsa­diť už rov­no, bez pred­bež­né­ho osa­de­nia kos­tný­mi bun­ka­mi.
- Niek­to­ré or­ga­niz­my pou­ží­va­jú na­mies­to fos­fo­reč­na­nu vá­pe­na­té­ho uh­li­či­tan – po­ten­ciál­ne ďal­ší ma­te­riál pre po­dob­né pro­jek­ty.
- Na­po­kon pre­ras­ta­nie kos­tných bu­niek vop­red prip­ra­ve­nou štruk­tú­rou bo­lo aj cie­ľom ku­rióz­ne­ho pro­jek­tu, kde sa z kme­ňo­vých kos­tných bu­niek ma­li ro­biť snub­né prs­tien­ky, ale po­ten­ciál­ni zá­kaz­ní­ci zrej­me po­va­žo­va­li my­šlien­ku skôr za ne­chut­nú ako ro­man­tic­kú, tak­že od úvod­né­ho ozná­me­nia o ná­pa­de už nik­to nič ne­pub­li­ko­val.

Zdieľaj článok
 
Hodnotenie: 1,17
Príspevok na titulke

Vyberte článok na titulku kliknutím na linku

 

www.brigada.sk - brigády, brigáda, práca, zamestnanie www.najdes.sk - katalóg, portál, vyhľadávač www.equark.sk - veda, výskum, technika www.uvery.sk - úvery, pôžičky, hypotéky www.elearning.sk - elearning, LMS, vzdelávanie, kurzy, elektronické vzdelávanie www.globaloffice.sk - registračné sídlo, virtuálna adresa a kancelária www.globalhosting.sk - domény, doména, webhosting, hosting www.globalweb.sk - CMS, WCMS, redakčný systém, publikačný systém www.globalshop.sk - internetový obchod, eshop, e-commerce Global Services Slovakia s.r.o. - www.gsgroup.sk, informačné systémy, portálové riešenia, intranety, web dizajn

Generuje redakčný CMS systém GlobalWeb spoločnosti Global Services Slovakia s.r.o.