ELEARNING.SK | PR SPRÁVY | GSGROUP | NAJDES.SK | BRIGÁDY, PRÁCA | GLOBALOFFICE.SK | REGISTRAČNÉ VIRTUÁlNE SÍDLO FIRMY | MINCE | CMS | ESHOP | TESTIVA
Prihlásenie:
>Staňte sa redaktorom eQuark.sk

eQuark.sk

Anketa

Ak by ste o tom mohli rozhodnúť práve vy, zaradili by ste Pluto opäť medzi planéty?

Quark

„Oblaky“ nad hlavou aj v kancelárii

19.1.2012 11:24:22 | * q
itnews | Počet zobrazení: 2488x

Ved­ci z ne­mec­ké­ho Fraun­ho­fe­rov­ho in­šti­tú­tu vy­mys­le­li špe­ciál­ny strop, dot­vá­ra­jú­ci at­mos­fé­ru svet­la pre­ni­ka­jú­ce­ho cez ob­la­ky.

 

Strop po­zos­tá­va z via­ce­rých štvor­co­vých dlaž­díc s roz­mer­mi prib­liž­ne 50 × 50 cm. Kaž­dá dlaž­di­ca ob­sa­hu­je 288 čer­ve­ných, mod­rých, ze­le­ných a bie­lych di­ód, kto­rých kom­bi­ná­ciou vzni­ká vý­sled­ný efekt. Ten po­má­ha dot­vá­rať aj clo­na - tie­nid­lo, kto­ré sa na­chá­dza prib­liž­ne 30 cm pod dlaž­di­ca­mi a vďa­ka kto­ré­mu je os­vet­le­ná prak­tic­ky ce­lá mies­tnosť.

My­šlien­ka vy­uži­tia fluores­cen­čných sve­tiel sa vy­uží­va­la aj v mi­nu­los­ti. Vte­dy to však bo­lo naj­mä v sú­vis­los­ti so šet­re­ním elek­tric­kej ener­gie. V prí­pa­de „ob­la­ko­vé­ho os­vet­le­nia" však fluores­cen­čné svet­lá pred­sta­vu­jú pros­trie­dok na do­siah­nu­tie žia­da­né­ho efek­tu. Ved­ci v tej­to sú­vis­los­ti skú­ma­li sprá­va­nie sa ob­la­kov a ich po­hyb po ob­lo­he. V rám­ci návr­hu os­vet­le­nia ta­kis­to sle­do­va­li sku­pin­ku 10 za­mes­tnan­cov a ich reak­cie na sta­tic­ké ale­bo dy­na­mic­ké os­vet­le­nie - väč­ši­na z nich pre­fe­ro­va­la dy­na­mic­ké os­vet­le­nie.

Ce­na „vir­tuál­nej" ob­lo­hy je mo­men­tál­ne prib­liž­ne 1000 EUR na štvor­co­vý me­ter, nák­la­dy sa však zní­žia, keď sa za­čnú dlaž­di­ce ma­so­vo vy­rá­bať.

Zdieľaj článok
 
Hodnotenie: 2,67
Príspevok na titulke

Vyberte článok na titulku kliknutím na linku

 

www.brigada.sk - brigády, brigáda, práca, zamestnanie www.najdes.sk - katalóg, portál, vyhľadávač www.equark.sk - veda, výskum, technika www.uvery.sk - úvery, pôžičky, hypotéky www.elearning.sk - elearning, LMS, vzdelávanie, kurzy, elektronické vzdelávanie www.globaloffice.sk - registračné sídlo, virtuálna adresa a kancelária www.globalhosting.sk - domény, doména, webhosting, hosting www.globalweb.sk - CMS, WCMS, redakčný systém, publikačný systém www.globalshop.sk - internetový obchod, eshop, e-commerce Global Services Slovakia s.r.o. - www.gsgroup.sk, informačné systémy, portálové riešenia, intranety, web dizajn

Generuje redakčný CMS systém GlobalWeb spoločnosti Global Services Slovakia s.r.o.