ELEARNING.SK | PR SPRÁVY | GSGROUP | NAJDES.SK | BRIGÁDY, PRÁCA | GLOBALOFFICE.SK | REGISTRAČNÉ VIRTUÁlNE SÍDLO FIRMY | MINCE | CMS | ESHOP | TESTIVA
Prihlásenie:
>Staňte sa redaktorom eQuark.sk

eQuark.sk

Anketa

Ak by ste o tom mohli rozhodnúť práve vy, zaradili by ste Pluto opäť medzi planéty?

Quark

Vo VIA Labs predĺžili dosah USB 3.0 na 100 metrov

26.1.2012 11:59:58 | * q
itnews | Počet zobrazení: 1219x

VIA Labs v spo­lup­rá­ci s nie­koľ­ký­mi par­tner­mi (Fib­re Op­tic Com­mu­ni­ca­tions, PCL, Op­Tar­get, UMEC) prip­ra­vi­li za­ují­ma­vý pro­dukt -op­tic­ké pre­po­je­nie kom­pa­ti­bil­né s USB 3.0.

 

Op­tic­ký vy­sie­lač/pri­jí­mač VIA Labs V0510 zvlád­ne rých­losť 5 Gbit/s roz­hra­nia USB 3.0 až na vzdia­le­nosť 100 met­rov. Fir­ma to de­monštro­va­la na CES 2012 v Las Ve­gas.

Tech­no­ló­gia mô­že náj­sť up­lat­ne­nie nap­rík­lad v prie­mys­le, me­di­cí­ne a pod. Na Thun­der­bolt, sa­moz­rej­me, ne­má, ale tak­mer za­pad­ne do všeo­bec­né­ho štan­dar­du USB 3.0. No ne­mož­no ňou na­pá­jať napr. webo­vú ka­me­ru, pre­to­že na­pá­ja­nie mu­sí byť za­bez­pe­če­né na oboch stra­nách.

In­tel na IDF 2007 pri­šiel s návr­hom op­tic­kých čle­nov pria­mo v por­toch. Vo VIA Labs tú­to my­šlien­ku us­ku­toč­ni­li - umies­tni­li op­ti­ku dov­nút­ra ko­nek­to­ra. Mô­že­me te­da oča­ká­vať ob­ja­ve­nie pro­duk­tov s „op­tic­kým roz­hra­ním USB 3.0". Plá­ny do bu­dúc­nos­ti ho­vo­ria o prek­ro­če­ní hra­ni­ce 10 Gbit/s.

Zdieľaj článok
 
Hodnotenie: 3,40
Príspevok na titulke

Vyberte článok na titulku kliknutím na linku

 

www.brigada.sk - brigády, brigáda, práca, zamestnanie www.najdes.sk - katalóg, portál, vyhľadávač www.equark.sk - veda, výskum, technika www.uvery.sk - úvery, pôžičky, hypotéky www.elearning.sk - elearning, LMS, vzdelávanie, kurzy, elektronické vzdelávanie www.globaloffice.sk - registračné sídlo, virtuálna adresa a kancelária www.globalhosting.sk - domény, doména, webhosting, hosting www.globalweb.sk - CMS, WCMS, redakčný systém, publikačný systém www.globalshop.sk - internetový obchod, eshop, e-commerce Global Services Slovakia s.r.o. - www.gsgroup.sk, informačné systémy, portálové riešenia, intranety, web dizajn

Generuje redakčný CMS systém GlobalWeb spoločnosti Global Services Slovakia s.r.o.