ELEARNING.SK | PR SPRÁVY | GSGROUP | NAJDES.SK | BRIGÁDY, PRÁCA | GLOBALOFFICE.SK | REGISTRAČNÉ VIRTUÁlNE SÍDLO FIRMY | MINCE | CMS | ESHOP | TESTIVA
Prihlásenie:
>Staňte sa redaktorom eQuark.sk

eQuark.sk

Anketa

Ak by ste o tom mohli rozhodnúť práve vy, zaradili by ste Pluto opäť medzi planéty?

Quark

10 spôsobov, ako vhodne využiť QR marketing

27.1.2012 09:41:59 | * q
itnews | Počet zobrazení: 1131x

V každom časopise, letáku či inom propagačnom materiáli ich nachádzame. Sú zvláštnym typom čiarových kódov. Určite sa však aj vy pýtate, ako ich možno plnohodnotne využiť. Preto vám ponúkame základné informácie,ktoré môžu napomôcť.

QR kó­dy sa po­va­žu­jú za je­den z toh­to­roč­ných mar­ke­tin­go­vých tren­dov. Ho­ci sme sa s ni­mi stre­tá­va­li už od 90. ro­kov, až roz­ší­re­nie in­te­li­gen­tných te­le­fó­nov nám ich umož­ňu­je vy­uží­vať v kaž­do­den­nom ži­vo­te.

1. No­vý spô­sob na­ku­po­va­nia 

Tes­co v Kó­rei pred­sta­vi­lo no­vý spô­sob na­ku­po­va­nia, kto­rý po­zos­tá­va z vý­be­ru žia­da­né­ho to­va­ru pros­tred­níc­tvom rek­lam­nej ta­bu­le, kde sú zob­ra­ze­né pro­duk­ty v reál­nej veľ­kos­ti. Zá­kaz­ník si nas­ke­nu­je QR kó­dy žia­da­ných pro­duk­tov a ná­kup mu je nás­led­ne do­ru­če­ný pria­mo do­mov.

2. Bo­hat­ší zá­ži­tok 

Niek­to­ré ga­lé­rie a mú­zeá in­teg­ro­va­li QR kó­dy v sna­he pos­kyt­núť náv­štev­ní­kom viac in­for­má­cií a kva­lit­nej­ší zá­ži­tok z náv­šte­vy. Ved­ľa expo­ná­tov tak náj­de­te QR kó­dy, kto­ré ob­sa­hu­jú od­kaz na audio­výk­lad ale­bo do­da­toč­né in­for­má­cie.

3. Efek­tív­nej­šia inter­ak­cia so zá­kaz­ník­mi 

Star­bucks vy­uží­va QR kó­dy na ze­fek­tív­ne­nie inter­ak­cie so zá­kaz­ník­mi. Na­ku­pu­jú­ci ne­mu­sia ča­kať v ra­de na za­pla­te­nie, na plat­bu mô­žu vy­užiť aj mo­bil­né za­ria­de­nie s ap­li­ká­ciou a pred­pla­te­nou kar­tou. Ap­li­ká­cia ta­kis­to pos­ky­tu­je in­for­má­cie o po­nú­ka­ných pro­duk­toch.

4. Jed­no­duch­šie uk­la­da­nie in­for­má­cií 

De­gus­tu­je­te ví­na a os­lo­vi­lo vás niek­to­ré z nich? Po­kiaľ má na eti­ke­te QR kód, ne­mu­sí­te si pí­sať žiad­ne in­for­má­cie, sta­čí pril­ožiť te­le­fón a všet­ko pot­reb­né má­te ulo­že­né v prie­be­hu se­kun­dy.

5. Od­me­na pre zá­kaz­ní­kov 

Za­ují­ma­vú mar­ke­tin­go­vú kam­paň spus­ti­li spo­loč­nos­ti Moun­tain Dew a Ta­co Bell. Po­hár s ná­po­jom ob­sa­ho­val QR kód, kto­rý zá­kaz­ní­ka po nas­ke­no­va­ní od­me­nil hud­bou za­dar­mo. Vý­sled­kom kam­pa­ne bo­lo viac ako 200 000 stiah­nu­tí.

6. In­for­má­cie v reál­nom ča­se 

QR kó­dy mô­žu pos­ky­to­vať aj in­for­má­cie v reál­nom ča­se. Vo Fran­kfur­te ich vy­uži­li vo vla­koch a ces­tu­jú­ci ma­jú prís­tup k in­for­má­ciám o prí­po­joch, špe­ciál­nych uda­los­tiach v mes­te a za­ují­ma­vých kul­túr­nych pa­miat­kach.

7. Sú­ťa­že 

Ve­ri­zon vy­užil QR kó­dy v ne­dáv­nej kam­pa­ni, kto­rá zvý­ši­la ich pre­da­je o 200 %. Prin­cíp bol jed­no­du­chý – zá­kaz­ník nas­ke­no­val QR kód, kto­rý auto­ma­tic­ky zob­ra­zil na je­ho Fa­ce­boo­ku in­for­má­cie o sú­ťa­ži a sú­ťaž­ný od­kaz. Po­kiaľ niek­to­rý z je­ho pria­te­ľov vy­užil ten­to od­kaz na kú­pu te­le­fó­nu, bol od­me­ne­ný aj pô­vod­ný zá­kaz­ník. Vý­sled­kom bol zisk 34 000 USD a o znač­ke Ve­ri­zon sa doz­ve­de­lo viac ako 25 000 no­vých pou­ží­va­te­ľov Fa­ce­boo­ku.

8. Dar­če­ky s ve­no­va­ním 

QR kó­dy mož­no vy­užiť aj vo for­me mo­der­né­ho ve­no­va­nia pri po­sie­la­ní dar­če­kov. Ten­to kon­cept po­čas mi­nu­lých Via­noc vy­uži­la spo­loč­nosť JCPen­ney. Zá­kaz­ní­ci ma­li mož­nosť nah­rať hla­so­vú sprá­vu s ve­no­va­ním, tá sa nás­led­ne na­čí­ta­la po nas­ke­no­va­ní kó­du.

9. Pod­po­ra Goog­le maps 

Goog­le v rám­ci Ame­ri­ky vy­bral 100 000 po­pu­lár­nych spo­loč­nos­tí, kto­rým pos­lal eti­ke­ty – tie ob­sa­hu­jú QR kód s pria­mym od­ka­zom na bliž­šie in­for­má­cie o da­nej spo­loč­nos­ti.

10. Mo­der­ná poh­ľad­ni­ca 

Služ­ba Spo­ti­fy umož­ňu­je vy­tvo­re­nie mo­der­nej poh­ľad­ni­ce s od­ka­zom na playlist vy­tvo­re­ný pou­ží­va­te­ľom – ako inak – vo for­me QR kó­du.

Zdieľaj článok
 
Hodnotenie: 1,82
Príspevok na titulke

Vyberte článok na titulku kliknutím na linku

 

www.brigada.sk - brigády, brigáda, práca, zamestnanie www.najdes.sk - katalóg, portál, vyhľadávač www.equark.sk - veda, výskum, technika www.uvery.sk - úvery, pôžičky, hypotéky www.elearning.sk - elearning, LMS, vzdelávanie, kurzy, elektronické vzdelávanie www.globaloffice.sk - registračné sídlo, virtuálna adresa a kancelária www.globalhosting.sk - domény, doména, webhosting, hosting www.globalweb.sk - CMS, WCMS, redakčný systém, publikačný systém www.globalshop.sk - internetový obchod, eshop, e-commerce Global Services Slovakia s.r.o. - www.gsgroup.sk, informačné systémy, portálové riešenia, intranety, web dizajn

Generuje redakčný CMS systém GlobalWeb spoločnosti Global Services Slovakia s.r.o.