ELEARNING.SK | PR SPRÁVY | GSGROUP | NAJDES.SK | BRIGÁDY, PRÁCA | GLOBALOFFICE.SK | REGISTRAČNÉ VIRTUÁlNE SÍDLO FIRMY | MINCE | CMS | ESHOP | TESTIVA
Prihlásenie:
>Staňte sa redaktorom eQuark.sk

eQuark.sk

Anketa

Ak by ste o tom mohli rozhodnúť práve vy, zaradili by ste Pluto opäť medzi planéty?

Quark

Disky umožnia zápis terabajtov dát za sekundu pomocou lasera

24.2.2012 19:23:28 | * q
nature.com | Počet zobrazení: 1291x

Sku­pi­ne ved­cov z uni­ver­zi­ty v New Yor­ku sa po­da­ri­lo ob­ja­viť no­vú me­tó­du na zá­znam in­for­má­cie na pev­né dis­ky, kto­rá vý­znam­ne zvý­ši ich rých­losť.

 

Do­ne­dáv­na si ved­ci mys­le­li, že te­pel­ným žia­re­ním sa dá mag­ne­tic­ký stav len zni­čiť. No uká­za­lo sa, že pres­ným te­pel­ným žia­re­ním ho mož­no up­ra­vo­vať pod­ľa pot­re­by. No­vá tech­no­ló­gia vy­uží­va la­ser v kom­bi­ná­cii s kla­sic­ký­mi plat­ňa­mi, čo je nie­len rých­lej­šie, ale aj efek­tív­nej­šie vzhľa­dom na spot­re­bu.

Pod­ľa in­for­má­cií v ofi­ciál­nom ma­te­riá­li mô­že no­vá tech­no­ló­gia do­siah­nuť rých­losť zá­pi­su nie­koľ­ko te­ra­baj­tov za se­kun­du, čo je viac než stok­rát vy­ššia hod­no­ta ako v prí­pa­de sú­čas­ných pev­ných dis­kov. Krát­ke la­se­ro­vé im­pul­zy, tr­va­jú­ce me­nej než 1 pi­ko­se­kun­du, rých­lo za­hre­jú da­né mies­to na 800 °C, čím sa rých­lo zme­ní mag­ne­tic­ká po­la­ri­ta bi­tu.

Sú­čas­ná tech­no­ló­gia pev­ných dis­kov vy­uží­va ďal­šie mag­ne­tic­ké po­le v hla­vič­ke, kto­ré ov­plyv­ní mag­ne­tic­ké po­le bi­tu na plat­ni dis­ku. Za­tiaľ ne­ved­no, ke­dy (a či vô­bec) sa no­vá tech­no­ló­gia ob­ja­ví na tr­hu.

Zdieľaj článok
 
Hodnotenie: 2,64
Príspevok na titulke

Vyberte článok na titulku kliknutím na linku

 

www.brigada.sk - brigády, brigáda, práca, zamestnanie www.najdes.sk - katalóg, portál, vyhľadávač www.equark.sk - veda, výskum, technika www.uvery.sk - úvery, pôžičky, hypotéky www.elearning.sk - elearning, LMS, vzdelávanie, kurzy, elektronické vzdelávanie www.globaloffice.sk - registračné sídlo, virtuálna adresa a kancelária www.globalhosting.sk - domény, doména, webhosting, hosting www.globalweb.sk - CMS, WCMS, redakčný systém, publikačný systém www.globalshop.sk - internetový obchod, eshop, e-commerce Global Services Slovakia s.r.o. - www.gsgroup.sk, informačné systémy, portálové riešenia, intranety, web dizajn

Generuje redakčný CMS systém GlobalWeb spoločnosti Global Services Slovakia s.r.o.