ELEARNING.SK | PR SPRÁVY | GSGROUP | NAJDES.SK | BRIGÁDY, PRÁCA | GLOBALOFFICE.SK | REGISTRAČNÉ VIRTUÁlNE SÍDLO FIRMY | MINCE | CMS | ESHOP | TESTIVA
Prihlásenie:
>Staňte sa redaktorom eQuark.sk

eQuark.sk

Anketa

Ak by ste o tom mohli rozhodnúť práve vy, zaradili by ste Pluto opäť medzi planéty?

Quark

Ako vyriešiť problém prehrievania pri zvyšovaní výkonu telefónov?

5.3.2012 13:39:03 | * q
itnews | Počet zobrazení: 1015x

Ved­ci pre­mýš­ľa­jú nad al­ter­na­tív­nym spô­so­bom vy­uži­tia mo­bil­ných pro­ce­so­rov a ich chla­de­nia. Teória tzv. vý­poč­to­vé­ho šprin­tu by moh­la po­núk­nuť lep­ší vý­kon bez dl­ho­do­bé­ho pre­hrie­va­nia pro­ce­so­rov.

 

Ak­tuál­na ar­chi­tek­tú­ra pro­ce­so­rov je navr­hnu­tá tak, aby pro­ce­so­ry do­ká­za­li dl­ho­do­bo sús­tav­ne rie­šiť po­čí­ta­čo­vé vý­poč­ty. Či už ide o pí­sa­nie a po­sie­la­nie správ a e-mai­lov, strea­mo­va­nie vi­dea, ale­bo pre­hlia­da­nie inter­ne­tu, pro­ce­so­ry neus­tá­le pra­cu­jú a vy­ža­ru­jú tep­lo. In­ži­nie­ri sa ten­to prin­cíp sna­žia zme­niť a pro­ce­so­ry chcú navr­hnúť tak, aby cyk­lic­ky pra­co­va­li a chla­di­li sa.

Roz­ptý­le­nie tep­la je zná­my li­mi­tu­jú­ci fak­tor tý­ka­jú­ci sa vý­ko­nu pro­ce­so­rov. Naj­mä v prí­pa­de in­te­li­gen­tných te­le­fó­nov a mo­bil­ných za­ria­de­ní, kde je pries­tor znač­ne sties­ne­ný, pla­tí ten­to prob­lém dvoj­ná­sob­ne. Keď­že ne­dos­ta­tok mies­ta ne­pos­ky­tu­je pries­tor na ne­ja­ký chla­dia­ci sys­tém, sú­bež­ne mô­že pra­co­vať iba časť tran­zis­to­rov pro­ce­so­ra. Zvyš­né sú neak­tív­ne, na­zý­va­né „tma­vý kre­mík". Pod­ľa in­ži­nie­rov sa zvy­šo­va­nie poč­tu tran­zis­to­rov pre­ja­ví iba vo väč­šom poč­te tma­vé­ho kre­mí­ka.

Vý­skum­ní­ci z uni­ver­zít v Pen­syl­vá­nii a Mi­chi­ga­ne navr­hu­jú vy­užiť teóriu vý­poč­to­vé­ho šprin­tu. V tom­to prí­pa­de by pro­ce­sor pra­co­val v krát­ko­do­bých inter­va­loch (napr. pol se­kun­dy) s pra­cov­nou frek­ven­ciou, kto­rá je 16-ná­sob­kom je­ho bež­nej frek­ven­cie. Nás­led­ne by pres­tal pra­co­vať a pre­pol by sa do chla­dia­ce­ho re­ži­mu, v kto­rom by zotr­val do ďal­šie­ho vý­poč­tu. Po­dob­ný prin­cíp fun­go­va­nia pro­ce­so­rov by mo­hol vy­ho­vo­vať množ­stvu ap­li­ká­cií pre in­te­li­gen­tné te­le­fó­ny, kto­ré v mno­hých prí­pa­doch vy­ža­du­jú prá­ve krát­ko­do­bé vý­poč­ty a nás­led­ne ča­ka­jú na reak­ciu pou­ží­va­te­ľa. Teória vý­poč­to­vé­ho šprin­tu by v tom­to prí­pa­de do­ká­za­la vy­užiť aj vy­pnu­té tran­zis­to­ry na pa­ra­lel­né vý­poč­ty.

Čo sa tý­ka prob­lé­mov s tep­lom, ved­ci navr­hu­jú oba­liť pro­ce­sor do špe­ciál­ne­ho ma­te­riá­lu, kto­rý by do­ká­zal na­sať tep­lo po­čas vý­poč­to­vej fá­zy a nás­led­ne by ho pos­tup­ne uvoľ­ňo­val - po­nú­ka sa napr. pri­rov­na­nie k vos­ku.

Ved­ci sa mo­men­tál­ne sna­žia zho­to­viť pro­to­typ, kto­rý by mo­hol vy­rie­šiť prob­lé­my sú­vi­sia­ce s ma­te­riá­lom a cel­ko­vým roz­ptý­le­ním tep­la. V prí­pa­de ús­pe­chu by ra­di tú­to teóriu ok­rem mo­bil­ných za­ria­de­ní vy­uži­li aj napr. v seg­men­te server­ov.

Zdieľaj článok
 
Hodnotenie: 3,27
Príspevok na titulke

Vyberte článok na titulku kliknutím na linku

 

www.brigada.sk - brigády, brigáda, práca, zamestnanie www.najdes.sk - katalóg, portál, vyhľadávač www.equark.sk - veda, výskum, technika www.uvery.sk - úvery, pôžičky, hypotéky www.elearning.sk - elearning, LMS, vzdelávanie, kurzy, elektronické vzdelávanie www.globaloffice.sk - registračné sídlo, virtuálna adresa a kancelária www.globalhosting.sk - domény, doména, webhosting, hosting www.globalweb.sk - CMS, WCMS, redakčný systém, publikačný systém www.globalshop.sk - internetový obchod, eshop, e-commerce Global Services Slovakia s.r.o. - www.gsgroup.sk, informačné systémy, portálové riešenia, intranety, web dizajn

Generuje redakčný CMS systém GlobalWeb spoločnosti Global Services Slovakia s.r.o.