ELEARNING.SK | PR SPRÁVY | GSGROUP | NAJDES.SK | BRIGÁDY, PRÁCA | GLOBALOFFICE.SK | REGISTRAČNÉ VIRTUÁlNE SÍDLO FIRMY | MINCE | CMS | ESHOP | TESTIVA
Prihlásenie:
>Staňte sa redaktorom eQuark.sk

eQuark.sk

Anketa

Ak by ste o tom mohli rozhodnúť práve vy, zaradili by ste Pluto opäť medzi planéty?

Quark

Samsung si patentuje implantát, ktorý číta myšlienky

2.5.2012 10:47:23 | * q
itnews | Počet zobrazení: 1567x

Sam­sung po­žia­dal o pa­tent na za­ria­de­nie, kto­ré mož­no im­plan­to­vať do te­la pou­ží­va­te­ľa. Im­plan­tát do­ká­že zís­ka­vať in­for­má­cie a ko­mu­ni­ko­vať s iný­mi za­ria­de­nia­mi.

 

Je­ho hlav­nou úlo­hou je zís­ka­vať a vy­sie­lať in­for­má­cie o fy­zio­lo­gic­kom sta­ve je­din­ca. V ko­mu­ni­ká­cii s prís­luš­nou ap­li­ká­ciou vás tak za­ria­de­nie do­ká­že upo­zor­niť, po­kiaľ ste v stre­se, una­ve­ný ale­bo opi­tý. Otáz­kou os­tá­va, či je pot­reb­né, aby nám ta­ké­to in­for­má­cie pos­ky­to­val ne­ja­ký čip, keď­že väč­ši­na ľu­dí si tie­to sta­vy pri­ro­dze­ne uve­do­mu­je.

Sam­sung má však s im­plan­tát­mi roz­sia­hlej­šie plá­ny. Žia­dosť o pa­tent ob­sa­hu­je in­for­má­cie, kto­ré pri­po­mí­na­jú skôr sci-fi ako reali­tu blíz­kej bu­dúc­nos­ti - vy­uži­tie moz­go­vé­ho im­plan­tá­tu na sle­do­va­nie moz­go­vých vĺn ale­bo špe­ciál­ne im­plan­tá­ty v kon­če­koch pr­stov, kto­ré do­ká­žu de­te­go­vať po­hyb. Žia­dosť o ude­le­nie pa­ten­tu ob­sa­hu­je aj teóriu vy­uži­tia moz­go­vé­ho im­plan­tá­tu na kom­plet­né ov­lá­da­nie prís­luš­ných sys­té­mov my­šlien­ka­mi.

Im­plan­tát by mo­hol fun­go­vať aj ako sú­časť za­bez­pe­če­nia a in­for­mo­vať pou­ží­va­te­ľa o po­ku­soch o prís­tup k sys­té­mu a dá­tam. Dis­ku­siu vy­vo­lá­va aj otáz­ka, ako bu­dú moz­go­vé či­py a ďal­šie im­plan­tá­ty chrá­ne­né pro­ti prí­pad­né­mu na­bú­ra­niu. Tie­to de­tai­ly však žia­dosť o pa­tent neob­sa­ho­va­la.

Zdieľaj článok
 
Hodnotenie: 1,84
Príspevok na titulke

Vyberte článok na titulku kliknutím na linku

 

www.brigada.sk - brigády, brigáda, práca, zamestnanie www.najdes.sk - katalóg, portál, vyhľadávač www.equark.sk - veda, výskum, technika www.uvery.sk - úvery, pôžičky, hypotéky www.elearning.sk - elearning, LMS, vzdelávanie, kurzy, elektronické vzdelávanie www.globaloffice.sk - registračné sídlo, virtuálna adresa a kancelária www.globalhosting.sk - domény, doména, webhosting, hosting www.globalweb.sk - CMS, WCMS, redakčný systém, publikačný systém www.globalshop.sk - internetový obchod, eshop, e-commerce Global Services Slovakia s.r.o. - www.gsgroup.sk, informačné systémy, portálové riešenia, intranety, web dizajn

Generuje redakčný CMS systém GlobalWeb spoločnosti Global Services Slovakia s.r.o.