Magnetická pamäť uloží bit informácie do jedinej molekuly

16.7.2012 10:42:07 | * q
itnews.sk | Počet zobrazení: 2062x

Ved­com z Ne­mec­ka, Fran­cúz­ska a Ja­pon­ska sa po­da­ril vý­znam­ný ús­pech, keď do­ká­za­li za­pí­sať je­den bit in­for­má­cie do je­di­nej or­ga­nic­kej mak­ro­mo­le­ku­ly, po­zos­tá­va­jú­cej len z 51 ató­mov. Na po­rov­na­nie, sú­čas­né pev­né dis­ky pot­re­bu­jú na za­pí­sa­nie bi­tu in­for­má­cie zhru­ba 3 mi­lió­ny ató­mov.

 

Mak­ro­mo­le­ku­la, kto­rú ved­ci pou­ži­li, ob­sa­hu­je vo svo­jom cen­tre atóm že­le­za, ob­klo­pe­ný or­ga­nic­kou zlož­kou, kto­rej úlo­hou je chrá­niť in­for­má­ciu za­pí­sa­nú v cen­trál­nom ató­me. Mo­le­ku­la mô­že byť v sta­ve, keď je vo­di­vá a má mag­ne­tic­ké vlas­tnos­ti, ale­bo v sta­ve, keď má níz­ku vo­di­vosť a nep­re­ja­vu­jú sa jej mag­ne­tic­ké vlas­tnos­ti. Tie­to dva rôz­ne sta­vy umož­ňu­jú za­pí­sať do mo­le­ku­ly hod­no­tu lo­gic­kej jed­not­ky ale­bo nu­ly.

Zme­na sta­vu mo­le­ku­ly sa do­sa­hu­je po­mo­cou pres­né­ho elek­tric­ké­ho im­pul­zu, do­da­né­ho hro­tom ske­no­va­cie­ho tu­ne­lo­vé­ho mik­ros­ko­pu. Vý­ho­dou toh­to prís­tu­pu je je­ho jed­no­du­chosť, keď je ce­lý pro­ces zme­ny za­pí­sa­nej in­for­má­cie za­lo­že­ný vý­luč­ne na ap­li­ko­va­ní elek­tric­kej ener­gie. Ďal­šia vý­ho­da je vy­so­ká spo­ľah­li­vosť zá­pi­su in­for­má­cie. Prís­luš­nú lo­gic­kú hod­no­tu ulo­že­nú v mo­le­ku­le mož­no pri­tom de­te­go­vať po­mo­cou jed­no­du­ché­ho me­ra­nia jej elek­tric­ké­ho od­po­ru.