ELEARNING.SK | PR SPRÁVY | GSGROUP | NAJDES.SK | BRIGÁDY, PRÁCA | GLOBALOFFICE.SK | REGISTRAČNÉ VIRTUÁlNE SÍDLO FIRMY | MINCE | CMS | ESHOP | TESTIVA
Prihlásenie:
>Staňte sa redaktorom eQuark.sk

eQuark.sk

Anketa

Ak by ste o tom mohli rozhodnúť práve vy, zaradili by ste Pluto opäť medzi planéty?

Quark

Neurónová sieť Googlu skúmala YouTube

16.7.2012 10:51:41 | * q
itnews | Počet zobrazení: 1777x

Ved­ci v ta­jom­nom X Lab spo­loč­nos­ti Goog­le zos­ta­vi­li neu­ró­no­vú sieť si­mu­lu­jú­cu ľud­ský mo­zog, tvo­re­nú 16 000 pro­ce­so­ro­vý­mi jad­ra­mi s mi­liar­dou pre­po­je­ní (mo­zog dos­pe­lé­ho člo­ve­ka do­sa­hu­je až 100 bi­lió­nov pre­po­je­ní) a ne­cha­li ju pre­hlia­dať YouTu­be a ro­biť to, čo ro­bí ve­ľa pou­ží­va­te­ľov - hľa­dať ma­čič­ky.

 

V prie­be­hu troch dní si­mu­lá­cia „moz­gu" prez­re­la 10 mi­lió­nov ná­hod­ne vy­bra­ných vi­deí a naš­la 20 000 rôz­nych pred­me­tov. Ľud­ské tvá­re bo­li roz­poz­na­né s pres­nos­ťou 81,7 %, pri iden­ti­fi­ká­cii čas­tí ľud­ské­ho te­la sieť do­siah­la ús­peš­nosť 76,7 % a pri roz­poz­ná­va­ní ma­čiek bo­la jej pres­nosť 74,8-per­cen­tná.

Cie­ľom expe­ri­men­tu bo­lo štu­do­vať mož­nosť sa­moučia­cich me­cha­niz­mov v neu­ró­no­vej sie­ti . Vý­sled­ky uká­za­li, že je mož­né „tré­no­vať" de­tek­tor na roz­poz­ná­va­nie tvá­rí aj bez nut­nos­ti ozna­čiť ob­ráz­ky ob­sa­hu­jú­ce tvár. Dneš­né vy­hľa­dá­va­če a „ume­lá in­te­li­gen­cia" sú to­tiž zá­vis­lé od to­ho, čo ich nau­čí člo­vek. Fot­ky a vi­deá sa mu­sia ozna­čko­vať a vy­svet­liť, že tre­ba vy­hľa­dá­vať po­dob­né re­le­van­tné in­for­má­cie. Po­čí­tač po­tom vy­hľa­dá­va len po­dob­né zhlu­ky jed­no­tiek a núl. Neu­ró­no­vé sie­te mô­žu zlep­šiť vy­hľa­dá­va­nie a hla­so­vé roz­poz­ná­va­nie, pre­to­že bu­dú schop­né učiť sa a pri­ro­dze­ne sa pris­pô­so­bo­vať.

Zdieľaj článok
 
Hodnotenie: 3,06
Príspevok na titulke

Vyberte článok na titulku kliknutím na linku

 

www.brigada.sk - brigády, brigáda, práca, zamestnanie www.najdes.sk - katalóg, portál, vyhľadávač www.equark.sk - veda, výskum, technika www.uvery.sk - úvery, pôžičky, hypotéky www.elearning.sk - elearning, LMS, vzdelávanie, kurzy, elektronické vzdelávanie www.globaloffice.sk - registračné sídlo, virtuálna adresa a kancelária www.globalhosting.sk - domény, doména, webhosting, hosting www.globalweb.sk - CMS, WCMS, redakčný systém, publikačný systém www.globalshop.sk - internetový obchod, eshop, e-commerce Global Services Slovakia s.r.o. - www.gsgroup.sk, informačné systémy, portálové riešenia, intranety, web dizajn

Generuje redakčný CMS systém GlobalWeb spoločnosti Global Services Slovakia s.r.o.