ELEARNING.SK | PR SPRÁVY | GSGROUP | NAJDES.SK | BRIGÁDY, PRÁCA | GLOBALOFFICE.SK | REGISTRAČNÉ VIRTUÁlNE SÍDLO FIRMY | MINCE | CMS | ESHOP | TESTIVA
Prihlásenie:
>Staňte sa redaktorom eQuark.sk

eQuark.sk

Anketa

Ak by ste o tom mohli rozhodnúť práve vy, zaradili by ste Pluto opäť medzi planéty?

Quark

„Pevný disk“ zo zafíru so životnosťou milión rokov

17.7.2012 10:12:55 | * q
itnews | Počet zobrazení: 1899x

Pa­mä­ťo­vé mé­diá ma­jú v sú­čas­nos­ti ob­me­dze­nú ži­vot­nosť, po­mer­ne rých­lo sa vy­ví­ja­jú a me­nia. Ved­ci tak sto­ja pred otáz­kou, ako ucho­vať pre bu­dú­ce ge­ne­rá­cie dô­le­ži­té in­for­má­cie o vy­ho­re­tom jad­ro­vom pa­li­ve ulo­že­nom v ze­mi po ce­lom sve­te. Väč­ši­na kra­jín s jad­ro­vý­mi elek­trár­ňa­mi to­tiž rie­ši prob­lém jad­ro­vé­ho od­pa­du s dl­hým pol­ča­som roz­pa­du je­ho ulo­že­ním v špe­ciál­nych kon­taj­ne­roch a za­ko­pa­ním do hĺbky až 500 met­rov. Pri­tom úda­je o ich po­lo­he tre­ba ucho­vá­vať nie de­sať­ro­čia, ale de­siat­ky ti­síc ro­kov.

 

Ved­ci z fran­cúz­skej agen­tú­ry AN­DRA pod ve­de­ním Pat­ric­ka Char­to­na priš­li s ná­pa­dom: vy­ro­bi­li za­fí­ro­vý „pev­ný disk", kto­rý má vý­bor­né vlas­tnos­ti v ob­las­ti sta­bi­li­ty ma­te­riá­lu. Disk, kto­rý bol pred­sta­ve­ný na po­du­ja­tí Euros­cien­ce Open Fo­rum v ír­skom Dub­li­ne, je zho­to­ve­ný z prie­my­sel­né­ho za­fí­ru a po­zos­tá­va z dvoch ten­kých plat­ní s prie­me­rom asi 20 cm. Na jed­nej stra­ne sú mi­nia­túr­ne tex­ty a ob­ráz­ky vy­ry­té do pla­ti­ny. Dva dis­ky sú po­tom mo­le­ku­lár­ne spo­je­né. Na je­den disk mož­no ulo­žiť 40 000 mi­nia­túr­nych strá­nok. Bu­dú­ci ar­cheológ bu­de pot­re­bo­vať na ich pre­čí­ta­nie len mik­ros­kop.

Od­ol­nosť dis­ku sa tes­to­va­la po­no­re­ním do ky­se­li­ny a si­mu­lo­va­ním star­nu­tia. Pod­ľa vý­sled­kov tes­tov sa ich ži­vot­nosť od­had­la na mi­lión ro­kov, zá­me­rom ved­cov je však do­siah­nuť ži­vot­nosť až 10 mi­lió­nov ro­kov. Vý­ro­ba pro­to­ty­pu dis­ku stá­la 25 000 eur. Cie­ľom pro­jek­tu je pos­kyt­núť „in­for­má­cie pre bu­dú­cich ar­cheoló­gov". Tre­ba ich to­tiž ne­ja­ko va­ro­vať pred us­ku­toč­ňo­va­ním vy­ko­pá­vok v da­nej ob­las­ti. Ved­ci však rie­šia prob­lém, v akom ja­zy­ku tie­to úda­je ucho­vať. Ne­mož­no pred­pok­la­dať, že ľu­dia bu­dú po de­siat­kach či stov­kách ti­sí­cov ro­kov ro­zu­mieť an­glič­ti­ne. „Bu­dúc­nosť sa bu­de ra­di­kál­ne lí­šiť od dneš­ka," po­ve­dal ar­cheológ An­ders Högberg, kto­rý spo­lup­ra­cu­je na pro­jek­te, „ne­má­me pred­sta­vu, ako bu­dú ľu­dia v tom ča­se roz­mýš­ľať." Do pro­jek­tu sú pre­to za­po­je­ní ok­rem ved­cov aj ar­chi­vá­ri, ar­cheoló­go­via, an­tro­po­ló­go­via či ja­zy­ko­ved­ci.

Zdieľaj článok
 
Hodnotenie: 1,41
Príspevok na titulke

Vyberte článok na titulku kliknutím na linku

 

www.brigada.sk - brigády, brigáda, práca, zamestnanie www.najdes.sk - katalóg, portál, vyhľadávač www.equark.sk - veda, výskum, technika www.uvery.sk - úvery, pôžičky, hypotéky www.elearning.sk - elearning, LMS, vzdelávanie, kurzy, elektronické vzdelávanie www.globaloffice.sk - registračné sídlo, virtuálna adresa a kancelária www.globalhosting.sk - domény, doména, webhosting, hosting www.globalweb.sk - CMS, WCMS, redakčný systém, publikačný systém www.globalshop.sk - internetový obchod, eshop, e-commerce Global Services Slovakia s.r.o. - www.gsgroup.sk, informačné systémy, portálové riešenia, intranety, web dizajn

Generuje redakčný CMS systém GlobalWeb spoločnosti Global Services Slovakia s.r.o.