ELEARNING.SK | PR SPRÁVY | GSGROUP | NAJDES.SK | BRIGÁDY, PRÁCA | GLOBALOFFICE.SK | REGISTRAČNÉ VIRTUÁlNE SÍDLO FIRMY | MINCE | CMS | ESHOP | TESTIVA
Prihlásenie:
>Staňte sa redaktorom eQuark.sk

eQuark.sk

Anketa

Ak by ste o tom mohli rozhodnúť práve vy, zaradili by ste Pluto opäť medzi planéty?

Quark

Multimediálna lyžiarska prilba so solárnym napájaním

7.8.2012 11:01:15 | * q
itnews | Počet zobrazení: 1535x

In­ži­nie­ri z ne­mec­kej tech­no­lo­gic­kej spo­loč­nos­ti Texsys v spo­lup­rá­ci s ved­ca­mi z Tech­nic­kej uni­ver­zi­ty v Berlí­ne a z Fraun­ho­fe­rov­ho in­šti­tú­tu zho­to­vi­li ino­va­tív­ne ko­mu­ni­kač­né za­ria­de­nie, kto­ré sa dá in­teg­ro­vať do ly­žiarskej pril­by.

 

Mo­dul po­há­ňa­ný so­lár­nou ener­giou po­nú­ka pou­ží­va­te­ľom po­hodl­ný spô­sob ov­lá­da­nia mo­bil­ných za­ria­de­ní. Ko­mu­ni­kač­ný mo­dul má dve hlav­né čas­ti. Jed­na z nich je mul­ti­me­diál­na ly­žiarska pril­ba, kto­rá má in­teg­ro­va­né ste­reo­fón­ne rep­ro­duk­to­ry, mik­ro­fón (je za­bu­do­va­ný v pop­ru­hu pod bra­dou) a zvlád­ne spo­je­nie s mo­bil­ným za­ria­de­ním po­mo­cou tech­no­ló­gie Blue­tooth 2.1+EDR. Ne­vy­ža­du­je sa pria­ma vi­di­teľ­nosť a maximál­na vzdia­le­nosť za­ria­de­nia od ko­mu­ni­kač­né­ho mo­du­lu je 10 met­rov. Dru­hú časť pred­sta­vu­jú ru­ka­vi­ce s ria­dia­cou jed­not­kou. Sú vy­ba­ve­né dis­ple­jom OLED a ov­lá­da­cí­mi tla­čid­la­mi. Po­čas ly­žo­va­nia ale­bo iných out­doo­ro­vých špor­tov mô­že­te po­čú­vať hud­bu z MP3 preh­rá­va­ča, kto­rá sa pre­ru­ší pri pri­chá­dza­jú­com ho­vo­re. Ba­té­ria sa do­bí­ja so­lár­ny­mi člán­ka­mi a vy­dr­ží na 240 ho­dín po­ho­to­vos­tné­ho re­ži­mu a 10 ho­dín ho­vo­ru.

Ko­mu­ni­kač­ná pril­ba je za­tiaľ v štá­diu pro­to­ty­pu, ale na tr­hu by sa ma­la ob­ja­viť už kon­com toh­to ro­ka. Jej ce­na sa od­ha­du­je na 400 do­lá­rov, čo je zhru­ba 325 eur.

Zdieľaj článok
 
Hodnotenie: 2,17
Príspevok na titulke

Vyberte článok na titulku kliknutím na linku

 

www.brigada.sk - brigády, brigáda, práca, zamestnanie www.najdes.sk - katalóg, portál, vyhľadávač www.equark.sk - veda, výskum, technika www.uvery.sk - úvery, pôžičky, hypotéky www.elearning.sk - elearning, LMS, vzdelávanie, kurzy, elektronické vzdelávanie www.globaloffice.sk - registračné sídlo, virtuálna adresa a kancelária www.globalhosting.sk - domény, doména, webhosting, hosting www.globalweb.sk - CMS, WCMS, redakčný systém, publikačný systém www.globalshop.sk - internetový obchod, eshop, e-commerce Global Services Slovakia s.r.o. - www.gsgroup.sk, informačné systémy, portálové riešenia, intranety, web dizajn

Generuje redakčný CMS systém GlobalWeb spoločnosti Global Services Slovakia s.r.o.