ELEARNING.SK | PR SPRÁVY | GSGROUP | NAJDES.SK | BRIGÁDY, PRÁCA | GLOBALOFFICE.SK | REGISTRAČNÉ VIRTUÁlNE SÍDLO FIRMY | MINCE | CMS | ESHOP | TESTIVA
Prihlásenie:
>Staňte sa redaktorom eQuark.sk

eQuark.sk

Anketa

Ak by ste o tom mohli rozhodnúť práve vy, zaradili by ste Pluto opäť medzi planéty?

Quark

Iba 2 % ľudí dokážu efektívne robiť viacero vecí naraz

14.8.2012 10:44:38 | * q
itnews | Počet zobrazení: 2801x

Mno­hí ľu­dia o se­be ho­vo­ria, že do­ká­žu ro­biť via­ce­ro ve­cí na­raz. Ako vy­plý­va z ne­dáv­ne­ho vý­sku­mu, efek­tív­ny „mul­ti­tas­king" však zvlá­da­jú iba 2 % pra­cov­ní­kov. U zvyš­nej čas­ti ro­be­nie via­ce­rých ve­cí na­raz ne­ga­tív­ne ov­plyv­ňu­je pro­duk­ti­vi­tu. V tom­to prí­pa­de nej­de o mul­ti­tas­king, ale o roz­pty­ľo­va­nie.

 

Pra­cov­ní­ci, kto­rí pri svo­jej prá­ci vy­uží­va­jú po­čí­tač, sú roz­pty­ľo­va­ní prib­liž­ne kaž­dých 10 mi­nút. Štu­den­ti, kto­rí ma­jú na pred­náš­kach no­te­boo­ky, sú na tom po­dob­ne - 62 % inter­ne­to­vých strá­nok ot­vo­re­ných po­čas pred­náš­ky vô­bec ne­sú­vi­sí s uči­vom. Roz­pty­ľo­vať sa ne­chá­va­me, aj keď sme so svo­jím par­tne­rom/par­tner­kou. Až dve tre­ti­ny ľu­dí si po­čas ran­de kon­tro­lu­je e-mai­ly ale­bo vy­uží­va mo­bil­ný inter­ne­to­vý pre­hlia­dač.

Pod­ľa por­tá­lu Har­vard Bu­si­ness Re­view má ro­be­nie via­ce­rých ve­cí na­raz na nás ne­ga­tív­ny do­sah - pro­duk­ti­vi­ta sa roz­ptý­le­ním zní­ži až o 40 % a koe­fi­cient IQ kles­ne o 10 bo­dov. Roz­ptý­le­nie má za nás­le­dok, že pra­cov­ník stra­tí v prie­me­re 2,1 ho­di­ny kaž­dý pra­cov­ný deň. Štu­den­tom, kto­rí po­čas uče­nia a ro­be­nia do­má­cich úloh po­sie­la­jú ese­mes­ky ale­bo vy­uží­va­jú in­stant­ný ko­mu­ni­ká­tor, hro­zí, že bu­dú v ško­le do­sa­ho­vať slab­šie vý­sled­ky.

Je via­ce­ro spô­so­bov, ako bo­jo­vať s roz­pty­ľo­va­ním - ak sa dá, vy­pni­te si te­le­fón, od­poj­te po­čí­tač a za­ria­de­nia od inter­ne­tu. Skráť­te si ter­mín, do­ke­dy tre­ba od­ov­zdať prá­cu, a vy­tvor­te tak ča­so­vý tlak. Vte­dy ne­bu­de­te mať čas na roz­pty­ľo­va­nie a ve­no­va­nie sa iba jed­nej ve­ci, ho­ci aj pod ča­so­vým tla­kom, je prek­va­pi­vo me­nej stre­su­jú­ce ako ne­po­da­re­ný mul­ti­tas­king.

Zdieľaj článok
 
Hodnotenie: 3,69
Príspevok na titulke

Vyberte článok na titulku kliknutím na linku

 

www.brigada.sk - brigády, brigáda, práca, zamestnanie www.najdes.sk - katalóg, portál, vyhľadávač www.equark.sk - veda, výskum, technika www.uvery.sk - úvery, pôžičky, hypotéky www.elearning.sk - elearning, LMS, vzdelávanie, kurzy, elektronické vzdelávanie www.globaloffice.sk - registračné sídlo, virtuálna adresa a kancelária www.globalhosting.sk - domény, doména, webhosting, hosting www.globalweb.sk - CMS, WCMS, redakčný systém, publikačný systém www.globalshop.sk - internetový obchod, eshop, e-commerce Global Services Slovakia s.r.o. - www.gsgroup.sk, informačné systémy, portálové riešenia, intranety, web dizajn

Generuje redakčný CMS systém GlobalWeb spoločnosti Global Services Slovakia s.r.o.