ELEARNING.SK | PR SPRÁVY | GSGROUP | NAJDES.SK | BRIGÁDY, PRÁCA | GLOBALOFFICE.SK | REGISTRAČNÉ VIRTUÁlNE SÍDLO FIRMY | MINCE | CMS | ESHOP | TESTIVA
Prihlásenie:
>Staňte sa redaktorom eQuark.sk

eQuark.sk

Anketa

Ak by ste o tom mohli rozhodnúť práve vy, zaradili by ste Pluto opäť medzi planéty?

Quark

Vedci vyvinuli nový algoritmus pátrania po vírusoch

21.8.2012 10:16:35 | * q
itnews | Počet zobrazení: 4418x

Švaj­čiarski ved­ci vy­vi­nu­li al­go­rit­mus, kto­rý do­ká­že na inter­ne­te ur­čiť prav­de­po­dob­ný zdroj ví­ru­so­vých a mal­vé­ro­vých úto­kov. Al­go­rit­mus ko­ná na zá­kla­de ana­lý­zy zhru­ba de­sia­tich per­cent sie­ťo­vej ko­mu­ni­ká­cie.

 

Úspe­chom je, že al­go­rit­mus náj­de zdroj úto­ku na zá­kla­de pre­ve­ro­va­nia len ma­lé­ho poč­tu inter­ne­to­vých pri­po­je­ní. Pod­ľa vý­skum­né­ho pra­cov­ní­ka Ped­ra Pin­ta z audio­vi­zuál­ne­ho ko­mu­ni­kač­né­ho la­bo­ra­tó­ria vo Švaj­čiarsku, kto­ré je sú­čas­ťou Fe­de­rál­ne­ho tech­no­lo­gic­ké­ho in­šti­tú­tu, pri hľa­da­ní to­tiž ne­mož­no sle­do­vať všet­ky uz­lo­vé bo­dy v inter­ne­te.

„Bo­lo by na to tre­ba oko­lo jed­nej mi­liar­dy sen­zo­rov. Pred­sa nech­ce­me mo­ni­to­ro­vať ce­lý inter­net," po­ve­dal Pin­ta a do­dal, že na­mies­to to­ho s ko­le­ga­mi vy­vi­nu­li al­go­rit­mus, kto­rý uka­zu­je vý­bor­né vý­sled­ky, pre­to­že do­ká­že od­had­núť lo­ká­ciu zdro­ja na zá­kla­de me­ra­nia ob­me­dze­né­ho poč­tu po­zo­ro­va­ní ale­bo sen­zo­rov.

Po­mo­cou al­go­rit­mu tak mož­no nap­rík­lad špe­ci­fic­ký po­čí­tač v sie­ti, z kto­ré­ho sa ro­zo­sie­la spam, náj­sť a za­blo­ko­vať pre­vádz­ko­va­te­ľom pri­po­je­nia. Na­vy­še sa dá po­mo­cou kom­plexné­ho vzor­ca vy­pát­rať aj po­čí­tač, do kto­ré­ho bol škod­li­vý ví­rus pr­výk­rát nah­ra­ný.

Pod­ľa Pin­ta je lo­ká­cia zdro­ja v zá­sa­de ur­če­ná štruk­tú­rou sie­te, v kto­rej sa nie­len hľa­dá, kto je kon­krét­ne ku ko­mu pri­po­je­ný, ale aj na zá­kla­de pri­po­je­nia k sen­zo­ru sa zis­ťu­je, ke­dy sa ví­rus (ale­bo mal­vér) za­čal ší­riť. Al­go­rit­mus má iba ana­ly­zo­vať od de­sať do dvad­sať per­cent všet­kých uz­lo­vých bo­dov, aby ur­čil prav­de­po­dob­ný zdroj úto­ku. „Nie­ke­dy ide o päť per­cent," dopĺňa bá­da­teľ a do­dá­va, že po­čet uz­lov, kto­ré tre­ba prejsť, zá­vi­sí od kom­plexnos­ti ce­lej sie­te.

Fun­go­va­nie al­go­rit­mu de­tail­ne opi­su­je prá­ca s náz­vom Lo­ka­li­zo­va­nie zdro­ja di­fú­zie v roz­sia­hlych sie­ťo­vých sús­ta­vách, kto­rú mi­nu­lý pia­tok vy­dal od­bor­ný ča­so­pis Phy­si­cal Re­view Let­ters za­obe­ra­jú­ci sa fy­zi­kál­nou prob­le­ma­ti­kou.

Ved­ci oča­ká­va­jú, že vzo­rec sa bu­de dať vy­užiť aj v iných ob­las­tiach než len pri vy­hľa­dá­va­ní inter­ne­to­vých škod­cov. Me­tó­du nap­rík­lad bu­de mož­né ap­li­ko­vať pri hľa­da­ní zdro­ja pô­vo­du ví­ru­sov ale­bo bio­lo­gic­kých epi­dé­mií, ako bol nap­rík­lad v mi­nu­los­ti SARS. Kon­krét­nej­šie po­ve­da­né, al­go­rit­mom mož­no náj­sť nap­rík­lad mes­to, v kto­rom sa ví­rus ob­ja­vil pr­výk­rát. Vzo­rec sa však dá ap­li­ko­vať aj v ďal­ších prí­pa­doch - nap­rík­lad ak niek­to pot­re­bu­je na so­ciál­nej sie­ti zis­tiť zdroj kle­biet ale­bo vy­sto­po­vať, od­kiaľ sa ší­ri vzdu­chom jed, kto­rý te­ro­ris­ti nas­tra­ži­li do po­dzem­ných pries­to­rov.

Pod­ľa ved­cov sa dá tech­no­ló­gia vy­užiť v množ­stve rôz­nych od­vet­ví. Jej pr­vé ko­mer­čné vy­uži­tie si re­zer­vo­va­li spo­loč­nos­ti za­obe­ra­jú­ce sa bez­peč­nos­ťou. „Po pub­li­ko­va­ní člán­ku mi vo­la­li zá­stup­co­via niek­to­rých fi­riem," po­ve­dal Pin­ta a dopl­nil, že ne­mô­že uviesť kon­krét­ne me­ná. Ďal­šia sfé­ra, kde sa po­nú­ka vy­uži­tie no­vé­ho al­go­rit­mu, sú vlád­ne in­šti­tú­cie.

Ved­ci sa te­raz sna­žia vý­sled­ky al­go­rit­mu eš­te zlep­šiť.

Zdieľaj článok
 
Hodnotenie: 3,73
Príspevok na titulke

Vyberte článok na titulku kliknutím na linku

 

www.brigada.sk - brigády, brigáda, práca, zamestnanie www.najdes.sk - katalóg, portál, vyhľadávač www.equark.sk - veda, výskum, technika www.uvery.sk - úvery, pôžičky, hypotéky www.elearning.sk - elearning, LMS, vzdelávanie, kurzy, elektronické vzdelávanie www.globaloffice.sk - registračné sídlo, virtuálna adresa a kancelária www.globalhosting.sk - domény, doména, webhosting, hosting www.globalweb.sk - CMS, WCMS, redakčný systém, publikačný systém www.globalshop.sk - internetový obchod, eshop, e-commerce Global Services Slovakia s.r.o. - www.gsgroup.sk, informačné systémy, portálové riešenia, intranety, web dizajn

Generuje redakčný CMS systém GlobalWeb spoločnosti Global Services Slovakia s.r.o.