ELEARNING.SK | PR SPRÁVY | GSGROUP | NAJDES.SK | BRIGÁDY, PRÁCA | GLOBALOFFICE.SK | REGISTRAČNÉ VIRTUÁlNE SÍDLO FIRMY | MINCE | CMS | ESHOP | TESTIVA
Prihlásenie:
>Staňte sa redaktorom eQuark.sk

eQuark.sk

Anketa

Ak by ste o tom mohli rozhodnúť práve vy, zaradili by ste Pluto opäť medzi planéty?

Quark

Inteligentné autá majú zdieľať informácie medzi sebou

28.8.2012 13:05:33 | * q
itnews | Počet zobrazení: 2726x

Ved­ci tes­tu­jú sys­tém na bez­peč­nos­tnú ko­mu­ni­ká­ciu me­dzi vo­zid­la­mi. Ve­ria, že ta­ký­to sys­tém by mo­hol vý­raz­ne zní­žiť po­čet dop­rav­ných ne­hôd. Ak­tuál­ne bo­lo spus­te­né je­ho tes­to­va­nie v jed­nom z ame­ric­kých miest.

 

Test tech­no­ló­gie pre in­te­li­gen­tné au­tá, ako sys­tém na­zý­va­jú ved­ci z Mi­chi­gan­skej uni­ver­zi­ty, bu­de v ok­res­nom mes­te Ann Ar­bor pre­bie­hať po­čas jed­né­ho ro­ka. Na je­ho kon­ci by sa v ideál­nom prí­pa­de ma­la potvr­diť teória, pod­ľa kto­rej mô­že sys­tém zní­žiť ne­ho­do­vosť mo­to­ro­vých vo­zi­diel až o 80 %.Ved­ci nain­šta­lo­va­li ko­mu­ni­kač­né za­ria­de­nia asi do tri­ti­síc vo­zi­diel, ok­rem osob­ných auto­mo­bi­lov aj do nák­lad­ných vo­zi­diel a auto­bu­sov. Vo­zid­lá vďa­ka to­mu mô­žu zdie­ľať in­for­má­cie o ak­tuál­nej po­lo­he, sme­re ale­bo rých­los­ti, a to nie­len me­dzi se­bou, ale aj s jed­not­ka­mi umies­tne­ný­mi v se­ma­fo­roch a iných sig­na­li­zač­ných za­ria­de­niach pou­ží­va­ných na kri­žo­vat­kách, v zá­kru­tách a na di­aľ­ni­ciach. Účel ko­mu­ni­kač­né­ho sys­té­mu je je­di­ný: má vo­di­ča upo­zor­niť na po­ten­ciál­ne ne­bez­peč­né si­tuácie, keď nap­rík­lad blíz­ke vo­zid­lo za­čne ne­ča­ka­ne br­zdiť, náh­le prej­de do iné­ho pru­hu a po­dob­ne. Va­ro­va­nie sa pri­tom reali­zu­je vi­zuál­ne aj akus­tic­ky.

picture
 
 

„Dop­ra­va za­ži­je veľ­ké zme­ny," ne­bo­jí sa sil­ných slov Jim Sayer, prog­ra­mo­vý ma­na­žér a vý­skum­ný pra­cov­ník. Zá­ro­veň však upo­zor­ňu­je, že je­ho tím nie je je­di­ný, kto sa zlep­še­ním bez­peč­nos­ti vo­zi­diel za­obe­rá. „Je tu ve­ľa iných ap­li­ká­cií za­me­ra­ných na bez­peč­nosť a po­ho­dlie, rov­na­ko aj na mo­bi­li­tu a udr­ža­teľ­nosť."

Je­den z hlav­ných hrá­čov v tej­to ob­las­ti je nap­rík­lad spo­loč­nosť Goog­le, kto­rá dl­ho­do­bo ve­nu­je ve­ľa ener­gie a pros­tried­kov do vý­vo­ja sa­mo­ria­dia­cich vo­zi­diel. Pod­ľa An­tho­ny­ho Le­van­dowské­ho, šé­fa pro­jek­tu, je cie­ľom Goog­lu dos­tať pr­vé ta­ké­to au­tá do bež­nej pre­vádz­ky po­čas nas­le­du­jú­cich de­sia­tich ro­kov. Na ten­to účel už za­ča­la spo­loč­nosť hľa­dať aj vhod­ných par­tne­rov v ame­ric­kom Det­roi­te, kto­rý je na­priek veľ­kým eko­no­mic­kým prob­lé­mom na­ďa­lej cen­trom auto­mo­bi­lo­vé­ho prie­mys­lu.

picture
 
 

Po­dob­ný pro­jekt ako v Goog­li sa reali­zu­je aj v agen­tú­re ame­ric­ké­ho mi­nis­ter­stva ob­ra­ny DAR­PA (Agen­tú­ra pre vý­skum pok­ro­či­lých ob­ran­ných pro­jek­tov). Ok­rem sa­mo­ria­dia­cich vo­zi­diel sa však vlád­na or­ga­ni­zá­cia za­ují­ma aj o ro­bo­ty, kto­ré by v aute nah­ra­di­li člo­ve­ka.
Ved­ci z Mi­chi­gan­skej uni­ver­zi­ty chcú ok­rem lep­šej bez­peč­nos­ti dop­ra­vy do­cie­liť aj zní­že­nie emi­sií a dať im­pulz na vznik no­vých tech­no­ló­gií. Ce­lý pro­jekt na­vy­še mô­že byť aj akým­si sti­mu­lom pre ne­priaz­ni­vo sa vy­ví­ja­jú­ce auto­mo­bi­lo­vé od­vet­vie.


Ob­ráz­ky pou­ži­té v člán­ku sú ilus­trač­né.

Zdieľaj článok
 
Hodnotenie: 1,09
Príspevok na titulke

Vyberte článok na titulku kliknutím na linku

 

www.brigada.sk - brigády, brigáda, práca, zamestnanie www.najdes.sk - katalóg, portál, vyhľadávač www.equark.sk - veda, výskum, technika www.uvery.sk - úvery, pôžičky, hypotéky www.elearning.sk - elearning, LMS, vzdelávanie, kurzy, elektronické vzdelávanie www.globaloffice.sk - registračné sídlo, virtuálna adresa a kancelária www.globalhosting.sk - domény, doména, webhosting, hosting www.globalweb.sk - CMS, WCMS, redakčný systém, publikačný systém www.globalshop.sk - internetový obchod, eshop, e-commerce Global Services Slovakia s.r.o. - www.gsgroup.sk, informačné systémy, portálové riešenia, intranety, web dizajn

Generuje redakčný CMS systém GlobalWeb spoločnosti Global Services Slovakia s.r.o.