ELEARNING.SK | PR SPRÁVY | GSGROUP | NAJDES.SK | BRIGÁDY, PRÁCA | GLOBALOFFICE.SK | REGISTRAČNÉ VIRTUÁlNE SÍDLO FIRMY | MINCE | CMS | ESHOP | TESTIVA
Prihlásenie:
>Staňte sa redaktorom eQuark.sk

eQuark.sk

Anketa

Ak by ste o tom mohli rozhodnúť práve vy, zaradili by ste Pluto opäť medzi planéty?

Quark

Netradičná nabíjačka EcoXPower umožňuje dobíjanie smartfónu počas jazdy bicyklom

30.8.2012 09:54:42 | * q
itnews | Počet zobrazení: 3413x

Sko­ro kaž­dý pou­ží­va­teľ an­droi­do­vé­ho za­ria­de­nia poz­ná tú si­tuáciu, keď sa mu vy­bí­ja ba­té­ria na je­ho ob­ľú­be­nom te­le­fó­ne či tab­le­te a on ne­má po­ru­ke na­bí­jač­ku ani pri­po­je­nie k elek­tric­kej sie­ti. Čas­to sa ta­ká­to si­tuácia stá­va hlav­ne pri špor­te, keď má­te za­pnu­tú niek­to­rú zo špor­to­vých ap­li­ká­cií, kto­rá vám sí­ce per­fek­tne pri špor­te po­má­ha, no vy­bí­ja ba­té­riu váš­ho mi­lá­či­ka. Po­kiaľ cho­dí­te čas­to na bi­cyk­li, ten­to prob­lém vám raz a nav­ždy vy­rie­ši re­vo­luč­ná na­bí­jač­ka EcoXPower, kto­rá na prin­cí­pe po­hy­bo­vé­ho ge­ne­rá­to­ra do­dá váš­mu smar­tfó­nu či tab­le­tu šťa­vu po­čas to­ho, ako to­čí­te ko­le­som na va­šom bi­cyk­li. A do­kon­ca vám aj pos­vie­ti v tme.

 

EcoXPower je eko­lo­gic­ká na­bí­jač­ka, kto­rá sa umies­tňu­je pria­mo na os (zvy­čaj­ne) pred­né­ho ko­le­sa a na bá­ze ge­ne­rá­to­ra do­dá­va cez ká­bel USB ener­giu smar­tfó­nu, kto­rý má svo­je mies­to v puz­dre od­ol­nom vo­de na ria­did­lách. Puz­dro chrá­ni smar­tfón pred špi­nou a pá­dom a vďa­ka prie­zrač­nej pred­nej stra­ne umož­ňu­je je­ho pl­no­hod­not­né ov­lá­da­nie po­čas jaz­dy. Na­bí­jač­ka EcoXPower pod­po­ru­je hneď nie­koľ­ko ty­pov za­ria­de­ní, me­dzi ni­mi, sa­moz­rej­me, aj an­droi­do­vé za­ria­de­nia so slo­tom mic­roUSB na na­bí­ja­nie. Zoz­nam pod­po­ro­va­ných za­ria­de­ní je nao­zaj dl­hý a ob­me­dze­ný je len na to, že za­ria­de­niu mu­sí sta­čiť na na­bí­ja­nie na­pä­tie 5 V.

Z eko­lo­gic­kej na­bí­jač­ky EcoXPower však ve­dú dva káb­le. Dru­hý má vý­vod ta­kis­to na ria­did­lách a ov­lá­da os­vet­le­nie. Pria­mo na na­bí­jač­ke sa na­chá­dza­jú pred­né a za­dné svet­lá, aby vás pop­ri jaz­de bi­cyk­lom v no­ci vi­de­li aj oko­loi­dú­ci účas­tní­ci pre­máv­ky a aby ste si moh­li na ces­tu aj pos­vie­tiť. EcoXPower tak nie je len na­bí­jač­ka, ale aj náh­ra­da za časť va­šej po­vin­nej vý­ba­vy.

Ce­na tej­to za­ují­ma­vej na­bí­jač­ky sa po­hy­bu­je na hra­ni­ci 100 USD, v pre­poč­te prib­liž­ne 80 EUR, čo ne­mu­sí byť až ta­ká veľ­ká in­ves­tí­cia, po­kiaľ na bi­cyk­li strá­vi­te množ­stvo ča­su. Tá­to na­bí­jač­ka mô­že byť aj pros­peš­ná zdra­viu, po­kiaľ ste na do­vo­len­ke v ho­rách, kde nie je prí­vod elek­tric­kej ener­gie a vy si chce­te na­biť GPS, aby ste moh­li pok­ra­čo­vať v ces­te. Jed­no­du­cho sad­ne­te na bi­cy­kel a prej­de­te 20 km, kým sa va­še GPS na­bi­je. Tak či onak, eko­lo­gic­ká na­bí­jač­ka EcoXPower je veľ­mi za­ují­ma­vý pro­jekt, kto­rý si za­slú­ži va­šu po­zor­nosť. Ak vás za­uja­la a chce­li by ste si ju kú­piť, nav­štív­te ofi­ciál­ne strán­ky vý­rob­cu, kde ok­rem iné­ho náj­de­te aj pod­rob­nej­šie in­for­má­cie o tom­to pro­duk­te.

picture
 
Zdieľaj článok
 
Hodnotenie: 2,46
Príspevok na titulke

Vyberte článok na titulku kliknutím na linku

 

www.brigada.sk - brigády, brigáda, práca, zamestnanie www.najdes.sk - katalóg, portál, vyhľadávač www.equark.sk - veda, výskum, technika www.uvery.sk - úvery, pôžičky, hypotéky www.elearning.sk - elearning, LMS, vzdelávanie, kurzy, elektronické vzdelávanie www.globaloffice.sk - registračné sídlo, virtuálna adresa a kancelária www.globalhosting.sk - domény, doména, webhosting, hosting www.globalweb.sk - CMS, WCMS, redakčný systém, publikačný systém www.globalshop.sk - internetový obchod, eshop, e-commerce Global Services Slovakia s.r.o. - www.gsgroup.sk, informačné systémy, portálové riešenia, intranety, web dizajn

Generuje redakčný CMS systém GlobalWeb spoločnosti Global Services Slovakia s.r.o.