ELEARNING.SK | PR SPRÁVY | GSGROUP | NAJDES.SK | BRIGÁDY, PRÁCA | GLOBALOFFICE.SK | REGISTRAČNÉ VIRTUÁlNE SÍDLO FIRMY | MINCE | CMS | ESHOP | TESTIVA
Prihlásenie:
>Staňte sa redaktorom eQuark.sk

eQuark.sk

Anketa

Ak by ste o tom mohli rozhodnúť práve vy, zaradili by ste Pluto opäť medzi planéty?

Quark

Okuliare s rozšírenou (augmentovanou) realitou už Googlu nestačia, dal si patentovať inteligentné rukavice

31.8.2012 09:33:10 | * q
itnews | Počet zobrazení: 3239x

Po oku­lia­roch s roz­ší­re­nou reali­tou pra­cu­je Goog­le na ďal­šom po­moc­ní­ko­vi - high-end ru­ka­vi­ciach. Dal si to­tiž pa­ten­to­vať in­te­li­gen­tné ru­ka­vi­ce. Pro­jekt sa na­zý­va Seeing with your hand a sku­toč­ne ide o kon­cept smart ru­ka­víc, kto­ré umož­nia „vi­dieť ru­kou".

 

Tieto rukavice bu­dú to­tiž vy­ba­ve­né nie­koľ­ký­mi ka­me­ra­mi, gy­ros­ko­pom, ak­ce­le­ro­met­rom, kom­pa­som, pro­ce­so­rom, veľ­kou ka­pa­ci­tou pa­mä­te RAM, dá­to­vým úlo­žis­kom, Wi-Fi, ba­té­riou a, sa­moz­rej­me, prís­luš­ným sof­tvé­rom. V pod­sta­te tak pou­ží­va­teľ zís­ka riad­ny mik­ros­kop, kto­rý mu umož­ní prib­lí­žiť si tak­mer čo­koľ­vek. A ak pou­ži­je­te viac pr­stov s ka­me­ra­mi, mô­že­te zís­kať aj zväč­še­ný 3D ob­raz. Ak niek­to­ré z ka­mier nah­ra­dí­me ultraz­vu­kom, bu­de­me môcť pres­kú­mať aj vnút­ro ob­jek­tov. Ak pou­ži­je­me infra­čer­ve­né ka­me­ry, má­me k dis­po­zí­cii aj noč­né vi­de­nie.

A sta­tic­ké sním­ky sú len za­čia­tok. Ak sof­tvér do­ká­že skom­bi­no­vať za­chy­te­né vi­zuál­ne ob­ra­zy s údaj­mi zo sní­ma­ča po­hy­bu, bu­de mož­né pre­po­jiť ru­ka­vi­ce s oku­liar­mi a cen­trál­na jed­not­ka bu­de lep­šie vy­hod­no­co­vať na­še ges­tá v zá­vis­los­ti od to­ho, na čo sa prá­ve po­ze­rá­me.

Prav­da, v sú­čas­nos­ti ide iba o pa­tent a je­ho up­lat­ne­nie v reál­nych pro­duk­toch si vy­žia­da eš­te ve­ľa ča­su. No aj pri pr­vých sprá­vach o oku­lia­roch Goog­lu to vy­ze­ra­lo, že pa­tria do vzdia­le­nej bu­dúc­nos­ti, ale už po nie­koľ­kých me­sia­coch sme moh­li vi­dieť pro­to­typ v pria­mom na­sa­de­ní. Mož­no v X La­be už ru­ka­vi­ce tes­tu­jú a o rok či dva nás na Goog­le I/O prek­va­pia...

Zdieľaj článok
 
Hodnotenie: 1,54
Príspevok na titulke

Vyberte článok na titulku kliknutím na linku

 

www.brigada.sk - brigády, brigáda, práca, zamestnanie www.najdes.sk - katalóg, portál, vyhľadávač www.equark.sk - veda, výskum, technika www.uvery.sk - úvery, pôžičky, hypotéky www.elearning.sk - elearning, LMS, vzdelávanie, kurzy, elektronické vzdelávanie www.globaloffice.sk - registračné sídlo, virtuálna adresa a kancelária www.globalhosting.sk - domény, doména, webhosting, hosting www.globalweb.sk - CMS, WCMS, redakčný systém, publikačný systém www.globalshop.sk - internetový obchod, eshop, e-commerce Global Services Slovakia s.r.o. - www.gsgroup.sk, informačné systémy, portálové riešenia, intranety, web dizajn

Generuje redakčný CMS systém GlobalWeb spoločnosti Global Services Slovakia s.r.o.