Spôsobia nové tenké šošovky revolúciu?

4.9.2012 12:18:13 | * q
itnews | Počet zobrazení: 4058x

Šošov­ky, kto­ré sa pou­ží­va­jú vo fo­toa­pa­rá­toch ale­bo ka­me­rách, by sa moh­li v blíz­kej bu­dúc­nos­ti zme­niť. Fy­zi­ci z Har­var­du pred­sta­vi­li no­vý kon­cept, kto­rý vy­uží­va ten­ký kre­mí­ko­vý wafer - vý­sled­kom je plo­chá šo­šov­ka s hrúb­kou 60 na­no­met­rov.

 

Šošov­ky, kto­ré sa dnes bež­ne vy­uží­va­jú, sú zho­to­ve­né zo za­ob­le­né­ho sk­la tak, aby sa lú­če z rôz­nych uh­lov stret­li v jed­nom bo­de. Av­šak, ani ten­to spô­sob nie je bez­chyb­ný, je to da­né sve­tel­ný­mi lúč­mi, kto­ré sú za­chy­te­né ok­raj­mi šo­šov­ky a z to­ho dô­vo­du sa pou­ží­va ďal­šie sklo. Ho­ci to tie­to nez­rov­na­los­ti eli­mi­nu­je, za­ria­de­niu pri­dá­va na vá­he a roz­me­roch.

Rov­ná šo­šov­ka, vy­uží­va­jú­ca kre­mí­ko­vý wafer, však ob­sa­hu­je nie­koľ­ko na­noš­truk­túr, kto­ré sú sys­te­ma­tic­ky roz­lo­že­né po ce­lej plo­che. Úlo­hou tých­to bo­dov je správ­ne lá­mať svet­lo tak, aby sa všet­ky lú­če spá­ja­li v jed­nom bo­de. Uhol, pod akým je svet­lo lá­ma­né zá­vi­sí od orien­tá­cie a veľ­kos­ti jed­not­li­vých bo­dov.

Ho­ci no­vý druh šo­šov­ky do­ká­že mo­men­tál­ne lá­mať iba svet­lo jed­nej vl­no­vej dĺžky, fy­zi­ci na Har­var­de plá­nu­jú vy­tvo­riť čas­ti­ce, kto­ré bu­dú schop­né spra­co­vať viac­fa­reb­né svet­lo, resp. svet­lo po­zos­tá­va­jú­ce z via­ce­rých vl­no­vých dĺžok.

Šošov­ky, kto­ré sa pou­ží­va­jú vo fo­toa­pa­rá­toch ale­bo ka­me­rách, by sa moh­li v blíz­kej bu­dúc­nos­ti zme­niť. Fy­zi­ci z Har­var­du pred­sta­vi­li no­vý kon­cept, kto­rý vy­uží­va ten­ký kre­mí­ko­vý wafer - vý­sled­kom je plo­chá šo­šov­ka s hrúb­kou 60 na­no­met­rov.