ELEARNING.SK | PR SPRÁVY | GSGROUP | NAJDES.SK | BRIGÁDY, PRÁCA | GLOBALOFFICE.SK | REGISTRAČNÉ VIRTUÁlNE SÍDLO FIRMY | MINCE | CMS | ESHOP | TESTIVA
Prihlásenie:
>Staňte sa redaktorom eQuark.sk

eQuark.sk

Anketa

Ak by ste o tom mohli rozhodnúť práve vy, zaradili by ste Pluto opäť medzi planéty?

Quark

Robotický „pes“ Alpha Dog zvládne aj náročný terén a udrží sa na nohách, aj keď ho sotíte

17.9.2012 13:16:57 | * q
itnews | Počet zobrazení: 3861x

Spo­loč­nos­ti Bos­ton Dy­na­mics, pred istým časom vyvynula štvornohého robota kto­rý zvlá­dol beh rých­los­ťou 29 km/h. Me­dzi­ča­som už Cheetah, zdo­ko­na­ľo­va­ný v spo­lup­rá­ci s agen­tú­rou DAR­PA, do­sia­hol no­vý rých­lost­ný re­kord 45,5 km/h. No v tých­to dňoch DAR­PA a Bos­ton Dy­na­mics pred­sta­vi­li ďal­ší za­ují­ma­vý vý­tvor. Ro­bot Al­pha Dog, tech­nic­ky zná­mej­ší pod ozna­če­ním LS3 (Leg­ged Squad Sup­port Sys­tem), je navr­hnu­tý ako „vy­so­ko mo­bil­ný po­loauto­nóm­ny ro­bot", ur­če­ný naj­mä na prep­ra­vu nák­la­dov.

 

Aj keď pod­ľa náz­vu by ro­bot mal pri­po­mí­nať psa, veľ­kos­ťou skôr pri­po­mí­na mu­li­cu ale­bo ko­ňa. Une­sie nák­lad s hmot­nos­ťou 180 kg do vzdia­le­nos­ti 32 km bez dopl­ne­nia pa­li­va. Vý­ra­zom po­loauto­nóm­ny sa naz­na­ču­je sku­toč­nosť, že LS3 mô­že byť nap­rog­ra­mo­va­ný po­mo­cou sú­rad­níc GPS a na mies­to ur­če­nia sa dos­ta­ne sám vďa­ka vsta­va­nej sa­te­lit­nej na­vi­gá­cii. Nie je sí­ce ta­ký sviž­ný ako Cheetah, po­hy­bu­je sa len rých­los­ťou 8 km/h, ale zvlád­ne aj ná­roč­ný čle­ni­tý te­rén. Pri be­hu po rov­nom povr­chu mô­že do­siah­nuť rých­losť 11 km/h. Bu­de za­ují­ma­vé sle­do­vať, kam až do­tiah­nu je­ho vý­voj in­ži­nie­ri z Bos­ton Dy­na­mics, dú­faj­me, že vi­de­li všet­ky di­ely Ter­mi­ná­to­ra.

Zdieľaj článok
 
Hodnotenie: 2,36
Príspevok na titulke

Vyberte článok na titulku kliknutím na linku

 

www.brigada.sk - brigády, brigáda, práca, zamestnanie www.najdes.sk - katalóg, portál, vyhľadávač www.equark.sk - veda, výskum, technika www.uvery.sk - úvery, pôžičky, hypotéky www.elearning.sk - elearning, LMS, vzdelávanie, kurzy, elektronické vzdelávanie www.globaloffice.sk - registračné sídlo, virtuálna adresa a kancelária www.globalhosting.sk - domény, doména, webhosting, hosting www.globalweb.sk - CMS, WCMS, redakčný systém, publikačný systém www.globalshop.sk - internetový obchod, eshop, e-commerce Global Services Slovakia s.r.o. - www.gsgroup.sk, informačné systémy, portálové riešenia, intranety, web dizajn

Generuje redakčný CMS systém GlobalWeb spoločnosti Global Services Slovakia s.r.o.