ELEARNING.SK | PR SPRÁVY | GSGROUP | NAJDES.SK | BRIGÁDY, PRÁCA | GLOBALOFFICE.SK | REGISTRAČNÉ VIRTUÁlNE SÍDLO FIRMY | MINCE | CMS | ESHOP | TESTIVA
Prihlásenie:
>Staňte sa redaktorom eQuark.sk

eQuark.sk

Anketa

Ak by ste o tom mohli rozhodnúť práve vy, zaradili by ste Pluto opäť medzi planéty?

Quark

USB PD: Nabíjanie notebookov cez USB bude realitou

20.9.2012 10:29:52 | * q
itnews | Počet zobrazení: 4037x

No­vá tech­no­ló­gia USB PD (USB Power De­li­ve­ry), kto­rá bo­la mi­nu­lý týž­deň ofi­ciál­ne pred­sta­ve­ná na po­du­ja­tí In­tel De­ve­lo­per Fo­rum, ot­vá­ra ces­tu k to­mu, aby sa no­te­boo­ky moh­li na­bí­jať po­mo­cou por­tov USB.

 

Dos­tup­ná by na­vy­še ma­la byť už v tom­to ro­ku.
Na­bí­ja­nie cez USB sa sta­lo už bež­nou zá­le­ži­tos­ťou pri smar­tfó­noch a pos­tup­ne aj pri tab­le­toch. No li­mi­tom bol za­tiaľ vý­kon tech­no­ló­gie USB, kto­rý sa po­hy­bo­val na úrov­ni nie­koľ­kých wat­tov (v prí­pa­de USB 3.0 ide kon­krét­ne o 4,5 wat­tu, pri USB 2.0 len o 2,5 wat­tu). USB PD však pri­chá­dza až so 100 wat­tmi, čo je dosť na to, aby to pok­ry­lo pot­re­by väč­ši­ny bež­ných mo­bil­ných za­ria­de­ní, a to tak na na­bí­ja­nie, ako aj na re­gu­lár­ne na­pá­ja­nie.

Úspor­nej­šie no­te­boo­ky si dnes pri pre­vádz­ke oby­čaj­ne vy­sta­čí so 36 wat­tmi, väč­šie no­te­boo­ky zhru­ba so 60 wat­tmi a spot­re­bu oko­lo 100 wat­tov ma­jú až naj­vý­kon­nej­šie mo­bil­né pra­cov­né sta­ni­ce. Pred vlas­tným na­bí­ja­ním však prís­troj naj­prv pros­tred­níc­tvom pro­to­ko­lu USB PD ko­mu­ni­ku­je so zdro­jom ener­gie o tom, že na­bí­ja­nie je mož­né a že nie je niek­de úz­ke hrdlo, kto­ré by to­mu brá­ni­lo. Mô­že ísť nap­rík­lad o nev­hod­ný ká­bel.

Je­den ká­bel na dá­ta i na­pá­ja­nie? 

V pre­zen­tá­cii zve­rej­ne­nej na webe or­ga­ni­zá­cie USB Im­ple­men­ters Fo­rum je naz­na­če­ný sce­nár, kde by LCD mo­ni­tor dis­po­no­val por­tom USB PD, kto­rý mož­no pou­žiť tak na pre­nos ob­ra­zo­vých dát z po­čí­ta­ča, ako aj nap­rík­lad na na­bí­ja­nie no­te­boo­kov (poz­ri ob­rá­zok pod člán­kom). Por­ty USB PD by tiež moh­li byť za­bu­do­va­né do no­vo vy­rá­ba­ných po­čí­ta­čov ale­bo nap­rík­lad do adap­té­rov na ste­ne vo ve­rej­ných pries­to­roch, kde sa čas­to strie­da­jú pou­ží­va­te­lia mo­bil­ných za­ria­de­ní, kto­rí ich pot­re­bu­jú čas­to na­bí­jať. Tí by sa k por­tom USB Power De­li­ve­ry pri­pá­ja­li tak ako k bež­ným adap­té­rom s tým roz­die­lom, že by neh­ro­zil prob­lém s ne­kom­pa­ti­bi­li­tou ko­nek­to­rov ale­bo s od­liš­ným na­pä­tím pod­ľa mo­de­lu a vý­rob­cu no­te­boo­ku, ako je to v sú­čas­nos­ti.

USB Im­ple­men­ters Fo­rum potvr­di­lo, že no­vý štan­dard je už od toh­to­roč­né­ho jú­la do­kon­če­ný vo ver­zii 1.0 a pr­vé pro­duk­ty, kto­ré ho bu­dú vy­uží­vať, by sa moh­li ob­ja­viť na tr­hu ku kon­cu ro­ka 2012. Vo svo­jich pro­duk­toch či ar­chi­tek­tú­rach s ním po­čí­ta­jú nap­rík­lad fir­my Hewlett-Pac­kard, In­tel, Mic­ro­soft, No­kia ale­bo Texas Instru­ments. Prá­ve pod­po­ra veľ­kých hrá­čov na tr­hu mô­že byť pre adop­ciu no­vé­ho štan­dar­du kľú­čo­vá. Otáz­kou je, sa­moz­rej­me, aj to, o koľ­ko drah­šie bu­dú prís­tro­je s pod­po­rou USB PD.

Ak sa no­vý štan­dard uchy­tí, mo­hol by viesť k to­mu, že je­den ká­bel USB bu­de sta­čiť úpl­ne na všet­ko, ako tvr­dí Brad Saun­ders a Bob Dun­stan, in­ži­nie­ri In­te­lu, kto­rí no­vú tech­no­ló­giu na IDF pred­sta­vi­li.

Zdieľaj článok
 
Hodnotenie: 2,72
Príspevok na titulke

Vyberte článok na titulku kliknutím na linku

 

www.brigada.sk - brigády, brigáda, práca, zamestnanie www.najdes.sk - katalóg, portál, vyhľadávač www.equark.sk - veda, výskum, technika www.uvery.sk - úvery, pôžičky, hypotéky www.elearning.sk - elearning, LMS, vzdelávanie, kurzy, elektronické vzdelávanie www.globaloffice.sk - registračné sídlo, virtuálna adresa a kancelária www.globalhosting.sk - domény, doména, webhosting, hosting www.globalweb.sk - CMS, WCMS, redakčný systém, publikačný systém www.globalshop.sk - internetový obchod, eshop, e-commerce Global Services Slovakia s.r.o. - www.gsgroup.sk, informačné systémy, portálové riešenia, intranety, web dizajn

Generuje redakčný CMS systém GlobalWeb spoločnosti Global Services Slovakia s.r.o.