ELEARNING.SK | PR SPRÁVY | GSGROUP | NAJDES.SK | BRIGÁDY, PRÁCA | GLOBALOFFICE.SK | REGISTRAČNÉ VIRTUÁlNE SÍDLO FIRMY | MINCE | CMS | ESHOP | TESTIVA
Prihlásenie:
>Staňte sa redaktorom eQuark.sk

eQuark.sk

Anketa

Ak by ste o tom mohli rozhodnúť práve vy, zaradili by ste Pluto opäť medzi planéty?

Quark

Hodváb môže nájsť uplatnenie aj v počítačových čipoch a zdravotníctve

30.10.2012 09:50:21 | * q
itnews | Počet zobrazení: 3660x

Ved­ci zis­ti­li, že pa­vú­čí hod­váb by mo­hol náj­sť vy­uži­tie aj v po­čí­ta­čo­vých či­poch. Ide o ma­te­riál, kto­rý má nie­koľ­ko uži­toč­ných vlas­tnos­tí - ok­rem iné­ho je sil­nej­ší ako oceľ a od­ol­nej­ší ako kev­lar. Z poh­ľa­du vy­uži­tia v IT je však dô­le­ži­té ne­dáv­ne zis­te­nie, že hod­váb mož­no vy­užiť na pre­nos svet­la po­dob­ne ako op­tic­ké vlák­na.

 

S ob­ja­vom priš­li fran­cúz­ski ved­ci, kto­rí vy­uži­li hod­váb na pre­nos la­se­ro­vé­ho svet­la v rám­ci ma­lé­ho in­teg­ro­va­né­ho či­pu. Zis­te­nie bo­lo po­mer­ne prek­va­pu­jú­ce - hod­váb sa sprá­val po­dob­ne ako skle­né op­tic­ké vlák­na, a te­da do­ká­že pre­ná­šať in­for­má­cie v rám­ci elek­tro­nic­kých za­ria­de­ní. Čias­toč­ný prob­lém je nes­po­ľah­li­vosť hod­vá­bu, pre­to­že stra­ta in­for­má­cií bo­la op­ro­ti op­tic­kým vlák­nam až 10 000-ná­sob­ná. Ved­ci však ve­ria, že ten­to prob­lém do­ká­žu od­strá­niť.

Vy­uži­tie hod­vá­bu by moh­lo byť uži­toč­né naj­mä v prí­pa­de zdra­vot­níc­tva. Hod­váb­ne vlák­na sú 10-ná­sob­ne ten­šie v po­rov­na­ní s ľud­ský­mi vlas­mi a vďa­ka ich schop­nos­ti pre­ná­šať svet­lo by sa moh­li vy­užiť pri inter­ných vy­šet­re­niach - chi­rur­go­via bu­dú môcť na di­ag­nos­ti­ku vy­užiť veľ­mi ma­lé ot­vo­ry v ľud­skom te­le. Keď­že hod­váb je pre ľud­ské te­lo neš­kod­ný, v bu­dúc­nos­ti by moh­li exis­to­vať aj hod­váb­ne ban­dá­že, kto­ré sa za­ve­dú do te­la pa­cien­ta spo­loč­ne s mo­ni­to­ro­va­cím za­ria­de­ním. Pod­ľa ved­cov by sa mal hod­váb pos­ta­rať o to, aby bo­la ban­dáž ab­sor­bo­va­ná te­lom.

Pre­to­že pa­vú­čí hod­váb je po­mer­ne ná­roč­ný na vý­ro­bu, ved­ci expe­ri­men­to­va­li s hod­vá­bom priad­ky mo­ru­šo­vej. Ten sa dá vy­rá­bať jed­no­duch­šie a rých­lej­šie. Hod­váb by v bu­dúc­nos­ti ta­kis­to mo­hol po­môcť s kom­pos­to­va­ním elek­tro­nic­kých za­ria­de­ní, ale to je pod­ľa ved­cov ví­zia ďa­le­kej bu­dúc­nos­ti.

Zdieľaj článok
 
Hodnotenie: 1,66
Príspevok na titulke

Vyberte článok na titulku kliknutím na linku

 

www.brigada.sk - brigády, brigáda, práca, zamestnanie www.najdes.sk - katalóg, portál, vyhľadávač www.equark.sk - veda, výskum, technika www.uvery.sk - úvery, pôžičky, hypotéky www.elearning.sk - elearning, LMS, vzdelávanie, kurzy, elektronické vzdelávanie www.globaloffice.sk - registračné sídlo, virtuálna adresa a kancelária www.globalhosting.sk - domény, doména, webhosting, hosting www.globalweb.sk - CMS, WCMS, redakčný systém, publikačný systém www.globalshop.sk - internetový obchod, eshop, e-commerce Global Services Slovakia s.r.o. - www.gsgroup.sk, informačné systémy, portálové riešenia, intranety, web dizajn

Generuje redakčný CMS systém GlobalWeb spoločnosti Global Services Slovakia s.r.o.