ELEARNING.SK | PR SPRÁVY | GSGROUP | NAJDES.SK | BRIGÁDY, PRÁCA | GLOBALOFFICE.SK | REGISTRAČNÉ VIRTUÁlNE SÍDLO FIRMY | MINCE | CMS | ESHOP | TESTIVA
Prihlásenie:
>Staňte sa redaktorom eQuark.sk

eQuark.sk

Anketa

Ak by ste o tom mohli rozhodnúť práve vy, zaradili by ste Pluto opäť medzi planéty?

Quark

Helikoptéra, ktorú ovládate myšlienkami

26.11.2012 10:06:17 | * q
| Počet zobrazení: 2841x

Spo­loč­nosť Puz­zle­box vy­rá­ba he­li­kop­té­ry, kto­ré mož­no ov­lá­dať my­šlien­ka­mi, už dva ro­ky. Do­te­raz iš­lo o špe­cia­li­zo­va­né pro­duk­ty pre škol­ské pot­re­by a te­le­ví­ziu. Svo­ju he­li­kop­té­ru si však te­raz mô­že za­kú­piť kaž­dý.

 

Puz­zle­box vy­uží­va na pro­pa­gá­ciu pro­duk­tu po­pu­lár­ny por­tál Kic­kstar­ter. V rám­ci svo­jej kam­pa­ne pre­dá­va he­li­kop­té­ry od 90 USD. He­li­kop­té­ru mož­no ov­lá­dať po­mo­cou head­se­tu Neu­roS­ky MindWave Mo­bi­le EEG - za to­to za­ria­de­nie za­pla­tí­te ďal­ších 80 do­lá­rov a je­ho úlo­hou je sní­mať ak­ti­vi­tu moz­go­vých vĺn. Zís­ka­né dá­ta sa nás­led­ne od­oš­lú do in­te­li­gen­tné­ho te­le­fó­nu ale­bo tab­le­tu. Sof­tvér v tých­to za­ria­de­niach dá­ta pre­lo­ží do prí­ka­zov, kto­ré po­mo­cou infra­čer­ve­né­ho adap­té­ra ov­lá­da­jú he­li­kop­té­ru.

Ok­rem mo­bil­ných za­ria­de­ní sa dá na ov­lá­da­nie he­li­kop­té­ry vy­užiť aj špe­ciál­na py­ra­mí­da Puz­zle­box. Za kom­plet­ný ba­lík, po­zos­tá­va­jú­ci z he­li­kop­té­ry, head­se­tu a py­ra­mí­dy, za­pla­tí­te 249 do­lá­rov. Py­ra­mí­du mož­no po­mo­cou sof­tvé­ru pris­pô­so­biť aj na iné úče­ly, pod­ľa slov auto­rov sa da­jú po­mo­cou nej ov­lá­dať aj os­tat­né hrač­ky s infra­čer­ve­ným pri­jí­ma­čom ale­bo aj te­le­ví­zor. Tvor­co­via he­li­kop­té­ry už te­raz do­siah­li svoj cieľ a vy­zbie­ra­li viac ako 10 000 USD - po ukon­če­ní kam­pa­ne sľu­bu­jú vy­tvo­riť ná­vo­dy, kto­ré umož­nia he­li­kop­té­ru up­ra­vo­vať a pris­pô­so­bo­vať po­žia­dav­kám pou­ží­va­te­ľa.

Zdieľaj článok
 
Hodnotenie: 2,10
Príspevok na titulke

Vyberte článok na titulku kliknutím na linku

 

www.brigada.sk - brigády, brigáda, práca, zamestnanie www.najdes.sk - katalóg, portál, vyhľadávač www.equark.sk - veda, výskum, technika www.uvery.sk - úvery, pôžičky, hypotéky www.elearning.sk - elearning, LMS, vzdelávanie, kurzy, elektronické vzdelávanie www.globaloffice.sk - registračné sídlo, virtuálna adresa a kancelária www.globalhosting.sk - domény, doména, webhosting, hosting www.globalweb.sk - CMS, WCMS, redakčný systém, publikačný systém www.globalshop.sk - internetový obchod, eshop, e-commerce Global Services Slovakia s.r.o. - www.gsgroup.sk, informačné systémy, portálové riešenia, intranety, web dizajn

Generuje redakčný CMS systém GlobalWeb spoločnosti Global Services Slovakia s.r.o.