ELEARNING.SK | PR SPRÁVY | GSGROUP | NAJDES.SK | BRIGÁDY, PRÁCA | GLOBALOFFICE.SK | REGISTRAČNÉ VIRTUÁlNE SÍDLO FIRMY | MINCE | CMS | ESHOP | TESTIVA
Prihlásenie:
>Staňte sa redaktorom eQuark.sk

eQuark.sk

Anketa

Ak by ste o tom mohli rozhodnúť práve vy, zaradili by ste Pluto opäť medzi planéty?

Quark

Vektorizácia zrýchli prenosy cez VDSL až na 100 Mb/s

30.11.2012 08:23:09 | * q
itnews | Počet zobrazení: 4639x

Nie­len ve­ľa do­mác­nos­tí, ale aj množ­stvo men­ších fi­riem sí­dlia­cich v re­zi­den­čných ob­las­tiach je dnes pri­po­je­ných k inter­ne­tu stá­le po­mo­cou tech­no­ló­gií ADSL/VDSL vy­uží­va­jú­cich me­de­né vo­di­če na dá­to­vý pre­nos po kla­sic­kom te­le­fón­nom ve­de­ní. To však zna­me­ná po­mer­ne vý­raz­né ob­me­dzenie maximál­nej pre­no­so­vej rých­los­ti, kto­rú mož­no do­siah­nuť, a rých­losť sa naj­mä v prí­pa­de rých­lej­šie­ho VDSL vý­raz­ne zni­žu­je aj s ras­tú­cou vzdia­le­nos­ťou od ús­tred­ne.

 

Prá­ve me­de­né lin­ky stá­le do­mi­nu­jú dneš­né­mu tr­hu a pod­ľa pries­ku­mu ABI Re­search je 60 % pou­ží­va­te­ľov vy­so­ko­rý­chlos­tných ta­ríf pri­po­je­ných prá­ve cez tú­to sta­rú tech­no­ló­giu, ho­ci roz­hod­ne ne­pat­rí me­dzi naj­lep­šie. No vy­uži­tie exis­tu­jú­cich ve­de­ní na xDSL a re­ví­zie exis­tu­jú­cej infra­štruk­tú­ry sú fi­nan­čne ove­ľa vý­hod­nej­šie ako na­ťa­ho­va­nie no­vých op­tic­kých vlá­kien, a to naj­mä v ob­las­tiach, kto­ré nie sú hus­to obý­va­né.

Vek­to­ri­zá­cia no­vou bu­dúc­nos­ťou VDSL 

Do­dá­va­te­lia tech­no­ló­gií xDSL pre­to neus­tá­le pra­cu­jú na zlep­še­ní, kto­ré by umož­ňo­va­lo zvý­šiť rých­los­ti. Jed­na z ta­kých­to tech­no­ló­gií je vek­to­ring či vek­to­ri­zá­cia (vec­to­ring), s kto­rou sa dá v praxi dos­tať až na rých­losť 100 Mb/s na download (teo­re­tic­ky mô­žu byť však rých­los­ti eš­te vy­ššie a nap­rík­lad Eric­sson už skôr pre­zen­to­val pre­nos rých­los­ťou až 0,5 Gb/s za vy­uži­tia vek­to­ri­zá­cie). Je­den z pr­vých európ­skych ope­rá­to­rov, kto­rí tú­to tech­no­ló­giu plá­nu­jú na­sa­diť v praxi, je Deutsche Te­le­kom, kto­rý ju chce po­núk­nuť prib­liž­ne 24 mi­lió­nom ne­mec­kých do­mác­nos­tí a ma­lých fi­riem. Po­dob­né plá­ny ne­dáv­no od­ha­lil aj bel­gic­ký Bel­ga­com.

Pod­ľa ho­vor­cu Deutsche Te­le­ko­mu je ten­to krok pre je­ho fir­mu ne­vyh­nut­ný na udr­ža­nie kon­ku­ren­cies­chop­nos­ti a zvý­še­nie at­rak­ti­vi­ty tých­to slu­žieb. Ná­ro­ky na dá­to­vé pre­no­sy stá­le ras­tú, čo je da­né nie­len väč­ším ob­je­mom mul­ti­me­diál­ne­ho ob­sa­hu, ale aj prís­tu­pom k čo­raz kom­plexnej­ším ap­li­ká­ciám a služ­bám v clou­de.

Ako sme už uvied­li, rých­losť ADSL a naj­mä VDSL vý­raz­ne kle­sá so vzdia­le­nos­ťou od ús­tred­ne. Aj v prí­pa­de naj­nov­šej re­ví­zie VDSL2 do­chá­dza prib­liž­ne po 1,5 ki­lo­met­ri k stra­te aké­ho­koľ­vek rých­los­tné­ho be­ne­fi­tu a pre­no­sy sú po­tom na po­dob­nej úrov­ni ako pri ADSL. Na vi­ne sú naj­mä naj­rôz­nej­šie ru­še­nia na lin­kách a prá­ve na ich eli­mi­ná­ciu sa za­me­ria­va tech­no­ló­gia vek­to­ri­zá­cie. Tá po­mo­cou špe­ciál­ne­ho pro­ce­so­ra inter­fe­ren­cie ana­ly­zu­je a nás­led­ne vy­tvá­ra sig­nál, kto­rý sa sna­ží ru­še­nie eli­mi­no­vať po­dob­ne ako nap­rík­lad tech­no­ló­gie na od­strá­ne­nie ru­še­nia v slú­chad­lách.

Be­ne­fi­ty vek­to­ri­zá­cie VDSL pre všet­ky stra­ny 

Vý­ho­dou na­sa­de­nia vek­to­ri­zá­cie má byť naj­mä hlad­ká mig­rá­cia pou­ží­va­te­ľov, lep­šia šká­lo­va­teľ­nosť a aj zvy­šo­va­nie efek­ti­vi­ty fun­go­va­nia sie­tí ope­rá­to­rov pri re­la­tív­ne pri­ja­teľ­ných su­mách in­ves­tí­cií. To by ma­lo za­ru­čiť, že ce­ny vy­so­ko­rý­chlos­tných ta­ríf zos­ta­nú na pri­ja­teľ­nej úrov­ni.

Zdieľaj článok
 
Hodnotenie: 2,86
Príspevok na titulke

Vyberte článok na titulku kliknutím na linku

 

www.brigada.sk - brigády, brigáda, práca, zamestnanie www.najdes.sk - katalóg, portál, vyhľadávač www.equark.sk - veda, výskum, technika www.uvery.sk - úvery, pôžičky, hypotéky www.elearning.sk - elearning, LMS, vzdelávanie, kurzy, elektronické vzdelávanie www.globaloffice.sk - registračné sídlo, virtuálna adresa a kancelária www.globalhosting.sk - domény, doména, webhosting, hosting www.globalweb.sk - CMS, WCMS, redakčný systém, publikačný systém www.globalshop.sk - internetový obchod, eshop, e-commerce Global Services Slovakia s.r.o. - www.gsgroup.sk, informačné systémy, portálové riešenia, intranety, web dizajn

Generuje redakčný CMS systém GlobalWeb spoločnosti Global Services Slovakia s.r.o.