picture

SIŽP pokutovala za znečisťovanie ovzdušia

8.9.2013 14:24:01 | Ján Klučár
Ministerstvo Životného Prostredia Slovenskej Republiky | Počet zobrazení: 1649x

Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP) urobila v prvom polroku 270 kontrol v oblasti ochrany ovzdušia. Inšpektori kontrolovali dodržiavanie zákonov o ovzduší, o ochrane ozónovej vrstvy Zeme a o fluórovaných skleníkových plynoch. Porušenia zistili pri 52 kontrolách, čo je pätina z celkového počtu. Za prehrešky uložili 33 pokút v súhrnnej výške 30 850 eur a 28 opatrení na nápravu.

 

Najvyššiu pokutu, 4 200 eur, uložili spoločnosti Archív SB v Liptovskom Mikuláši za prekročenie ustanoveného emisného limitu pre dioxíny a furány v spaľovni nebezpečného odpadu. Spoločnosť VS-mont v Lazoch pod Makytou dostala pokutu 3 000 eur za to, že v lakovni prekročila projektovanú kapacitu náterových látok za rok určenú v platnej dokumentácii a nevykonala výmenu nasýteného filtra s aktívnym uhlím v potrebných intervaloch. Pokutu v rovnakej výške uložili inšpektori aj spoločnosti Matador Industries v Dubnici nad Váhom za prekročenie projektovanej kapacity náterových látok na pracovisku povrchových úprav. Všetky uložené pokuty sú príjmom Environmentálneho fondu a spätne sa vracajú do oblasti životného prostredia.

Inšpektori odobrali na 51 kontrolovaných čerpacích staniciach celkovo 115 vzoriek pohonných látok, z ktorých bolo 58 vzoriek benzínu, 48 vzoriek motorovej nafty a 9 vzoriek skvapalneného ropného plynu (LPG). Analyzovali ich prioritne z hľadiska ochrany životného prostredia. V piatich vzorkách zistili nedodržanie siedmich parametrov a uložili šesť pokút vo výške 4 800 eur.
Za nedodržanie zákona o fluórovaných skleníkových plynoch uložili sedem pokút v celkovej výške 3 150 eur. Pri zákone o ochrane ozónovej vrstvy Zeme neuložili žiadnu pokutu.

Tri pokuty v celkovej výške 2 500 eur uložili inšpektori podnikateľom za nepredkladanie údajov o dovážaných alebo vyrábaných regulovaných výrobkoch (ide napríklad o farby, laky a výrobky na povrchovú úpravu motorových vozidiel) a za nedodržanie hraničných hodnôt pre maximálny obsah prchavých organických látok.

V prvých šiestich mesiacoch roka dostali inšpektori ochrany ovzdušia 43 podnetov od občanov a inštitúcií. Pri desiatich z nich zistili porušenie zákona o ovzduší, pri šestnástich nie, ostatné ešte prešetrujú alebo ich postúpili na vybavenie iným orgánom.