ELEARNING.SK | PR SPRÁVY | GSGROUP | NAJDES.SK | BRIGÁDY, PRÁCA | GLOBALOFFICE.SK | REGISTRAČNÉ VIRTUÁlNE SÍDLO FIRMY | MINCE | CMS | ESHOP | TESTIVA
Prihlásenie:
>Staňte sa redaktorom eQuark.sk

eQuark.sk

Anketa

Ak by ste o tom mohli rozhodnúť práve vy, zaradili by ste Pluto opäť medzi planéty?

Quark

Veda tvrdo proti kliešťom

14.1.2007 20:59:17 | Redakcia portálu
| Počet zobrazení: 2899x

Hovoríme s nositeľkou Ceny SAV pre mladého vedeckého pracovníka MVDr. Markétou Derdákovou, PhD.


MVDr. Markéta Derdáková, PhD. sa rozhodla stať výskumníčkou už počas štúdia na Univerzite veterinárneho lekárstva v Košiciach. Po jeho skončení nastúpila na doktorandské štúdium v Parazitologickom ústave SAV v Košiciach, kde doteraz pôsobí. Stala sa vedúcou riešiteľského kolektívu úlohy Štátneho plánu výskumu a vývoja Molekulárna patogenéza novo sa objavujúcich antropozoonóz na Slovensku. Získala pritom originálne a prioritné poznatky o výskyte, rozšírení a vnútrodruhovej rôznorodosti niektorých závažných patogénov prenášaných kliešťami na Slovensku. Za tieto výsledky získala MVDr. Markéta Derdáková, PhD. v tomto roku Cenu SAV pre mladého vedeckého pracovníka.

Čo sa od udelenia ceny zmenilo vo vašom profesionálnom živote? 

Hoci som stále zamestnankyňou Parazitologického ústavu SAV, kde pracujem na oddelení prírodne ohniskových nákaz pod vedením MVDr. Branislava Peťka, PhD., momentálne pôsobím v tzv. laboratóriu bez stien, čo je spoločné pracovisko Ústavu zoológie SAV, Virologického ústav SAV a Parazitologického ústavu SAV, pod vedením RNDr. Milana Labudu, DrSc. Jeho pracovná náplň sa zameriava na sústavný monitoring výskytu kliešťami prenášaných patogénov v kliešťoch a rezervoárových hostiteľoch na Slovensku, ich molekulovú charakterizáciu a presnú diagnostiku. Ďalšia časť pracovnej náplne predstavuje výskum aktívnych zložiek v slinných žľazách kliešťov a ich interakcie s imunitným systémom hostiteľa ako aj vplyv na prenos patogénov.

Časť svojho výskumu ste robili počas svojich študijných pobytov v zahraničí, vrátane USA. Znamená to, že ochorenia, ktoré spôsobujú kliešte sú celosvetovým problémom? 

V podstate áno. Kliešte sú po komároch druhými najvýznamnejšími prenášačmi pôvodcov infekčných ochorení na svete. Mnohé z týchto ochorení sa vyskytujú najmä v tropických a subtropických oblastiach Afriky, Austrálie a Ázie. Postihujú najmä hospodárske zvieratá, čím spôsobujú obrovské ekonomické straty. Avšak aj v miernych klimatických pásmach kliešte prenášajú závažné ochorenia ľudí a zvierat. Kliešť obyčajný (Ixodes ricinus) je najvýznamnejším prenášačom ochorení prenášaných kliešťami v Európe. Tento kliešť prenáša vírus kliešťovej encefalitídy, baktérie vyvolávajúce lymskú boreliózu, anaplazmózu/ehrlichiózu, rickettsiózy, ako aj parazity, ktoré napádajú červené krvinky a spôsobujú u ľudí babeziózu. Najčastejším a najvýznamnejším ochorením, ktoré kliešť obyčajný prenáša, je lymská borelióza.

V každom prípade aspoň v Európe došlo v posledných rokoch k výraznému zvýšeniu výskytu kliešťami prenosných ochorení. Mohli by ste povedať, prečo je to tak? 

V dôsledku globálneho otepľovania, meliorácií, úprav pôdy, ako aj ďalších zásahov človeka do životného prostredia dochádza v posledných rokoch k (novo) objavovaniu sa a výraznému rozšíreniu niektorých významných prenášaných ochorení v mnohých oblastiach Európy. V dôsledku spomenutých zmien sa zvyšuje hustota kliešťov a rozširuje sa areál ich výskytu.

Ochorenia, ktoré spôsobujú kliešte, možno pritom považovať za územne izolované javy alebo sa prenášajú napríklad v rámci celej Európy? 

Závisí to od ochorenia. Napríklad lymská borelióza sa vyskytuje všade tam, kde sú kliešte a rezervoároví hostitelia, medzi ktorými borélie v prírode cirkulujú. Na našom území sú to všetky zalesnené oblasti a parky do nadmorskej výšky 600 – 800 metrov. Naopak, kliešťová encefalitída sa vyskytuje ohniskovo, teda aj na Slovensku sa nachádza len v určitých oblastiach.

Ako ste spomenuli, najrozšírenejšou zoonózou prenášanou kliešťami na severnej pologuli je lymská borelióza. Koľko je druhov jej pôvodcov a čo nové sa o nich, ich výskyte a prenose zistilo? 

Lymskú boreliózu vyvolávajú spirochéty, (baktérie špirálovitého tvaru) patriace do komplexu Borrelia burgdorferi sensu lato, do ktorého je v súčasnosti zaradených 12 známych druhov. Pôvodcovia týchto ochorení cirkulujú v prírode väčšinou medzi kliešťami a rezervoárovými hostiteľmi – drobné cicavce, vtáky, ale aj plazy. Človek sa nakazí len náhodne, ak sa na neho prisaje infikovaný kliešť. Jednotlivé druhy majú rozdielnu patogenitu a vplývajú na rozdielny klinický priebeh ochorenia ľudí. Taktiež majú odlišných rezervoárových hostiteľov a geografické rozšírenie. Prenos borélií na človeka je možný len prostredníctvom nakazeného kliešťa, a taktiež aj tu platí, že odlišné druhy sa na človeka prenášajú v rôznych obdobiach cicania. Napríklad, druh Borrelia afzelii je rozšírený v celej Európe a Ázii. Je zodpovedný najmä za vznik kožnej formy ochorenia. Rezervoárovým hostiteľom sú hlodavce a k prenosu dochádza už po 24 hodinách od pricicania infikovaného kliešťa. Naproti tomu, druh Borrelia burgdorferi sensu stricto je jediným patogénnym druhom v Severnej Amerike, v Európe je menej častý. Vyvoláva hlavne kĺbové formy ochorenia, nemá jednoznačný vzťah k rezervoárovým hostiteľom určitého druhu a k prenosu dochádza až po 36 – 48 hodinách.

Váš výskum sa neodohráva len v laboratóriách, ale aj v teréne, teda v našej prírode. Ktoré získané poznatky považujete za najdôležitejšie?  

Práca v teréne je prepojená s prácou v laboratóriu. Vzorky zozbierané v prírode sa analyzujú v laboratóriu. Sledujeme rozšírenie jednotlivých druhov patogénov, ich genetickú variabilitu v kliešťoch a rezervoárových hostiteľoch v rôznych geografických oblastiach, a tým objasňujeme ich cirkuláciu v prírode. Na presné určenie patogénov používame molekulové metódy detekcie, v prípade neznámych genotypov analyzujeme DNA sekvencie viacerých génov. Taktiež skúmame mechanizmy vplývajúce na prenos týchto baktérii z kliešťov na hostiteľa, teda aj na človeka. Tieto experimenty sa odohrávajú v laboratóriu, ale vysvetľujú javy v prírode.

Na zavedenie účinných preventívnych opatrení a stanovenie správnej diagnózy je nevyhnutná spoľahlivá identifikácia pôvodcu infekčného ochorenia. V čom spočíva a v čom sú najvýznamnejšie prínosy vašej práce? 

V rámci riešenia projektu sme získali nové poznatky o výskyte a rozšírení jednotlivých druhov a genotypov patogénov prenášaných kliešťami. Štandardizovali sa a optimalizovali sa metódy detekcie a diferenciácie patogénov v biologických vzorkách, ako napríklad metóda konformačného polymorfizmu jednovláknovej DNA (SSCP). V kliešťoch sme zachytili nový patogénny druh B. spielmanii. Naviac sa doktorandke RNDr. Majláthovej podarilo zachytiť v kliešťoch cicajúcich jašterice, ako aj v šupinách jašteríc v našich podmienkach sa zriedkavo vyskytujúci druh borélií B. lusitaniae. Tieto výsledky predstavujú prvé poznatky o asociácií B. lusitaniae s jaštericami ako rezervoárovými hostiteľmi v Európe. V kliešťoch a rezervoárových hostiteľoch sa pozorovala aj výrazná heterogenita čeľade Anaplasmataceae. K významným výsledkom riešenia úlohy patrí tiež nález Candidatus Neoehrlichia Mikurensis vyskytujúcej sa v Japonsku a Anaplasma-like zachytenej v severnej Afrike. Poznatky o interakciách medzi B. afzelii infikovanými kliešťami a hostiteľom, ktoré získal ďalší doktorand, RNDr. Koči sú pre európske druhy B. burgdorferi sensu lato originálne. Podobné štúdie expresie povrchových proteínov B. burgdorferi sensu stricto počas cicania kliešťov pochádzali doteraz iba z USA.

Čo znamenajú výsledky vašich výskumov pre radových občanov? Bude menej kliešťov alebo budeme mať účinnejšie ochranné látky proti nim? 

Aj vďaka našim výsledkom vieme, v akých podmienkach sa kliešte vyskytujú, aká je ich nakazenosť a aké je druhové zastúpenie mikroorganizmov, ktoré prenášajú. Vieme tiež, ako sa tieto patogény udržiavajú v prírodných ohniskách a ako dochádza k ich prenosu. Integráciou týchto poznatkov s využitím geografických informačných systémov možno vytvoriť tzv. mapy rizík s najväčšou pravdepodobnosťou nákazy. Pod vedením Dr. Labudu sa kolegovia Dr. Kazimírová, Dr. Havlíková a Dr. Roller venujú identifikácii účinných látok v slinách kliešťa, ktoré by sa mohli využiť na prípravu protikliešťovej vakcíny. Mala by to byť takzvaná „prenos blokujúca vakcína“, ktorá zabráni prenosu všetkých patogénov prenášaných kliešťami na zvieratá a človeka.

Kde všade sa kliešte na Slovensku nachádzajú? Máte poznatky, ako je to s ich výskytom v tomto roku? Je ich viac a škodlivejších alebo menej? 

Ako som už spomenula, kliešte sa vyskytujú v listnatých a zmiešaných lesoch s bohatým krovinovým porastom, trávou, ale aj v mestských parkoch do nadmorskej výšky 600 – 800 metrov pri teplotách nad 8 °C. V rámci riešenia projektu EDEN (Emerging Diseases in Changing European Environment), do ktorého sa zapojili pod vedením Dr. Labudu tiež Ústav zoológie SAV a Parazitologický ústav SAV, sledujeme od marca 2006 výskyt kliešťov v pravidelných mesačných intervaloch na presne vymedzenej ploche v šiestich vybraných lokalitách Slovenska. Maximum výskytu kliešťov sme zaznamenali v máji a júni, keď sme napríklad v Malackom mestskom parku na 100 m2 nazbierali (navlajkovali) okolo 400 kliešťov. Naproti tomu, v Slovenskom krase sme v období najvyššieho výskytu kliešťov zaznamenali na rovnakej ploche najviac 30 kliešťov. V auguste a začiatkom septembra množstvo kliešťov vo všetkých lokalitách pokleslo. Napríklad na Devíne, v Slovenskom krase a Rozhanovciach pri Košiciach sme nezískali takmer žiadne kliešte. Po izolácii DNA a RNA sa v kliešťoch metódou multiplex Real-time PCR stanoví prítomnosť patogénnych druhov borélií, anaplaziem a vírusu kliešťovej encefalitídy. Predpokladám však, že tak ako po iné roky budú borélie a anaplazmy prítomné v kliešťoch zo všetkých oblastí s prevalenciou od 10 – 40 % v prípade borélií a do 5 – 8% pokiaľ ide o anaplazmy. Štyri zo šiestich nami sledovaných lokalít (Devín, Medné pri Lednických Rovniach, Topoľčianky a Slovenský kras) predstavujú ohniská kliešťovej encefalitídy, takže v týchto oblastiach môžeme očakávať v kliešťoch aj prítomnosť vírusu. Prevalencia je okolo 1 ‰.

V čom vidíte najbližšie ciele svojho výskumu? 

V súčasnosti sa spolupodieľam na riešení viacerých projektov. Spolupracujem s Dr. Barákom a Dr. Blaškovičom z Ústavu molekulovej biológie SAV, ktorí vyvinuli prvú microarrayovú metódu umožňujúcu detekciu kliešťami prenášaných baktérií. Ich DNA čip umožňuje určiť prítomnosť rodov jednotlivých baktérií prenášaných kliešťami. Nami získané sekvencie novodetegovaných druhov a genotypov B. burgdorferi sensu lato a Anaplasmataceae plánujeme použiť na prípravu ďalších oligonukleotidových skúšok na detekciu týchto baktérií DNA čipmi. Rozšírením tohto čipu o novocharakterizované druhy a genotypy B. burgorferi sensu lato. a Anaplasma/ Ehrlichia spp. bude možná detekcia širokého spektra baktérií v jednom stupni, čo môže predstavovať vhodnú diagnostickú metódu infekčných ochorení v diagnostických laboratóriách.

Cieľom už spomenutého projektu EDEN, ktorý je súčasťou 6. rámcového programu Európskej únie, je identifikácia a kvantifikácia vplyvu zásahov človeka do životného prostredia, úprav pôdy, meliorácií, ako aj ďalších zmien v poľnohospodárstve, socio-ekonomických zmien a globálnych zmien na (novo) objavovanie sa, šírenie a dynamiku vektormi prenášaných patogénov v Európe. Výsledkom riešenia projektu budú všeobecne použiteľné a aplikovateľné metódy zistenia rizika výskytu a objavenia sa infekčných ochorení, modely šírenia a prenosu pôvodcov, ktoré budú mať využitie pri vypracovávaní núdzových opatrení a kontroly infekčných ochorení na úrovni celoeurópskych, národných, ako i regionálnych inštitúcií.

V projekte Dr. Labudu, ktorého úlohou je identifikácia účinných látok v slinách kliešťov, participujem v čiastkovej úlohe s cieľom sledovať interakcie medzi boréliami a kliešťom na molekulovej úrovni.


Pripravil MARIÁN BABIC

 

Zdieľaj článok
 
Hodnotenie: 3,53
Príspevok na titulke

Vyberte článok na titulku kliknutím na linku

 

www.brigada.sk - brigády, brigáda, práca, zamestnanie www.najdes.sk - katalóg, portál, vyhľadávač www.equark.sk - veda, výskum, technika www.uvery.sk - úvery, pôžičky, hypotéky www.elearning.sk - elearning, LMS, vzdelávanie, kurzy, elektronické vzdelávanie www.globaloffice.sk - registračné sídlo, virtuálna adresa a kancelária www.globalhosting.sk - domény, doména, webhosting, hosting www.globalweb.sk - CMS, WCMS, redakčný systém, publikačný systém www.globalshop.sk - internetový obchod, eshop, e-commerce Global Services Slovakia s.r.o. - www.gsgroup.sk, informačné systémy, portálové riešenia, intranety, web dizajn

Generuje redakčný CMS systém GlobalWeb spoločnosti Global Services Slovakia s.r.o.