ELEARNING.SK | PR SPRÁVY | GSGROUP | NAJDES.SK | BRIGÁDY, PRÁCA | GLOBALOFFICE.SK | REGISTRAČNÉ VIRTUÁlNE SÍDLO FIRMY | MINCE | CMS | ESHOP | TESTIVA
Prihlásenie:
>Staňte sa redaktorom eQuark.sk

eQuark.sk

Anketa

Ak by ste o tom mohli rozhodnúť práve vy, zaradili by ste Pluto opäť medzi planéty?

Quark

Spravme Zem lepším miestom pre ľudstvo

13.8.2008 11:24:36 | * q
| Počet zobrazení: 2703x

Rozprávame sa s RNDr. Igorom Broškom, CSc., zástupcom riaditeľa Geologického ústavu SAV

Zem je náš domov. Je v našom záujme poznať ho a vedieť ho účelne využívať. Ničenie vlastného domu povedie k tomu, že z nás čoskoro budú bezdomovci. Človek má však dostatok schopností, aby včas poznal blížiace sa prírodné nebezpečenstvo a vedel sa pred ním uchrániť. Svedčí o tom aj Medzinárodný rok planéty Zem, ktorý vyhlásila Organizácia spojených národov.

 

Prečo Medzinárodný rok planéty Zem vyhlásili práve na tento rok?

Je to preto, že si práve v tomto roku pripomíname 50. výročie veľmi úspešného Medzinárodného geofyzikálneho roku. Dôvodom na jeho vyhlásenie bola korelácia novozískaných údajov hlavne z Atlantiku čo viedlo k sformulovaniu základných princípov platňovej tektoniky Zeme. Na procesy na Zemi sa začalo pozerať jednotnou optikou a základný obraz fungovania Zeme sa dnes už len upresňuje vďaka novším a presnejším prieskumom. Teraz sme však v období, keď geovedy sa dostali tak trochu do úzadia. Na mnohých vysokých školách v zahraničí sa prestali študovať príslušné študijné smery. Súviselo to aj s tým, že sa zavreli mnohé bane, najmä v Európe, a nebolo
treba toľko geológov. Teraz sa ale ukazuje, že chýbajú mladí špecialisti. Upozornila na to aj Európska komisia na nedávnej medzinárodnej konferencii v Bratislave.

Čo je cieľom Medzinárodného roku planéty Zem?

Medzinárodný rok planéty Zem, ktorý vyhlásili na základe iniciatívy UNESCO a Medzinárodnej únie geovied, by mal pomôcť negatívny trend vo vzťahu ku geovedám zvrátiť. Súčasne by mal ukázať, že geovedy sú kľúčovými hráčmi k pochopeniu toho, ako funguje komplexný systém našej planéty. Preto hlavným cieľom popri vedeckých programoch je šírenie geologickej osvety, aby ľudia pochopili, že planéta Zem, od ktorej sme úplne závislí a vyvinuli sme sa z nej, môže existovať len vďaka samoudržiavaciemu zemskému systému riadenému fyzikálnymi a chemickými zákonmi. Nie je to jednoducho iba planéta, ktorú máme – je to jediná živá planéta, ktorú poznáme alebo možno budeme niekedy poznať. Konkrétnym zámerom je zlepšiť informovanosť spoločnosti o vývoji kontinentov, oceánov, klímy a života a prispieť tak k odvráteniu aktuálnych rizík vyplývajúcich z konfliktu ľudských aktivít a prírodných procesov. Ide aj o využívanie zdrojov nerastných surovín pri súčasnom minimalizovaní negatívnych vplyvov na životné prostredie, budovanie bezpečnejších urbanistických štruktúr pri rozširovaní miest. V prvom rade upozorniť na skutočnosť, že geovedy sú kľúčové pre získavanie poznatkov nevyhnutných pre zabezpečenie fyzicky trvalo udržateľného rozvoja na Zemi. Ide o previazanosť a rovnováhu medzi geosférami Zeme: litosférou, hydrosférou, atmosférou a biosférou. Najdôležitejšie štyri základné zložky sa dostali aj do emblému Medzinárodného roku planéty Zem. Červený kruh znamená litosféru, modrý hydrosféru, zelený biosféru a svetlomodrý je atmosféra. Čiže hlavne ide o zvýšenie záujmu spoločnosti o vedy o Zemi.

Zúčastnili ste sa oficiálneho otvorenia roka v Paríži. Čo tam na vás najviac zapôsobilo?

Práve otvorenie sa voči mladej generácii. Z vyše 1 000 účastníkov bolo 120 študentov z celého sveta. Každá z vedeckých sekcií bola otvorená esejou študenta. Potom nasledovala prednáška odborníka v odbore a za ňou široká diskusia. Naozaj netradičný model organizovania konferencie. Študentské súťaže v písaní esejí sa konali celosvetovo v uplynulom roku. Prvú tému predniesla študentka z Írska, ktorá hovorila o tom, ako sa menilo bratovo chápanie sveta s jeho poznaním. Druhú, o surovinových zdrojoch, predniesla študentka z Filipín a tretiu, o geologických rizikách, zasa študentka z Juhoafrickej republiky. Za Slovensko boli na otvorenie do Paríža vybratí študenti z Technickej univerzity v Košiciach a Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Ich cestu do Paríža sponzoroval T-Mobile Slovensko a čiastočne komisia UNESCO pre SR. Okrem toho tam boli aj početné prezentácie viacerých geologických a geovedných organizácií z celého sveta. Upútala ma najmä prezentácia americkej vesmírnej agentúry NASA, kde bol veľký digitálny glóbus, ktorý sa dal tak upraviť, že ukázal napríklad vývoj teploty na našej planéte, ale aj na Marse, Venuši či inde v slnečnej sústave. Poskytoval aj informácie o vývoji hydrosféry alebo atmosféry. Francúzska spoločnosť pre výskum seizmocity zasa ukázala mechanický stimulátor účinkov zemetrasenia, ktorý si mohli záujemcovia vyskúšať v rôznej intenzite pohybov simulátora nastavených na jednotlivé stupne úrovne zemetrasenia. Boli to všetko dôkazy, že sa informácie aj z oblasti geovied dajú dať do jedného celku a ukázať ich aj príťažlivou formou.

Ako ste už naznačili, na otváracom ceremoniáli v Paríži sa diskutovalo o troch najpálčivejších problémoch. Prvým bol rast populácie a klimatické zmeny. Na čo sa v tejto súvislosti najviac upozorňovalo?

Očakávaný vzrast populácie, zmeny klímy a súčasne rast ekonomiky v Ázii povedie k problémom, ktoré si musíme uvedomiť včas. V roku 1999 bolo vo svete 6 miliárd ľudí, v roku 2050 vzrastie ich počet na 9 miliárd, z toho pravdepodobne až 90 percent bude žiť na „juhu“. Navyše, väčšina populácie bude žiť v mestách. Pritom v roku 1930 žilo v mestách len 30 percent svetovej populácie, v roku 2005 už 50 percent, avšak v roku 2030 sa očakáva, že v mestách bude žiť až 60 percent ľudí. Ďalším veľkým problémom je dopad otepľovania na hladinu svetových oceánov a morí. Ak v roku 2100 bude hladina mora vyššia o 50 až 140 cm, ohrozí to výrazným spôsobom populáciu v pobrežných zónach. V súčasnosti totiž desatina svetového obyvateľstva býva do 5 km od mora a tretina do 50 km. Po roku 2050 bude ohrozených 20 svetových veľkomiest, ktoré doslovne začnú strácať pôdu pod nohami. Pokiaľ ide o teplotné zmeny, len na ilustráciu možno uviesť, že v 20. storočí priemerná teplota na našej planéte stúpla o 0,7 °C, teplota Indického oceánu až o 1 °C. Pritom sa predpokladá, že až 20 percent vyšších rastlín a živočíchov môže byť ohrozených pri vzraste priemernej teploty už o 2 °C.

Pravda, opäť si musíme položiť otázku, čo sa bude diať po ďalšom zvýšení teploty na našej planéte. História ukazuje, že jej rast nebude večný.

Iste, sú rôzne názory. Napríklad jeden názor upozorňuje na to, že tým, že sa po zvýšení hladiny oceánov a morí zvýši ich rozloha, dôjde k zvýšeniu výparov. Ľadové kryštály, ktoré sa budú tvoriť v atmosfére, môžu zasa odrážať slnečné svetlo, takže vývoj sa môže ľahko zvrátiť a dôjde k ochladeniu. V minulosti sa to stalo neraz a dokonca bolo obdobie, keď Zem vyzerala ako snehová guľa.

Ďalšia téma parížskeho otvorenia sa týkala zdrojov Zeme a toho, ako sú obmedzené alebo ťažko využiteľné.

Surovinové zdroje, samozrejme, nie sú nevyčerpateľné. Pri súčasnom poznaní máme ropy asi na 40-50 rokov. Avšak nárast ekonomiky spôsobuje vzrast jej spotreby. Rast spotreby ropy je 1 percento ročne, ale o 5 percent je nižšia výnosnosť známych ložísk. Preto bude treba nahradiť do roku 2015 až 50 miliárd barelov. Tieto výpadky sa musia doplniť ťažbou v horších geologických podmienkach, akými sú ťažba ťažkých olejov a ťažba v extrémnejších podmienkach z hĺbky 3 km. To však povedie k zdražovaniu ropných produktov. Isté je to, že sa musíme viac orientovať na alternatívne zdroje a nesmieme zabúdať i na budovanie jadrovej energetiky. Očakávaný nárast obnoviteľných zdrojov energie je v prípade solárnej energie o 8 percent a biopalív o 7,6 percenta. Výsledkom bude, že nafta a plyn budú v roku 2030 tvoriť len 50 percent energetických zdrojov.
Veľkým problémom bude voda. V niektorých krajinách sa využíva až na 70 a viac percent, v celosvetovom priemere je to okolo 50 percent.

Tretím diskutovaným problémom boli georiziká, najmä ich minimalizácia a maximalizácia ich uvedomenia. Čo to znamená?

V rokoch 1950 až 2007 bolo pri prírodných katastrofách vo svete až 1,8 milióna obetí. Z toho najviac, až 55 percent, zapríčinili zemetrasenia, cunami a vulkanická činnosť. Nasledovali búrky s podielom 37 percent, povodne so siedmimi percentami a potom teplotné extrémy s dvoma percentami. Do popredia sa dostáva potreba vytvárania máp georizík. Sú to mapy, ktoré zohľadňujú mieru rizika v tej ktorej oblasti. Keď viete frekvenciu týchto javov a poznáte prostredie, ktoré máte záujem hodnotiť, je to možné hodnotiť v koeficientoch. Napríklad index prírodných rizík v Tokiu je 710, Los Angeles 100, ale Paríži len 25. To pomáha urbanistom, poisťovniam, ale i bežným občanom v orientácii voči prostrediu. Hovorilo sa aj o tom, že by sa mali vydávať brožúrky, ktoré by mali obyvateľom pomôcť správne sa rozhodovať v rizikových situáciách v ohrozených oblastiach (sopečné a cunami oblasti).

Výsledkom otváracieho ceremoniálu bolo prijatie Parížskej charty. Na čo sa v nej kladie dôraz?

Je to výzva politikom, aby umožnili voľný prístup k poznatkom získaným vedami o Zemi prostredníctvom národných vzdelávacích systémov. No a v neposlednom rade ide aj o povzbudenie vedeckej komunity na rozvoj nových poznatkov, ktoré by zredukovali následky prírodných rizík. Mal by sa zlepšiť prístup k poznatkom o Zemi a zvýšiť výskumná kapacita na vedeckých ústavoch. Treba produkovať digitálne informácie o Zemi. Zakladať geoparky, aby verejnosť pochopila, ako funguje Zem. Je to naozaj jeden systém. Investovať treba do mechanizmu monitorovania Zeme. Hlavným heslom je Spravme Zem lepším miestom pre ľudstvo – Vedy o Zemi pre spoločnosť.

Jedným z konkrétnych výsledkov Medzinárodného roka planéty Zem má byť vytvorenie svetovej digitálnej geologickej mapy. Čo tento projekt prinesie?

V prvom rade prepojenie geologických informácií. Veľakrát sa stáva, že geológia nie je na hraniciach štátov dostatočne prepojená, lebo ju tvorili národné tímy. I keď v minulosti bolo veľa korelačných programov, nesúlad v mnohých ohľadoch ostáva. Tento projekt odstráni akékoľvek disproporcie a získame jednu svetovú geologickú mapu. Preto jedna geológia. Z nej pochopíme, že žijeme v jednom veľkom prostredí so svojimi zákonitosťami, minulosťou a budúcnosťou. Na Slovensku už máme akúsi lastovičku tohto projektu. Je ním nová geologická mapa Západných Karpát a priľahlých území, ktorá vďaka spolupráci s geologickými ústavmi našich susedov tieto hraničné obmedzenia prekročila. Navyše aj v geológii sa mapy menia a treba ich prekresľovať. Je to vec interpretácií, hlbšieho poznania stavu a vývoja územia. Musíme si totiž uvedomiť, že veda je vlastne len približovanie sa k pravde, lebo ju celú nepoznáme a v geovedách ani poznať nebudeme. Teraz máme oveľa presnejšie prístroje, takže môžeme analyzovať horniny na objeme dvoch-troch mikrónov. Vieme pritom vypočítať aj také údaje ako teplota, tlak a vek, pri ktorých minerály a horniny vznikali. To ešte nedávno nebolo možné. Skutočnosť, že pôjde o digitálnu mapu, umožní dať ju k dispozícii širokému okruhu ľudí, teda nielen odborníkom.

Aj keď geovedy sa zaoberajú našou planétou, predsa len majú veľký význam aj pre skúmanie mimo nej.

Metódy geologického výskumu sa prenášajú aj do vesmíru. Vývoj Mesiaca, Marsu a ďalších terestrálnych objektov sa študuje pomocou geologických metód. Geovedci totiž dokážu odpovedať na zásadné otázky formovania týchto planét. Veľa sa študujú meteority a expedície na ich zber sa organizujú hlavne do Antarktídy. Tieto výskumy dávajú odpoveď na to, ako vznikala naša Zem, čiže na základe poznatkov z vesmíru si zasa vieme vysvetliť niektoré vývojové tendencie na našej planéte.

Pri príležitosti roka Zeme sa zdôrazňuje aj význam geoparkov. Čo je ich obsahom a posolstvom?

Geoparky sú skutočne veľkou vecou v oblasti geovied. Každé územie má svoju geologickú minulosť. Na každom území sa diala aj nejaká ťažba surovín. Preto majú geoparky reálne základy na svoj vznik. Umožnia totiž spoznať históriu Zeme a konkrétne navštíveného miesta. Tiež dávajú priestor na spoznávanie tradícií a zvykov našich predkov pri dobývaní surovín potrebných pre ich každodenný život. Slovensko sa môže aj v tomto smere pochváliť. Máme totiž reálne fungujúci geopark v jednom z našich geologicky najzaujímavejších území. Je to Banská Štiavnica, kde sa návštevník dozvie, ako sa vyvíjala naša Zem, ale i naše Slovensko. Je tam aj časť, ktorá priamo v teréne na náučných chodníkoch ukazuje, čo sa dialo na tomto území povedzme pred 15 miliónmi rokmi. V geoparkoch sú panely, na ktorých sa ukazuje vývoj územia v čase a priestore. Sú tam aj ukážky hornín a minerálov, typických pre to ktoré územie. Jednoducho, ukážky musia byť čo najnázornejšie a najzrozumiteľnejšie.

Ako sa bude na Medzinárodnom roku planéty Zem podieľať Slovensko?

Slovensko sa k iniciatíve Medzinárodného roku planéty Zem pripojilo uznesením vlády č. 278 s cieľom podporovať naše aktivity v súvislosti s týmto rokom. Naplánovaných je veľa rozličných exkurzií a prednášok, často aj v teréne. Hlavnou aktivitou však bude zorganizovanie výstavy v Slovenskom národnom múzeu pod názvom Planéta, na ktorej žijeme. Výstavu bude od novembra tohto roku do júna budúceho roku. V Košiciach to bude výstava k Medzinárodnému roku planéty Zem v Baníckom pavilóne TÚ.

Čo môže pre splnenie jeho cieľov urobiť bežný človek?

Že sa bude snažiť niečo viac pochopiť z toho, ako funguje naša Zem. Že pokiaľ má deti, zoberie ich do múzea, pokiaľ nemá, pôjde sa tam pozrieť v rámci svojich voľnočasových aktivít. Pre záujemcov budeme organizovať exkurzie. Záujemcovia, či už sú to školy alebo jednotlivci, sa môžu ohlásiť na Geologickom ústave SAV. V Týždni vedy a techniky na Slovensku pripravujeme prednášky vo viacerých mestách. Pokiaľ by bol záujem, naši odborníci sú ochotní ísť prednášať záujemcom aj do regiónov, teda priamo do terénu.

Pripravil MARIÁN BABIC

Zdieľaj článok
 
Hodnotenie: 3,83
Príspevok na titulke

Vyberte článok na titulku kliknutím na linku

 

www.brigada.sk - brigády, brigáda, práca, zamestnanie www.najdes.sk - katalóg, portál, vyhľadávač www.equark.sk - veda, výskum, technika www.uvery.sk - úvery, pôžičky, hypotéky www.elearning.sk - elearning, LMS, vzdelávanie, kurzy, elektronické vzdelávanie www.globaloffice.sk - registračné sídlo, virtuálna adresa a kancelária www.globalhosting.sk - domény, doména, webhosting, hosting www.globalweb.sk - CMS, WCMS, redakčný systém, publikačný systém www.globalshop.sk - internetový obchod, eshop, e-commerce Global Services Slovakia s.r.o. - www.gsgroup.sk, informačné systémy, portálové riešenia, intranety, web dizajn

Generuje redakčný CMS systém GlobalWeb spoločnosti Global Services Slovakia s.r.o.