ELEARNING.SK | PR SPRÁVY | GSGROUP | NAJDES.SK | BRIGÁDY, PRÁCA | GLOBALOFFICE.SK | REGISTRAČNÉ VIRTUÁlNE SÍDLO FIRMY | MINCE | CMS | ESHOP | TESTIVA
Prihlásenie:
>Staňte sa redaktorom eQuark.sk

eQuark.sk

Anketa

Ak by ste o tom mohli rozhodnúť práve vy, zaradili by ste Pluto opäť medzi planéty?

Quark

Hľadáme talenty vo fyzike 2


SLOVENSKÝ RIADIACI VÝBOR v súlade s medzinárodnou súťažou vypisuje súťaž HĽADÁME TALENTY vo FYZIKE 2 na Slovensku

 

Súťaž organizuje Slovenský riadiaci výbor (v ďalšom iba SRV) podľa nasledovných propozícií súťaže:

1) Cieľom akcie je podnietiť nadšenie, záujem a prácu vo fyzike medzi mladými ľuďmi (a ich rodinami).
Súťaž sa líši od Fyzikálnej olympiády, Turnaja mladých fyzikov i Korešpondenčných seminárov svojím obsahom i formou. Je to súťaž jednotlivcov, nie dvojíc či väčších kolektívov, družstiev, či škôl a nemá vopred určený počet tých, ktorí v nej obstoja. V ďalšom texte sa pod názvom súťažiaci rozumie žiak alebo žiačka základnej alebo strednej školy vo veku 10 až 18 rokov (vrátane), ktorý/-á sa prihlási do súťaže.

2) Všetci súťažiaci, ktorí splnia podmienky súťaže, dostanú certifikát od SRV. Na základe výsledkov celoštátnej súťaže budú vybraní (v rovnakom počte) dievčatá i chlapci (vždy jedna dvojica v každej z vekových kategórií 10-12, 13-15 a 16-18 rokov), ktorí budú za Slovensko navrhnutí na udelenie ocenenia Medzinárodným komitétom súťaže Physics Talent Search (MK HTF).

3) Kritériá, na základe ktorých bude SRV posudzovať súťažiacich, sú stanovené na základe odporúčaní MK HTF (http://www.wyp2005.at → Global Projects → Talent Search) a sú uvedené v tomto materiáli. Ich splnenie kontroluje na základe zaslaných prác SRV, ktorý vydá po skončení súťaže záverečný verdikt. Mená najlepších účastníkov, určených na medzinárodné ocenenie musí SRV odoslať na adresu MK HTF na jar 2007, dátum nie je zatiaľ určený.

4) Súťaž Hľadáme talenty vo fyzike 2 sa začína dňom 20.októbra 2006 a na Slovensku končí 20.apríla 2007 (práce doručené po tomto dátume iným spôsobom ako poštou, nebudú akceptované; poštou doručované práce nesmú mať neskorší termín odoslania ako 20.4.2007).

5) Súťažiacich môžu prihlásiť do súťaže školy, učitelia, rodičia, samotní súťažiaci a pod. tak, že zašlú na adresu RNDr.Ivan Košinár, CSc., KAFZM FMFI UK, Mlynská dolina F2, 842 48 Bratislava (pri použití E-mailu píšte na kosinar@fmph.uniba.sk ) do 10.12.2006 prihlášku formátu A5 s menom a priezviskom súťažiaceho, názvom a adresou jeho školy, telefonickým a E-mailovým spojením na súťažiaceho (ak ho má), menom, priezviskom a E-mailovým spojením na jeho učiteľa (fyziky, resp. prírodovedy) a dátumom narodenia súťažiaceho. Na prihláške uveďte aj orientačný zoznam súťažných úloh, s ktorými hodlá dotyčný/-á účastník/-čka súťažiť (napr. 1Ae + 1Aa + 1Ba + 1Bb2 + 2Ca + 1Cc hovorí, že účastník plánuje riešiť 7 úloh, z toho v kategórii C, podkategória „a“ to budú 2 úlohy a organizátori sa tiež dozvedia, že súťažiaci môže takto získať 10 až 13 bodov).

6) Tejto súťaže sa nemôžu zúčastniť študenti vysokých škôl a to ani v prípade, že by spĺňali vekový limit. Žiaci základných a stredných škôl každého druhu sa môžu zúčastniť súťaže aj v prípade, že by navštevovali dielčie vysokoškolské prednášky.

7) Súťažiaci si svoje súťažné úlohy vyberajú ľubovoľne spomedzi veľkého počtu aktivít uvedených v bode 9), v°jednotlivých kategóriách A)-I). Pri ich splnení im SRV za ne pridelí body. Aby mohlo byť účastníkovi súťaže udelené ocenenie od SRV, musí súťažiaci získať minimálne 10 bodov. Na to, aby mohol byť súťažiaci zaradený do užšieho výberu, v ktorom sa bude súťažiť o udelenie medzinárodného ocenenia, musí súťažiaci získať minimálne toľko bodov, koľko je jeho/jej vek v rokoch (teda 11-ročný súťažiaci musí mať splnené úlohy za minimálne 11 bodov, 16-ročná účastníčka za minimálne 16 bodov, atď.) a pritom splnené úlohy musia byť minimálne zo 4 kategórií spomedzi A)-I). Počet kategórií, z ktorých si súťažiaci zvolí úlohy, resp. počet bodov, ktoré sa rozhodne získať, nie sú zhora obmedzené.

8) Písomné práce sa predkladajú buď v slovenčine, alebo angličtine. Detaily o zasielaní diel sú v bode 10.

9) Zoznam kategórií, aktivít a za ne udeľovaných bodov:
A) Písané diela o fyzike (najviac 3 body z tejto kategórie sa budú počítať do súčtu bodov pre zaradenie do súťaže o medzinárodné ocenenie).
a) (po 1 bode za každú) Napíšte esej na fyzikálny námet, napr. „Prečo ma zaujíma fyzika“, „Čím je fyzika dôležitá pre moje okolie“, „Čo bude poznať fyzika o 100 rokov“, „Fyzikálny problém, ktorý ma najviac zaujíma“, „Najvzrušujúcejší fyzikálny objav 20.storočia“, „Veľký okamih v histórii fyziky“, „Čím je fyzika dôležitá v mojom živote“, „Prínos fyzikov slovenského pôvodu“, „Fyzici v dejinách Slovenska“, „Účasť slovenských fyzikov na práci nadnárodných fyzikálnych pracovísk“.
b) (po 1 bode za každú) Napíšte báseň, poviedku alebo riekanku, ktorá sa týka fyziky.
c) (po 1 bode za každý) Napíšte o svojom zážitku, v ktorom sa prejavila fyzika.
d) (po 2 body za každú) Napíšte a predveďte hru o fyzike alebo fyzikoch.
e) (max.2 body) Spravte interview s fyzikom (osobne, telefonicky, cez internet, alebo poštou) a napíšte o kontaktovanom fyzikovi článok (1 bod) a zverejnite tieto informácie na škole (na nástenke, v školskom časopise alebo rozhlase). Fyzik, s ktorým sa robí interview, nesmie byť blízky príbuzný súťažiaceho (rodič, súrodenec, strýko, teta, synovec, neter, starí rodičia). Ak publikujete článok v novinách alebo časopise, zverejníte ho na internete alebo iným spôsobom umožníte prístup k nemu iným ľuďom (mimo rámca školy), dostanete ďalší bod navyše.

B) Fyzikálne experimenty (aby ste mohli byť pripustení do súťaže o medzinárodné ocenenie, musíte v tejto kategórii získať najmenej 2 body, ale najviac 7 bodov sa bude počítať do minima bodov potrebných na udelenie medzinárodného ocenenia. Do prvých 15 bodov sa môžu započítať maximálne 2 úplne odlišné experimenty).
a) (3 alebo 4 body za každý) Navrhnite nový experiment, ktorý využíva fyziku alebo fyzikálne výdobytky a popíšte ho, vrátane predpovede výsledku (3 body). Ak do textu zahrniete aj relevantné teórie, dostanete 1 bod navyše.
b) (2 alebo 3 body za každý) Vykonajte fyzikálny experiment navrhnutý Slovenským komitétom tejto súťaže pre Vašu vekovú kategóriu a napíšte z neho protokol (2 body); ak doň zahrniete aj relevantné teórie, dostanete 1 bod navyše.
b1) (Experiment pre vekovú kategóriu 10-12 rokov): Vyšetrite, čo sa stane, ak sa očešete a hrebeň bezprostredne po očesaní priblížite zboku k tečúcemu (tenkému) prúdu vody. Jav vysvetlite a dokumentujte (fotografia – digitálna či klasická, alebo aspoň kresba).
b2) (Experiment pre vekovú kategóriu 13-15 rokov): Vyrobte si v chladničke (mrazničke) z vody malú ľadovú kryhu a zistite, akú najväčšiu záťaž unesie bez toho, aby sa (spolu so záťažou) potopila.
Poznámka: Voda, v ktorej bude kryha plávať, by mala mať takú teplotu, aby sa kryha topila čo najpomalšie.
b3) (Experiment pre vekovú kategóriu 16-18 rokov): Niektorí ľudia vedia „hrať“ na pohári s tekutinou; robia to tak, že navlhčeným prstom kĺžu po obvode pohára. Experimentálne preskúmajte a popíšte, od čoho závisí výška (frekvencia) tónu, ktorý sa pri tom vylúdi.
c) (4 až 5 bodov za každý) Navrhnite, vykonajte a opíšte nový fyzikálny experiment, ktorý ste vymysleli (4 body); ak do popisu zahrniete aj relevantné teórie, dostanete 1 bod navyše.
C) Fyzika a umenie (najviac 3 body z tejto kategórie sa budú počítať do minima bodov potrebných na udelenie medzinárodného ocenenia).
a) (1 bod za každý) Navrhnite a vyhotovte plagát, ktorý pritiahne pozornosť verejnosti alebo iných žiakov k fyzike.
b) (1 bod za každý) Navrhnite a vyhotovte plagát, ktorý priblíži verejnosti alebo iným žiakom dôležitý fyzikálny zákon, princíp, alebo objav.
c) (1 bod za každý) Nakreslite vtip s fyzikálnou tematikou.
d) (1 bod za každú) Navrhnite poštovú známku s fyzikálnou tematikou.
e) (1 bod za každé dielo) Vytvorte sochu, kresbu, alebo maľbu, ktorá popisuje alebo demonštruje nejaký fyzikálny princíp.
f) (1 bod) Použite hudbu na vyjadrenie nejakého fyzikálneho pojmu.
g) (2 body) Skomponujte a predveďte originálne hudobné dielo na fyzikálnu tému.
D) Fyzika a fotografia (najviac 4 body z tejto kategórie sa budú počítať do minima bodov potrebných na udelenie medzinárodného ocenenia).
a) (2 body za každú fotografiu) Odfoťte niečo fyzikálne zaujímavé a pripojte krátky text, ktorý vysvetlí, prečo to považujete za fyzikálne zaujímavé.
b) (2 body za každé) Natočte krátke video (aj s vysvetľujúcim komentárom) o niečom fyzikálne zaujímavom alebo cennom.
E) Aktivity (najviac 3 body z tejto kategórie sa budú počítať do minima bodov potrebných na udelenie medzinárodného ocenenia).
a) (1 bod za každú aktivitu) Zúčastnite sa prednášky pre verejnosť, podujatia, alebo výstavy v múzeu týkajúcej sa fyziky.
b) (2 body) Pomôžte zorganizovať nejakú aktivitu týkajúcu sa fyziky a zúčastnite sa jej.
Vysvetlivky:
Za samotný akt prihlásenia sa do súťaže Hľadáme talenty vo fyzike 2 (táto aktivita) nedostanete žiadne body.

F) Vyučovanie fyziky (najviac 4 body z tejto kategórie sa budú počítať do minima bodov potrebných na udelenie medzinárodného ocenenia).
a) (2 body za každú) Navrhnite a podrobne popíšte aktivitu pre menšie deti, pri ktorej by sa naučili niečo z fyziky a dala by sa robiť aj na vidieckych školách. Uveďte, pre aký vek alebo ročník je aktivita určená. Súčasťou popisu aktivity musia byť aj inštrukcie pre učiteľov. Dostanete ďalšie 2 body navyše, ak Vami navrhnutú aktivitu zrealizujete so žiakmi vhodného veku a ak treba, modifikujete ju na základe skúsenosti získanej z prvého odskúšania so žiakmi.
b) (1 bod za každý) Napíšte článok alebo príbeh, ktorý menším deťom vysvetlí nejaký fyzikálny zákon, princíp alebo objav. Uveďte, pre aký vek alebo ročník je článok určený.
G) Fyzikálne súťaže (najviac 2 body z tejto kategórie sa budú počítať do minima bodov potrebných na udelenie medzinárodného ocenenia). Upozorňujeme, že v tejto kategórii sa body získavajú za účasť a nie za prvenstvo alebo za vybratie do reprezentačného družstva Slovenska na medzinárodnom kole príslušnej súťaže.
a) (1 bod) Zúčastnite sa Fyzikálnej olympiády.
b) (1 bod) Zúčastnite sa SOČ (resp. ekvivalentnej súťaže na úrovni základnej školy) s prácou z fyziky.
c) (1 bod) Zúčastnite sa Turnaja mladých fyzikov.
d) (1 bod) Zúčastnite sa na lokálnej (miestnej), regionálnej, celoštátnej alebo medzinárodnej súťaži z fyziky, alebo s prácou z oblasti fyziky na súťaži venovanej prírodným vedám, prípadne všeobecne zameranej žiackej súťaži.
H) Práca s vedeckou literatúrou a vedecký článok (najviac 2 body z tejto kategórie sa budú počítať do minima bodov potrebných na udelenie medzinárodného ocenenia. Upozornenie SRV: táto kategória je mimoriadne náročná a žiakom nižších vekových kategórií sa nedoporučuje účasť na nej).
(2 body za každú spracovanú tému) Použitím pôvodných (originálnych) vedeckých článkov preskúmajte Vami zvolenú fyzikálnu problematiku. Napíšte článok, ktorý zosumarizuje výskum vo zvolenej oblasti, povie prečo je (ten výskum) dôležitý a určí minimálne 2 otázky, ktoré ešte zostávajú nezodpovedané v tejto oblasti výskumu. Spracovávaná výskumná problematika môže byť experimentálneho, teoretického alebo výpočtového charakteru, alebo ich kombináciou. Uveďte zoznam použitej pôvodnej literatúry.
I) Aktivity SRV (najviac 2 body z tejto kategórie sa budú počítať do minima bodov potrebných na udelenie medzinárodného ocenenia).
a) (1 bod) Zožeňte minimálne 10 kompletných sád zadaní úloh vo fyzikálne orientovaných súťažiach (FO, TMF, KSF, Pikofyz, FyziQ a pod.). Sady úloh musia byť kompletné (pokiaľ má súťaž rôzne kategórie a kolá, pod sadou sa rozumejú všetky úlohy jedného kola v jednej kategórii) a musia byť minimálne z 2 rôznych súťaží. ÚLOHY NERIEŠTE, pošlite iba zadania.
b) (1 bod) Spravte zoznam chýb, ktoré ste našli vo Vašej učebnici fyziky (názov a autori učebnice, rok vydania, vydavateľstvo) s ich určením (strana, riadok, chybný text, Vami navrhovaná zmena textu, ktorá chybu odstráni, resp. ak bol chybný obrázok, tak strana, číslo obrázku, čo je na ňom, prečo je to zle a čo by sa malo spraviť, aby obrázok zodpovedal realite).
c) (1 bod) Spravte anketu s fyzikálnou tematikou (minimálne 7 otázok) medzi obyvateľmi Vášho bydliska (minimálne 20 ľudí) a vyhodnoťte ju.
d) (1 bod) Pripravte vedomostný kvíz (s minimálne 10 otázkami) na vybranú fyzikálnu tému, vyskúšajte ho na skupine aspoň 20 žiakov vekovej skupiny, pre ktorú bol určený a výsledky vyhodnoťte. Ak použijete ten istý kvíz aj pre skupinu dospelých, vyhodnotíte ho a výsledky porovnáte s výsledkami žiakov, získate 1 bod navyše.
e) (1 bod) Pripravte 15 otázok so štvoricami alternatív odpovedí a vyznačenou správnou odpoveďou do súťaže „Fyzikálny milionár“, analógie obľúbenej vedomostnej súťaže Milionár. Otázky musia mať vzostupnú úroveň obtiažnosti a ku každej otázke pripravené varianty pre redukciu možných odpovedí v°prípade použitia „žolíka“ 50:50.
f) (1 bod) Zozbierajte aspoň 15 rôznych známok z minimálne 3 štátov, na ktorých sú vyobrazení fyzici, fyzikálne pracovisko, aparatúra, zákon, vzorec, alebo udalosť. Ak ku každej známke napíšete aj krátky sprievodný text o tom, čo/kto je na obrázku známky (najmenej po 2 vety), dostanete 1 bod navyše. Poznámka 1: Aby nebolo pochýb - aj astronómia a meteorológia sú súčasťami fyziky.
Poznámka 2: Dopravné prostriedky, lety do vesmíru a podobne síce majú čosi do činenia s fyzikou, ale NIE JE to fyzika, preto sa známky s takýmito námetmi do súťaže nebudú akceptovať.

10) Spôsoby preukazovania splnenia úloh
Hlavná zásada: Neposielajte nič rozmerné, najmä nie originály svojho diela! Ak sa niečo dá dokumentovať, spravte to a vhodnou formou zašlite. Fotografie môžu byť klasické papierové, alebo digitálne (.jpg) s takým rozlíšením, aby na nich bolo možné čítať texty a detaily. Tu sú doporučované formy pre zasielanie Vašich diel:
Aa,b,c – 1 exemplár; Ad – text hry a fotografie z predstavenia; Ae – buď fotografiu nástenky, alebo kópiu článku; ak Váš článok vyšiel v novinách, pošlite buď výtlačok, alebo xerox s upresnením, o aké noviny či časopis išlo a dátum vydania; ak bol zverejnený na internete, pošlite nám adresu, na ktorej ho možno uvidieť.
Ba,b,c – podrobný popis experimentu (s prípadnými náčrtmi či fotografiami experimentálneho zariadenia), výsledky vrátane ich vyhodnotenia.
Ca,b – kópiu plagátu, alebo fotografiu; Cc – vtip na papieri A4 formátu; Cd – návrh známky na papieri formátu A4 (so zúbkovaním sa netrápte); Ce – v prípade sochy treba fotografie aspoň z 3 smerov; kresbu alebo maľbu stačí na 1 fotografii; Cf,g – buď hudobný záznam (nahrávka na mgf. kazete, CD) alebo digitálne ako fajl .wav.
Da – fotografia s textom; Db – videokazeta alebo CD.
Ea,b – napíšte, o akú akciu išlo: kde, kedy, kým bola organizovaná, v čom spočívala Vaša účasť na nej.
Fa,b – zašlite poštou alebo E-mailom; ak bola aktivita Fa odskúšaná so žiakmi, pripojte písomné potvrdenie učiteľa detí, s ktorými ste realizovali aktivitu, vrátane dňa konania.
Ga,b,c,d – potvrdenie od učiteľa o Vašom zapojení do FO, resp. od predsedu jury (SOČ, TMF, ...) o účasti.
H – kópiu Vášho článku (so zoznamom použitej originálnej literatúry).
Ia,b,c – materiál, ktorým dokumentujete splnenie úlohy; Id – text kvízu s otázkami, správnymi odpoveďami a vyhodnotením získaných odpovedí; Ie – text 15 otázok (každá so 4 alternatívami odpovedí a vyznačenou správnou odpoveďou); If – fotku/-y známok a text k nim (všetko môže byť aj v digitálnej forme).

V prípade akýchkoľvek nejasností sa obráťte na tajomníka výboru súťaže Hľadáme talenty vo fyzike 2 – RNDr.Ivan Košinár, CSc., KAFZM FMFI UK, Mlynská dolina F2, 842 48 Bratislava; telefón 02/60295615, ale najrýchlejšie spojenie je E-mailom: kosinar@fmph.uniba.sk ; na uvedenú adresu treba posielať prihlášky a neskôr aj hotové súťažné diela. Prípadné nové informácie (pokiaľ sa objavia) budete môcť až do skončenia súťaže nájsť na www-stránke Slovenskej fyzikálnej spoločnosti: http://sfs.savba.sk/.
Predsedom komisie, ktorá bude práce posudzovať, je Prof.RNDr.Ján Pišút, DrSc. (KTFDF FMFI UK, Mlynská dolina F2, 842 48 Bratislava).
A na záver jedna rada: prv než sa pustíte do plnenia niektorých úloh, si pozorne ešte raz prečítajte text bodu 9 týchto propozícií a ujasnite si, z ktorých kategórií A) – I) koľko bodov treba získať, aby ste mohli byť akceptovaní aj pre súťaž o medzinárodné ocenenie.

Generuje redakčný CMS systém GlobalWeb spoločnosti Global Services Slovakia s.r.o.