Inkubátory

picture

Košický vedecko technický inkubátor

Floriánska 19, 040 01 Košice

Záujmové združenie právnických osôb Košický vedecko-technický inkubátor, bolo založené dňa 10.12.2001 zakladajúcimi členmi: spoločnostou Cassovia BIC s.r.o. a Slovenskou Obchodnou a Priemyselnou komorou (SOPK) regionálna kancelária Košice.


Poslanie
* podpora malého a stredného podnikania
* regionálny rozvoj
* vyhľadávanie a podpora vedecko-technických, inovatívnych, ekologických a hi-tech projektov
* poskytovanie pomoci poradenskej, vzdelávacej, finančnej, technickej, najmä prostredníctvom grantov a fondov Európskej únie (EÚ),
* spolupráca na projektoch najmä s malými a strednými podnikateľmi, verejnou správou, štátnymi organizáciami, vedecko-výskumnými organizáciami a školami,
* poskytovať začínajúcim podnikateľom vhodné štartovacie podmienky pre fungovanie ich podniku v období približne troch rokov. Okrem podnikateľských priestorov majú podniky k dispozícii kancelársku infraštruktúru, administratívne služby a odborné poradenstvo.

Cieľová skupina

* Malí a strední podnikatelia s inovačným potenciálom
* Nezamestnaní (z radov absolventov vysokých a stredných škôl)
* Záujemcovia o podnikanie

Formy podpory

* Kopírovacie, sekretárske služby, tlač a viazanie písomností, faxové a telefonické služby za zvýhodnené poplatky
* Poradenstvo
* Školiaca a vzdelávacia činnosť
* Finančná podpora

Kontakt

Košice
Floriánska 19, 040 01
Tel.: + 421 55 72 79 100
E-mail: kvti@kvti.sk
Fax: + 421 55 72 79 130