Inkubátory

picture

Inkubátor Malacky, n.o.

Bernolákova 1/A, 901 01 Malacky

Inkubátor Malacky n.o. ponúka na prenájom administratívne priestory za výhodné ceny priamo v centre mesta Malacky.


Podnikateľské poradenstvo
Podpora pri spracovaní podnikateľského plánu, finančného plánu, poradenstvo pri prvých krokoch pri zakladaní spoločnosti/živnosti

Manažérske poradenstvo
Poradenstvo v oblasti manažmentu spoločnosti, poradenstvo v oblasti manažmentu technológií a inovácií, právne a finančné poradenstvo, poradenstvo pri znižovaní nákladov, finančná reštrukturalizácia

Vstup na európske trhy
Podpora pri prenikaní na európske trhy prostredníctvom využitia Európskej siete podnikateľských a inovačných centier a európskej siete Centier prenosu inovácií

Inkubátor
Podporné služby s dlhodobým charakterom určené pre novovytvorené spoločnosti, ktoré zahŕňajú spracovanie podnikateľského a finančného plánu, podporu pri získavaní finančných zdrojov a podporu v nadnárodných aktivitách a budovaní sietí

FINANCOVANIE FIRIEM

Finančná reštrukturalizácia
Tvorba optimálnych finančných podmienok pre podnikanie, refinancovanie nepriaznivých pôžičiek, vyhľadávanie inštitucionálnych a strategických investorov

Sprostredkovnie grantov, pôžičiek a štrukturálnych fondov
Vypracovanie projektov, konzultácia v grantových schémach a v oblasti zvýhodnených úverov, poradenstvo v oblasti prípravy projektov štrukturálnych fondov

TRANSFER TECHNOLÓGIÍ

Marketing technológií
Priamy marketing využívajúci európske siete a marketing založený na elektronickej databáze a systéme prepojenia ponuky a dopytu po technológiách

Komercionalizácia výsledkov výskumno-vývojových programov
Výber vhodných technológií, ich implementácia do praxe, prenos výsledkov výskumno-vývojových aktivít do priemyselnej oblasti, najmä pre malé a stredné podniky (MSP)

Finančné a právne poradenstvo
Konzultácia a podpora pri získavaní financií na nákup technológií, poradenstvo v právnej oblasti a v otázkach práv duševného vlastníctva, vrátane prípravy zmlúv o transfere technológií

Cielené medzinárodné stretnutia spoločností
Stretnutia zamerané na vytvorenie platformy pre vzájomnú spoluprácu medzi spoločnosťami, ktoré sa snažia o inováciu technologického procesu a rozvoj vzájomných technologických partnerstiev

REGIONÁLNY ROZVOJ

Regionálne inovačné stratégie
Vytvorenie regionálnych inovačných stratégií a inovačných systémov zameraných na samosprávne regióny, vrátane rozvoja clusterov, poradenstvo pri tvorbe inovačnej infraštruktúry, tvorba inkubátorov, technologických centier a vedecko-technologických parkov

VÝSKUMNO-VÝVOJOVÉ PROGRAMY

Podpora pri účasti na výskumno-vývojových programoch
Rozširovanie informácií, príprava, kontrola návrhov výskumno-vývojových projektov a ich manažment, hľadanie partnerov pre európske výskumno-vývojové programy.

Ekonomicko-technologický prieskum
Podpora inovačných MSP so záujmom zvýšenia vlastnej inovatívnosti a konkurencieschopnosti prostredníctvom implementácie nových technológií v ich výrobných procesoch alebo poskytovaní služieb.

Kontakt

Malacky
Bernolákova 1/A, 901 01
Tel.: 034 774 12 84
E-mail: inkubator@inmalacky.sk
Fax: 034 774 12 85