Inkubátory

Laboratórium jadrovofyzikálnych metód

Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava

Laboratórium jadrovofyzikálnych metód uplatňuje nedeštruktívne analytické spektroskopické postupy využívajúce jadrové procesy na štúdium štruktúrneho a magnetického usporiadania tuhých materiálov. Využíva hlavne Mössbauerovu spektrometriu a pozitrónovú anihilačnú spektrometriu. Spektrometria ionizujúceho žiarenia je aplikovaná na účely radiačnej ekológie a potreby výskumu a vývoja nových polovodičových detekčných systémov. Pri svojej činnosti využíva žiarenie rádionuklidov, čo kladie špecifické nároky na vybavenie, ale aj prevádzku laboratória, ktoré je jediné svojho druhu na Slovensku. Na modifikáciu vlastností materiálov pomocou implantácie ľahkých iónov využíva lineárny elektrostatický urýchľovač s urýchľujúcim napätím do 900 kV.


Merania mikroštruktúry a magnetického usporiadania tuhých látok, amorfné, kvázikryštalické, nanoštruktúrne materiály, ocele, ferity, chemické zlúčeniny. Stanovenie kryštalografického usporiadania, porúch štruktúry, substitúcie konštitučných prvkov. Implantácie ľahkých iónov, modelovanie, návrh a optimalizácia iónovo-optických systémov transportu zväzkov, spektrometrické meranie ionizujúceho žiarenia.

Kontakt

Bratislava
Ilkovičova 3, 812 19
Tel.: 02/60291 167
E-mail: marcel.miglierini@stuba.sk
Fax: 02/65427 207