Inkubátory

Laboratórium mikrovlnnej elektroniky

Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava

Meracie pracovisko na mikrovlnné merania frekvenčných závislostí S-parametrov aktívnych a pasívnych mikrovlnných prvkov, koeficientov prenosu optoelektronických prvkov a systémov, predovšetkým detektorov vo frekvenčnom rozsahu 0,1–20 GHz. Pozostáva z automatického mikrovlnného analyzátora obvodov HP 8408B, externe modulovaného zdroja optického žiarenia HP83421A s FP laserom a meracej sady na meranie elektronických a optoelektronických prvkov na čipe. Je riadené špecializovaným programovým vybavením. Pracovisko je jediným svojho druhu v Slovenskej republike.


Vysokofrekvenčná charakterizácia a modelovanie elektronických, mikroelektronických a optoelektronických prvkov.

Kontakt

Bratislava
Ilkovičova 3, 812 19
Tel.: 02/60291 404
E-mail: tomaska@elf.stuba.sk
Fax: 02/65423 480