ELEARNING.SK | PR SPRÁVY | GSGROUP | NAJDES.SK | BRIGÁDY, PRÁCA | GLOBALOFFICE.SK | REGISTRAČNÉ VIRTUÁlNE SÍDLO FIRMY | MINCE | CMS | ESHOP | TESTIVA
Prihlásenie:
>Staňte sa redaktorom eQuark.sk

eQuark.sk

Anketa

Ak by ste o tom mohli rozhodnúť práve vy, zaradili by ste Pluto opäť medzi planéty?

Quark

Časopisy

Informatika

Zoznam publikácií

 • picture INFOWARE 04/2011
   

  V ap­rí­lo­vom vy­da­ní ma­ga­zí­nu IN­FOWARE vám pri­ná­ša­me tri veľ­ké té­my. Po­ra­dí­me vám ako dodr­žať in­for­mač­nú bez­peč­nosť. Po­zrie­me sa aj na po­dni­ko­vé in­for­mač­né sys­té­my...
  viac...

 • picture PC REVUE 04/2011
   

  V ap­rí­lo­vom čís­le PC RE­VUE sa po­zrie­me do ne­mec­ké­ho Han­no­ve­ru na Ce­BIT, kde sme za­ví­ta­li ako jed­ni z má­la zo Slo­ven­ska. Pred­sa len zla­té ča­sy Ce­BI­Tu ako veľtr­hu pre ši­ro­kú...
  viac...

 • picture INFOWARE 03/2011
   

  V mar­co­vom vy­da­ní ma­ga­zí­nu IN­FOWARE vám po­vie­me o Cloud Com­pu­tin­gu a po­vie­me vám o mož­nos­tiach Serverh­ous­ing­u na Slo­ven­sku. Ak hľa­dá­te vhod­ný sub­no­te­book do kan­ce­lá­rie, aj v...
  viac...

 • picture PC REVUE 03/2011
   

  V mar­co­vom vy­da­ní ma­ga­zí­nu PC RE­VUE sa po­zrie­me hneď na nie­koľ­ko dô­le­ži­tých uda­los­tí, kto­ré sa udia­li vo sve­te tec­hno­ló­gií za po­sled­ný me­siac. Nav­ští­vi­me kon­gres 3 GSM v...
  viac...

 • picture INFOWARE 01-02/2011
   

  Vo fe­bruáro­vom dvoj­čís­le ma­ga­zí­nu IN­FOWARE vám pri­ná­ša­me ve­ľa za­ují­ma­vých tém čís­la. My­slí­te, že crowd com­pu­ting je vzdia­le­ná bu­dúc­nosť ale­bo bez­pros­tred­ná reali­ta?...
  viac...

 • picture PC REVUE 02/2011
   

  Vo fe­bruáro­vom vy­da­ní ma­ga­zí­nu PC RE­VUE na­vští­vi­me mes­to hrie­chu. V ame­ric­kom Las Ve­gas sa ten­to rok opäť ko­na­la vý­sta­va CES 2011, kto­rá pri­nies­la ko­pec no­vi­niek. Tie vám...
  viac...

 • picture PC REVUE 01/2011
   

  V ja­nuá­ro­vom vy­da­ní ma­ga­zí­nu PC RE­VUE pri­ná­ša­me ko­pec no­vo­roč­ných no­vi­niek. Po­vie­me vám o tom, ako sa bu­de IT vy­ví­jať v ro­ku 2011. Pred­sta­ví­me no­vú vl­nu pro­ce­so­rov IN­TEL...
  viac...

 • picture INFOWARE 12/2010
   

  V decembrovom vydaní magazínu INFOWARE predstavíme 10 strategických technológií pre firmy a ukážeme vám ako vystúpiť z tieňa neúspešných IT projektov. Poradíme ako naučiť odberateľov platiť účty včas a povieme si aj o tímovej...
  viac...

 • picture PC REVUE 12/2010
   

  Zima je v plnom prúde, pomaličky prichádzajú Vianoce a my prichádzame s novým číslom PC REVUE, ktoré obsahuje kopec zaujímavých tém. Aby ste vedeli pre vašu lásku, alebo príbuzného vybrať správny vianočný darček, máme pre vás...
  viac...

 • picture INFOWARE 11/2010
   

  V novembrovom vydaní magazínu INFOWARE vám prinášame veľa zaujímavých tém čísla. Povieme vám o business process managemente, na čo si dávať pri zadávaní pozor a ako s ním dosiahnuť to, čo firma skutočne potrebuje. Poradíme ako...
  viac...

 • picture PC REVUE 11/2010
   

  Novembrové vydanie PC REVUE prichádza s celou kopou zaujímavých tém na 136 stranách. V poslednom období sa konalo niekoľko zaujímavých výstav. V Amsterdame sa konala medzinárodná výstava profesionálnej audio-, video- a televíznej...
  viac...

 • picture INFOWARE 10/2010
   

  V októbrovom vydaní magazínu INFOWARE sa dočítate o tom, ako uchrániť firmu, pred zneužitím postavenia systémového administrátora. O bezpečnosti sa však dočítate oveľa viac. V ďalšej veľkej téme o outsourcingu vám poradíme,...
  viac...

 • picture PC REVUE 10/2010
   

  Hoci počasie vonku nie je najpríjemnejšie, prichádzame k vám s novým vydaním PC REVUE, ktoré vám spríjemní dlhé daždivé chvíle. V tomto vydaní sa pozrieme na výstavu IFA. Tá je podľa veľkosti výstavnej plochy najväčšia...
  viac...

 • INFOWARE 8-9/2010
   

  V dvojčísle august-september magazínu INFOWARE vám prinášame tri zaujímavé témy čísla. Už nie je problém poskytnúť produkt spotrebiteľom, skôr získať si zákazníka pre konkrétny výrobok. Preto sa stratégia CRM alebo riadenia...
  viac...

 • picture PC REVUE 9/2010
   

  Najnovšie vydanie PC REVUE vám prináša opäť celú kopu zaujímavých tém. Myslíte si že sci-fi filmy sa nezakladajú na realite? O opaku vás presvedčí náš článok v ktorom vám opíšeme ako biometria urobila skok za posledné...
  viac...

Zoznam publikácií

Generuje redakčný CMS systém GlobalWeb spoločnosti Global Services Slovakia s.r.o.