ELEARNING.SK | PR SPRÁVY | GSGROUP | NAJDES.SK | BRIGÁDY, PRÁCA | GLOBALOFFICE.SK | REGISTRAČNÉ VIRTUÁlNE SÍDLO FIRMY | MINCE | CMS | ESHOP | TESTIVA
Prihlásenie:
>Staňte sa redaktorom eQuark.sk

eQuark.sk

Anketa

Ak by ste o tom mohli rozhodnúť práve vy, zaradili by ste Pluto opäť medzi planéty?

Quark

Odborná literatúra

Časopisy / Informatika / PC REVUE 05/2011

picture

PC REVUE 05/2011

 

Má­jo­vé PC RE­VUE pri­ná­ša ce­lú ko­pu za­ují­ma­vých tém. Po­zrie­me sa do Be­ná­tiek se­ve­ru, te­da do mes­ta Štok­holm, kde vám pred­sta­ví­me tec­hno­ló­giu LTE (te­da mo­bil­né dá­to­vé sie­te štvr­tej ge­ne­rá­cie). Po­núk­ne­me vám aj roz­ho­vor s vice­pre­zi­den­tom spo­loč­nos­ti Mic­ro­soft To­my Heyom, s kto­rým nah­liad­ne­te do kuc­hy­ne Mic­ro­soft Re­search.
Vo sve­te je trend elek­tro­nic­kých čí­ta­čiek a pre­to sa už aj vy mô­že­te stret­núť s ľuď­mi, kto­rí čí­ta­jú kni­hy či ma­ga­zí­ny na týc­hto za­ria­de­niach. Na­ša re­dak­cia sa po­zre­la na to, ako je to s elek­tro­nic­ký­mi kni­ha­mi na Slo­ven­sku.
Po­kiaľ by ste sa roz­ho­do­va­li ne­ja­ké mul­ti­me­diál­ne za­ria­de­nie ku­po­vať, v má­jo­vom vy­da­ní si mô­že­te pre­čí­tať o naj­nov­šom App­le iPad 2, kto­rý sme ma­li v ru­kách ako pr­vý na Slo­ven­sku. Ne­za­bud­li sme však ani na nad­šen­com na­du­pa­ných stro­jov, kto­rým po­nú­ka­me test gra­fic­kých ka­riet. Mi­lov­ní­kom hud­by a fil­mov pri­ná­ša­me test mul­ti­me­diál­nych preh­rá­va­čov a več­ným bá­da­te­ľom po­nú­ka­me prog­ra­my na pre­ze­ra­nie hviez­dnej ob­lo­hy. V čís­le pri­ná­ša­me aj nie­koľ­ko no­vi­niek. No­vá rub­ri­ka zoom sa de­tail­ne sús­tre­ďu­je na vy­bra­né špič­ko­vé, ale­bo inak za­ují­ma­vé pro­duk­ty. Te­šiť sa však mô­že­te na ko­pec ďal­ších za­ují­ma­vých člán­kov a tém.


Má­jo­vé vy­da­nie DVD RE­VUE je napl­ne­né kom­plet­ne za­ují­ma­vým a je­di­neč­ným ob­sa­hom. Obzvlášť upo­zor­ňu­je­me na veľ­ké prek­la­do­vé slov­ní­ky Mag­nus 2011. Pre hlav­né ja­zy­ky – an­glič­ti­nu a nem­či­nu – ich tu náj­de­te v roz­ší­re­nej všeo­bec­nej po­do­be, pre fran­cúz­šti­nu a ruš­ti­nu je to zá­klad­ná po­do­ba. Ten­to ba­lí­ček si ur­či­te nain­šta­luj­te, op­la­tí sa to.
Vo fo­to­ga­lé­riách náj­de­te vý­sled­ky tes­to­va­nia fo­toa­pa­rá­tov, roz­ší­re­nú fo­to­re­por­táž z vý­sta­vy No­te­book EXPO, náv­šte­vy v pi­vo­va­re Pl­zen­ský praz­droj, tes­to­va­nia kva­li­ty zvu­ku vo fir­me Phi­lips, 3D vy­sie­la­nia v TV Mar­kí­za a po­du­ja­tia Pa­na­so­nic Fes­ti­val 2011. Úpl­né ver­zie sme za­me­ra­li na tvor­bu vi­dea buď z fo­tog­ra­fií, ale­bo si mô­že­te prip­ra­viť fil­mo­vé DVD z vlas­tných vi­deí. Veľ­kú té­mu sme ve­no­va­li prog­ra­mom za­me­ra­ným na hviez­dnu ob­lo­hu. Náj­de­te tu po­pu­lár­ne prog­ra­my ako Stella­rium či Ce­les­tia, ale aj ma­pu ob­lo­hy. Sa­mos­tat­nú té­mu sme ve­no­va­li naj­lep­ším prog­ram, kto­ré sú k dis­po­zí­cii za­dar­mo. Náj­de­te tu prog­ra­my na po­uži­tie v kan­ce­lá­rii a pri­dá­va­me aj uži­toč­né nás­tro­je na na­pa­ľo­va­nie dát na CD/DVD, prá­cu s ob­ráz­ka­mi a fo­tog­ra­fia­mi, zá­lo­ho­va­nie a sťa­ho­va­nie sú­bo­rov. Na chví­le od­dyc­hu sme pri­po­ji­li aj nie­koľ­ko hier. Ne­za­bud­ni­te ani na vy­ni­ka­jú­ce bez­peč­nos­tné nás­tro­je v úpl­nej ver­zii – ESET Smart Se­cu­ri­ty i NO­D32 Anti­vi­rus.

Po­zri­te sa spo­lu s na­mi, čo všet­ko vám pri­ná­ša má­jo­vé vy­da­nie PC RE­VUE :-)

No­vin­ky
V no­vin­kách ten­to raz pred­sta­vu­je­me dopl­nko­vú vý­ba­vu pre fo­toa­pa­rá­ty, po­moc­ní­ka pri or­ga­ni­zá­cii CD/DVD, po­čí­ta­čo­vé skrin­ky, mo­ni­to­ry a na­vi­gá­cie. Špe­ciál­ne sme sa sús­tre­di­li aj na no­vin­ky v ob­las­ti fo­toa­pa­rá­tov.

Re­por­táž LTE
Štok­holm, mes­to ozna­čo­va­né aj ako Be­nát­ky se­ve­ru, sa na tri dni pre­me­ni­lo na náš tec­hno­lo­gic­ký do­mov. Už v ro­ku 2009 tu ope­rá­tor Te­lia­So­ne­ra spus­til pr­vú ko­mer­čnú sieť LTE. Dnes po­nú­ka rých­los­ti nek­le­sa­jú­ce pod 20 Mbit/s a po­kry­tie oby­va­teľ­stva na úrov­ni 60 % v týc­hto kon­či­nách nik­to nev­ní­ma ako nie­čo vý­ni­moč­né. Ako je mož­né, že v se­ver­ských kra­ji­nách to fun­gu­je a u nás nie? Pre­čo za­tiaľ v Euró­pe vy­hrá­va HSPA+ nad LTE? Tie­to aj mno­hé iné, naj­mä prak­tic­ké ve­ci nás za­ují­ma­li už dl­hší čas. A na­vy­še sme si už dáv­nej­šie chce­li mno­hé ve­ci vy­skú­šať v praxi. Ako pr­ví sme ma­li v ru­kách no­te­book s in­teg­ro­va­ným či­pom LTE, ale vy­skú­ša­li sme aj mo­dem USB s po­dpo­rou 4G sie­tí. Ak chce­te ve­dieť, aký je to po­cit, sur­fo­vať rých­los­ťa­mi op­tic­ké­ho pri­po­je­nia, ale bez akýc­hkoľ­vek káb­lov cez mo­bil­nú sieť, po­ďte s na­mi na men­ší vý­let.

ASUS RAM­PA­GE III Black Edi­tion
Naj­nov­šie pro­ce­so­ry Co­re i5 či i7 s mo­de­lo­vým ozna­če­ním nad 2000 pred­sta­vu­jú sí­ce ak­tuál­ne naj­pok­ro­či­lej­šiu ar­chi­tek­tú­ru, no z po­nu­ky In­te­lu je stá­le jas­ne naj­viac high-end plat­for­mou kom­bi­ná­cia či­po­vej súp­ra­vy In­tel X58 a šes­ťjad­ro­vých pro­ce­so­rov Gul­ftown. Tie­to 32-na­no­met­ro­vé „beš­tie“ sú vô­bec naj­drah­ší­mi dos­tup­ný­mi pro­ce­sor­mi do PC a v kom­bi­ná­cii s troj­ka­ná­lo­vým prís­tu­pom do pa­mä­te na dos­kách X58 pred­vád­za­jú extrém­ny vý­kon, sa­moz­rej­me, pre­dov­šet­kým vo viac­vlák­no­vých ap­li­ká­ciách. Po­ten­ciál­ni ma­ji­te­lia ta­kýc­hto zos­táv si zjav­ne mô­žu do­vo­liť prip­la­tiť za vy­šší luxus a s tým po­čí­ta aj naj­nov­šia dos­ka od spo­loč­nos­ti ASUS. Tí sa roz­hod­li svo­ju su­per high-end sé­riu R.O.G. RAM­PA­GE po­vý­šiť eš­te o prív­las­tok Black Edi­tion a za­me­rať ju na ná­ru­ži­vých hrá­čov. Je až neu­ve­ri­teľ­né, čo všet­ko zmes­ti­li na je­di­nú zá­klad­nú dos­ku a akú hod­no­tu a fun­kcio­na­li­tu po­nú­ka za svo­ju po­mer­ne vy­so­kú pred­pok­la­da­nú ce­nu 420 eur (je po­dob­ná, ako má jej kon­ku­rent Gi­ga­by­te G1 As­sas­sin). A pred­sta­vu­je­me ju v po­drob­nej­šom po­hľa­de, kto­rý sa vám ur­či­te pá­či.

Nah­liad­ni­te do kuc­hy­ne Mic­ro­soft Re­search
Na rôz­nych fó­rach sa ve­dú ži­vé dis­ku­sie o bu­dú­cej po­do­be ope­rač­né­ho sys­té­mu Win­dows a ďal­ších pro­duk­tov Mic­ro­sof­tu. Tie­to in­for­má­cie sa prís­ne uta­ju­jú, ale ur­či­te sa do bu­dú­cej ge­ne­rá­cie pro­duk­tov pre­miet­nu vý­sled­ky naj­nov­šie­ho vý­sku­mu. Pre­to sme vy­uži­li mož­nosť po­roz­prá­vať sa s oso­bou v tom­to sme­re naj­kom­pe­ten­tnej­šou – To­nym Heyom, vice­pre­zi­den­tom Mic­ro­sof­tu pre vý­skum.

Elek­tro­nic­ké kni­hy na Slo­ven­sku
Elek­tro­nic­ké kni­hy sú no­vý fe­no­mén a ko­neč­ne si pre­ra­zi­li ces­tu aj na Slo­ven­sko, kde sa tak naj­mä inter­ne­to­vým pre­daj­com ot­vá­ra úpl­ne no­vý trh s no­vý­mi pra­vid­la­mi a no­vý­mi mož­nos­ťa­mi. Vo väč­ši­ne prí­pa­dov sa po­uží­va­te­lia bo­ja stra­šia­ka v po­do­be DRM (Di­gi­tal Rights Ma­na­ge­ment), ale ako sme sa reál­ne pri čí­ta­ní elek­tro­nic­kých kníh pres­ved­či­li, nie je to nič straš­né. Tre­ba sí­ce čo-to nain­šta­lo­vať, ale všet­ko beží hlad­ko. Hneď na za­čiat­ku tre­ba uviesť, že elek­tro­nic­ké kni­hy sú pla­te­ný to­var, tak­že ne­ča­kaj­te ni­ja­ký ná­vod na warez, ale na le­gál­ne čí­ta­nie ak­tuál­nych bes­tselle­rov, iba­že za ce­ny niž­šie v po­rov­na­ní s ich pa­pie­ro­vou ver­ziou. Tu sa mu­sí­me za­stať dis­tri­bú­to­rov, auto­rov a pre­daj­cov – autor­ské prá­va sa mu­sia chrá­niť a za autor­ské di­elo tre­ba pla­tiť. No ako si uká­že­me, exis­tu­je mno­ho bez­plat­ných zdro­jov.

Spoz­naj­te UEFI
UEFI je uni­fi­ko­va­né roz­ší­ri­teľ­né fir­mvé­ro­vé roz­hra­nie po­čí­ta­čov, kto­ré sto­jí na po­med­zí med­zi ope­rač­ným sys­té­mom a fir­mvé­rom jed­not­li­vých har­dvé­ro­vých sú­čas­tí. Pri tom­to med­zič­lán­ku sa mno­hým ľu­dom vy­ba­ví BI­OS, kto­rý tú­to fun­kciu za­stá­va už de­siat­ky ro­kov, pri­čom je s na­mi od úpl­né­ho po­čiat­ku IBM PC. UEFI tak­po­ve­diac pre­be­rá po­my­sel­nú šta­fe­tu a stá­va sa vo všeo­bec­nos­ti je­ho mo­der­nej­ším a flexibil­nej­ším nás­tup­com. Nie je pri­tom vo sve­te IT ni­ja­kou no­vin­kou a je­ho po­čiat­ky sia­ha­jú až do 90. ro­kov mi­nu­lé­ho sto­ro­čia. V prie­be­hu vý­vo­ja sa po­uží­val na rôz­nych za­ria­de­niach a po­čí­ta­čoch, no až v sú­čas­nos­ti sa si­tuácia vý­raz­ne zme­ni­la. Prá­ve v tom­to ro­ku sa s nás­tu­pom pro­ce­so­rov San­dy Brid­ge za­ča­lo UEFI ak­tív­ne pre­sad­zo­vať na zá­klad­ných dos­kách pre bež­né PC a no­te­boo­ky. Oča­ká­va sa, že v prie­be­hu nas­le­du­jú­cich nie­koľ­kých ro­kov po­stup­ne vy­tla­čí z tr­hu BI­OS v do­te­raz zná­mej po­do­be a za­sad­ne na je­ho mies­to. Ak vás za­ují­ma to, ako sa vlas­tne UEFI od BI­OS-u lí­ši a ako na jed­not­li­vých zá­klad­ných dos­kách vy­ze­rá, je ten­to člá­nok prá­ve pre vás.

App­le iPad 2
Ak ste bo­li na vý­sta­ve No­te­book EXPO, is­te ste to vi­de­li – 26. mar­ca sme ma­li ako je­di­ní na Slo­ven­sku v ru­kách tab­let App­le iPad 2, pri­čom za­čia­tok je­ho európ­ske­ho pre­da­ja pri­pa­dol na 25. mar­ca. Nie však na Slo­ven­sku! Vý­rob­ca sa roz­ho­dol, že na­še úze­mie ne­zahr­nie med­zi kra­ji­ny, kto­ré sú po­kry­té v ďal­šej vl­ne po USA. Ťaž­ko od­had­núť, čo ho k ta­ké­mu­to kro­ku vied­lo, sme rov­na­kým čle­nom EÚ, na­ším pla­tid­lom je euro, tak­že mi­ni­mál­ne v po­rov­na­ní s Čes­kou re­pub­li­kou je to­to roz­hod­nu­tie zvláš­tne. Nie to­to je však pred­me­tom náš­ho člán­ku. My sme si App­le iPad 2 ob­jed­na­li v jed­nej ra­kús­kej pre­daj­ni a 4 mi­nút pred 17. ho­di­nou (ofi­ciál­ny za­čia­tok pre­da­ja) sme tu bo­li a ča­ka­li na vy­tú­že­nú ška­tuľ­ku s tým­to tab­le­tom. Ra­kú­ša­nia zrej­me nie sú ním na­toľ­ko po­bláz­ne­ní, v sku­toč­nos­ti bo­li v pre­daj­ni tri sku­pi­ny tých, kto­rí si ho chce­li kú­piť. Ne­rea­go­va­li sme na po­nu­ku za­kú­piť si k to­mu aj oba­ly Smar­tCo­vers za 70 EUR. Te­da žiad­ne 30-ho­di­no­vé ča­ka­nie sa ne­ko­na­lo, jed­no­duc­ho sme priš­li a päť mi­nút po se­dem­nás­tej sme už z Vied­ne od­chád­za­li.

Test gra­fic­kých ka­riet
Má­me pre vás nie­koľ­ko veľ­mi oča­ká­va­ných no­vi­niek z ob­las­ti ce­no­vo dos­tup­ných gra­fic­kých ka­riet, kto­ré by ma­li po­skyt­núť dos­ta­tok her­né­ho vý­ko­nu bez tra­dič­né­ho ved­ľaj­šie­ho efek­tu vy­práz­dne­nia váš­ho úč­tu a pe­ňa­žen­ky. A ok­rem nich aj jed­nu ce­no­vo veľ­mi ne­dos­tup­ný, za­to šia­le­ne vý­kon­ný mo­del. Po­zí­cia Ra­deo­nu HD 6990 ako naj­vý­kon­nej­šej kar­ty sa ot­ria­sa… Za­čni­me však od due­lu ka­riet, kto­ré bu­dú ove­ľa pre­dá­va­nej­ším ar­tik­lom než pred­ra­že­né dvoj­či­po­vé monštrá. Obe tie­to no­vin­ky sa ce­nou zmes­tia do 140 EUR a ma­li by za va­še pe­nia­ze po­núk­nuť vý­kon dos­ta­toč­ný na her­né vy­uži­tie na bež­ne veľ­kých mo­ni­to­roch. Pred­sta­ví­me vám oboch zá­ujem­cov o va­šu pria­zeň.

Smar­tfó­ny pre kaž­dé­ho
Ak­tuál­ny test in­te­li­gen­tných te­le­fó­nov pred­sta­vu­je vý­ber no­vi­niek na na­šom tr­hu a za­me­ra­li sme sa na mul­ti­me­diál­ne aj pra­cov­ne la­de­né kús­ky. Päť te­le­fó­nov, po jed­nom z kaž­dej do­mi­nan­tnej znač­ky na Slo­ven­sku, sme po­rov­na­li a prip­ra­vi­li pre vás su­már hod­no­te­ní. Opäť nec­hý­ba ani po­hľad na ne­ga­tív­nu strán­ku, aby ste sa doz­ve­de­li, čo od kaž­dé­ho mo­bi­lu mô­že­te, resp. ne­mô­že­te oča­ká­vať. Pr­vý tes­to­va­ný mo­del bol HTC In­cre­dib­le S, je­den z tro­ji­ce naj­nov­ších te­le­fó­nov tej­to znač­ky. Ďal­šie sa po­stup­ne bu­dú ob­ja­vo­vať na na­šom tr­hu a pô­jde o mo­de­ly HTC De­si­re S a Wil­dfi­re S. Prív­las­tkom S vý­rob­ca od­li­šu­je nás­tup­cov od pô­vod­ných mo­de­lov aj v ob­las­ti tec­hnic­kej vý­ba­vy. Mo­de­ly S ob­sa­hu­jú dru­hú ge­ne­rá­ciu pro­ce­so­rov Qual­comm s frek­ven­ciou 1 GHz a sú o 40 % ús­por­nej­šie (v prí­pa­de Wil­dfi­re 600 MHz, no je tu zvý­še­né roz­lí­še­nie z QVGA na HVGA, te­da 320 × 480 pixelov).

Test mul­ti­me­diál­nych preh­rá­va­čov
Ur­či­te sa vám už sta­lo, že ste chce­li uká­zať náv­šte­ve fot­ky na veľ­kej ob­ra­zov­ke (napr. na do­má­com te­le­ví­zo­re), prí­pad­ne si vy­chut­nať stiah­nu­tý film v po­hod­lí obý­vač­ky, no od­ra­di­lo vás pre­pá­ja­nie no­te­boo­ku či do­má­ce­ho PC s te­le­ví­zo­rom, prí­pad­ne na­pa­ľo­va­nie fil­mu na DVD. Rov­na­ko ste si mož­no chce­li vy­chut­nať svo­je ob­ľú­be­né sklad­by MP3 na po­riad­nej súp­ra­ve a ta­kis­to sa vám nec­hce­lo vlá­čiť so se­bou no­te­book. Šikov­ným rie­še­ním všet­kých týc­hto prob­lé­mov je mul­ti­me­diál­ny preh­rá­vač (v ob­cho­doch ich náj­de­te aj pod ozna­če­ním me­dia player). V prin­cí­pe ide o ne­veľ­kú ška­tuľ­ku so vstup­mi USB a šac­hta­mi na pa­mä­ťo­vé kar­ty, kto­rá zvlád­ne preh­rá­va­nie tak­mer ľu­bo­voľ­né­ho mul­ti­me­diál­ne­ho ob­sa­hu (audio, vi­deo, ob­ráz­ky) a pri­pá­ja sa k te­le­ví­zo­ru ty­pic­ky cez HDMI. Mno­hé po­dpo­ru­jú Wi-Fi a LAN, a tak ich mož­no pri­po­jiť do do­má­cej sie­ti a vy­tvo­riť z ich me­dia server cez DL­NA. Me­dia player nie je po­čí­tač, ale úče­lo­vé za­ria­de­nie na preh­rá­va­nie mul­ti­mé­dií, a to za re­la­tív­ne dos­tup­nú ce­nu. Exis­tu­jú me­dia preh­rá­va­če bez pev­né­ho dis­ku, ale aj s ním – ak to po­tre­bu­je­te, mô­že­te mať k dis­po­zí­cii 1 TB úlož­né­ho pries­to­ru.

Prog­ra­my na sle­do­va­nie noč­nej oblohy
Noč­ná ob­lo­ha fas­ci­no­va­la člo­ve­ka od­pra­dáv­na. Ak vám ve­dec­ký vý­skum v tom­to sme­re nie je cud­zí a za­ují­ma­te sa oň, tem­ná noc pre vás po­nú­ka zá­zrač­ný po­hľad za hra­ni­ce na­šej pla­né­ty. Ide to­tiž o je­di­neč­ný dô­kaz to­ho, čo­ho sme vlas­tne sú­čas­ťou. Za­čia­toč­ní­kom sa pri ro­man­tic­kom po­ze­ra­ní na ob­lo­hu vy­ná­ra v hla­ve množ­stvo otá­zok. Kto­rá jas­ná bod­ka je pla­né­ta na­šej sl­neč­nej sús­ta­vy a kto­rá je sku­toč­ne hviez­da ako na­še sl­nko? Ako sa vo­lá tá jas­ná hviez­da, na kto­rú sa prá­ve po­ze­rám, a ako je odo mňa ďa­le­ko? A čo je prá­ve tá jas­ná ma­lá bod­ka, kto­rá ne­bo rých­lo kri­žu­je? Nie je to dru­ži­ca? Ako áno, tak aká? Naš­ťas­tie ča­sy, keď si nad­šen­ci bra­li do rúk kniž­ky s hviez­dny­mi ma­pa­mi a zú­ri­vo pri po­zo­ro­va­ní lis­to­va­li v pa­pie­ro­vých strán­kach, sú už dáv­no preč. Po­drob­né inter­ak­tív­ne prog­ra­my, kto­ré bež­ia v reál­nom ča­se na do­má­cich po­čí­ta­čoch ale­bo no­te­boo­koch pria­mo v te­ré­ne, sú dnes dos­tup­né pre kaž­dé­ho a úpl­ne za­dar­mo.

Inter­net Expo­lo­rer 9
Po be­ta ver­zii sme sa doč­ka­li aj úpl­nej ver­zie preh­lia­da­ča Inter­net Explo­rer 9. V tom­to člán­ku po­nú­ka­me po­drob­ný preh­ľad no­vi­niek, kto­ré IE 9 pri­ná­ša. Po­zrie­me sa na ino­vá­cie v ob­las­ti bez­peč­nos­ti, preh­ľad­nos­ti, ale aj rých­los­ti. Ne­za­bud­ne­me ani na nie­koľ­ko chýb a po­skyt­ne­me ná­vod, ako na ne.

Má­jo­vé vy­da­nie naj­čí­ta­nej­šie­ho IT ma­ga­zí­nu PC RE­VUE náj­de­te v stán­koch a v hyper­mar­ke­toch už 4. má­ja :-)

  • Počet strán: 128
  • Vydal: DIGITAL VISIONS
  • Rok vydania: 2011
  • Formát: A4
  • Cena: 3,98 eur

Kontakt

Recenzie o publikácií:

Žiadne súvisiace položky
 
Generuje redakčný CMS systém GlobalWeb spoločnosti Global Services Slovakia s.r.o.