ELEARNING.SK | PR SPRÁVY | GSGROUP | NAJDES.SK | BRIGÁDY, PRÁCA | GLOBALOFFICE.SK | REGISTRAČNÉ VIRTUÁlNE SÍDLO FIRMY | MINCE | CMS | ESHOP | TESTIVA
Prihlásenie:
>Staňte sa redaktorom eQuark.sk

eQuark.sk

Anketa

Ak by ste o tom mohli rozhodnúť práve vy, zaradili by ste Pluto opäť medzi planéty?

Quark

Odborná literatúra

Časopisy / Informatika / INFOWARE 05/2011

picture

INFOWARE 05/2011

 

V má­jo­vom vy­da­ní ma­ga­zí­nu IN­FOWARE si pred­sta­ví­me tec­hno­ló­gie na rých­lej­šie pri­po­je­nie k inter­ne­tu . Fir­mám po­ra­dí­me ako na pro­jek­to­vý ma­naž­ment.
Ak pra­cu­je­te v kan­ce­lá­rii a ce­lý deň se­dí­te za po­čí­ta­čom, je ne­vyh­nut­né vy­tvo­riť si er­go­no­mic­ké pros­tre­die. Pri­ná­ša­me test er­go­no­mic­kých sto­li­čiek, kto­ré za­bez­pe­čia zdra­vé se­de­nie.
Ho­ci je cloud com­pu­ting no­vý trend v po­sky­to­va­ní slu­žieb v ob­las­ti IT, nie je to vhod­ná al­ter­na­tí­va pre všet­kých. Ak je cit­li­vosť vlas­tných dát vy­so­ká ale­bo hroz­by vy­plý­va­jú­ce z ich úni­ku sú reál­ne, o vý­be­re tej­to IT stra­té­gie by ste ma­li po­uva­žo­vať. Po­ra­dí­me ako na to. De­tail­ne pred­sta­ví­me aj vir­tua­li­zá­ciu server­ov či ar­chi­tek­tú­ru orien­to­va­nú na služ­by (SOA).
Mys­le­li sme aj na tých z vás, kto­rí ra­di pre­ná­ša­te dá­ta na rôz­nych dá­to­vých no­si­čoch. Otes­tu­je­me niek­to­ré z nich a pred­sta­ví­me mož­né ri­zi­ká.

Po­ďte sa s na­mi po­zrieť do má­jo­vé­ho vy­da­nia ma­ga­zí­nu IN­FOWARE :-)


No­vin­ky
Med­zi no­vin­ka­mi náj­de­te množ­stvo in­for­má­cií zo sve­ta pro­duk­tov, tec­hno­ló­gií, ži­vo­ta IT fi­riem, tren­dov v rôz­nych ob­las­tiach IT a te­le­ko­mu­ni­ká­cií. Doz­vie­te sa aj o zme­nách vo ve­de­ní v jed­not­li­vých fir­mách.

Tec­hno­ló­gie na rých­lej­ší prís­tup k inter­ne­tu
Pre pev­né a mo­bil­né ši­ro­ko­pás­mo­vé sie­te je vy­ví­ja­ných ale­bo zlep­šo­va­ných ve­ľa rôz­nych tec­hno­ló­gií s cie­ľom po­núk­nuť vy­ššiu rých­losť. Ope­rá­to­ri sa prip­ra­vu­jú na vzá­jom­nú kon­ku­ren­ciu a pre­no­sy vi­dea s vy­šší­mi roz­lí­še­nia­mi a 3D ob­ra­zom – nás­tup sa oča­ká­va už v tom­to ro­ku. Prie­pus­tnosť ši­ro­ko­pás­mo­vých sie­tí sa dos­ta­la do bo­du, keď je jej zvy­šo­va­nie vo väč­ši­ne ty­pov pev­ných a mo­bil­ných sie­tí prob­le­ma­tic­ké, pre­to­že po­sky­to­va­te­lia ob­sa­hu za­čí­na­jú po­nú­kať 3D a ďal­šie po­kro­či­lé služ­by. Exis­tu­jú však ces­ty, kto­ré mô­žu po­sky­to­va­te­lia sie­tí zvo­liť, ako je zlu­čo­va­nie via­ce­rých spo­jov do jed­né­ho pri­po­je­nia, a to tak pri drô­to­vých, ako aj pri mo­bil­ných ši­ro­ko­pás­mo­vých sie­ťach.

Pro­jek­to­vý ma­naž­ment
Fo­rest Gump pri svo­jom be­hu nap­rieč Ame­ri­kou po­ve­dal: „Pred­tým, ako sa po­su­nieš vpred, mu­síš nec­hať svo­ju mi­nu­losť za se­bou.“ Jed­no­duc­há a nie­len fil­mo­vá myš­lien­ka...Po­cit strac­hu ale­bo neis­to­ty pred nie­čím no­vým ur­či­te za­ži­la väč­ši­na z nás. Kaž­dá zme­na pri­ná­ša po­cit nez­ná­ma, neis­to­tu a strach. Inak to nie je ani v pro­jek­toch. Po­kiaľ nie sú dob­re nap­lá­no­va­né a prie­bež­ne kon­tro­lo­va­né, vý­sled­ky mô­žu byť ka­tas­tro­fic­ké. A nes­tá­va sa to len v oje­di­ne­lých prí­pa­doch, keď nie­čo v „pro­ce­se reali­zá­cie“ zly­ha­lo. Na pr­vý po­hľad sa mô­že zdať, že fir­ma sa ak­tív­ne ve­nu­je pro­jek­tom, ale nap­riek to­mu šta­tis­tic­ky kon­čí 50 % pro­jek­tov so sta­tu­som „neús­peš­ný“. Na dru­hej stra­ne je jed­no­duc­hé pre­su­núť pro­jekt do ka­te­gó­rie „neús­peš­ná reali­zá­cia, ale dob­re ob­há­je­ná“. Je to ako v ži­vo­te – pre­so­le­ná po­liev­ka, stu­de­né jed­lo, tep­lé pi­vo, no 80 per­cen­tám ľu­dí to vô­bec nep­re­ká­ža... Rad­šej sa ne­bu­dú púš­ťať do kon­fron­tá­cie.

Test er­go­no­mic­kých sto­li­čiek
Až de­väť­de­siat per­cent tých, kto­rí se­dia za po­čí­ta­čom, trá­pia bo­les­ti chrb­ta a kr­ku a na úna­vu sa sťa­žu­je 70 % ľu­dí, kto­rí pri po­čí­ta­či strá­via viac ako päť ho­dín den­ne. Se­da­vé za­mes­tna­nie v prá­ci sa od­zr­kad­lí na chr­bti­ci, kr­čných stav­coch a za­čnú sa hlá­siť aj iné cho­ro­by. Vý­ber správ­nej sto­lič­ky je veľ­mi dô­le­ži­tý, pre­to­že pri se­de­ní naj­viac tr­pí chr­bti­ca a za­ťa­že­nie med­zis­tav­co­vých plat­ni­čiek je sko­ro de­sať­krát väč­šie než pri le­ža­ní a dvak­rát väč­šie než pri stá­tí.

Vir­tua­li­zá­cia server­ov
Keď som prip­ra­vo­val po­dkla­dy na na­pí­sa­nie člán­ku o vir­tua­li­zá­cii, roz­mýš­ľal som, ke­dy som o vir­tua­li­zá­cii pr­výk­rát po­čul ja osob­ne. Bo­lo to dosť dáv­no, nie­ke­dy na za­čiat­ku 90. ro­kov – ope­rač­ný sys­tém SCO Unix umož­ňo­val spus­tiť emu­lá­ciu Mic­ro­soft Win­dows 3.0. Win­dows des­ktop sa zob­ra­zo­val v ok­ne X Win­dow a pros­tred­níc­tvom X Server­a ste moh­li na X ter­mi­ná­loch ale­bo pra­cov­ných sta­ni­ciach pra­co­vať s vir­tuál­nym Win­dows des­kto­pom. Bo­la to vir­tua­li­zá­cia? Ur­či­te áno a po­dob­né vir­tua­li­zač­né tec­hni­ky dnes ozna­ču­je­me po­jmom vir­tua­li­zá­cia des­kto­pov.

Dá­to­vé cen­trá vs. Cloud­com­pu­ting
Ho­ci je cloud com­pu­ting no­vý trend v po­sky­to­va­ní slu­žieb v ob­las­ti IT, nie je to vhod­ná al­ter­na­tí­va pre všet­kých. Ak je cit­li­vosť vlas­tných dát vy­so­ká ale­bo hroz­by vy­plý­va­jú­ce z ich úni­ku sú reál­ne, o vý­be­re tej­to IT stra­té­gie by ste ma­li po­uva­žo­vať. Po­kiaľ ste sa už pre cloud com­pu­ting roz­hod­li, vhod­né je na za­čiat­ku sys­te­ma­tic­ky de­fi­no­vať po­stoj k bez­peč­nos­ti po­dni­ku. Za­obe­rá sa ňou Cloud Se­cu­ri­ty Allian­ce (CSA), kto­rá v tej­to sú­vis­los­ti vy­da­la via­ce­ré bez­peč­nos­tné od­po­rú­ča­nia a po­stu­py rie­še­nia. Na roz­diel od za­vád­za­nia ria­de­nia in­for­mač­nej bez­peč­nos­ti v kla­sic­kom do­má­com IT pri stra­té­gii cloud com­pu­tin­gu je veľ­mi dô­le­ži­té, ako po­sky­to­va­teľ týc­hto slu­žieb pl­ní svo­je zá­väz­ky vy­plý­va­jú­ce z ria­de­nia bez­peč­nos­ti po­dni­ku. Aj v naj­jed­no­duch­ších prí­pa­doch to­tiž mô­že ísť o zlo­ži­tý mo­del vzťa­hov, zmlúv a zá­väz­kov med­zi via­ce­rý­mi do­dá­va­teľ­mi slu­žieb, pre­to­že v cloud com­pu­tin­gu in­for­má­cie bež­ne „ces­tu­jú“ cez via­ce­rých po­sky­to­va­te­ľov – od server­a/plat­for­mo­vej infra­štruk­tú­ry cez ap­li­kač­nú infra­štruk­tú­ru až po pre­po­je­nie med­zi po­dni­kom a dá­to­vý­mi a ap­li­kač­ný­mi cen­tra­mi.

Servic­e Orien­ted En­terpri­se
Mno­hé veľ­ké or­ga­ni­zá­cie v súk­rom­nom aj ve­rej­nom sek­to­re zá­pa­sia s na­ras­ta­jú­cou zlo­ži­tos­ťou pre­po­je­nia svo­jich in­for­mač­ných sys­té­mov. Dôs­led­kom je, že pri­veľ­ká časť roz­poč­tu na in­for­mač­né sys­té­my je ur­če­ná len na údr­žbu exis­tu­jú­cich sys­té­mov, po­sta­ve­ných na ne­vy­ho­vu­jú­cej ar­chi­tek­tú­re, čo vý­raz­ne zni­žu­je pries­tor na in­ves­tí­cie do ino­vá­cií a roz­vo­ja or­ga­ni­zá­cie. Dnes exis­tu­jú mno­hé nás­tro­je na do­siah­nu­tie vy­ššej úrov­ne adap­ta­bi­li­ty, flexibi­li­ty a vzá­jom­nej pre­po­ji­teľ­nos­ti sys­té­mov. Už naj­me­nej de­sať­ro­čie sú dos­tup­né tec­hno­ló­gie webo­vých slu­žieb (Web Servic­es), En­terpri­se Servic­e Bus (ESB) a pod. Ďal­ší ús­peš­ný nás­troj je pro­ces­ný ja­zyk Bu­si­ness Pro­cess Execu­tion Lan­gua­ge (BPEL), kto­rý po­su­nul mož­nos­ti návr­hu slu­žieb bliž­šie k po­uží­va­te­ľo­vi a po­sky­tol mož­nosť štan­dar­di­zá­cie pro­ce­sov. Všet­ky tie­to nás­tro­je sa vy­uží­va­jú v praxi s väč­ším či men­ším ús­pec­hom na za­bez­pe­če­nie ar­chi­tek­tú­ry orien­to­va­nej na služ­by – tzv. SOA, kto­rú v sú­čas­nos­ti pre­sad­zu­jú vo svo­jich pro­duk­toch všet­ci vý­znam­ní do­dá­va­te­lia tec­hno­ló­gií.

Bez­peč­né pre­nos­né dá­to­vé no­si­če pre po­dni­ko­vé po­tre­by
Z po­hľa­du po­uží­va­te­ľa sú pre­nos­né dá­to­vé no­si­če, te­da USB kľú­če a USB dis­ky veľ­mi uži­toč­nou po­môc­kou. Pre ad­mi­nov IT sú však tie­to za­ria­de­nia dos­lo­va po­strac­hom. V prí­pa­de nes­práv­ne­ho nas­ta­ve­nia bez­peč­nos­tných po­li­tík mô­žu po­ží­va­te­lia na pre­nos­né za­ria­de­nia pre­ko­pí­ro­vať cit­li­vé úda­je, kto­ré sa ocit­nú mi­mo bez­peč­nej zó­ny fi­rem­né­ho IT pros­tre­dia. O tom, ako sa USB kľú­če da­jú ľah­ko za­bud­núť, stra­tiť, či uk­rad­núť nás pres­vied­ča­jú aj me­dia­li­zo­va­né prí­pa­dy z tak cit­li­vých od­vet­ví, ako je nap­rík­lad ob­ra­na. Ak pre­nos­né pa­mä­ťo­vé mé­dium ne­pou­ží­va hes­lo, ale­bo a šif­ro­va­nie úda­jov, cit­li­vé úda­je sú dos­tup­né kaž­dé­mu, kto sa dá­to­vé­ho no­si­ča zmoc­ní.

Má­jo­vé vy­da­nie ma­ga­zí­nu pre IT pro­fe­sio­ná­lov IN­FOWARE náj­de­te v stán­koch už 4. má­ja :-)

  • Počet strán: 64
  • Vydal: DIGITAL VISIONS
  • Rok vydania: 2011
  • Formát: A4
  • Cena: 1,98 eur

Kontakt

Recenzie o publikácií:

Žiadne súvisiace položky
 
Generuje redakčný CMS systém GlobalWeb spoločnosti Global Services Slovakia s.r.o.