ELEARNING.SK | PR SPRÁVY | GSGROUP | NAJDES.SK | BRIGÁDY, PRÁCA | GLOBALOFFICE.SK | REGISTRAČNÉ VIRTUÁlNE SÍDLO FIRMY | MINCE | CMS | ESHOP | TESTIVA
Prihlásenie:
>Staňte sa redaktorom eQuark.sk

eQuark.sk

Anketa

Ak by ste o tom mohli rozhodnúť práve vy, zaradili by ste Pluto opäť medzi planéty?

Quark

Odborná literatúra

Časopisy / Informatika / PC REVUE 07/2011

picture

PC REVUE 07/2011

 

Ako vždy, aj ten­tok­rát je pre vás prip­ra­ve­né PC RE­VUE, kto­ré vás bu­de ba­viť po­čas práz­dnin či do­vo­le­niek. Opäť pri­ná­ša­me za­ují­ma­vý ob­sah. Pô­jde­me na vý­sta­vu COM­PU­TEX 2011, kde sa po­zrie­me na ko­pec no­vých pro­duk­tov zo sve­ta IT. Po­rov­ná­me dva tab­le­ty kto­ré hý­bu sve­tom App­le iPad a Sam­sung Ga­laxy Tab, kto­rý z nich ov­lád­ne trh tab­le­tov na Slo­ven­sku?

Keď­že je le­to, čas do­vo­le­niek, ani my v PC RE­VUE neo­tá­ľa­me a pri­ná­ša­me vám člá­nok, Ako si vy­brať do­vo­len­ku on-li­ne. A keď sa na ňu vy­be­rie­te, zí­de sa vám aj dob­rý fo­toa­pa­rát. V člán­ku Fo­toa­pa­rá­ty na do­vo­len­ku vám po­mô­že­me s je­ho vý­be­rom. Nah­liad­ne­me aj do út­rob Fa­ce­boo­ku a pred­sta­ví­me vám je­ho tec­hno­ló­giu a server­y. Po­zrie­me sa, ako sa vy­rá­ba­jú tran­zis­to­ry do po­čí­ta­čov, otes­tu­je­me 13 mul­ti­me­diál­nych no­te­boo­kov, po­ra­dí­me aj s vý­be­rom správ­nej te­le­víz­nej vý­ba­vy, či so spra­co­va­ním fo­tog­ra­fií z do­vo­le­niek. Ok­rem to­ho pri­ná­ša­me sa­moz­rej­me eš­te ko­pec iných za­ují­ma­vých tém.


Jú­lo­vé vy­da­nie DVD RE­VUE je napl­ne­né vi­deo­re­cen­zia­mi, re­por­tá­ža­mi a ap­li­ká­cia­mi. Z vi­deí upo­zor­ňu­je­me na ot­vo­re­nie dá­to­vé­ho cen­tra spo­loč­nos­ti Slo­vak Te­le­kom, ďa­lej na preh­liad­ku te­le­ví­zo­rov v ob­chod­nom do­me NAY a in­šta­lá­ciu an­té­ny DVB-T na vy­sie­la­či Nit­ra-Zo­bor. Úpl­né ver­zie ap­li­ká­cií sme ten­to me­siac za­me­ra­li na sprá­vu sys­té­mu. Uvád­za­me čis­ti­če re­gis­trov, od­stra­ňo­va­če stôp po sur­fo­va­ní na inter­ne­te a anti­ví­ru­so­vé nás­tro­je. Na vy­uži­tie clou­do­vé­ho rie­še­nia po­sky­tu­je­me Jo­lic­loud, pri­čom in­šta­lač­ný sú­bor ISO náj­de­te na DVD RE­VUE. Ta­kis­to sme pri­da­li té­mu prog­ra­mo­va­nia v Del­phi a pri­ná­ša­me in­šta­lač­ný sú­bor aj prík­lad vy­tvo­re­nia ap­li­ká­cie opi­so­va­nej v ma­ga­zí­ne. Na vy­skú­ša­nie sme pri­ba­li­li aj ap­li­ká­cie ISO Wor­kshop v1.3 na prá­cu so sú­bor­mi ISO, ďa­lej iS­pring Pro v5.7 na kon­ver­ziu z for­má­tu Po­wer­Point do Flash a SSD Tweaker v1.9.4 na op­ti­ma­li­zá­ciu nas­ta­ve­ní Win­dows pri po­uži­tí dis­ku SSD.
Keď­že sú práz­dni­ny, má­me aj bo­ha­tý her­ný ob­sah. V jú­lo­vom vy­da­ní náj­de­te stra­te­gic­ké hry, ad­ven­tú­ry, ale aj ves­mír­ny si­mu­lá­tor.

Po­zri­te sa spo­lu s na­mi, čo všet­ko vám pri­ná­ša jú­lo­vé vy­da­nie PC RE­VUE :-)

No­vin­ky
V jú­lo­vých no­vin­kách sme sa po­zre­li bliž­šie na prís­lu­šen­stvo k no­te­boo­kom, pred­sta­vu­je­me web ka­me­ry, oba­ly, chla­dia­ce po­dlož­ky a aj vy­so­ko­rýc­hlos­tné pri­po­je­nie k inter­ne­tu. Ďalej tu náj­de­te osob­nú Wi-Fi vá­hu, Nin­ten­do 3DS, ka­me­ry, fo­toa­pa­rá­ty a množ­stvo hu­dob­ných preh­rá­va­čov.

Re­por­táž: Vý­sta­va Com­pu­tex Tai­pei
Com­pu­tex pat­rí do sku­pi­ny ty­pic­kých IT vý­stav, ako je napr. Ce­Bit. Je však viac orien­to­va­ný na pro­duk­ty. Ko­ná sa na dvoch vý­stav­ných mies­tach v hlav­nom mes­te Taiwanu. Ten­to rok sa vý­sta­va sta­la de­jis­kom pre­mié­ry po­uží­va­teľ­ské­ho pros­tre­dia prip­ra­vo­va­né­ho ope­rač­né­ho sys­té­mu Win­dows 8. Kľú­čo­vá bo­la tla­čo­vá kon­fe­ren­cia fir­my ASUS a In­tel tu opäť do­ká­zal, že má jas­ný plán na zdo­ko­na­le­nie mo­bil­ných za­ria­de­ní v nas­le­du­jú­cich ro­koch.

Vy­ber­te si: iPad2 vs. Ga­laxy Tab 10.1
Keď pri­šiel pr­vý iPad, ame­ric­ký trh sa po ňom išiel zbláz­niť. Os­tat­né fir­my sa po­stup­ne vrh­li na vý­ro­bu vlas­tných tab­le­tov a už kaž­dý za­čal tu­šiť, že onedl­ho nas­ta­ne boom a mať v po­rtfó­liu pro­duk­tov svoj tab­let bu­de po­vin­nosť. Kon­šta­tu­je­me, že v týc­hto dňoch sa ra­di­kál­ny roz­mach tab­le­tov stá­va reali­tou a kaž­dý vý­rob­ca si chce od­hryz­núť z ko­lá­ča. Ce­ny sú za­tiaľ vy­ššie, ako by sme oča­ká­va­li, ale pod kon­ku­ren­čným tla­kom zrej­me kles­nú. Naj­nov­ší iPad 2, HTC Flyer, ASUS Tran­sfor­mer a exklu­zív­ne aj Sam­sung Ga­laxy Tab 10.1 – otes­to­va­li sme šty­ri tab­le­ty, o kto­rých si mys­lí­me, že po­hnú európ­skym a aj slo­ven­ským tr­hom. Chce­te ve­dieť, kto­rý tab­let čo po­nú­ka a kto­rý sa op­la­tí kú­piť? Po­ďte sa po­zrieť spo­lu s na­mi na ich de­tail­né po­rov­na­nie.

On-li­ne do­vo­len­ka
Ces­tov­né kan­ce­lá­rie už dáv­nej­šie po­nú­ka­jú svo­je služ­by na inter­ne­te. Prak­tic­ky ce­lé ka­ta­ló­gy si mô­že­te prez­rieť on-li­ne, mô­že­te preh­lia­dať fo­tog­ra­fie, ak­tuál­ne po­nu­ky, služ­by, ko­men­tá­re, ale keď prí­de k ob­jed­ná­va­niu do­vo­len­ky, zis­tí­te, že on-li­ne nie je tak úpl­ne on-li­ne. Do­vo­len­ku si vy­be­rie­te, a keď prí­de k ob­jed­na­niu, ide zväč­ša iba o aký­si pred­bež­ný zá­ujem, kto­rý mu­sí ces­tov­ná kan­ce­lá­ria eš­te po­tvr­diť (zis­tiť dos­tup­nosť ho­te­la a le­te­niek), všet­ko mu­sí byť aj tak do­kon­če­né v pa­pie­ro­vej for­me. Na inter­ne­te si te­da vy­be­rie­te, ale po­tom to po­kra­ču­je kla­sic­kou ces­tou, ako­by ste se­de­li v ces­tov­nej kan­ce­lá­rii. Ta­ké­mu­to on-li­ne ná­ku­pu sa ho­vo­rie­va aj „non-li­ne“ ná­kup. Do­vo­len­ky však mož­no ku­po­vať sku­toč­ne aj on-li­ne, fun­gu­je to naj­mä v za­hra­ni­čí (v Ra­kús­ku či Ne­mec­ku), ale ob­ja­vu­jú sa pr­vé las­to­vič­ky aj na Slo­ven­sku. Po­zri­te sa spo­lu s na­mi na po­nu­ku vy­bra­ných ces­tov­ných kan­ce­lá­rií.

Server­y Fa­ce­boo­ku
Fa­ce­book je sú­čas­ný fe­no­mén, va­lia­ci sa na ľu­dí prak­tic­ky od­vša­diaľ. Ob­rov­ský ná­rast po­pu­la­ri­ty toh­to spo­lo­čen­ské­ho webu sa vý­raz­ne po­dpí­sal na ob­ra­ze inter­ne­tu, pri­čom ok­rem bež­né­ho kon­tak­tu med­zi pria­teľ­mi a prí­buz­ný­mi sa Fa­ce­book stal mies­tom na ľah­kú pro­pa­gá­ciu fi­riem, uda­los­tí či pro­duk­tov. S tla­čid­lom Li­ke, te­da pá­či sa mi to sa dnes už mož­no stret­núť sku­toč­ne vša­de, bez oh­ľa­du na to, či sa to nie­ko­mu pá­či, ale­bo nie. Webo­vá služ­ba je ur­či­te zná­ma kaž­dé­mu či­ta­te­ľo­vi PC RE­VUE a net­re­ba ju zvlášť pred­sta­vo­vať. Či už tej­to so­ciál­nej sie­ti hol­du­je­te, ale­bo ju ve­he­men­tne od­mie­ta­te, jej vý­znam sa ne­dá po­prieť. V mi­nu­lom ro­ku sa vy­hup­la do po­zí­cie naj­nav­šte­vo­va­nej­šie­ho webu sve­ta, pri­čom v tom­to pres­tíž­nom sú­bo­ji po­ko­ri­la aj sú­čas­né­ho vy­hľa­dá­va­cie­ho gi­gan­ta Goog­le. Ob­slu­ho­vať viac ako 650 mi­lió­nov ak­tív­nych úč­tov z ce­lé­ho sve­ta nie je roz­hod­ne úlo­ha pre ma­lú lo­kál­nu server­ovň­u. Spo­lu s ob­rov­ským ná­ras­tom po­pu­la­ri­ty mu­sí Fa­ce­book in­ves­to­vať do stá­le vý­kon­nej­ších a väč­ších dá­to­vých cen­tier. Ako to za dve­ra­mi fa­ce­boo­ko­vé­ho dá­to­vé­ho cen­tra vô­bec vy­ze­rá, to sa doz­vie­te v tom­to člán­ku.

Fo­toa­pa­rá­ty na do­vo­len­ku
Tro­ji­ca čer­stvo uve­de­ných kom­pak­tov Cool­pix od spo­loč­nos­ti Ni­kon má je­den vý­znam­ný spo­loč­ný pr­vok: jed­no­duc­hosť po­uži­tia. Sú ur­če­né pre­dov­šet­kým ces­to­va­te­ľom, kto­rí vy­ža­du­jú od svoj­ho fo­toa­pa­rá­tu schop­nosť sa­mos­tat­ne roz­poz­nať správ­ne nas­ta­ve­nia po­dľa scé­ny a uro­biť tak na pr­vý po­kus po­da­re­nú fot­ku. Inak po­ve­da­né, ide o kla­si­ku ty­pu po­int and shoot, te­da na­mier a od­foť. Po­kiaľ pre­fe­ru­je­te po­dob­ne jed­no­duc­hé fo­te­nie a tú­ži­te po no­vom apa­rá­te na toh­to­roč­né do­vo­len­ky, zbys­tri­te po­zor­nosť. Otes­to­va­li sme pre vás je­den zá­klad­ný a je­den po­kro­či­lej­ší kom­pakt a k to­mu eš­te je­den vcel­ku ľah­ký ultra­zoom.

Test: 13× mul­ti­me­diál­ny no­te­book
Hneď na úvod chce­me spo­me­núť, že v ak­tuál­nom roč­ní­ku PC RE­VUE ide o je­den z naj­väč­ších tes­tov, aké sme v ob­las­ti no­te­boo­kov reali­zo­va­li. A priz­ná­va­me, že ta­kú veľ­kú účasť v ka­te­gó­rii 17 a viac­pal­co­vých no­te­boo­kov sme sku­toč­ne neo­ča­ká­va­li ani my. Roz­pos­la­li sme po­zván­ky do tes­tu a zra­zu sa v re­dak­cii ob­ja­vi­lo tri­násť sku­toč­ne mul­ti­me­diál­ne la­de­ných no­te­boo­kov s veľ­kos­ťou uh­lop­rieč­ky mi­ni­mál­ne se­dem­násť pal­cov. Chce­li sme ve­dieť, čo ak­tuál­ne mul­ti­me­diál­ne no­te­boo­ky po­nú­ka­jú, aký ma­jú vý­kon, zvu­ko­vý pre­jav, aký kva­lit­ný je dis­plej a čo všet­ko k nim mož­no v dneš­nej do­be pri­po­jiť. Roz­hra­nie Thun­der­bolt, od­ní­ma­teľ­ný mul­ti­me­diál­ny touc­hpad slú­žia­ci ako di­aľ­ko­vé ov­lá­da­nie, te­ra­baj­to­vé ka­pa­ci­ty pev­ných dis­kov, Blu-ray, full HD a ob­rov­ské vý­ko­ny aj v her­nej ob­las­ti. To­to všet­ko sme za­zna­me­na­li v na­šom tes­te. Po­zri­te sa te­da na jed­not­li­vé mo­de­ly spo­lu s na­mi.

Mo­der­né bez­drô­to­vé tec­hno­ló­gie
V pr­vej čas­ti sme vám pred­sta­vi­li bez­drô­to­vú tec­hno­ló­giu na pre­nos ob­ra­zu In­tel WiDi, v dru­hej čas­ti sme naz­re­li pod po­kriev­ku tec­hno­ló­gie Zig­Bee. V tej­to čas­ti sa za­me­ria­me na bez­drô­to­vú tec­hno­ló­giu, s kto­rou sa už dnes stre­tá­va­me kaž­dý deň a mož­no o tom ani ne­vie­me. RFID (Ra­dio Frequen­cy Iden­ti­fi­ca­tion, te­da rá­dio­vá iden­ti­fi­ká­cia) sa naj­čas­tej­šie spo­mí­na ako bez­drô­to­vá tec­hno­ló­gia, kto­rá je nás­tup­com čia­ro­vých kó­dov (kla­sic­ký jed­no­roz­mer­ný bar­co­de, prí­pad­ne dvoj­roz­mer­ný kód QR). Vop­red tre­ba po­ve­dať, že RFID ur­či­te ne­nah­ra­dí čia­ro­vé kó­dy úpl­ne, veď tie dnes po­uží­va viac ako je­den mi­lión ob­chod­ných spo­loč­nos­tí v 140 kra­ji­nách. Ale ur­či­te bu­de exis­to­vať po­pri nich a bu­de pre ne sil­nou kon­ku­ren­ciou s množ­stvom vý­hod, kto­ré vám pred­sta­ví­me.

Te­le­fó­ny VoIP pre va­šu fir­mu
Te­le­fo­no­va­nie VoIP už nie je ta­ké nez­ná­me ako ke­dy­si a fir­my o tom ve­dia svo­je. Vý­ber te­le­fó­nu je rov­na­ko dô­le­ži­tý ako vý­ber po­sky­to­va­te­ľa, a pre­to sme sa po­zre­li bliž­šie na mož­nos­ti dvoch no­vých mo­de­lov te­le­fó­nov VoIP. Vý­ba­vou sú po­sta­ve­né na opač­ných stra­nách, a tak je­den je vhod­ný ako vý­ba­va na stôl kaž­dé­ho za­mes­tnan­ca a dru­hý, vy­ba­ve­nej­ší mo­del za­se po­slú­ži tam, kde tre­ba ob­slu­ho­vať dve lin­ky ale­bo vo­lá­te na rôz­ne sie­te, keď­že má mož­nosť nas­ta­viť dvoch po­sky­to­va­te­ľov úč­tov VoIP.

In­tel Z68: Ko­neč­ne to pra­vé orec­ho­vé
S pro­ce­sor­mi San­dy Brid­ge In­tel vy­tvo­ril ví­ťa­za zo strán­ky vý­ko­nu, po­kro­či­los­ti ar­chi­tek­tú­ry, efek­tív­nos­ti spot­re­by, ba zís­kal si do­kon­ca aj fa­nú­ši­kov pre­tak­to­va­nia. Na­vy­še, keď­že špič­ko­vú po­zí­ciu v po­nu­ke In­te­lu oku­pu­jú šes­ťjad­rá Co­re i7-9xx, prisch­li mo­de­lom iX-2x00 vcel­ku ro­zum­né ce­ny. Pre­čo ich te­da už dáv­no nein­šta­lu­je do PC kaž­dý ro­zum­ný po­uží­va­teľ? Prob­lé­mom bo­la plat­for­ma, te­da po­dvo­zok pre tie­to skve­lé pro­ce­so­ry. Naj­prv In­tel nez­vlá­dol do­dať bez­chyb­nú či­po­vú súp­ra­vu. Is­te si spo­mí­na­te na chy­bu v re­ví­zii B2, kde juž­ný mos­tík na ma­tič­ných dos­kách mo­hol po­stup­ne stra­tiť schop­nosť ria­diť po­rty SA­TA 3 Gb/s. Tá­to chy­ba reál­ne ov­plyv­ni­la mi­ni­mum po­čí­ta­čov a ve­rí­me, že exis­tu­je ve­ľa spo­koj­ne ne­ve­do­mých po­uží­va­te­ľov s fun­gu­jú­cou re­ví­ziou B2 či­pov. Troš­ku na­fúk­nu­tá chy­bič­ka v návr­hu však spô­so­bi­la la­ví­nu rek­la­má­cií a stiah­nu­tých pro­duk­tov a ce­lé­mu eko­sys­té­mu oko­lo San­dy Brid­ge tak prisch­la aura ne­po­dar­ku. Viac sa doz­vie­te v člán­ku.

Jú­lo­vé vy­da­nie naj­čí­ta­nej­šie­ho IT ma­ga­zí­nu PC RE­VUE náj­de­te na stán­koch a v hyper­mar­ke­toch už 4. jú­la :-)

  • Počet strán: 112
  • Vydal: DIGITAL VISIONS
  • Rok vydania: 2011
  • Formát: A4
  • Cena: 3,98 eur

Kontakt

Recenzie o publikácií:

Žiadne súvisiace položky
 
Generuje redakčný CMS systém GlobalWeb spoločnosti Global Services Slovakia s.r.o.