ELEARNING.SK | PR SPRÁVY | GSGROUP | NAJDES.SK | BRIGÁDY, PRÁCA | GLOBALOFFICE.SK | REGISTRAČNÉ VIRTUÁlNE SÍDLO FIRMY | MINCE | CMS | ESHOP | TESTIVA
Prihlásenie:
>Staňte sa redaktorom eQuark.sk

eQuark.sk

Anketa

Ak by ste o tom mohli rozhodnúť práve vy, zaradili by ste Pluto opäť medzi planéty?

Quark

Odborná literatúra

Časopisy / Informatika / PC REVUE 08/2011

picture

PC REVUE 08/2011

 

Po­lo­vi­ca le­ta je za na­mi a my pri­ná­ša­me čí­ta­nie na ďal­ší me­siac. Kaž­dý si náj­de to, čo ho za­ují­ma. V exklu­zív­nych re­por­tá­žach pred­sta­ví­me 100 no­vých pro­duk­tov od spo­loč­nos­ti EP­SON, či tech­no­ló­giu LTE kto­rú za­ča­la pre­vádz­ko­vať No­kia. Inter­ne­to­vým ma­nia­kom po­ra­dí­me, ako mô­žu pre­ze­rať inter­net pria­mo v te­le­ví­zo­re aj s prí­dav­ný­mi ap­li­ká­cia­mi. Tým z vás, kto­rí omy­lom vy­ma­za­li dá­ta zo svoj­ho dis­ku ich po­mô­že­me ob­no­viť.
Ak ste fa­nú­šik­mi preh­rá­va­ča App­le iPod, ve­de­li ste, že sa dá vy­užiť aj ako osob­ný po­čí­tač? Ne­ve­rí­te? Do­čí­ta­te sa o tom v augus­to­vom PC RE­VUE. V tes­te slú­chadiel si za­se mô­že­te vy­brať slú­chad­lá s naj­lep­ším zvu­kom. Roz­ho­du­je­te sa, že by ste naj­rad­šej vy­me­ni­li svoj kom­pakt za zr­kad­lov­ku? V tes­te zr­kad­lo­viek má­me nie­koľ­ko vý­hod­ných ty­pov tých­to fo­toa­pa­rá­tov. To však ani zďa­le­ka nie je všet­ko. Po­ra­dí­me aj ako up­ra­vo­vať fot­ky z do­vo­len­ky, ako si vy­brať správ­ny PC mo­ni­tor, ako ochrá­niť svoj po­čí­tač pred hroz­ba­mi, na zú­bok sa po­zrie­me aj no­vým te­le­fó­nom s An­droi­dom a po­mô­že­me do­kon­ca aj s vý­be­rom last mi­nu­te do­vo­len­ky.


Augus­to­vé vy­da­nie DVD RE­VUE je napl­ne­né vi­deo­re­cen­zia­mi, re­por­tá­ža­mi a ap­li­ká­cia­mi. Upo­zor­ňu­je­me naj­mä na vi­deo o tom, ako sa dá vy­užiť inter­net v mo­der­ných te­le­ví­zo­roch, ale mô­že­te si s na­mi zá­jsť aj do Var­ša­vy a po­zrieť sa na pro­duk­ty Pio­neer, do Man­ches­tra nav­ští­viť Ep­son či zis­tiť, ako to bo­lo s rých­lym mo­bil­ným inter­ne­tom od No­kia Sie­mens Networks v Pra­he. Úpl­né ver­zie ap­li­ká­cií sme ten­to me­siac v sú­vis­los­ti s do­vo­len­ko­vým ob­do­bím za­me­ra­li na zá­chra­nu dát z poš­ko­de­ných mé­dií. Na DVD náj­de­te ce­lý rad ap­li­ká­cií, kto­ré sú ur­če­né na to, aby ste si sa­mi za­chrá­ni­li vzác­ne fot­ky z poš­ko­de­nej pa­mä­ťo­vej kar­ty, ale aj sú­bo­ry, ke­by sa nie­čo sta­lo s no­te­boo­kom, kto­rý má­te so se­bou na do­vo­len­ke. Dru­hú časť uži­toč­ných ap­li­ká­cií tvo­ria prog­ra­my ur­če­né na údr­žbu ope­rač­né­ho sys­té­mu Win­dows. Po­mô­žu vám pri zrý­chle­ní prá­ce toh­to ope­rač­né­ho sys­té­mu a zba­via vás sme­tí. Ak si chce­te napr. v lie­tad­le po­zrieť inter­ne­to­vé strán­ky, s prog­ra­mo­vou vý­ba­vou na DVD do­ká­že­te na­tiah­nuť strán­ky do po­čí­ta­ča tak, že bu­de­te mať do­jem pri­po­je­nia na inter­net.
Keď­že sú práz­dni­ny, po­nú­ka­me vám aj bo­ha­tý her­ný ob­sah. Na DVD RE­VUE náj­de­te aj vý­ba­vu pre náš se­riál o prog­ra­mo­va­ní v Del­phi a tes­to­va­ciu ver­ziu nás­tro­ja Xara De­sig­ner Pro 7. Ta­kis­to je tu via­ce­ro uži­toč­ných nás­tro­jov, ako je napr. uni­ver­zál­ny pre­hlia­dač sú­bo­rov, auto­ma­tic­ké prie­bež­né zá­lo­ho­va­nie vy­bra­ných sú­bo­rov ale­bo zlep­še­nia pri­po­je­nia na inter­net. Pri­da­li sme aj naj­nov­šiu dis­tri­bú­ciu Fe­do­ry, rých­le­ho, sta­bil­né­ho a vý­kon­né­ho ope­rač­né­ho sys­té­mu na kaž­do­den­né pou­ží­va­nie. Je úpl­ne slo­bod­ný na pou­ží­va­nie, skú­ma­nie a zdie­ľa­nie.

Poz­ri­te sa spo­lu s na­mi, čo všet­ko pri­ná­ša augus­to­vé vy­da­nie PC RE­VUE :-)

No­vin­ky
V toh­to­me­sač­ných no­vin­kách sme sa ve­no­va­li dopl­nko­vej vý­ba­ve k po­čí­ta­čom, ka­me­rám či preh­rá­va­čom, no pred­sta­ví­me aj elek­tro­bi­cy­kel. Prip­ra­vi­li sme aj no­vú stra­nu no­vi­niek, a sí­ce po­zrie­me sa aj na spo­lo­čen­ské uda­los­ti, ako je ot­vo­re­nie za­stú­pe­nia spo­loč­nos­ti ESET v Ko­ši­ciach, Goog­le Slo­ven­sko v Bra­tis­la­ve či krst no­te­boo­ku ASUS sé­rie U.

EP­SON: Ča­kaj­te 100 na­šich no­vých pro­duk­tov
Za účas­ti naj­vyš­ších pred­sta­vi­te­ľov spo­loč­nos­ti EP­SON pá­na Hi­ro­mi­ho Ta­bu (pre­zi­dent & COO Ep­son Euro­pe) a pá­na To­ny­ho Pet­for­da (vice­pre­zi­dent pre pre­daj Ep­son Euro­pe) bo­la na le­gen­dár­nom šta­dió­ne Man­ches­ter Uni­ted pred­sta­ve­ná no­vá ob­chod­ná stra­té­gia s ozna­če­ním En­gi­nee­red for Bu­si­ness. Tá­to stra­té­gia sta­via na šty­roch pi­lie­roch: hos­po­dár­nosť pre­vádz­ky, vý­kon, eko­ló­gia a mož­nos­ti voľ­by. To všet­ko hlav­ne so za­me­ra­ním na fi­rem­nú sfé­ru a ve­rej­né or­ga­ni­zá­cie. V sú­vis­los­ti s tou­to stra­té­giou uve­die Ep­son v prie­be­hu toh­to ro­ka na trh viac ako 100 no­vých pod­ni­ko­vých pro­duk­tov. Prá­ve fi­rem­ný sek­tor to­tiž ge­ne­ru­je pre Ep­son až 67 % príj­mov. Všet­ky no­vé pro­duk­ty sú pre­to navr­hnu­té s dô­ra­zom na mi­ni­ma­li­zá­ciu spot­re­by elek­tric­kej ener­gie a pre­vádz­ko­vých nák­la­dov, maxima­li­zá­ciu rých­los­ti tla­čo­vé­ho vý­stu­pu, ske­no­va­nia či svie­ti­vos­ti v prí­pa­de pro­jek­to­rov a v ne­pos­led­nom ra­de s oh­ľa­dom na mi­ni­ma­li­zá­ciu do­sa­hu na ži­vot­né pros­tre­die.

Ob­nov­te svo­je stra­te­né dá­ta
Stra­ta dô­le­ži­tých sú­bo­rov je jed­na z naj­hor­ších uda­los­tí, kto­ré mô­žu pou­ží­va­te­ľov pri prá­ci s po­čí­ta­čom pos­tih­núť. Či už ide o ne­po­zor­né a nech­ce­né zma­za­nie, sof­tvé­ro­vú chy­bu, ale­bo zly­ha­nie har­dvé­ru, vý­sle­dok je ta­ký, že dá­ta sú zra­zu preč. V prí­pa­de fy­zic­ké­ho poš­ko­de­nia dá­to­vé­ho no­si­ča, pri kto­rom pev­ný disk nap­rík­lad pres­ta­ne roz­tá­čať svo­je dá­to­vé plat­ne, sa bež­ný pou­ží­va­teľ bez od­bor­nej po­mo­ci ne­zao­bí­de. Ta­ká­to zá­chra­na dát si to­tiž vy­ža­du­je vý­me­nu jed­not­li­vých sú­čias­tok z to­tož­ných dis­kov, pre­cíz­nu prá­cu a vý­bor­né po­cho­pe­nie všet­kých zá­le­ži­tos­tí je­ho fun­go­va­nia. V prí­pa­de stra­ty spô­so­be­nej sof­tvé­rom, keď si pou­ží­va­teľ sú­bo­ry omy­lom zma­že sám, disk na­for­má­tu­je ale­bo o par­tí­cie prí­de v dôs­led­ku ap­li­kač­né­ho zly­ha­nia, je však si­tuácia iná a čas­to si mož­no po­môcť ši­kov­ným sof­tvé­rom, kto­rý je dos­lo­va zá­chran­ným la­nom ve­dú­cim von z prob­lé­mov. Kto­rý prog­ram je však naj­vhod­nej­ší? Op­la­tí sa in­ves­to­vať do tých pla­te­ných ale­bo pos­ta­čí aj sof­tvér, kto­rý je za­dar­mo? Je vše­tok sof­tvér viac-me­nej rov­na­ký ale­bo me­dzi ni­mi náj­de­me aj špe­cia­lis­tov na ur­či­té kon­krét­ne prí­pa­dy? Aby sme zis­ti­li od­po­veď na tie­to otáz­ky, otes­to­va­li sme do­ved­na se­dem rôz­nych prog­ra­mov.

Bez inter­ne­tu už ani na krok!
V tom­to tes­te sa po­zrie­me na te­le­ví­zo­ry sú­čas­nos­ti, kto­ré umož­ňu­jú zob­ra­zo­va­nie 3D, ale hlav­ne ma­jú pri­po­je­nie k inter­ne­tu, tak­že pou­ží­va­teľ je schop­ný bez pri­po­je­né­ho po­čí­ta­ča vy­uží­vať inter­ne­to­vé služ­by. Vo všeo­bec­nos­ti je kaž­dý z te­le­ví­zo­rov vy­ba­ve­ný drô­to­vým pri­po­je­ním na inter­net, ďa­lej sú k dis­po­zí­cii šty­ri por­ty HDMI a mi­ni­mál­ne dva por­ty USB a VGA na pri­po­je­nie po­čí­ta­ča. Kaž­dý z te­le­ví­zo­rov umož­ňu­je po­tom aj nah­rá­va­nie prá­ve sle­do­va­né­ho ob­ra­zu na exter­ný disk, pri­čom tak­to nah­ra­ný ob­raz sa dá pre­miet­nuť len na te­le­ví­zo­re, na kto­rom bol nah­ra­ný. Rov­na­ko mož­no preh­rá­vať fil­my ale­bo ob­ráz­ky z kľú­ča USB. Vždy je k dis­po­zí­cii aj roz­ší­re­nie o bez­drô­to­vé pri­po­je­nie na Wi-Fi, vy­skú­ša­li sme aj mo­del, kto­rý mal ten­to adap­tér pria­mo za­bu­do­va­ný. Keď­že mo­der­né te­le­ví­zo­ry sú veľ­mi ten­ké, vý­rob­ca do­dá­va pre­po­jo­va­cie ko­nek­to­ry pre star­šie ana­ló­go­vé pre­po­je­nia, ako je napr. SCART. Kaž­dý z te­le­ví­zo­rov umož­ňu­je aj pre­po­čet pô­vod­ne zob­ra­zo­va­né­ho 2D ob­ra­zu na 3D po­do­bu, no kva­li­te fil­mu nak­rú­te­né­ho pô­vod­ne v 3D a preh­rá­va­né­mu z Blu-ray mé­dia sa to ani zďa­le­ka ne­vy­rov­ná.

Zvýš­te si­lu svo­jich fo­tog­ra­fií!
Ďal­ší zo spô­so­bov, ako oz­vláš­tniť fo­tog­ra­fie, je dať im inú, net­ra­dič­nú at­mos­fé­ru. Ve­ľa ve­cí sa dá up­ra­viť už v ho­to­vej fo­tog­ra­fii po­mo­cou rôz­nych sof­tvé­ro­vých nás­tro­jov, ale nie­čo sa zme­niť ne­dá. Je vý­hod­nej­šie zho­to­viť zá­be­ry už na mies­te tak, aby sme ich ne­mu­se­li up­ra­vo­vať do­da­toč­ne. My sa pre­to po­zrie­me na to, ako sa da­jú fo­tog­ra­fie zlep­šiť po­mo­cou fo­tog­ra­fic­kých filtrov. Niek­to­ré filtre sme už v ma­ga­zí­ne PC RE­VUE pred­sta­vi­li, keď sme sa ve­no­va­li té­me mak­ro­fo­tog­ra­fie.

iPod Touch ako no­te­book
Na mul­ti­me­diál­ny preh­rá­vač iPod Touch sa väč­ši­na ľu­dí po­ze­rá skôr ako na ši­kov­nú hrač­ku, ur­če­nú pre -nás­ťroč­ných. Pod­po­ra ap­li­ká­cií a prí­dav­ných pe­ri­fé­rií však mô­že iPod pov­zniesť aj do ro­vi­ny naj­men­šie­ho no­te­boo­ku na sve­te. Ako­koľ­vek smieš­ne mô­že znieť pred­sta­va iPo­du Touch v úlo­he no­te­boo­ku, pred­pok­la­dy tu roz­hod­ne sú. Zá­ro­veň, sa­moz­rej­me, zá­le­ží aj na tom, čo od no­te­boo­ku oča­ká­va­te. Ke­by sme de­fi­no­va­li no­te­book ako za­ria­de­nie, na kto­rom mož­no vy­ko­ná­vať prá­cu po­zos­tá­va­jú­cu zo zá­klad­ných kan­ce­lár­skych čin­nos­tí, iPod Touch vďa­ka rôz­no­ro­dos­ti vir­tuál­ne­ho ob­cho­du Ap­pSto­re po­nú­ka pot­reb­né vy­ba­ve­nie. Sa­mos­tat­ná ka­pi­to­la je prís­lu­šen­stvo, kto­ré uľah­ču­je prá­cu so za­ria­de­ním, prí­pad­ne roz­ši­ru­je je­ho mož­nos­ti. Kom­bi­ná­cia oboch pr­vkov nás­led­ne od­kry­je, že iPod Touch má ove­ľa väč­šie vy­uži­tie, ako sa na pr­vý poh­ľad zdá.

Pok­ro­či­lé fo­toa­pa­rá­ty pre ama­té­ra aj nad­šen­ca
Mo­de­ly fo­toa­pa­rá­tov, kto­ré tes­tu­je­me v tom­to čís­le, mô­žu na nez­na­lých pô­so­biť od­stra­šu­jú­co svo­jou ce­nou, v rám­ci se­rióz­nej fo­tog­ra­fie však ide skôr o tie lac­nej­šie kús­ky, ur­če­né pre ama­té­rov aš­pi­ru­jú­cich na fo­tog­ra­fov. Ak te­da prá­ve pre­ni­ká­te do ta­jov fo­tog­ra­fie a aj vy ste ob­ja­vi­li li­mi­ty jed­no­du­chých kom­pak­tov a hľa­dá­te vý­kon­nej­šiu vý­ba­vu, asi si vy­be­rie­te v rám­ci toh­to tes­tu. Ur­či­te je z čo­ho.

High-end slú­chad­lá pre ná­roč­ných
Bež­ne sú na tr­hu dos­tup­né slú­chad­lá rôz­ne­ho ty­pu a z roz­lič­ných ce­no­vých hla­dín. Pou­ží­va­teľ sa len ťaž­ko zo­rien­tu­je, naj­mä ak sú mi­nia­túr­ne in-ear slú­chad­lá drah­šie ako veľ­ké muš­le. V su­per­mar­ke­toch sa pre­dá­va­jú slú­chad­lá za nie­koľ­ko eur, pre­čo po­tom pla­tiť za ne viac? To­to je seg­ment ako všet­ky os­tat­né v ob­las­ti elek­tro­ni­ky a roz­hod­ne ne­mož­no tvr­diť, že pri kú­pe lac­nej­ších slú­chadiel ste „ušet­ri­li“. Nie­len na kva­li­te zvu­ku to poz­nať, ale aj na spô­so­be no­se­nia. Prá­ve pri drah­ších slú­chad­lách sa kla­die veľ­ký dô­raz na pou­ži­té ma­te­riá­ly ale­bo ich kom­bi­ná­cie a na de­tai­ly, či už ide o tvar muš­le, pol­ste­ro­va­nie, vy­ho­to­ve­nie spo­jo­va­cie­ho mos­ta, ale­bo tech­no­ló­giu spra­co­va­nia me­ni­čov. Roz­die­ly sú ba­da­teľ­né a kaž­dý vý­rob­ca má v po­nu­ke rôz­ne mo­de­ly. Je to bež­ná prax, aby sa pok­ry­la sku­pi­na bež­ných pou­ží­va­te­ľov, kto­rí ma­jú iné ná­ro­ky na zvuk ako pro­fe­sio­ná­li pra­cu­jú­ci s hud­bou ale­bo váš­ni­ví pos­lu­chá­či tú­žia­cich po dy­na­mi­ke zvu­ku štú­dio­vých mo­de­lov. Ne­dá sa te­da pau­ša­li­zo­vať, kto­rá znač­ka má kva­lit­né mo­de­ly a kto­rá me­nej. Kaž­dý vý­rob­ca má nie­koľ­ko va­rian­tov, spra­vid­la vy­ššia ce­na mo­de­lu zna­me­ná aj vy­ššiu kva­li­tu zvu­ku. To pla­tí pri slú­chad­lách, kto­ré ne­ma­jú ni­ja­ké ak­tív­ne tech­no­ló­gie, ako je in­teg­rá­cia hands-free súp­ra­vy ale­bo bez­drô­to­vý pre­nos. Tam sa pla­tí z veľ­kej čas­ti aj za tie­to dopl­ňu­jú­ce tech­no­ló­gie.

Test: 8× 24-pal­co­vý mo­ni­tor
Kla­sic­ké sto­lo­vé po­čí­ta­če dnes už mno­ho fi­riem nah­rá­dza no­te­book­mi – za­mes­tna­nec je tak mo­bil­ný a mô­že po­hodl­ne pra­co­vať aj z do­mu, keď to pot­re­bu­je. Len­že ani „na­du­pa­ný“ 15-pal­co­vý no­te­book po­ho­dlie veľ­ké­ho mo­ni­to­ra pri prá­ci ne­nah­ra­dí. Pre­to sme sa roz­hod­li poob­ze­rať sa po slo­ven­skom tr­hu, aby sme zis­ti­li, čo je na ta­ký­to typ prá­ce naj­vhod­nej­šie. V kan­ce­lá­rii chce­me mať ot­vo­re­né via­ce­ré ok­ná sú­čas­ne, tak­že uh­lo­prieč­ka s veľ­kos­ťou 23 až 24 pal­cov by moh­la byť ideál­na. A čo ak chce­me pra­co­vať aj z do­mu a vy­uží­vať nap­rík­lad ta­ký­to veľ­ký mo­ni­tor v men­šom by­te či pra­cov­ni aj ako te­le­ví­zor? Ne­chaj­te sa prek­va­piť, aj my sme to­tiž zos­ta­li prek­va­pe­ní, koľ­ko za­ují­ma­vých fun­kcií niek­to­ré mo­ni­to­ry už dnes po­nú­ka­jú. Dvad­sať­šty­ri pal­cov je asi 60 cen­ti­met­rov v uh­lo­prieč­ke, čo už je riad­ne veľ­ký mo­ni­tor, ale ne­mu­sí­te sa báť, ce­ny nie sú vy­so­ké, naj­lac­nej­ší tes­to­va­ný mo­del za­čí­na už v ce­no­vej hla­di­ne oko­lo 180 eur.

Sam­sung Syn­cMas­ter T27A950
Ho­rú­ca no­vin­ka zo sé­rie TA950 pred­sta­vu­je no­vú ge­ne­rá­ciu mo­ni­to­rov kó­rej­ské­ho vý­rob­cu, kto­rá spá­ja fun­kcie kla­sic­ké­ho mo­ni­to­ra, mul­ti­me­diál­ne­ho preh­rá­va­ča a te­le­ví­zo­ra. Nie je lac­ná, roz­hod­ne jej však ne­chý­ba št­ýl a je prepl­ne­ná fun­kcia­mi.

In­te­li­gen­tné te­le­fó­ny s An­droi­dom a Sym­bia­nom
Ak­tuál­ny test mo­bil­ných te­le­fó­nov ob­sa­hu­je kús­ky pre kaž­dé­ho pou­ží­va­te­ľa. Má­me tu do­ved­na päť mo­de­lov, z to­ho tri s ope­rač­ným sys­té­mom An­droid a dva so Sym­bia­nom, ten­to­raz však už s ver­ziou naz­va­nou An­na. Ob­sa­hu­je prí­jem­né zlep­še­nia a priaz­niv­ci Sym­bia­nu si prí­du na svo­je. Ne­má zmy­sel ro­zo­be­rať, do akej mie­ry sú zlep­še­nia pod­stat­né, No­kia bu­de ten­to sys­tém do­dá­vať do no­vých te­le­fó­nov. Ak má­te No­kiu na Sym­bia­ne, od­po­rú­ča­me nav­ští­viť strán­ky vý­rob­cu a zis­tiť mož­nos­ti pre­cho­du na nov­šiu ver­ziu. Ak je va­še za­ria­de­nie pod­po­ro­va­né, bu­de pre­chod za­dar­mo.

Bez­peč­nos­tné prog­ra­my de­tail­ne
Keď­že má­me kaž­dý rok na tr­hu no­vý anti­ví­ru­so­vý prog­ram a zme­ny sú na poh­ľad vi­zuál­ne s prí­dav­kom zlep­še­ní a nie­koľ­kých no­vých fun­kcií, poz­re­li sme sa na anti­ví­ru­so­vé rie­še­nia dôk­lad­nej­šie. Zis­ťo­va­li sme ich fun­kcie a nas­ta­ve­nia a aj to, ako sa sprá­va­jú po­čas bež­nej pre­vádz­ky. Na­še zis­te­nia a od­po­rú­ča­nia náj­de­te v re­cen­ziách oboch de­tail­ne tes­to­va­ných anti­ví­ru­sov.

Vy­be­rá­me do­vo­len­ku na pos­led­nú chví­ľu
Do­vo­len­ko­vé ob­do­bie je v pl­nom prú­de. Dnes je už bež­né, že si mno­hí do­vo­len­ku vy­be­ra­jú prá­ve na inter­ne­te. Ces­tov­né kan­ce­lá­rie ma­jú svo­je ka­men­né za­stú­pe­nia, ale svo­je po­nu­ky už kom­plet­ne pre­su­nu­li z pa­pie­ro­vých ka­ta­ló­gov aj na web. Jed­not­li­vé po­nu­ky sa lí­šia tak ako aj mož­nos­ti ces­tov­ných kan­ce­lá­rií. Ako vy­be­rať a na čo si dať po­zor, to sa doz­vie­te z náš­ho člán­ku.

Tvor­ba Web 2.0 aj pre za­čia­toč­ní­kov
Inter­net už dáv­no nie je vý­sa­dou sku­pi­ny po­čí­ta­čo­vo gra­mot­ných ľu­dí. Za­čal sa pro­ces ma­so­vej so­cia­li­zá­cie webu a pou­ží­va­te­lia v sú­čas­nos­ti prev­za­li moc nad je­ho ob­sa­hom. Kaž­dý chce nie­len zís­ka­vať in­for­má­cie a kon­zu­mo­vať zá­ba­vu, ale aj ko­mu­ni­ko­vať na­vo­nok, te­da zdie­ľať zá­žit­ky a ná­zo­ry. S pos­tup­ným ras­tom tech­no­lo­gic­kých mož­nos­tí stú­pa aj ná­roč­nosť na inter­ak­ti­vi­tu a gra­fic­ký di­zajn. Sú to prá­ve no­vé tech­no­ló­gie Webu 2.0, kto­ré po­má­ha­jú stie­rať roz­die­ly me­dzi strán­ka­mi vy­tvo­re­ný­mi pro­fe­sio­nál­ny­mi a laic­ký­mi tvor­ca­mi. Do pop­re­dia sa dos­tá­va ná­pad a krea­ti­vi­ta. Ak tie­to dva zá­klad­né pred­pok­la­dy má­te, pot­re­bu­je­te už len dob­rý nás­troj na vy­tvá­ra­nie webo­vých strá­nok.

Augus­to­vé vy­da­nie naj­čí­ta­nej­šie­ho IT ma­ga­zí­nu PC RE­VUE náj­de­te v stán­koch a v hyper­mar­ke­toch už 2. augus­ta :-)

  • Počet strán: 112
  • Vydal: DIGITAL VISIONS
  • Rok vydania: 2011
  • Formát: A4
  • Cena: 3,98 eur

Kontakt

Recenzie o publikácií:

Žiadne súvisiace položky
 
Generuje redakčný CMS systém GlobalWeb spoločnosti Global Services Slovakia s.r.o.