ELEARNING.SK | PR SPRÁVY | GSGROUP | NAJDES.SK | BRIGÁDY, PRÁCA | GLOBALOFFICE.SK | REGISTRAČNÉ VIRTUÁlNE SÍDLO FIRMY | MINCE | CMS | ESHOP | TESTIVA
Prihlásenie:
>Staňte sa redaktorom eQuark.sk

eQuark.sk

Anketa

Ak by ste o tom mohli rozhodnúť práve vy, zaradili by ste Pluto opäť medzi planéty?

Quark

Odborná literatúra

Časopisy / Informatika / PC REVUE 10/2011

picture

PC REVUE 10/2011

 

Po vy­no­ve­nom sep­tem­bro­vom čís­le, pri­chá­dza opäť no­vé vy­da­nie ča­so­pi­su PC RE­VUE, na­bi­té za­ují­ma­vý­mi a uži­toč­ný­mi té­ma­mi a ve­ru­že je z čo­ho vy­be­rať. Uda­los­ťou me­sia­ca bo­la me­dzi­ná­rod­ná vý­sta­va spot­re­bi­teľ­skej elek­tro­ni­ky IFA 2011 v Berlí­ne, na kto­rej sa zú­čas­tni­lo až 5 re­dak­to­rov PC RE­VUE. O tom, že tam ne­bo­li na do­vo­len­ke sa mô­že­te pres­ved­čiť 7 stran­ným špe­ciá­lom, kto­rý vám pred­sta­ví pro­duk­ty bu­dúc­nos­ti a na pril­ože­nom DVD náj­de­te fo­to­ga­lé­rie a vi­dea z pred­ná­šok tých naj­zná­mej­ších vý­rob­cov elek­tro­ni­ky. Až do ďa­le­ké­ho Ana­hei­mu, mies­ta síd­la spo­loč­nos­ti Mic­ro­soft sme pos­la­li náš­ho re­dak­to­ra, aby vám mo­hol pri­niesť člá­nok o naj­nov­šom ope­rač­nom sys­té­me Win­dows 8. Ani spo­loč­nosť In­tel sa ne­ne­cha­la za­han­biť a tak ako kaž­dý rok aj ten­to zor­ga­ni­zo­va­la po­du­ja­tie IDF 2011, kde pred­sta­vi­la naj­nov­šiu ge­ne­rá­ciu svo­jich pro­ce­so­rov o kto­rých sa viac do­čí­ta­te v člán­ku In­tel pred­sta­vu­je svo­je naj­väč­šie trom­fy.

Z po­me­dzi hardwaro­vých tém vás is­to za­uj­me de­tail­ná re­cen­zia tab­le­tu Sam­sung Ga­laxy Tab 10.1, kto­rý má naj­väč­šiu šan­cu sa stať hlav­ným kon­ku­ren­tom, do­te­raz ne­po­ra­ze­né­ho iPa­du. Zva­žu­je­te kú­pu no­vé­ho no­te­boo­ku a ne­vie­te sa roz­hod­núť, kto­rý mo­del si vy­brať? V tom prí­pa­de vám po­ra­dí náš pod­rob­ný test s náz­vom 10× vý­kon­ný mul­ti­me­diál­ny no­te­book. Ak pat­rí­te do úz­kej sku­pi­ny ľu­dí, kto­rí sa sta­li obe­ťou krá­de­že no­te­boo­ku a nech­ce­te už nič ne­chať na ná­ho­dou, tak pre vás je ur­če­ný člá­nok na že­la­nie Ako sa prip­ra­viť na krá­dež no­te­boo­ku. Mno­ho ďal­ších a za­ují­ma­vých tém náj­de­te v no­vom PC RE­VUE.

Ok­tób­ro­vé vy­da­nie DVD RE­VUE ob­sa­hu­je vi­deo re­cen­zie, ši­kov­né ap­li­ká­cie a her­ný ob­sah. Z vi­deí upo­zor­ňu­je­me na kom­plexnú re­por­táž z vý­sta­vy IFA 2011 v Berlí­ne, ďa­lej Ga­mes­com a náv­šte­vy vý­rob­né­ho zá­vo­du spo­loč­nos­ti Gi­ga­set. Pri­da­li sme aj tla­čo­vú kon­fe­ren­ciu spo­loč­nos­ti Ca­non. K niek­to­rým uda­los­tiam sa vrá­ti­me aj vo fo­to­ga­lé­riách. Z pro­duk­to­vých vi­deo re­por­tá­ží upo­zor­ňu­je­me na tab­let ASUS Sli­der, pro­jek­tor BenQ, te­le­ví­zor Phi­lips, wal­kma­ny So­ny a re­vo­luč­nú tla­čia­reň Lo­mond Evo­Jet Of­fi­ce.


Poz­ri­te sa spo­lu s na­mi, čo všet­ko pri­ná­ša sep­tem­bro­vé vy­da­nie PC RE­VUE :-)

No­vin­ky
Tab­let pre kaž­dé­ho, mul­ti­do­ty­ko­vá pod­lož­ka, out­doo­ro­vá ka­me­ra s GPS a hráč­ska myš. To je len zlo­mok za­ria­de­ní kto­ré pred­sta­vu­je­me v ok­tób­ro­vých no­vin­kách. O ďal­ších uži­toč­ných pro­duk­toch si mô­že­te viac pre­čí­tať v ak­tuál­nom vy­da­ní PC RE­VUE.

Vý­sta­va IFA v Berlí­ne
Výsta­va IFA v Berlí­ne pat­rí me­dzi naj­väč­šie a zá­ro­veň je to naj­lep­šie mies­to, kde sa mô­že­te stret­núť s blíz­kou bu­dúc­nos­ťou. Na roz­diel od vý­sta­vy CES, ko­na­nej vždy v ja­nuá­ri v Las Ve­gas, je IFA európ­skej­šia a za­me­ria­va sa na reál­ne pro­duk­ty, nie­len na ví­zie. Je to aj príp­ra­va na naj­cen­nej­ší via­noč­ný trh. Z vý­sta­vy sme prip­ra­vi­li de­tail­né pred­sta­ve­nie a na DVD náj­de­te aj tak­mer dvoj­ho­di­no­vú vi­deo­re­por­táž, kto­rá je roz­de­le­ná pod­ľa jed­not­li­vých spo­loč­nos­tí.

Win­dows 8 na tab­le­te Sam­sung 700T
Tra­dič­ne ako pr­ví na Slo­ven­sku sme v PC RE­VUE ma­li mož­nosť otes­to­vať ab­so­lút­nu no­vin­ku – pr­vé pre­view ope­rač­né­ho sys­té­mu Win­dows 8, kto­rý bol pred­sta­ve­ný na vý­vo­jár­skej kon­fe­ren­cii BUILD 13. sep­tem­bra v ka­li­for­nskom Ana­hei­me. Aby sme bo­li úpl­ne pres­ní, po­da­ri­lo sa nám za­ra­diť do sku­pi­ny vý­vo­já­rov, kto­rí ma­li pod prís­nym NDA mož­nosť oboz­ná­miť sa s Win­dows 8 ako úpl­ne pr­ví ľu­dia mi­mo za­mes­tnan­cov Mic­ro­sof­tu. Na šty­ri dni sme ma­li po­ži­ča­ný na tes­to­va­nie pro­to­typ tab­le­tu Sam­sung s nain­šta­lo­va­ný­mi „os­mič­ka­mi“, kto­rý nes­kôr dos­ta­lo aj všet­kých 5000 účas­tní­kov kon­fe­ren­cie.

In­tel pred­sta­vu­je svo­je naj­väč­šie trom­fy
Hlav­nou té­mou IDF 2011 bo­lo spus­te­nie vý­ro­by pro­ce­so­rov kó­do­vo ozna­če­ných Ivy Brid­ge. Tie pred­sta­vu­jú mi­mo­riad­ne oča­ká­va­né­ho nás­tup­cu ús­peš­ných pro­ce­so­rov San­dy Brid­ge. Nás­tup­ca je to nie­len z hľa­dis­ka mier­ne zlep­še­nej ar­chi­tek­tú­ry, ale aj z poh­ľa­du vý­rob­né­ho pro­ce­su. In­tel to­tiž mi­nia­tu­ri­zu­je ďa­lej, dodr­žu­júc svo­je vra­žed­né tem­po vý­vo­ja „tik-tak“. Po dvoch ro­koch te­da uvi­dí­me pro­ce­sor z 22-na­no­met­ro­vej vý­ro­by. V tom­to člán­ku vám pred­sta­ví­me zblíz­ka ar­chi­tek­tú­ru Ivy Brid­ge aj no­vý vý­rob­ný pro­ces vy­uží­va­jú­ci re­vo­luč­né troj­roz­mer­né tran­zis­to­ry.

Ako fun­gu­je po­rov­ná­vač cien
Hľa­dá­te ne­ja­ký pro­dukt či to­var a ne­vie­te, kde ho náj­sť naj­lac­nej­šie? Ok­rem inter­ne­to­vých ob­cho­dov nám vir­tuál­ny inter­ne­to­vý ži­vot uľah­ču­jú už aj po­rov­ná­va­če cien. Sta­čí za­dať ná­zov pro­duk­tu a po­rov­ná­vač vám hneď po­vie, v kto­rom inter­ne­to­vom ob­cho­de ho kú­pi­te, za koľ­ko, aké sú do­da­cie le­ho­ty a mno­ho ďal­šie­ho. Ako po­rov­ná­vač cien vlas­tne fun­gu­je a čo všet­ko sa za ním skrý­va? Na ve­ľa za­ují­ma­vých fak­tov sme priš­li v roz­ho­vo­re s vý­vo­jo­vým tí­mom Pri­ce­ma­nia.sk, jed­né­ho z po­rov­ná­va­čov.

Vy­znaj­te sa v sple­ti pre­po­jo­va­cích káb­lov
Nep­re­ber­né množ­stvo pe­ri­fér­nych za­ria­de­ní, kto­ré dnes mož­no pri­po­jiť k po­čí­ta­ču, pri­bú­da v bež­nej do­mác­nos­ti rých­lym tem­pom. Či už ide o fo­toa­pa­rá­ty, mo­bil­né te­le­fó­ny, vi­deo­ka­me­ry, ale­bo exter­né dis­ky, pou­ží­va­te­lia sa stre­tá­va­jú s množ­stvom rôz­nych dru­hov pri­po­je­ní. Nie kaž­dé­mu je však pri poh­ľa­de na ko­nek­to­ry jas­né, o aké roz­hra­nia vlas­tne ide. Na pe­ri­fér­nych za­ria­de­niach sú tva­ry a veľ­kos­ti ko­nek­to­rov čas­to úpl­ne iné ako na vý­stu­poch sto­lo­vých po­čí­ta­čov a no­te­boo­kov, a pre­to ve­ľa pou­ží­va­te­ľov tá­pe, aký ká­bel vlas­tne tre­ba pou­žiť. Po­kiaľ je pre vás spleť mo­der­ných pri­po­je­ní len nei­den­ti­fi­ko­va­teľ­ný „gu­láš“, po­mô­že vám prá­ve ten­to člá­nok.

Ako sa prip­ra­viť na krá­dež no­te­boo­ku?
No­te­boo­ky vďa­ka svo­jej mo­bi­li­te pred­sta­vu­jú vďač­ný ob­jekt všet­kých zlo­de­jov. Nie­ke­dy je však pre pou­ží­va­te­ľa dô­le­ži­tej­ší je­ho ob­sah, te­da to, čo v no­te­boo­ku náj­de, než sa­mo za­ria­de­nie. V PC RE­VUE sme sa na tú­to prob­le­ma­ti­ku poz­re­li bliž­šie. Aké sú mož­nos­ti pou­ží­va­te­ľov no­te­boo­kov, ako sa na prí­pad­né uk­rad­nu­tie prip­ra­viť a čo ro­biť v prí­pa­de je­ho krá­de­že?

Acer Ico­nia Tab A100
Ďal­ší no­vý tab­let na tr­hu nep­red­sta­vu­je dnes už nič zvláš­tne, veď aj u nás pri­bú­da­jú ako hu­by po daž­di. V prí­pa­de Acer ICO­NIA TAB A100 však tre­ba zbys­triť po­zor­nosť, ide to­tiž o je­den z pr­vých mo­de­lov s ope­rač­ným sys­té­mom An­droid 3.2. Tab­le­ty s ope­rač­ným sys­té­mom 3.1 sme vám pred­sta­vi­li v su­már­nom člán­ku v jú­lo­vom vy­da­ní ma­ga­zí­nu PC RE­VUE.

Slú­chad­lá do hluč­né­ho pros­tre­dia
V tom­to tes­te pred­sta­vu­je­me tri mo­de­ly s ak­tív­nou tech­no­ló­giou od­ru­še­nia hlu­ku. Tech­no­ló­gia na­zý­va­ná Noi­se Can­celling (NC) má za úlo­hu ana­ly­zo­vať zvu­ko­vé frek­ven­cie do úrov­ne zhru­ba 40 dB cez mik­ro­fón v mu­šliach a po­sie­lať do me­ni­ča opač­né frek­ven­cie na vy­vá­že­nie zvu­ku. Keď si te­da slú­chad­lá na­sa­dí­te na uši, po­ču­je­te utl­me­nie už len konštruk­ciou a po­tom mier­ny šum. Slú­chad­lá s tou­to tech­no­ló­giou sú neo­ce­ni­teľ­né pri ces­tách lie­tad­lom ale­bo vo vla­ku. Pos­kyt­nú sku­toč­ne po­hodl­nej­šie ces­to­va­nie aj bez rep­ro­duk­cie hud­by, len so za­pnu­tým NC.

Ga­mes­com 2011
Elec­tro­nic En­ter­tain­ment Expo, zná­me aj ako E3, mož­no po­va­žo­vať za hlav­ný her­ný svia­tok ro­ka. Jed­not­li­vé spo­loč­nos­ti pred­sta­vu­jú svo­je no­vin­ky a ce­lá hráč­ska obec sle­du­je nie­koľ­ko dní prí­val no­vých in­for­má­cií. Pre bež­né­ho fa­nú­ši­ka je však ove­ľa za­ují­ma­vej­šia her­ná vý­sta­va Ga­mes­com, kto­rá sa ten­to rok opäť ko­na­la v Ko­lí­ne nad Rý­nom.


Októbrové vy­da­nie naj­čí­ta­nej­šie­ho IT ma­ga­zí­nu PC RE­VUE náj­de­te v stán­koch a v hyper­mar­ke­toch už 4. ok­tób­ra :-)

  • Počet strán: 128
  • Vydal: DIGITAL VISIONS
  • Rok vydania: 2011
  • Formát: A4
  • Cena: 3,98 eur

Kontakt

Recenzie o publikácií:

Žiadne súvisiace položky
 
Generuje redakčný CMS systém GlobalWeb spoločnosti Global Services Slovakia s.r.o.