ELEARNING.SK | PR SPRÁVY | GSGROUP | NAJDES.SK | BRIGÁDY, PRÁCA | GLOBALOFFICE.SK | REGISTRAČNÉ VIRTUÁlNE SÍDLO FIRMY | MINCE | CMS | ESHOP | TESTIVA
Prihlásenie:
>Staňte sa redaktorom eQuark.sk

eQuark.sk

Anketa

Ak by ste o tom mohli rozhodnúť práve vy, zaradili by ste Pluto opäť medzi planéty?

Quark

Odborná literatúra

Časopisy / Informatika / INFOWARE 11/2011

picture

INFOWARE 11/2011

 

V no­vem­bro­vom vy­da­ní ma­ga­zí­nu IN­FOWARE vám pri­ná­ša­me ve­ľa za­ují­ma­vých tém čís­la. Po­vie­me vám ako sa zba­viť pa­pie­ra a prejsť na elek­tro­nic­ké do­ku­men­ty. Po­ra­dí­me ako za­čať s elek­tor­nic­ký­mi for­mu­lár­mi či ab­sol­vu­je­me exkur­ziu po dá­to­vom cen­tre.

No­vem­bro­vé vy­da­nie ma­ga­zí­nu IN­FOWARE vám však pri­ná­ša aj mno­ho ďal­ších uži­toč­ných in­for­má­cií, kto­ré sto­ja za pre­čí­ta­nie.

Poď­te sa s na­mi po­zrieť do ob­sa­hu no­vem­bro­vé­ho vy­da­nia ma­ga­zí­nu IN­FOWARE.


No­vin­ky
Me­dzi no­vin­ka­mi náj­de­te množ­stvo in­for­má­cií zo sve­ta pro­duk­tov, tech­no­ló­gií, ži­vo­ta IT fi­riem, tren­dov v rôz­nych ob­las­tiach IT a te­le­ko­mu­ni­ká­cií. Doz­vie­te sa aj o zme­nách vo ve­de­ní v jed­not­li­vých fir­mách.

Do­cu­ment Ma­na­ge­ment Sys­tem
Do­cu­ment ma­na­ge­ment sys­tem (v skrat­ke DMS) je po­jem, kto­rý je v ob­las­ti in­for­mač­ných tech­no­ló­gií už dl­ho zná­my. Pos­tu­pom ča­su vzras­tal vý­znam sys­té­mov na sprá­vu do­ku­men­tov a dnes sú už neod­de­li­teľ­nou sú­čas­ťou infra­štruk­tú­ry v mno­hých väč­ších, ale aj men­ších spo­loč­nos­tiach a or­ga­ni­zá­ciách. Zá­klad­ný dô­vod, pre­čo je to tak, je ob­rov­ský prí­sun do­ku­men­tov, in­for­má­cií a dát, kto­ré tre­ba stá­le v krat­šom ča­se spra­co­vať. V súk­rom­nej sfé­re zna­me­ná zvlád­nu­tie spra­co­va­nia tých­to úda­jov dô­le­ži­tú kon­ku­ren­čnú vý­ho­du, kto­rá mô­že zá­sad­ne vplý­vať na ús­pech, resp. neús­pech spo­loč­nos­tí v bo­ji o zá­kaz­ní­ka. Vo ve­rej­nej sfé­re je zvlád­nu­tie toh­to prob­lé­mu ur­čo­va­né hlav­ne le­gis­la­tív­nym rám­com, kto­rý vy­me­dzu­je úlo­hy a ter­mí­ny pos­ky­to­va­ných slu­žieb (ter­mí­no­va­né spra­co­va­nie do­ku­men­tov).

Zbav­te sa pa­pie­ra, ne­chaj­te do­ku­men­ty pu­to­vať po sie­ti!
Koľ­kok­rát sa vám sta­lo, že ako zá­kaz­ní­ci ne­ja­kej fir­my ste bo­li nes­po­koj­ní? Ban­ka schva­ľo­va­la úver pridl­ho, po­ža­do­va­la do­ku­men­ty v nie­koľ­kých kro­koch, a nie na­raz a vy ste na­ko­niec dos­ta­li úver rých­lej­šie v inej ban­ke. Ale­bo ste pot­re­bo­va­li vy­ba­viť rek­la­má­ciu pro­duk­tu a tá tr­va­la dlh­šie, ako ste oča­ká­va­li, pri­čom za ten čas ste vý­ro­bok ne­moh­li pou­ží­vať a va­ša dô­ve­ra k pre­daj­co­vi i vý­rob­co­vi bo­la naštr­be­ná. Pri­tom mož­no sta­či­lo, aby sa kon­krét­na or­ga­ni­zá­cia za­mys­le­la nad svo­jím fun­go­va­ním a ob­chod­ný­mi pro­ces­mi.

Bu­si­ness in­telli­gen­ce je, keď...
Ob­lasť pod­ni­ko­vé­ho spra­vo­daj­stva či­že bu­si­ness in­telli­gen­ce má u ve­dú­cich ma­na­žé­rov pod­ni­ko­vých IT od­de­le­ní jed­nu z naj­vyš­ších prio­rít. To­to zis­te­nie v pos­led­ných zhru­ba troch ro­koch dok­la­da­jú nie­len vý­sku­my spo­loč­nos­ti Gar­tner, ale aj vý­sled­ky re­le­van­tné­ho seg­men­tu tr­hu. Eko­no­mic­ká krí­za sa na in­ves­tí­ciách do pro­jek­tov bu­si­ness in­telli­gen­ce na roz­diel od väč­ši­ny ďal­šie­ho sof­tvé­ro­vé­ho biz­ni­su veľ­mi nep­re­ja­vi­la.

No­vem­bro­vé vy­da­nie ma­ga­zí­nu pre IT pro­fe­sio­ná­lov IN­FOWARE náj­de­te v stán­koch už 3. no­vem­bra.

  • Počet strán: 64
  • Vydal: DIGITAL VISIONS
  • Rok vydania: 2011
  • Formát: A4
  • Cena: 1,98 eur

Kontakt

Recenzie o publikácií:

Žiadne súvisiace položky
 
Generuje redakčný CMS systém GlobalWeb spoločnosti Global Services Slovakia s.r.o.