ELEARNING.SK | PR SPRÁVY | GSGROUP | NAJDES.SK | BRIGÁDY, PRÁCA | GLOBALOFFICE.SK | REGISTRAČNÉ VIRTUÁlNE SÍDLO FIRMY | MINCE | CMS | ESHOP | TESTIVA
Prihlásenie:
>Staňte sa redaktorom eQuark.sk

eQuark.sk

Anketa

Ak by ste o tom mohli rozhodnúť práve vy, zaradili by ste Pluto opäť medzi planéty?

Quark

Odborná literatúra

Časopisy / Informatika / PC REVUE 12/2011

picture

PC REVUE 12/2011

 

Naj­kraj­šie sviat­ky ro­ku sa blí­žia, ho­ci to­mu eš­te po­ča­sie cel­kom ne­nas­ved­ču­je. My sme pre vás prip­ra­vi­li za­ují­ma­vé čí­ta­nie na dl­hé zim­né ve­če­ry. Keď­že v ten­to čas ur­či­te roz­mýš­ľa­te čím by ste se­ba a svo­jich blíz­kych po­te­ši­li, prip­ra­vi­li sme nie­koľ­ko ti­pov, ako si mô­že­te spes­triť ná­diel­ku pod via­noč­ným strom­če­kom. Ná­pa­dy náj­de­te v člán­ku Šikov­né dar­če­ky pod via­noč­ný strom­ček a Dar­če­ky pre že­ny.
Po­mô­že­me vám vy­brať si ten správ­ny no­te­book, či zos­ta­viť si vlast­ný sto­lo­vý po­čí­tač. Na zú­bok sa po­zrie­me aj Goog­le An­droid 4.0. Prip­ra­vi­li sme aj test fo­toa­pa­rá­tov a LCD mo­ni­to­rov. Ak zva­žu­je­te kú­pu Ultra­boo­ku, zma­po­va­li sme ak­tuál­ne kús­ky na na­šom tr­hu. Po­ra­dí­me aj s via­noč­ný­mi ná­kup­mi cez inter­net, či vý­be­rom správ­nych pre­nos­ných ap­li­ká­cií, kto­ré vám mô­žu ne­raz po­môcť. Ani ten­to me­siac ne­chý­ba množ­stvo ďal­ších po­rov­ná­va­cích tes­tov a ďal­ších za­ují­ma­vých tém.


De­cem­bro­vé vy­da­nie DVD RE­VUE ob­sa­hu­je via­noč­né dar­če­ky pre na­šich či­ta­te­ľov. Má­me pre vás prog­ram Zo­ner Pho­to Stu­dio v naj­nov­šej ver­zii 14, kto­rý mô­že­te s naj­vyš­šou vý­ba­vou pou­ží­vať po­čas štvrť ro­ka. O tom­to prog­ra­me dl­ho­do­bo in­for­mu­je­me a pou­ží­va­me ho pri na­šich re­cen­ziách sys­te­ma­tic­ky. Bu­de pre vás uži­toč­né nain­šta­lo­vať si ho, aby ste moh­li vy­ko­ná­vať tie ope­rá­cie, kto­ré s ním ro­bí­me my. Upo­zor­ňu­je­me aj na prog­ram Xara Extre­me 5, kto­rým mô­že­te ľah­ko vy­tvá­rať webo­vý ob­sah. Ten­to prog­ram dos­tá­va­te od nás ako dar­ček, pri­čom ho mô­že­te pou­ží­vať neob­me­dze­ne. Z vi­deo­re­cen­zií má­me pre vás té­mu za­me­ra­nú na ultra­boo­ky, po­zrie­te sa spo­lu s na­mi na tla­čo­vú kon­fe­ren­ciu HP, kde sa ho­vo­ri­lo aj o zdra­vot­níc­tve, za­ve­die­me vás do Mní­cho­va, kde svo­je no­vin­ky pred­sta­vi­la spo­loč­nosť Fu­jit­su. Po­nú­ka­me aj bo­ha­tý her­ný ob­sah. Ďal­šie prog­ra­my sa za­me­ria­va­jú na tvor­bu vlas­tné­ho me­nu pri vlo­že­ní kľú­ča USB ale­bo mé­dia DVD a pri­dá­va­me aj nás­troj na ochra­nu sú­bo­rov na pev­nom dis­ku. Te­ma­tic­ky sme za­me­ra­li DVD RE­VUE na vý­ber naj­lep­ších pre­nos­ných ap­li­ká­cií, kto­ré si mô­že­te ulo­žiť na kľúč USB a pra­co­vať s ni­mi napr. v inter­ne­to­vej ka­viar­ni. Ďal­šia té­ma na DVD RE­VUE sú prog­ra­my na pok­ro­či­lú tvor­bu zá­lo­hy v ope­rač­nom sys­té­me Win­dows. Sú to rie­še­nia na kan­ce­lár­sku prá­cu, úp­ra­vu gra­fi­ky, ko­mu­ni­ká­ciu, di­aľ­ko­vú sprá­vu iné­ho po­čí­ta­ča a po­dob­ne.

Poz­ri­te sa spo­lu s na­mi, čo všet­ko vám pri­ná­ša de­cem­bro­vé vy­da­nie PC RE­VUE :-)

No­vin­ky
V de­cem­bro­vých no­vin­kách sa po­zrie­me na za­ují­ma­vé no­te­boo­ky, USB dis­ky, má­me aj pr­vé za­ria­de­nie s Thun­der­bolt. Pred­sta­ví­me aj vý­ba­vu pre tab­le­ty, fo­to­rám­če­ky a slú­chad­lá. Špe­cia­li­tou sú ka­me­ry na rôz­ne úče­ly, vý­ba­va pre op­ra­vá­rov a špič­ko­vé rep­ro­duk­to­ry.

Šikov­né dar­če­ky pod via­noč­ný strom­ček
Je tu pos­led­ný me­siac ro­ku 2011 a to je nek­lam­ný znak, že tre­ba zhá­ňať via­noč­né dar­če­ky. V tom­to člán­ku sme pre vás vy­bra­li nie­koľ­ko za­ují­ma­vých IT pro­duk­tov, kto­ré by ste moh­li ve­no­vať svo­jim blíz­kym. Zo­ra­di­li sme ich pod­ľa ce­ny, a to už od ne­ce­lých 6 EUR až po neu­ve­ri­teľ­ných 6500 EUR za mo­bil­ný te­le­fón. Je na vás, čo si vy­be­rie­te, po­nu­ka je veľ­mi ši­ro­ká.

Dar­če­ky pre že­ny
Blí­žia sa Via­no­ce, sviat­ky ra­dos­ti a po­ko­ja. Ale aj dni zho­nu, pred­via­noč­ných ná­ku­pov a več­ných otá­zok: „Čo jej mám kú­piť? Čo ju asi tak po­te­ší?“ Pre­to vám pri­ná­ša­me PC RE­VUE špe­ciál s ra­da­mi, čím po­te­šiť že­nu na Via­no­ce. Ve­rí­me, že vám po­mô­že­me pri vý­be­re to­ho správ­ne­ho IT dar­če­ka pre va­šu vy­vo­le­nú.

Op­ti­mál­ny stol­ný po­čí­tač sú­čas­nos­ti
Rok sa nám už po­ma­lič­ky na­chy­ľu­je ku kon­cu. Mož­no aj vy pre­mýš­ľa­te nad tým, čo pri­ne­sie­te pod strom­ček svo­jim blíz­kym ale­bo nao­pak, čím by ste sa ra­di ne­cha­li ob­da­ro­vať vy. Keď­že prá­ve v ru­ke dr­ží­te via­noč­né vy­da­nie PC RE­VUE, asi niet po­chýb o tom, že vo va­šej ro­di­ne IT dar­če­ky už ako­si pa­tria k Via­no­ciam. A az­da uva­žu­je­te o tom, či by sa už pred­sa len ne­pat­ri­lo sta­rý po­čí­tač vy­me­niť za nie­čo nov­šie, tich­šie a hlav­ne vý­kon­nej­šie. Ak sa vám zdá, že no­vé hry na va­šom sta­rom po­čí­ta­či vy­ze­ra­jú už len ako sé­ria sta­tic­kých ob­ráz­kov a strih vi­deo­záz­na­mu z va­šej HD ka­me­ry pri­po­mí­na skôr krí­žo­vú ces­tu ako po­hodl­nú prá­cu, mož­no je prá­ve naj­vyš­ší čas. Nech už je to ako­koľ­vek, po­kiaľ ste sa roz­hod­li, že Via­no­ce bu­dú tým ob­do­bím, keď vo va­šej do­mác­nos­ti pri­bud­ne no­vu­čič­ký stroj, je ten­to člá­nok ur­če­ný pre vás. Náj­de­te v ňom nie­len vhod­ne zos­ta­ve­né po­čí­ta­če, ale aj opis to­ho, na čo sú tie­to kom­po­nen­ty vhod­né a s čím by sa da­li kom­bi­no­vať, aby pres­ne zod­po­ve­da­li va­šim pred­sta­vám.

Vy­zná­te sa v no­te­boo­koch?
Via­noč­né ob­do­bie je pre mno­hých čas, keď sa roz­hod­nú ino­vo­vať svoj sta­rý no­te­book či za­kú­piť pr­vý pre­nos­ný po­čí­tač. Vý­rob­co­via sa sna­žia za­ujať svo­ji­mi mo­del­mi s bo­ha­tou vý­ba­vou tech­no­ló­gií. Tá sa od­li­šu­je nie­len v zá­vis­los­ti od vý­rob­cu, ale aj od mo­de­lo­vých ra­dov tej is­tej znač­ky. Mo­de­lo­vé sé­rie sa lí­šia aj konštruk­čným spra­co­va­ním a di­zaj­nom. V tom­to člán­ku po­nú­ka­me preh­ľad tech­no­ló­gií a vý­ba­vy jed­not­li­vých zna­čiek a špe­ci­fic­kých sé­rií. Tie sú ur­če­né na do­má­ce pou­ží­va­nie, naj­čas­tej­šie ako uni­ver­zál­ne nás­tro­je na kan­ce­lár­sku prá­cu a mul­ti­mé­diá, pra­cov­né nás­tro­je s vy­so­kou mo­bi­li­tou ale­bo ako pra­cov­né sta­ni­ce, no ne­chý­ba­jú ani ultra­ľah­ké no­te­boo­ky ale­bo hráč­ske mo­de­ly, prí­pad­ne špe­ciál­ne edí­cie.

Čo pri­ná­ša An­droid 4.0
V no­vem­bro­vom vy­da­ní ma­ga­zí­nu PC RE­VUE sme pred­sta­vi­li naj­nov­šiu ver­ziu ope­rač­né­ho sys­té­mu App­le iOS. Prak­tic­ky týž­deň po jej vy­da­ní sa k slo­vu dos­tal aj kon­ku­renč­ný An­droid, kto­rý pre­zen­to­val no­vin­ky a zlep­še­nia vo svo­jej ver­zii 4.0.An­droid 4.0 pri­ná­ša via­ce­ro zlep­še­ní, kto­ré sa tý­ka­jú pou­ží­va­teľ­ské­ho roz­hra­nia, di­zaj­nu a gra­fic­ké­ho spra­co­va­nia. Po­kiaľ ste sa ná­ho­dou nes­tret­li s tab­let­mi s Ho­ney­com­bom (An­droid 3.0), bu­de pre vás roz­hra­nie a spra­co­va­nie no­vé­ho An­droi­du prí­jem­ným prek­va­pe­ním. Di­zajn, mož­nos­ti pris­pô­so­be­nia pou­ží­va­teľ­ské­ho roz­hra­nia a via­ce­ro ďal­ších drob­nos­tí – pou­ží­va­te­lia, kto­rí pre­chá­dza­jú z An­droi­du 2.X na 4.X, sa chví­ľu bu­dú orien­to­vať. Ma­ji­te­lia tab­le­tov s An­droi­dom 3.0 sa však bu­dú cí­tiť do­ma.

NFC – tech­no­ló­gia ro­ku
NFC (Near Field Com­mu­ni­ca­tion) je jed­na z naj­prog­re­sív­nej­šie sa roz­ví­ja­jú­cich tech­no­ló­gií a uvi­dí­te ju v praxi v bu­dú­com ro­ku. Už v tom­to ro­ku sme vi­de­li jej pr­vé ko­mer­čné na­sa­de­nia aj u nás (ter­mi­ná­ly Pay­Pass v pre­daj­niach, ná­lep­ky Stic­kAir a pod.), no rok 2012 bu­de pre NFC zlo­mo­vý. Ide o tech­no­ló­giu bez­drô­to­vé­ho bez­kon­tak­tné­ho pre­no­su dát na krát­ku vzdia­le­nosť . V kom­bi­ná­cii so SIM kar­tou a pod­po­rou ope­rá­to­rov sa bu­de ma­so­vo vy­uží­vať naj­mä v po­do­be vir­tuál­nej pla­tob­nej kar­ty. Jej na­sa­de­nie sa však ne­reali­zu­je iba v po­do­be mo­bil­nej pe­ňa­žen­ky či pri bez­kon­tak­tných plat­bách, NFC sa mô­že ob­ja­viť (a ur­či­te sa aj ob­ja­ví) sko­ro kde­koľ­vek – v di­gi­tál­nych ka­me­rách, kľú­čoch USB, te­le­fó­noch, tab­le­toch, rek­lam­ných pú­ta­čoch. Po­nú­ka­me vám de­tail­ný poh­ľad na NFC, a to od krát­kej his­tó­rie cez prin­cíp fun­go­va­nia až po mož­nos­ti kaž­do­den­né­ho vy­uži­tia.

Ultra­boo­ky na slo­ven­skom tr­hu
Ultra­ten­ké, ľah­ké, pri­tom vý­kon­né ako pl­no­hod­not­né no­te­boo­ky, na­vy­še s vý­dr­žou ba­té­rie do 8 ho­dín. Mys­lí­te si, že je to ne­mož­né? Ale kde­že, no­vá ka­te­gó­ria ultra­boo­kov, kto­rá sa stá­va no­vou vý­zvou u In­te­lu, si kla­die prá­ve ta­ké­to cie­le – my sme exklu­zív­ne da­li pod jed­nu stre­chu všet­ky ultra­boo­ky ak­tuál­ne dos­tup­né na na­šom tr­hu, pri­čom sme člá­nok kom­ple­ti­zo­va­li 5. no­vem­bra. Pred­sta­ví­me vám 11,6-pal­co­vý ASUS Zen­book UX21E a App­le Mac­Book Air, 13,3-pal­co­vý Acer As­pi­re S3, Sam­sung 900X3A a So­ny VAIO VPCZ21V9E. HP, Dell a Tos­hi­ba by ma­li pred­sta­viť svo­je ultra­boo­ky na CES 2012 a my, sa­moz­rej­me, bu­de­me pri tom. Na­priek to­mu, že všet­ky priš­li na náš trh v tak­mer rov­na­kom ča­se, náj­de­te me­dzi ni­mi vý­raz­nej­šie roz­die­ly. Ce­no­vé, v kva­li­te spra­co­va­nia, ale aj vo vý­ko­ne či rých­los­ti štar­tu. Poz­ri­te sa s na­mi bliž­šie na to, čo po­nú­ka­jú.

Ideál­ny no­te­book pod via­noč­ný strom­ček
V de­cem­bro­vom vy­da­ní sme prip­ra­vi­li vý­ber no­te­boo­kov, kto­ré by sa moh­li ocit­núť pod strom­če­kom. Náj­de­te tu kan­ce­lár­ske po­čí­ta­če Acer As­pi­re AS5733 a Acer As­pi­re AS5733G, kto­ré sa vý­bor­ne ho­dia ako do­má­ce po­čí­ta­če s vy­so­kou mo­bi­li­tou. Pod­ľa po­trieb sa mô­že­te me­dzi ni­mi roz­ho­do­vať, pre­to­že pr­vý mo­del chce za­ujať hlav­ne ce­nou, dru­hý za­se nez­vy­čaj­nou vý­ba­vou v kom­bi­ná­cii s dob­re na­sa­de­nou ce­nou. HP 650 je ur­če­ný pre tých, kto­rí chcú na po­čí­ta­či pra­co­vať a po­ža­du­jú spo­ľah­li­vý nás­troj na kan­ce­lár­ske úče­ly. Hrá­či nech zbys­tria po­zor­nosť pri mo­de­li MSI GE620DX, kto­rý má vý­bor­ný vý­kon v po­me­re k ce­ne, nad­štan­dar­dnú ka­pa­ci­tu RAM a na­vy­še full HD dis­plej v 15,6-pal­co­vom te­le. Sam­sung 700Z5A je vý­kon­ný stroj, kto­ré­mu ele­gant­ný vzhľad roz­hod­ne ne­mož­no uprieť. Je to vý­kon­ný po­čí­tač zo všet­kých strá­nok s dob­rou vý­ba­vou. Nes­pú­ta­ný vý­kon je v no­te­boo­ku Tos­hi­ba Qos­mio X770-117, no tre­ba si zaň po­riad­ne prip­la­tiť, ale zís­ka­te full HD dis­plej s pod­po­rou 3D vrá­ta­ne pot­reb­nej vý­ba­vy nVi­dia 3D Vi­sion Kit pria­mo v ba­le­ní.

Fo­toa­pa­rá­ty pre ama­té­rov i pro­fe­sio­ná­lov
Za­chyť­te svo­je sviat­ky po­riad­nou op­ti­kou, s níz­kym šu­mom, na os­tré a správ­ne expo­no­va­né fo­tog­ra­fie! Otes­to­va­li sme pre vás dva no­vé kom­pak­ty pre ná­roč­nej­ších fo­tog­ra­fov a šty­ri naj­ho­rú­cej­šie no­vin­ky spo­me­dzi kom­pak­tných sys­té­mov s vy­me­ni­teľ­ný­mi ob­jek­tív­mi, kto­rým ho­vo­rie­va­me aj mi­nizr­kad­lov­ky bez zr­kad­la. Ide o fo­toa­pa­rá­ty ur­če­né nad­šen­com, kto­rí pre­ras­ta­jú svo­je sta­ré kom­pak­ty či zá­klad­né zr­kad­lov­ky a chce­li by pre­nos­ný, no vý­kon­ný mo­del, kto­rý sa kva­li­tou vý­stu­pu mô­že rov­nať aj svo­jim veľ­kým a ťaž­kým ko­le­gom. V tes­te má­me pro­duk­ty od 420 do 750 eur a fo­tog­ra­fie z tes­tu náj­de­te vo fo­to­ga­lé­rii na DVD RE­VUE.

LCD mo­ni­to­ry s uh­lo­prieč­kou 27"
Dnes už mno­ho pou­ží­va­te­ľov vy­me­ni­lo sto­lo­vé po­čí­ta­če za no­te­boo­ky. Nie­ke­dy sa tým však stra­tí kom­fort prá­ce s veľ­kým mo­ni­to­rom. Ale to pred­sa nie je ne­vyh­nut­né. Čím väč­ší mo­ni­tor (a s ním aj vy­ššie roz­lí­še­nie), tým viac pra­cov­ných okien, tým väč­ší kom­fort, tým roz­sia­hlej­šie mož­nos­ti. Pus­ti­li sme sa do tes­tu po­riad­ne veľ­kých mo­ni­to­rov, a to hneď 27-pal­co­vých a väč­ších. V na­šej re­či min. 68,6 cm zob­ra­zo­va­cej plo­chy – mo­ni­to­ry s tým­to pa­ra­met­rom pa­tria k naj­väč­ším štan­dar­dným mo­de­lom. Ich ce­na za pos­led­né ro­ky vý­raz­nej­šie kles­la a stá­va­jú sa čo­raz dos­tup­nej­ší­mi aj pre bež­ných pou­ží­va­te­ľov. Tak­mer všet­ky 27-pal­co­vé mo­ni­to­ry v tes­te sa po­nú­ka­jú za re­la­tív­ne níz­ku ce­nu, sú vhod­né do kan­ce­lá­rie aj na do­ma. Ob­ja­vi­li sme aj dva za­ují­ma­vé mo­de­ly vy­ba­ve­né TV fun­kcia­mi (je­den do­kon­ca 32-pal­co­vý) a dva špič­ko­vé mo­ni­to­ry pre naj­ná­roč­nej­ších pou­ží­va­te­ľov, kto­rých kaž­do­den­nou prá­cou je gra­fi­ka, kde je dô­le­ži­tá ver­nosť fa­rieb.

Test In­tel San­dy Brid­ge-E
Zdal sa vám pro­ce­sor In­tel Co­re i7-2600K ako vý­kon­nost­ný high-end? Chy­ba, pod­ľa In­te­lu je pr­vým high-end pro­ce­so­rom s ar­chi­tek­tú­rou San­dy Brid­ge až mo­del Co­re i7-3960X. Pred­sta­vu­je­me 6-jad­ro­vé monštrum s pod­po­rou 12 vlá­kien, 15 MB Smart Ca­che a štvor­ka­ná­lo­vým pa­mä­ťo­vým ra­di­čom. Dô­ka­zom na­šich slov je po pr­vé níz­ka uvá­dzacia ce­na, s kto­rou sa dos­ta­li do­te­raj­šie i7-2600 do pre­da­ja, a po dru­hé prís­ľub In­te­lu, pod­ľa kto­ré­ho sa ma­li high-end či­py ob­ja­viť prib­liž­ne do ro­ka. In­te­lu sa do ces­ty pri­plie­tlo nie­koľ­ko od­kla­dov a zdr­ža­ní, ale na­ko­niec je fi­nál­ny pro­dukt v na­šom tes­to­va­com po­čí­ta­či a ve­ru je to po­riad­ny kus kre­mí­ka. Na plo­che vy­še 430 mm2 sa na­chá­dza 2,27 mi­liar­dy tran­zis­to­rov, čo z ne­ho ro­bí zo všet­kých strá­nok naj­väč­ší pro­ce­sor x86 na tr­hu, plo­chou do­kon­ca pre­vy­šu­je väč­ši­nu tra­dič­ne gi­gan­tic­kých či­pov GPU.

Me­dia preh­rá­va­če do do­mác­nos­ti
Mul­ti­me­diál­ne preh­rá­va­če mô­že­me vo všeo­bec­nos­ti roz­de­liť na dve zá­klad­né ka­te­gó­rie. Na mo­de­ly, kto­ré umož­ňu­jú pri­po­je­nie kla­sic­ké­ho pev­né­ho dis­ku, a na zvy­šok, kto­rý tú­to vlas­tnosť ne­má. Zá­stup­co­via dru­hej me­no­va­nej ka­te­gó­rie si však ten­to, pre nie­ko­ho ur­či­te ne­dos­ta­tok nah­rá­dza­jú men­ší­mi roz­mer­mi te­la. Keď­že port USB je ok­rem niek­to­rých vý­ni­miek štan­dar­dnou vý­ba­vou, exter­né pev­né dis­ky sú ce­no­vo dos­tup­né a preh­rá­va­če mož­no pri­po­jiť aj do do­má­cej sie­te ale­bo inter­ne­tu, dô­le­ži­tosť inter­ných pev­ných dis­kov sa pos­tup­ne zni­žu­je. Mno­hí pou­ží­va­te­lia pre­to pre­fe­ru­jú men­šie mul­ti­me­diál­ne preh­rá­va­če. Tech­nic­ké a ob­chod­né vlas­tnos­ti tes­to­va­ných mo­de­lov sme zhr­nu­li do ta­buľ­ky.

Test at­ra­men­to­vých MFP
V tom­to tes­te sme sa za­me­ra­li na mul­ti­fun­kčné za­ria­de­nia znač­ky HP. Vďa­ka tes­tu si ľah­ko po­rov­ná­te rôz­ne ce­no­vé sku­pi­ny mul­ti­fun­kčných mo­de­lov a zis­tí­te roz­die­ly me­dzi ni­mi. Tes­to­va­li sme za­ria­de­nia, kto­ré pos­lú­žia ako príl­eži­tos­tné tla­čiar­ne, ske­ne­ry a ko­pír­ky, ale aj mo­de­ly, kto­ré sú uni­ver­zál­nej­šie, naj­mä čo sa tý­ka vy­ťa­ži­teľ­nos­ti a prip­ra­ve­nos­ti na čas­tej­šie pou­ži­tie. Čo­raz viac mul­ti­fun­kčných za­ria­de­ní HP má v po­nu­ke fun­kcií špe­ciál­ne šab­ló­ny, ak ide o tie jed­no­duch­šie ver­zie, a štan­dar­dnom sa stá­va aj pri­po­je­nie Wi-Fi a na­po­je­nie na služ­bu HP eP­rint. HP eP­rint sme už pred­sta­vi­li v mi­nu­los­ti a ide o veľ­mi dob­rú vlas­tnosť, ak pot­re­bu­je­te vy­tla­čiť ne­ja­ký do­ku­ment nap­rík­lad z tab­le­tu, mo­bil­né­ho te­le­fó­nu ale­bo z po­čí­ta­ča a nech­ce­te in­šta­lo­vať ov­lá­da­če da­né­ho za­ria­de­nia.

De­cem­bro­vé vy­da­nie naj­čí­ta­nej­šie­ho IT ma­ga­zí­nu PC RE­VUE náj­de­te na stán­koch a v hyper­mar­ke­toch už 5. de­cem­bra.

  • Počet strán: 128
  • Vydal: DIGITAL VISIONS
  • Rok vydania: 2011
  • Formát: A4
  • Cena: 3,98 eur

Kontakt

Recenzie o publikácií:

Žiadne súvisiace položky
 
Generuje redakčný CMS systém GlobalWeb spoločnosti Global Services Slovakia s.r.o.