ELEARNING.SK | PR SPRÁVY | GSGROUP | NAJDES.SK | BRIGÁDY, PRÁCA | GLOBALOFFICE.SK | REGISTRAČNÉ VIRTUÁlNE SÍDLO FIRMY | MINCE | CMS | ESHOP | TESTIVA
Prihlásenie:
>Staňte sa redaktorom eQuark.sk

eQuark.sk

Anketa

Ak by ste o tom mohli rozhodnúť práve vy, zaradili by ste Pluto opäť medzi planéty?

Quark

Odborná literatúra

Časopisy / Informatika / INFOWARE 1-2/2012

picture

INFOWARE 1-2/2012

 

Vo feb­ruáro­vom vy­da­ní ma­ga­zí­nu IN­FOWARE vám pri­ná­ša­me ve­ľa za­ují­ma­vých tém čís­la. Po­ra­dí­me vám ako si správ­ne zvo­liť pre­ná­jom dá­to­vé­ho cen­tra. V do­be mo­bil­ných te­le­fó­nov, tab­le­tov a mo­bil­ných za­ria­de­ní veľ­mi dô­le­ži­tú úlo­hu zoh­rá­va bez­peč­nosť. My jej ve­nu­je­me ce­lú té­mu čís­la. Po­zrie­me sa aj na in­te­li­gen­tné dop­ráv­né sys­té­my, po­vie­me si ria­diť za­mes­tnan­cov na di­aľ­ku, či o efek­tív­nej tvor­be ja­vo­vých webo­vých ap­li­ká­cií.

Feb­ruáro­vé vy­da­nie ma­ga­zí­nu IN­FOWARE vám však pri­ná­ša aj mno­ho ďal­ších uži­toč­ných in­for­má­cií, kto­ré sto­ja za pre­čí­ta­nie.

Poď­te sa s na­mi po­zrieť do ob­sa­hu feb­ruáro­vé­ho vy­da­nia ma­ga­zí­nu IN­FOWARE :-)


TÉMA ČÍS­LA: CIO vs. CFO
Je­den škr­tí roz­po­čet, dru­hý pý­ta ťaž­ko za­ro­be­né pe­nia­ze na roz­voj in­for­mač­ných tech­no­ló­gií. Reč je o di­amet­rál­ne od­liš­ných poh­ľa­doch dvoch ma­na­žé­rov, kto­rí stra­te­gic­ky ov­plyv­ňu­jú ús­pech fir­my. O fi­nan­čnom ria­di­te­ľo­vi a šé­fo­vi in­for­mač­ných tech­no­ló­gií. Ope­ra­tív­ny lí­zing by pri­tom mo­hol hra­ny ich an­ta­go­nis­tic­kých pos­to­jov znač­ne ob­rú­siť. Pod­sta­ta spo­ru dvoch pop­red­ných ma­na­žé­rov je viac než zrej­má. In­for­mač­né tech­no­ló­gie ov­plyv­ňu­jú kon­ku­ren­cies­chop­nosť dvo­ma proti­chod­ný­mi smer­mi. Na jed­nej stra­ne no­vé vý­kon­né IT sú moc­ným nás­tro­jom ria­de­nia biz­ni­su, čo kon­ku­ren­cies­chop­nosť zvy­šu­je. Na dru­hej stra­ne sa nein­ves­to­va­nie do no­vé­ho IT v ko­neč­nom dôs­led­ku mô­že pre­ja­viť ako ná­rast neo­ča­ká­va­ných (ope­ra­tív­nych) nák­la­dov z dô­vo­du ve­ku IT a oh­ro­ze­nia bez­peč­nos­ti pre­vádz­ky fir­my. Ta­ké­to nák­la­dy na IT sa nás­led­ne pre­mie­ta­jú do ce­ny fi­nál­nych pro­duk­tov a slu­žieb, čo kon­ku­ren­cies­chop­nosť zni­žu­je.

TÉMA ČÍS­LA: BEZ­PEČ­NOSŤ TAB­LE­TOV A SMARTFÓNOV VO FIRMÁCH
Mo­bil­né za­ria­de­nia ma­jú po­ten­ciál zvy­šo­vať pro­duk­ti­vi­tu ľu­dí, kto­rých prá­ca zá­vi­sí od rých­le­ho prís­tu­pu k in­for­má­ciám. Vy­ššia mo­bi­li­ta ve­die spra­vid­la k lep­šej or­ga­ni­zá­cii úloh, väč­šej slo­bo­de pri ich vy­ko­ná­va­ní a v ko­neč­nom dôs­led­ku k vy­ššej spo­koj­nos­ti pra­cov­ní­ka. Do­pyt po ta­kom­to spô­so­be prá­ce vzras­tá u ma­na­žé­rov i ra­do­vých za­mes­tnan­cov. V ča­se, keď sa mo­bil­ný inter­net stá­va dos­tup­ným pre ši­ro­ké ma­sy, mu­sí svet biz­ni­su pre­hod­no­tiť svoj prís­tup k smar­tfó­nom a tab­le­tom. Od svoj­ho pô­vod­né­ho úče­lu, kto­rým je naj­mä zá­ba­va, sa ne­ba­da­ne pre­hup­li do sve­ta bie­lych go­lie­rov, intra­ne­tov a sys­té­mov CRM. No nie je to bez­bo­lest­ný pre­chod. Naj­väč­šia vý­zva na po­li fi­rem­ných mo­bil­ných za­ria­de­ní je za­bez­pe­če­nie a ochra­na dát.

TÉMA ČÍS­LA: PRENÁJOM SLU­ŽIEB DÁTOVÉHO CEN­TRA
IT infra­štruk­tú­ra sa z mno­hých veľ­kých aj ma­lých fi­riem ne­zadr­ža­teľ­ne sťa­hu­je do mo­der­ných dá­to­vých cen­tier, pri­čom v Bra­tis­la­ve sa vla­ni do­kon­či­li a od­ov­zda­li do pre­vádz­ky dve no­vé dá­to­vé cen­trá (DC Ra­čian­ska a Da­ta Cu­be). Pre­vádz­ko­va­te­lia dá­to­vých cen­tier do­ká­žu pos­ky­to­vať vý­hod­nej­šie služ­by než pri umies­tne­ní server­ov vo vlas­tných pries­to­roch fir­my, či už je to kva­li­fi­ko­va­ná sprá­va pri pre­náj­me server­ov­ej infra­štruk­tú­ry, ale­bo serverh­ous­ing, kde do­ká­žu vy­tvo­riť bez­peč­né, dob­re chla­de­né, ener­ge­tic­ky zá­lo­ho­va­né pries­to­ry na umies­tne­nie zá­kaz­ní­ko­vých server­ov. Dá­to­vé cen­trá sa zvy­čaj­ne na­chá­dza­jú v lo­ka­li­tách, kde je dos­tup­ná vhod­ná ener­ge­tic­ká, ko­mu­ni­kač­ná a pod­por­ná infra­štruk­tú­ra.

TÉMA ČÍS­LA: IN­TE­LI­GEN­TNE DOP­RAV­NE SYSTÉMY
Osob­ná i nák­lad­ná dop­ra­va neod­mys­li­teľ­ne pa­tria do sú­čas­nos­ti. Na­priek všet­kým prí­no­som a veľ­ké­mu vý­zna­mu pre eko­no­mi­ku aj náš kaž­do­den­ný ži­vot však ma­jú dop­ra­va a ces­to­va­nie aj tie­nis­té strán­ky. Pat­rí k nim naj­mä zne­čis­ťo­va­nie ži­vot­né­ho pros­tre­dia, ale aj nee­fek­tív­ne strá­ve­ný čas ľu­dí v zá­pchach. Mo­to­ro­vé vo­zid­lá sú je­den z naj­väč­ších zdro­jov zne­čis­te­nia ov­zdu­šia. Po­diel spa­ľo­va­cích mo­to­rov na cel­ko­vých emi­siách CO2 je až 14 %. Emi­sie z ťaž­by, spra­co­va­nia, dop­ra­vy a dis­tri­bú­cie pa­lív na bá­ze ro­py ma­jú na ce­los­ve­to­vej bi­lan­cii zne­čis­te­nia a tvor­by tak­zva­nej uh­lí­ko­vej sto­py po­diel 15 % až 20 %.

Feb­ruáro­vé vy­da­nie ma­ga­zí­nu pre IT pro­fe­sio­ná­lov IN­FOWARE náj­de­te v stán­koch už 3. feb­ruára :-)

  • Počet strán: 56
  • Vydal: DIGITAL VISIONS
  • Rok vydania: 2012
  • Formát: A4
  • Cena: 1,98 eur

Kontakt

Recenzie o publikácií:

Žiadne súvisiace položky
 
Generuje redakčný CMS systém GlobalWeb spoločnosti Global Services Slovakia s.r.o.