ELEARNING.SK | PR SPRÁVY | GSGROUP | NAJDES.SK | BRIGÁDY, PRÁCA | GLOBALOFFICE.SK | REGISTRAČNÉ VIRTUÁlNE SÍDLO FIRMY | MINCE | CMS | ESHOP | TESTIVA
Prihlásenie:
>Staňte sa redaktorom eQuark.sk

eQuark.sk

Anketa

Ak by ste o tom mohli rozhodnúť práve vy, zaradili by ste Pluto opäť medzi planéty?

Quark

Odborná literatúra

Časopisy / Informatika / PC REVUE 03/2013

picture

PC REVUE 03/2013

 

Pri­chá­dza jar a spo­lu s ňou aj no­vé vy­da­nie váš­ho ob­ľú­be­né­ho po­čí­ta­čo­vé­ho ma­ga­zí­nu PC RE­VUE. Ten­to me­siac má­me pre vás prip­ra­ve­ných množ­stvo no­vi­niek. Bo­li sme na dvoch vý­sta­vách a pri­ná­ša­me re­por­tá­že zo Sam­sung Fo­rum a Pa­na­so­nic Con­ven­tion 2012. Po­ra­dí­me vám ako zvý­šiť vý­kon po­čí­ta­ča vý­me­nou dis­ku za SSD.
Po­zrie­me sa aj na neu­tí­cha­jú­ci ruch oko­lo prip­ra­vo­va­ných proti­pi­rát­skych opat­re­ní, zá­sa­hov pro­ti naj­väč­šie­mu fi­le­hos­tin­gu a nás­led­ný proti­útok zo stra­ny inter­ne­to­vých ak­ti­vis­tov zná­mych ako Ano­ny­mous. V člán­ku sa za­me­ria­me nie­len na naj­pál­či­vej­šie prob­lé­my zá­ko­nov SO­PA, PI­PA a me­dzi­ná­rod­nej do­ho­dy AC­TA, ale aj na naj­výz­nam­nej­šie uda­los­ti, kto­ré sa od­oh­ra­li na po­li inter­ne­to­vé­ho ak­ti­viz­mu. Po­vie­me vám, čo za­ži­je­te na je­di­neč­nej vý­sta­ve No­te­book Expo, kto­rá bu­de už 24. mar­ca 2012 v ho­te­li Crowne Pla­za v Bra­tis­la­ve.
Ten­to me­siac sme skú­ma­li trh s no­te­book­mi a zis­ti­li sme, že tých nao­zaj štý­lo­vých mo­de­lov, kde by sa vý­rob­ca od­vá­žil na „úlet“ či vy­bo­čil z tra­dič­nej kon­cep­cie di­zaj­nu a fa­rieb, je po­me­nej. Dos­ta­li sme však pod jed­nu stre­chu šesť sku­toč­ne di­zaj­no­vo za­ují­ma­vých kús­kov, kto­ré vám pred­sta­ví­me v tes­te štý­lo­vých no­te­boo­kov. Pre po­čí­ta­čo­vých ma­nia­kov pri­ná­ša­me test gra­fic­kých ka­riet, no má­me aj iné kle­no­ty ako test te­le­fó­nu znač­ky Pra­da, či test lac­ných tab­le­tov.
Na­ša po­nu­ka však tým­to ne­kon­čí. Viac v mar­co­vom vy­da­ní PC RE­VUE!


Mar­co­vé vy­da­nie DVD RE­VUE ob­sa­hu­je za­ují­ma­vý vý­ber sof­tvé­ru a vi­deí. Keď­že je už ma­rec, tre­ba sa prip­ra­viť na od­ov­zdá­va­nie da­ňo­vých priz­na­ní na da­ňo­vom úra­de. Prá­ve pre­to pri­ná­ša­me na DVD RE­VUE prog­ram Da­ňo­vé priz­na­nia od fir­my Kros, kto­rý vy­tvo­rí edi­to­va­teľ­né tla­či­vá. Tie ľah­ko vy­pl­ní­te, vy­tla­čí­te na tla­čiar­ni, pod­pí­še­te a od­ov­zdá­te ale­bo poš­le­te na da­ňo­vý úrad. Sme hr­dí na exklu­zív­nu ap­li­ká­ciu As­ham­poo WinOp­ti­mi­zer 2012, kto­rú dos­tá­va­te v úpl­nej ver­zii, pri­čom ide o naj­nov­šiu ver­ziu toh­to nás­tro­ja. Pred­sta­vu­je uce­le­ný ba­lík na urý­chle­nie prá­ce s po­čí­ta­čom s OS Mic­ro­soft Win­dows. To sa za­bez­pe­čí op­ti­ma­li­zá­ciou nas­ta­ve­ní, ale aj od­strá­ne­ním ne­pot­reb­ných prog­ra­mov. WinOp­ti­mi­zer pri­tom ra­dí, kto­ré ap­li­ká­cie tre­ba od­in­šta­lo­vať ale­bo zme­niť ich nas­ta­ve­nia. Sú­čas­ťou je aj def­rag­men­tač­ný prog­ram, nás­tro­je na šif­ro­va­nie sú­bo­rov, čis­te­nie dis­ku tak, aby sa ne­da­li neop­ráv­ne­ne zre­konštruo­vať sú­bo­ry, a roz­de­ľo­vač sú­bo­rov. Nas­le­du­je TweakIE9 2.0, prog­ram na zme­nu skry­tých vlas­tnos­tí Inter­net Explo­re­ra 9. Vlas­tnos­ti, kto­ré sa da­jú me­niť, sú roz­de­le­né do sied­mich ka­te­gó­rií pod­ľa za­me­ra­nia a ty­pu zmien.
Ne­za­bud­ni­te ani na vy­ni­ka­jú­ce bez­peč­nos­tné nás­tro­je v úpl­nej ver­zii – ESET Smart Se­cu­ri­ty i NO­D32 Anti­vi­rus 5 pre 32- i 64-bi­to­vú edí­ciu s plat­nos­ťou do 15. 4. 2012. Uvá­dza­me aj PC RE­VUE ver­ziu MO­BI­Le­dit! 6, kto­rý si ur­či­te vy­skú­šaj­te. Pod­po­ru­je ši­ro­ké spek­trum mo­bil­ných te­le­fó­nov, po­mo­cou ne­ho si napr. zop­ti­ma­li­zu­je­te te­le­fón­ny zoz­nam a dob­re vám pos­lú­ži pri pre­cho­de z jed­né­ho te­le­fó­nu na dru­hý.

Poz­ri­te sa spo­lu s na­mi, čo všet­ko pri­ná­ša mar­co­vé vy­da­nie PC RE­VUE :-)

No­vin­ky
Vo mar­co­vých no­vin­kách uká­že­me rôz­ne dopl­nky pre po­čí­ta­če a tab­le­ty, ale ten­to­raz sme ve­no­va­li pries­tor aj väč­ším pred­sta­ve­niam pro­fe­sio­nál­nych tla­čiar­ní. Ne­za­bud­li sme ani na vy­zná­va­čov dob­ré­ho zvu­ku, či ná­roč­ných pou­ží­va­te­ľov, kto­rí ak­tív­ne špor­tu­jú.

Re­por­táž: No­vin­ky z pro­duk­cie Sam­sung
Spo­loč­nosť Sam­sung má za se­bou vy­ni­ka­jú­ci rok a vy­ze­rá to tak, že v ro­ku 2012 si po­zí­cie eš­te upev­ní. Te­ší nás, že naj­mo­der­nej­šie te­le­ví­zo­ry Sam­sung, na kto­rých pred­sta­ve­nie cho­dí re­dak­cia PC RE­VUE aj na dru­hý ko­niec sve­ta, sa v sku­toč­nos­ti vy­rá­ba­jú v Ga­lan­te. Do­te­raz bo­lo mož­né vi­dieť v štruk­tú­re fir­my Sam­sung jas­né roz­die­ly me­dzi jed­not­li­vý­mi od­de­le­nia­mi. S tým je však, zdá sa, ko­niec. Spo­loč­nosť sme­ru­je k to­mu, aby všet­ky jej pro­duk­ty nav­zá­jom spo­lup­ra­co­va­li, z čo­ho mô­že pro­fi­to­vať hlav­ne zá­kaz­ník. Re­dak­cia ma­ga­zí­nu PC RE­VUE a spo­lu s ňou aj na­ši či­ta­te­lia ma­li mož­nosť tie naj­dô­le­ži­tej­šie no­vin­ky z po­nu­ky Sam­sung vi­dieť na vý­sta­ve CES, ale na Sam­sung Fo­rum te­raz bol v Pra­he čas na pod­rob­nej­ší roz­bor no­vi­niek, prak­tic­kú de­monštrá­ciu a vi­de­li sme aj úpl­ne no­vé pro­duk­ty. Sa­moz­rej­me, má­me pre vás vi­deo z ce­lé­ho prie­be­hu, a tak sa na všet­ko mô­že­te po­zrieť na­ši­mi oča­mi.

Re­por­táž: No­vin­ky z pro­duk­cie Pa­na­so­nic
Pa­na­so­nic Con­ven­tion je európ­ske pred­sta­ve­nie no­vi­niek tej­to spo­loč­nos­ti, kto­ré sa ko­ná kaž­do­roč­ne na jar. Ten­to­raz to bo­lo v ne­mec­kom Ham­bur­gu, kde má síd­lo jed­no z naj­dô­le­ži­tej­ších za­stú­pe­ní tej­to fir­my v Ne­mec­ku. Pa­na­so­nic to­ho uká­zal dosť, ove­ľa viac ako na ne­dáv­nej vý­sta­ve CES. Poz­ri­te si aj na­še vi­deo a fo­to­ga­lé­riu na DVD RE­VUE.

Štrajk na inter­ne­te
Zrej­me len má­lok­to si v pos­led­ných me­sia­coch nev­ši­mol neu­tí­cha­jú­ci ruch oko­lo prip­ra­vo­va­ných proti­pi­rát­skych opat­re­ní, zá­sa­hov pro­ti naj­väč­šie­mu fi­le­hos­tin­gu a nás­led­ný proti­útok zo stra­ny inter­ne­to­vých ak­ti­vis­tov zná­mych ako Ano­ny­mous. Inter­net vrie a dô­vod zlos­ti ob­rov­ské­ho množ­stva pou­ží­va­te­ľov nie je von­kon­com tri­viál­ny a pre­hlia­da­teľ­ný. Po­kiaľ ste do­po­siaľ si­tuáciu sle­do­va­li len z di­aľ­ky a ma­li ste po­cit, že prip­ra­vo­va­né zme­ny sa vás ni­ja­ko ne­tý­ka­jú, je naj­vyš­ší čas po­zrieť sa na si­tuáciu po­zor­nej­šie. V člán­ku sa za­me­ria­me nie­len na naj­pál­či­vej­šie prob­lé­my zá­ko­nov SO­PA, PI­PA a me­dzi­ná­rod­nej do­ho­dy AC­TA, ale aj na naj­výz­nam­nej­šie uda­los­ti, kto­ré sa od­oh­ra­li na po­li inter­ne­to­vé­ho ak­ti­viz­mu.

Roz­ší­re­nie no­te­boo­ku o exter­ný disk
Keď sa niek­de spo­me­nie frá­za o zrý­chle­ní po­čí­ta­ča, množ­stvo či­ta­te­ľov po­mys­lí na pre­tak­to­va­nie. Ten­to prís­tup, sa­moz­rej­me, urý­chľu­je vy­ko­ná­va­nie zlo­ži­tých vý­poč­tov, ale čo v prí­pa­de, že po­my­sel­né úz­ke hrdlo sa na­chá­dza niek­de in­de? V člán­ku vy­svet­lí­me prin­cí­py, pos­tu­py a vý­sled­ky vý­me­ny pev­né­ho dis­ku HDD v no­te­boo­ku za SSD.

Čo uvi­dí­te na No­te­book Expo
Na No­te­book EXPO sa ten­to rok roz­hod­ne nu­diť ne­bu­de­te. Pri­ná­ša­me vám množ­stvo za­ují­ma­vých pro­duk­tov aj sprie­vod­ných ak­ti­vít, aby ste s na­mi strá­vi­li deň pl­ný zá­žit­kov. Ok­rem pred­sta­ve­nia no­vých pro­duk­tov a slo­ven­ských pre­miér na vás ča­ka­jú aj ďal­šie sprie­vod­né ak­cie, kto­ré vás ne­ne­cha­jú chlad­ný­mi. Ne­za­bud­ni­te prísť 24. Mar­ca do ho­te­la Crowne Pla­za v Bra­tis­la­ve. Te­ší­me sa na vás!

Štý­lo­vé no­te­boo­ky
Pos­led­né me­sia­ce sme sa čas­tej­šie stre­tá­va­li s otáz­kou, aký no­te­book vy­brať. Za­ča­li sme tra­dič­ný­mi zá­le­ži­tos­ťa­mi: aká má byť veľ­kosť dis­ple­ja, na čo sa bu­de no­te­book pou­ží­vať atď. Vo ve­ľa prí­pa­doch však pou­ží­va­te­lia hľa­da­li bež­ne veľ­ký no­te­book s dos­ta­ču­jú­cim vý­ko­nom na všed­né ve­ci, ale pri­tom to mal byť mo­del, kto­rým sa od­lí­šia. Aby bol tren­dy, štý­lo­vý, fa­reb­ný, aby bol skrát­ka iný ako všet­ky os­tat­né. Keď sme skú­ma­li trh, zis­ti­li sme, že tých nao­zaj štý­lo­vých mo­de­lov, kde by sa vý­rob­ca od­vá­žil na „úlet“ či vy­bo­čil z tra­dič­nej kon­cep­cie di­zaj­nu a fa­rieb, je po­me­nej. Dos­ta­li sme však pod jed­nu stre­chu šesť sku­toč­ne di­zaj­no­vo za­ují­ma­vých kús­kov – bie­ly, oran­žo­vý, fia­lo­vý, hne­dý či s vy­me­ni­teľ­ný­mi kryt­mi, 11, 13, 14 či 15-pal­co­vý. S op­tic­kou me­cha­ni­kou či bez, te­nuč­ký či po­riad­ne veľ­ký. Poď­te sa spo­lu s na­mi po­zrieť na net­ra­dič­ný test, keď sme hľa­da­li no­te­book vhod­ný pre ľu­dí, kto­rí si ne­potr­pia na vý­kon, ale na vzhľad, ino­va­tív­nosť a no­vé tren­dy.

HP Fo­lio
HP Fo­lio13 je ultra­book ur­če­ný do fi­rem­né­ho pros­tre­dia ale­bo pre ná­roč­nej­šie­ho pou­ží­va­te­ľa. Hli­ní­ko­vý kryt dis­ple­ja pos­kyt­ne zvý­še­nú od­ol­nosť a prí­jem­ná je aj hrúb­ka no­te­boo­ku. Vý­rob­ca sa to­tiž za­me­ral na in­teg­rá­ciu rôz­nych tech­no­ló­gií, nie pri­már­ne na čas­to príz­vu­ko­va­ný roz­mer pred­nej hra­ny. Pri­tom však stá­le spĺňa pa­ra­met­re pred­pí­sa­né pre ultra­boo­ky fir­mou In­tel, je­ho hrúb­ka je men­šia ako už po­ves­tných 18 mm.

SSD dis­ky
Dr­vi­vá väč­ši­na ak­tuál­nych aj ne­dáv­nych do­siek sa mô­že poch­vá­liť por­tmi s rých­lou zber­ni­cou SA­TA 6 Gb/s (ob­čas nes­práv­ne ozna­čo­va­nou ako SA­TA 3), kto­rá umož­ňu­je pri­po­je­né­mu za­ria­de­niu pre­ná­šať dá­ta rých­los­ťou tes­ne nad 500 MB/s. V pod­sta­te je­di­né za­ria­de­nia, kto­ré v sú­čas­nos­ti vy­vi­nú ta­ké­to rých­los­ti, sú dis­ky SSD s naj­ak­tuál­nej­ší­mi ra­dič­mi. Ich roz­ši­ro­va­nie však nie je ta­ké rých­le, ako by sme ra­di vi­de­li. Za ten­to slab­ší štart mô­že poškvr­ne­ná po­vesť tých naj­rý­chlej­ších mo­de­lov a nás­led­ná ne­dô­ve­ra zá­kaz­ní­kov. Je to tak, krát­ko po uve­de­ní rých­lych SSD nás za­pla­vi­la vl­na kon­tro­ver­zných správ, fó­ra vý­rob­cov bo­li pl­né sťaž­nos­tí od pr­vých ma­ji­te­ľov a in­for­má­cia, že dis­ky SSD pre roz­hra­nie SA­TA 6 Gb/s sú nes­po­ľah­li­vé, sa ne­zas­ta­vi­teľ­ne ší­ri­la inter­ne­tom. A ako to už bý­va, me­nej pop­laš­ným a me­nej bul­vár­nym sprá­vam o tom, že tie­to chy­by bo­li za­plá­ta­né, sa už ta­ká po­zor­nosť ne­ve­nu­je.

Naj­nov­šie gra­fic­ké kar­ty
Len mi­nu­lý me­siac sme de­tail­ne otes­to­va­li pr­vý gra­fic­ký čip AMD Ra­deon rep­re­zen­tu­jú­ci úpl­ne no­vú ar­chi­tek­tú­ru GCN a už má­me v ru­kách ďal­šie mo­de­ly. Ako je už zvy­kom, uvá­dzanie gra­fík no­vej ge­ne­rá­cie sa za­čí­na od naj­vý­kon­nej­šej kar­ty a pre­sú­va sa pos­tup­ne k lac­nej­ším a me­nej vý­kon­ným va­rian­tom. Ani sú­čas­ná si­tuácia nie je vý­nim­ka, veď mi­nu­le tes­to­va­ný Ra­deon HD 7970 sa usa­dil na vý­ko­no­vý trón a z náz­vov ten­to­raz hod­no­te­ných mo­de­lov je zrej­mé, že sa za­ra­dia ce­nou aj vý­ko­nom o nie­čo niž­šie. Pred­sta­vu­je­me vám Ra­deon HD 7950 a Ra­deon HD 7770.

Test lac­ných tab­le­tov
Tab­le­ty po­va­žu­je­me za je­den z hlav­ných tren­dov mi­nu­lé­ho aj toh­to ro­ka. Tie­to mo­bil­né za­ria­de­nia sa te­šia veľ­kej po­pu­la­ri­te, čo sa sna­žia vy­užiť aj vý­rob­co­via a trh zá­so­bu­jú množ­stvom za­ria­de­ní rôz­ne­ho vý­ko­nu a kva­li­ty. Vďa­ka ot­vo­re­nos­ti ope­rač­né­ho sys­té­mu An­droid mô­že mať svoj tab­let prak­tic­ky kto­koľ­vek. Ten­to test je za­me­ra­ný na ka­te­gó­riu lac­ných tab­le­tov, kto­rých pre­daj­ná ce­na pre pou­ží­va­te­ľa je maximál­ne 250 EUR. Op­ro­ti mi­nu­lé­mu ro­ku mô­že­me aj v tej­to ka­te­gó­rii vi­dieť via­ce­ro zmien.

Ener­max Re­vo­lu­tion 87+ 850W
So zdroj­mi Ener­max Re­vo­lu­tion 85+ ste sa už moh­li stret­núť. Pat­ri­li me­dzi naj­lep­šie zdro­je na tr­hu. Ak­tuál­ne ich nah­ra­dzu­je no­vý mo­del Re­vo­lu­tion 87+, kto­rý za­cho­vá­va pô­vod­nú kva­li­tu, ale zvy­šu­je účin­nosť až na zla­tý stu­peň.

Chla­dič Za­lman
Kto by si ne­pa­mä­tal le­gen­dár­ne ve­já­ro­vi­té chla­di­če na pro­ce­so­ry, ale aj gra­fic­ké kar­ty? Aj na­priek to­mu, že väč­ši­na kon­ku­ren­cie už dáv­no ne­vy­rá­ba chla­di­če ve­já­ro­vi­tých tva­rov a za­me­ria­va sa na hra­na­té ve­žo­vi­té konštruk­cie, spo­loč­nosť Za­lman neo­púš­ťa za­uží­va­ný di­zajn a uvá­dza na trh naj­nov­ší mo­del CNPS12X.

Te­le­fón Pra­da
Svet luxusu a mó­dy už nie­koľ­ko ro­kov pre­ni­ká do IT a sfé­ry mo­bil­nej ko­mu­ni­ká­cie. A zvy­kom bý­va, že opa­ko­va­ne, a to v aj v rov­na­kej mo­de­lo­vej sé­rii. To­to je prí­pad naj­nov­šie­ho te­le­fó­nu LG Pra­da (P940), kto­rý vzni­kol v spo­lup­rá­ci s ta­lian­skym di­zaj­nér­skym do­mom Pra­da.

Ap­li­ká­cia Snap­seed
Pre­daj tab­le­tov ras­tie a v sú­čas­nos­ti nie sú ur­če­né iba na mul­ti­mé­diá a hra­nie. Ok­rem kan­ce­lár­skych ba­lí­kov sa pos­tup­ne za­čí­na ob­ja­vo­vať čo­raz viac uži­toč­ných ap­li­ká­cií, kto­ré po­nú­ka­jú vý­bor­né mož­nos­ti edi­to­va­nia ob­ráz­kov a fo­tiek. Vo feb­ruáro­vom vy­da­ní PC RE­VUE sme sa poz­re­li na Ado­be Pho­tos­hop Touch, kto­rý je mo­men­tál­ne dos­tup­ný iba pre plat­for­mu An­droid. Ap­li­ká­ciu Snap­seed od NIK Software, na kto­rú sa ten­to­raz za­me­ria­me, si však mô­žu za­kú­piť aj ma­ji­te­lia za­ria­de­ní s iOS.

Ča­ro čier­no­bie­lych fo­tog­ra­fií
Exis­tu­je via­ce­ro fo­tog­ra­fov, kto­rí čas­to zho­to­vu­jú čier­no­bie­le fo­tog­ra­fie. Vie­te, pre­čo je to tak? Prá­ve čier­no­bie­la fo­tog­ra­fia to­tiž neod­vá­dza va­šu po­zor­nosť na obál­ku, ale za­me­ria­va ju na to, čo vi­dí­te na fo­tog­ra­fii. Dob­re, len­že ako fo­tiť čier­no­bie­lo? Mô­že­te prep­núť fo­toa­pa­rát prá­ve do ta­ké­ho­to re­ži­mu ale­bo mô­že­te pô­vod­ne fa­reb­né fo­tog­ra­fie up­ra­viť do mo­no­chro­ma­tic­kej po­do­by. V tom­to člán­ku vám uká­že­me mož­nos­ti ta­kej­to úp­ra­vy. Pou­ži­je­me na to jed­nak fun­kcie, kto­ré ob­sa­hu­je Zo­ner Pho­to Stu­dio, a po­tom sa po­zrie­me na to, aké sú mož­nos­ti úp­ra­vy v špe­cia­li­zo­va­nom pro­fe­sio­nál­nom prog­ra­me.

Spoz­naj­te Twit­ter
Twit­ter pat­rí k ce­los­ve­to­vo naj­po­pu­lár­nej­ším so­ciál­nym sie­ťam. Ho­ci poč­tom ak­tív­nych pou­ží­va­te­ľov vý­raz­ne za­os­tá­va za Fa­ce­boo­kom, ide o za­ují­ma­vú so­ciál­nu sieť, kto­rá si ide vlas­tnou ces­tou. Twit­ter pos­tup­ne za­čí­na ob­ja­vo­vať aj ko­mu­ni­ta pou­ží­va­te­ľov na Slo­ven­sku, svo­jich stá­lych fa­nú­ši­kov si už však tá­to sieť dáv­no naš­la.

Mar­co­vé vy­da­nie naj­čí­ta­nej­šie­ho IT ma­ga­zí­nu PC RE­VUE náj­de­te v stán­koch a v hyper­mar­ke­toch už 5. mar­ca.

  • Počet strán: 112
  • Vydal: DIGITAL VISIONS
  • Rok vydania: 2012
  • Formát: A4
  • Cena: 3,98 eur

Kontakt

Recenzie o publikácií:

Žiadne súvisiace položky
 
Generuje redakčný CMS systém GlobalWeb spoločnosti Global Services Slovakia s.r.o.