ELEARNING.SK | PR SPRÁVY | GSGROUP | NAJDES.SK | BRIGÁDY, PRÁCA | GLOBALOFFICE.SK | REGISTRAČNÉ VIRTUÁlNE SÍDLO FIRMY | MINCE | CMS | ESHOP | TESTIVA
Prihlásenie:
>Staňte sa redaktorom eQuark.sk

eQuark.sk

Anketa

Ak by ste o tom mohli rozhodnúť práve vy, zaradili by ste Pluto opäť medzi planéty?

Quark

Odborná literatúra

Časopisy / Informatika / PC REVUE 5/2012

picture

PC REVUE 5/2012

 

V má­jo­vom čís­le PC RE­VUE vám prez­ra­dí­me prav­du o vý­ro­be ba­té­rií a o ich bu­dúc­nos­ti. Pok­ra­čo­vať bu­de­me pred­sta­ve­ním 22-na­no­met­ro­vé­ho vý­rob­né­ho pro­ce­su od In­te­lu. Po­zrie­me sa aj na ab­so­lút­ne no­vin­ky od Tos­hi­by z ďa­le­ké­ho Ja­pon­ska na Tos­hi­ba World 2012.

Pot­re­bu­je­te rek­la­mo­vať IT pro­dukt? Po­ra­dí­me nie­koľ­ko spô­so­bov, ako na to a čo­mu sa tre­ba vy­va­ro­vať. Ak uva­žu­je­te nad kú­pou lac­né­ho no­te­boo­ku, prip­ra­vi­li sme pre vás test no­te­boo­kov s ope­rač­ným sys­té­mom do 500 eur. Ak ste ten­to rok zmeš­ka­li No­te­book Expo, mô­že­te si pre­čí­tať, ako ob­stá­li pro­duk­ty v crash-tes­toch. Na DVD RE­VUE náj­de­te aj exklu­zív­ne vi­deá a ga­lé­rie z crash tes­tov.

Schy­ľu­je sa k do­vo­len­kám, na kto­rých ur­či­te chce­te za­chy­tiť tie naj­kraj­šie zá­žit­ky. Aby ste ne­mu­se­li dl­ho vy­be­rať otes­to­va­li sme za vás 11 kom­pak­tných fo­toa­pa­rá­tov, kto­ré scho­vá­te do svoj­ho vrec­ka na ko­še­li. Do­kon­ca pri­ná­ša­me aj je­di­neč­ný kú­sok, kto­rý vy­uži­je­te pri šnorchlo­va­ní či vod­ných špor­toch. Pre nad­šen­cov na­du­pa­ných gra­fík sme prip­ra­vi­li test gra­fic­kých ka­riet, no ne­za­bud­li sme ani na pou­ží­va­te­ľov za­ria­de­ní s iOS - preh­ľad veľ­ké­ho množ­stva dopl­nkov k tým­to za­ria­de­niam náj­de­te v má­jo­vom vy­da­ní PC RE­VUE. Ak ste fa­nú­ši­kom kva­lit­né­ho zvu­ku, ne­ne­chaj­te si ujsť test slú­chadiel. To však ani zďa­le­ka nie je všet­ko. Test smar­tfó­nov, Ado­be Crea­ti­ve Sui­te CS6, di­gi­tál­ne mra­ky nad zá­bav­ným prie­mys­lom a mno­ho ďal­ších člán­kov náj­de­te už v tom­to vy­da­ní.


Má­jo­vé vy­da­nie DVD RE­VUE ob­sa­hu­je množ­stvo ap­li­ká­cií a vi­deí. Pri­ná­ša­me nás­tro­je na prá­cu s fo­tog­ra­fia­mi, pri­čom je pre vás prip­ra­ve­ný prog­ram na ich jed­no­du­chú úp­ra­vu As­ham­poo Pho­to Com­man­der 9, ale aj pro­fe­sio­nál­ny nás­troj Ado­be Pho­tos­hop Lightroom 4. Vy­skú­šať si mô­že­te aj be­ta ver­ziu Ado­be Pho­tos­hop CS6. Ďalej uvá­dza­me rie­še­nie na bez­peč­né vy­ma­za­nie ob­sa­hu pev­né­ho dis­ku či kľú­ča USB v prí­pa­de, ak ho chce­te nie­ko­mu ve­no­vať. Po pr­výk­rát sme sa s vý­rob­com do­hod­li aj na špe­ciál­nej ce­ne pre či­ta­te­ľov PC RE­VUE v prí­pa­de ap­li­ká­cie pre ope­rač­ný sys­tém Goog­le An­droid. Sú to ces­tov­né po­riad­ky CG Tran­sit, kto­ré sú ur­če­né hlav­ne do mo­bi­lu a ob­sa­hu­jú sieť MHD pre slo­ven­ské a čes­ké mes­tá a ces­tov­né po­riad­ky pre di­aľ­ko­vú i me­dziš­tát­nu vla­ko­vú a auto­bu­so­vú dop­ra­vu. Vý­hod­ná je auto­ma­tic­ká ak­tua­li­zá­cia dát a mož­nosť plá­no­va­nia tra­sy. Nad­via­za­li sme spo­lup­rá­cu aj s vý­rob­com inter­ak­tív­nych kur­zov za­me­ra­ných na ov­lá­da­nie po­čí­ta­ča. Z po­nu­ky Vi­deo-Of­fi­ce na DVD RE­VUE náj­de­te štvo­ri­cu ukáž­ko­vých lek­cií pre Mic­ro­soft Of­fi­ce 2007. Tie sú v češ­ti­ne, ale sú ľah­ko zro­zu­mi­teľ­né. Aj v tom­to prí­pa­de sme do­hod­li zľa­vu pre či­ta­te­ľov. Ne­za­bud­ni­te ani na vy­ni­ka­jú­ce bez­peč­nos­tné nás­tro­je v úpl­nej ver­zii - ESET Smart Se­cu­ri­ty i NO­D32 Anti­vi­rus vo ver­zii 5 pre 32- i 64-bi­to­vú edí­ciu s plat­nos­ťou do 15. 6. 2012. Uvá­dza­me aj PC RE­VUE edí­ciu MO­BI­Le­dit! vo ver­zii 6, ur­či­te si ju vy­skú­šaj­te. Plat­ná je až do kon­ca ro­ka 2012.

Poz­ri­te sa na to, čo vás ča­ká v má­jo­vom vy­da­ní ma­ga­zí­nu PC RE­VUE!

No­vin­ky
V má­jo­vých no­vin­kách­náj­de­te množ­stvo za­ují­ma­vých pro­duk­tov, kto­ré vý­rob­co­via prá­ve uvied­li na slo­ven­ský trh. Otes­to­va­li sme fo­toa­pa­rá­ty, pev­né dis­ky, no ne­za­bud­li sme ani na vi­deo­ka­me­ry s HD či prís­lu­šen­stvo k po­čí­ta­čom.
Ba­té­rie - ví­zia vs. kru­tá prav­da
Spot­reb­ná elek­tro­ni­ka za­zna­me­na­la za pos­led­né de­sať­ro­čia ne­ví­da­ný roz­mach. Za­ria­de­nia sa zmen­šo­va­li, dneš­ný smar­tfón pos­ky­tu­je vý­kon štvor­jad­ro­vé­ho pro­ce­so­ra. Kde však za­stal vý­voj ba­té­rií, kto­ré sú ne­vyh­nut­nou sú­čas­ťou všet­kých ta­kých­to za­ria­de­ní (od mo­bi­lu až po elek­tro­mo­bil)? Úprim­ná od­po­veď: Ba­té­rie sú asi 15 ro­kov po­za­du. Stag­nu­jú­ci vý­voj v ob­las­ti ba­té­rií je ta­kis­to br­zdou roz­vo­ja ob­no­vi­teľ­nej ener­gie, kto­rú tak niet kde skla­do­vať. Je tu však nie­koľ­ko tech­no­lo­gic­kých no­vi­niek, kto­ré by sa na tr­hu moh­li ob­ja­viť v naj­bliž­ších ro­koch. Ke­by sme bo­li op­ti­mis­ti, vy­me­no­va­li by sme vám no­vé tech­no­ló­gie v ba­té­riách ih­neď (fluori­do­vo-ióno­vé ba­té­rie, Li-Air, pa­li­vo­vé či re­doxné člán­ky, su­per­kon­den­zá­to­ry či ba­té­rie s gra­fé­no­vý­mi plát­ka­mi). Buď­me však realis­ti - re­vo­lú­cia v ba­té­riách nep­rí­de skôr ako v ro­koch 2016 ÷ 2020. Poď­te sa spo­lu s na­mi po­zrieť na vý­voj ba­té­rií.

Pri­chá­dza In­tel Ivy Brid­ge
Je to šesť ro­kov, čo In­tel ozná­mil svoj plán vy­dať kaž­dý rok no­vú ro­di­nu pro­ce­so­rov, pri­čom v pár­nom ro­ku pris­ľú­bil ino­vá­cie v mi­nia­tu­ri­zá­cii (te­da na stra­ne vý­rob­né­ho pro­ce­su) a v ne­pár­nych ro­koch po­tom ino­vá­cie na stra­ne ar­chi­tek­tú­ry. Ten­to mo­del vý­sku­mu a vý­vo­ja sa na­zý­va tik-tak a my si ho skú­si­me zre­ka­pi­tu­lo­vať. Od ro­ku 2006 sme vi­de­li nas­le­du­jú­ce pro­ce­so­ry: tak - Con­roe na 65 nm, tik - Pen­ryn na 45 nm, tak - Ne­ha­lem aj na 45 nm, tik - Wes­tme­re na 32 nm, tak - San­dy Brid­ge aj na 32 nm. Pred na­mi je te­da no­vá ro­di­na pro­ce­so­rov na rok 2012, pre In­tel pred­sta­vu­je „tik", pre­to­že spo­lu s ňou sa spúš­ťa aj pre­lo­mo­vý vý­rob­ný pro­ces, no spo­lo­vi­ce je to aj „tak", pre­to­že zlep­še­nia sa od­oh­ra­li aj vo vnú­tor­nom us­po­ria­da­ní pro­ce­so­ra, pre­dov­šet­kým ide o pod­stat­ne zdo­ko­na­le­nú gra­fic­kú jed­not­ku.

Ne­daj­te sa pri rek­la­má­cii na­pá­liť
Rek­la­má­cia vý­rob­ku is­tot­ne pat­rí k neob­ľú­be­ným čin­nos­tiam. Tak­mer kaž­dý člo­vek má s rek­la­mo­va­ním as­poň jed­nu ne­ga­tív­nu skú­se­nosť, či už ide o nep­rá­vom neuz­na­nú rek­la­má­ciu, ne­se­rióz­ne po­čí­na­nie, ale­bo nevr­lý per­so­nál. Ako sa ho­vo­rí, čo sa mô­že po­ka­ziť, to sa aj po­ka­zí a IT pro­duk­ty nie sú vý­nim­kou. Nech si za­kú­pi­te aký­koľ­vek vý­ro­bok, mi­ni­mál­ne jed­na vec je pri ňom is­tá -raz sa po­ka­zí. Od vý­rob­kov, sa­moz­rej­me, ne­ča­ká­me, že bu­dú fun­go­vať več­ne, ale na dru­hej stra­ne as­poň ne­ja­ký čas by moh­li. Pre­to­že ne­raz za pro­duk­ty za­pla­tí­me ne­ma­lé pe­nia­ze, vzťa­hu­je sa na kaž­dý har­dvé­ro­vý IT pro­dukt ga­ran­cia mi­ni­mál­nej do­by fun­kčnos­ti. Prá­ve v tom­to ob­do­bí má prá­vo zá­kaz­ník na bez­plat­nú rek­la­má­ciu vý­rob­ku. Oko­lo rek­la­má­cií sa však ne­raz ší­ri me­dzi pou­ží­va­teľ­mi množ­stvo po­lop­rávd v štý­le „jed­na pa­ni po­ve­da­la", a tak nie kaž­dý poz­ná správ­ny pos­tup pri nej. Ako je to te­da v sku­toč­nos­ti a čo všet­ko tre­ba ve­dieť pri rek­la­mo­va­ní pro­duk­tu? Ako je to vlas­tne s nut­nos­ťou vlas­tníc­tva ori­gi­nál­ne­ho ba­le­nia, pla­te­ním poš­tov­né­ho, prá­vom na vrá­te­nie pe­ňa­zí či rek­la­mač­ný­mi le­ho­ta­mi us­ta­no­ve­ný­mi zá­ko­nom? Ako pos­tu­po­vať v prí­pa­de, že pre­daj­ňa, v kto­rej som vý­ro­bok za­kú­pil, už neexis­tu­je? Na to všet­ko náj­de­te od­po­ve­de prá­ve v tom­to člán­ku.

1× no­te­book s OS do 500 eur
Pos­led­né me­sia­ce sme sa za­me­ria­va­li na tes­ty mul­ti­me­diál­nych no­te­boo­kov, ultra­boo­kov a no­te­boo­kov s extra dl­hou vý­dr­žou. Vzác­ne bo­lo pre nás stret­nu­tie s na­ši­mi či­ta­teľ­mi na No­te­book Expo, z kto­ré­ho vziš­lo za­da­nie tes­tu no­te­boo­kov do 500 eur. To­to je sku­toč­ný strop pre štu­den­ta, za­čí­na­jú­ce­ho pod­ni­ka­te­ľa či do­má­ce­ho pou­ží­va­te­ľa, kto­rý chce nah­ra­diť svoj des­ktop jed­no­duch­ším, ale pou­ži­teľ­ným no­te­boo­kom. Roz­hod­li sme sa pre­to sta­no­viť sku­toč­ne tvr­dé kri­té­rium - 500 eur za pl­no­hod­not­ný no­te­book (ni­ja­ký mi­ni­no­te­book či net­book), a to už s pre­din­šta­lo­va­ným ope­rač­ným sys­té­mom Win­dows 7 Ho­me Pre­mium. Pr­vé dni sa zda­lo, že sa do tes­tu ne­za­po­jí tak­mer žiad­na znač­ka. No na­ko­niec sa na na­šom sto­le ob­ja­vi­lo toľ­ko no­te­boo­kov, že mô­že­me s po­koj­ným sve­do­mím vy­hlá­siť, že ide o naj­väč­ší test lac­ných no­te­boo­kov na Slo­ven­sku v tom­to ro­ku.

CRASH TES­TY na No­te­book Expo 2012
Na po­du­ja­tí No­te­book EXPO vždy reali­zu­je­me crash tes­ty, čo je az­da naj­žia­da­nej­šia časť ce­lej ak­cie. Ne­bo­lo to inak ani po­čas tre­tie­ho roč­ní­ka tej­to vý­sta­vy a pre tých, kto­rí test ne­moh­li sle­do­vať na­ži­vo, pri­ná­ša­me pod­rob­ný opis je­ho prie­be­hu, na­vy­še má­me pre vás aj kom­plet­né vi­deo. Pred­náš­ka zá­stup­cov ma­ga­zí­nu PC RE­VUE vždy za­čí­na a kon­čí pred­náš­ko­vú časť vý­sta­vy, pre­to aj crash tes­ty bo­li dva. Pri pr­vom sme pre­ve­ro­va­li od­ol­nosť te­le­fó­nu Sam­sung Ga­laxy S II a pri dru­hom no­te­boo­ku Fu­jit­su Li­fe­book S781. Vi­deo je pre vás prip­ra­ve­né z oboch tes­tov, ako aj z pred­náš­ko­vej čas­ti o IT ví­ziách. Vi­deá náj­de­te kon­com má­ja na strán­ke www.fa­ce­book.com/pcre­vue.

Vy­zbroj­te sa na do­vo­len­ku
Pek­né po­ča­sie je za dve­ra­mi a čos­ko­ro bu­de čas vy­ra­ziť na ho­ry či k mo­ru, od­kiaľ sa pat­rí ro­di­ne pri­niesť dob­ré fot­ky. Ak nech­ce­te no­siť za­šu­me­né a roz­ma­za­né ob­ráz­ky, čí­taj­te po­zor­ne. Tes­tu­je­me to­tiž pre vás no­vin­ky me­dzi kom­pak­tmi - od tých naj­men­ších a naj­lac­nej­ších mo­de­lov. Vý­sled­ky tes­to­va­nia fo­toa­pa­rá­tov náj­de­te vo fo­to­ga­lé­rii na DVD Re­vue.

GPU WARS: NVI­DIA vra­cia úder
Voj­na gra­fic­kých ka­riet pre­bie­ha na všet­kých fron­toch zá­ro­veň: NVI­DIA tvr­dí, že po­ra­zí AMD Ra­deo­ny z kaž­dé­ho hľa­dis­ka, te­da vý­kon­nos­tné­ho, pre­vádz­ko­vé­ho, ba aj ce­no­vé­ho. Ich šam­pió­nom v tom­to bo­ji je ho­rú­ca no­vin­ka Ge­For­ce GTX 680. V na­šom tes­tla­be sme sa poz­re­li na jej vý­kon a mô­že­me vám prez­ra­diť, či sa im ten­to sme­lý plán po­da­ri­lo spl­niť.

Prís­lu­šen­stvo k za­ria­de­niam s iOS
Mo­bil­né za­ria­de­nia dis­po­nu­jú bo­ha­tou po­nu­kou ofi­ciál­ne­ho i neo­fi­ciál­ne­ho prís­lu­šen­stva. Vo všeo­bec­nos­ti ho mô­že­me roz­de­liť do troch zá­klad­ných ka­te­gó­rií. Klá­ves­ni­ce, oba­ly a do­ko­va­cie sta­ni­ce. Ok­rem tých­to pro­duk­tov sa z ča­su na čas mô­že­me stret­núť aj s troš­ku exotic­kej­šie za­me­ra­ný­mi dopl­nka­mi, ur­če­ný­mi napr. na hra­nie. V rám­ci toh­to te­ma­tic­ké­ho člán­ku sme sa poz­re­li na za­ria­de­nia s ope­rač­ným sys­té­mom iOS. Pred­sta­ví­me vám dopl­nky pre iP­ho­ne/iPod, ale aj iPad.

Špič­ko­vé smar­tfó­ny s roz­diel­nou ce­nou
Na re­dak­čnom sto­le sa ob­ja­vi­li dve za­ují­ma­vé no­vin­ky. Obe sa pý­šia ozna­če­ním smar­tfón, obe sú vy­ba­ve­né veľ­kým dis­ple­jom, roz­diel je však v ce­ne. Za­tiaľ čo Huawei Ho­nor s ce­nou 275 eur sa sús­tre­ďu­je na ma­su a pri­tom po­nú­ka veľ­mi dob­rú vý­drž ba­té­rie a nad­štan­dard­ný po­mer ce­ny a vý­ko­nu, na dru­hej stra­ne HTC One X je ur­če­ný pre úpl­ných mo­bil­ných „frea­kov". Ob­sa­hu­je to­tiž štvor­jad­ro­vý pro­ce­sor a 4,7-pal­co­vý dis­plej s HD roz­lí­še­ním. Ce­na je však 600 eur. Po­nú­ka­me dva roz­diel­ne poh­ľa­dy na dva smar­tfó­ny, me­dzi kto­rý­mi je ce­no­vý roz­diel tak­mer 350 eur. Kto­rý si vy­be­rie­te?

Slú­chad­lá na ko­mu­ni­ká­ciu pre ná­roč­ných
Opäť pre vás má­me test slú­chadiel, kto­ré sú ur­če­né pre sku­pi­nu ná­roč­nej­ších pou­ží­va­te­ľov. Všet­ky tes­to­va­né mo­de­ly ma­jú svo­je pred­nos­ti a vy­bra­li sme ich tak, aby pok­ry­li rôz­ne ce­no­vé ka­te­gó­rie a oča­ká­va­nia. Je tu jed­no­duch­ší head­set, pro­fe­sio­nál­ne slú­chad­lá na štú­dio­vé úče­ly, pre­nos­né mo­de­ly, ale ne­za­bud­li sme ani na hrá­čov.

Ado­be Crea­ti­ve Sui­te CS6
Po­boč­ka Ado­be v Mní­cho­ve prip­ra­vi­la špe­ciál­ny wor­kshop, na kto­rom pred­sta­vi­la mož­nos­ti prip­ra­vo­va­né­ho ba­lí­ka ap­li­ká­cií Crea­ti­ve Sui­te CS6. K dis­po­zí­cii bu­de štr­násť sa­mos­tat­ných ap­li­ká­cií v šty­roch rôz­nych ba­líč­koch, za­me­ra­ných na pou­ží­va­te­ľov s rôz­ny­mi di­zaj­nér­sky­mi pot­re­ba­mi. De­tail­ne sme sa poz­re­li na hlav­né zme­ny a no­vin­ky v pia­tich prog­ra­moch a vy­skú­ša­li sme si, ako fun­gu­je no­vá služ­ba na webe. Za­tiaľ pre­bie­ha be­ta­tes­to­va­nie jed­not­li­vých prog­ra­mov, pri­čom Pho­tos­hop bol uvoľ­ne­ný aj na ve­rej­né tes­to­va­nie a náj­de­te ho na DVD RE­VUE. Európ­ske ce­ny eš­te ne­bo­li potvr­de­né, zná­me sú ce­ny v USD, kto­ré sa za­čí­na­jú na 1299 USD za ba­lík De­sign Stan­dard cez 1899 USD za De­sign/Web Pre­mium a Pro­duc­tion Pre­mium až po ce­nu 2599 USD za kom­plet­ný ba­lík Mas­ter Collec­tion.

Di­gi­tál­ne mra­ky nad zá­bav­ným prie­mys­lom
Mo­der­ný di­gi­tál­ny ko­los, kto­ré­ho mo­to­rom je sú­čas­ný inter­net, sa čo­raz viac za­hrý­za do všet­kých as­pek­tov na­šich ži­vo­tov. Či už ide o prá­cu, zá­ba­vu, re­lax, ale­bo so­ciál­ne vzťa­hy, za pos­led­né dve de­sať­ro­čia im do­da­la di­gi­tál­na strán­ka úpl­ne no­vý roz­mer. Spo­lu s no­vý­mi a väč­ší­mi mož­nos­ťa­mi sa vždy ob­ja­via aj no­vé pros­tried­ky, kto­ré ze­fek­tív­ňu­jú a aj zjed­no­du­šu­jú tra­dič­né pro­ce­sy. Me­dzi čo­raz pál­či­vej­šie prob­lé­my, kto­ré z prin­cí­pu mo­der­ných tech­no­ló­gií vy­chá­dza­jú na povrch, pat­rí tzv. di­gi­tál­ne pi­rát­stvo. Ten­to jav sa v pos­led­nom ob­do­bí ne­zadr­ža­teľ­ne va­lí ako čo­raz väč­šia la­ví­na. Pan­do­ri­na skrin­ka sa ot­vo­ri­la a už sa zrej­me ne­za­vrie. Na jed­nej stra­ne ba­ri­ká­dy náj­de­me pou­ží­va­te­ľov hlad­ných po stá­le no­vom a no­vom ob­sa­hu a na stra­ne dru­hej je­ho pro­du­cen­tov, kto­rí s hrô­zou bi­jú na pop­lach a oh­la­su­jú svoj blí­žia­ci sa zá­nik, ak sa si­tuácia nez­lep­ší. V pos­led­ných me­sia­coch sa ve­ľa ho­vo­ri­lo nap­rík­lad aj o zá­ko­noch SO­PA, PI­PA a AC­TA, kto­rým sme sa ve­no­va­li v mar­co­vom a ap­rí­lo­vom vy­da­ní PC RE­VUE. Čo sa vlas­tne de­je a kde je jad­ro prob­lé­mu? Na to sa po­kú­si­me od­po­ve­dať prá­ve v tom­to člán­ku.

Má­jo­vé vy­da­nia naj­čí­ta­nej­šie IT ma­ga­zí­nu PC RE­VUE náj­de­te v stán­koch a v hyper­mar­ke­toch od 4. má­ja.

  • Počet strán: 112
  • Vydal: DIGITAL VISIONS
  • Rok vydania: 2012
  • Formát: A4
  • Cena: 3,98 eur

Kontakt

Recenzie o publikácií:

Žiadne súvisiace položky
 
Generuje redakčný CMS systém GlobalWeb spoločnosti Global Services Slovakia s.r.o.