ELEARNING.SK | PR SPRÁVY | GSGROUP | NAJDES.SK | BRIGÁDY, PRÁCA | GLOBALOFFICE.SK | REGISTRAČNÉ VIRTUÁlNE SÍDLO FIRMY | MINCE | CMS | ESHOP | TESTIVA
Prihlásenie:
>Staňte sa redaktorom eQuark.sk

eQuark.sk

Anketa

Ak by ste o tom mohli rozhodnúť práve vy, zaradili by ste Pluto opäť medzi planéty?

Quark

Odborná literatúra

Časopisy / Informatika / INFOWARE 5/2012

picture

INFOWARE 5/2012

 

Aj má­jo­vé čís­lo IN­FOWARE sme pre vás sta­ros­tli­vo prip­ra­vo­va­li tak, aby ste si v ňom naš­li množ­stvo za­ují­ma­vých in­for­má­cií. Ako kaž­dý me­siac, aj te­raz pri­ná­ša­me spra­vo­daj­ský preh­ľad zo sve­ta IT, či roz­ho­vor s IT nad­šen­com Bra­ňom Rá­com a Pet­rom Ho­še­kom z Orac­le. V té­me čís­la BIG DA­TA vám prez­ra­dí­me ako mô­žu ov­plyv­niť roz­ho­do­va­nie v spo­loč­nos­ti a po­ra­dí­me, ako ich vy­užiť. Ak ste sa roz­hod­li in­teg­ro­vať dá­ta aj pre vás sme prip­ra­vi­li ve­ľa pos­tre­hov v té­me In­teg­rá­cia a op­ti­ma­li­zá­cia.

Ak ste spo­loč­nosť, kto­rá pot­re­bu­je ria­diť tí­my v te­ré­ne po­vie­me vám o wor­kfor­ce ma­na­ge­men­te, či o lep­šom vy­ťa­že­ní mo­bil­ných pra­cov­ní­kov. To však ani zďa­le­ka nie je všet­ko. Pri­ná­ša­me aj in­for­má­cie o webo­vých por­tá­loch pre tí­mo­vú spo­lup­rá­cu, o bez­peč­nos­ti v cloud com­pu­tin­gu a na­hliad­ne­me aj do e-zdra­vot­níc­tva.


Poď­te sa s na­mi po­zrieť, čo vás ča­ká v má­jo­vom vy­da­ní ma­ga­zí­nu IN­FOWARE:

Big Da­ta
Sys­té­my sa pod ná­po­rom dát spo­ma­ľu­jú, da­ta­bá­zy nes­tí­ha­jú. Rie­še­nie nie je vždy naj­lac­nej­šie - za­kú­piť ďal­šiu da­ta­bá­zu. Iným rie­še­ním je kon­so­li­dá­cia dát, čo ale ne­mu­sí mať vi­di­teľ­ný do­pad na rých­losť sys­té­mov. Naj­nov­šie trh po­nú­ka ele­gan­tné rie­še­nia, kto­ré ne­za­ťa­žia pod­ni­ko­vý roz­po­čet a vý­raz­ne urý­chlia prá­cu s údaj­mi. Reč je o tech­no­ló­giách za­lo­že­ných na in-me­mo­ry (vy­uži­tím RAM pa­mä­te na­mies­to pries­to­ru na dis­ku).

In­teg­rá­cia a op­ti­ma­li­zá­cia
Integ­rá­cia fi­rem­ných ap­li­ká­cii (En­terpri­se Ap­pli­ca­tion In­teg­ra­tion) pred­sta­vu­je sú­bor tech­ník, kto­ré sa vy­uží­va­jú v stred­ných až veľ­kých spo­loč­nos­tiach pre do­siah­nu­tie op­ti­mál­ne­ho pre­via­za­nia na pr­vý poh­ľad sa­mos­tat­ne sto­ja­cích sys­té­mov ale­bo ap­li­ká­cii. Keď­že ide o čin­nosť vy­ko­ná­va­nú pre­dov­šet­kým od­bor­ný­mi špe­cia­lis­ta­mi, je nut­né dodr­žia­vať niek­to­ré jej zá­klad­né prin­cí­py. K nim mô­že­me za­ra­diť tvor­bu biz­nis pro­ce­sov v po­do­be spus­ti­teľ­ných čas­tí (slu­žieb), uni­fi­ko­va­nosť run­ti­me pros­tre­dia pre vo­la­nie kon­krét­nych biz­nis pro­ce­sov ale­bo slu­žieb, ho­ri­zon­tál­nu šká­lo­va­teľ­nosť rie­še­nia pre umož­ne­nie roz­ší­re­nia bez nut­nos­ti zmien v kó­de, ato­mic­kosť slu­žieb resp. ne­mož­nosť spus­tiť služ­bu čias­toč­ne (ús­pech vs. neús­pech). Dô­le­ži­tou je aj sa­mos­tat­ná služ­ba pre ria­de­nie chy­bo­vých sta­vov (glo­bál­ny Error Han­dling).

Vir­tua­li­zá­cia server­ov a des­kto­pov
Snáď žiad­na z tech­no­ló­gií sa v pos­led­nej do­be ne­te­ší tak veľ­ké­mu zá­uj­mu a dô­le­ži­tos­ti, ako vir­tua­li­zá­cia. Za­sa­hu­je už nie­len do sve­ta server­ov, ale aj osob­ných po­čí­ta­čov a dá­to­vých úlo­žísk. Je v cen­tre po­zor­nos­ti tak­mer kaž­dé­ho IT ma­na­žé­ra, ad­mi­nis­trá­to­ra či vý­vo­já­ra. Mož­nos­ti, kto­ré pri­ná­ša do IT sve­ta, tak roz­ši­ru­jú ob­zo­ry aj biz­ni­so­vých pou­ží­va­te­ľov. A to pros­tred­níc­tvom rých­lej­ších od­oziev na ich po­žia­dav­ky, a tým rých­lej­ším ti­me to mar­ket, ča­som bez­pros­tred­ne nut­ným na uve­de­nie no­vé­ho pro­duk­tu na trh. Tá­to hod­no­ta os­tá­va jed­nou z nie cel­kom dob­re vy­čís­li­teľ­ných me­dzi os­tat­ný­mi prí­nos­mi vir­tua­li­zá­cie.

Kva­li­ta dát
Fi­rem­né dá­ta v jas­nej, štruk­tú­ro­ve­nej po­do­be, okam­ži­te k dis­po­zí­cii pre pri­jí­ma­nie kľú­čo­vých roz­hod­nu­tí. Ne­náj­de­te ma­na­žé­ra, kto­rý by po­dob­ný ideál­ny stav od­mie­tal. Čo však tre­ba uro­biť pre to, aby nas­tal?

Vzdia­le­né ria­de­nie po­sá­dok v te­ré­ne
Za­evi­do­vať, Nap­lá­no­vať, Zma­na­žo­vať, Vy­ba­viť (maximál­ne efek­tív­ne) - to sú kľú­čo­vé za­klí­nad­lá v ob­las­ti ra­de­nia pra­cov­ných tí­mov a ich prá­ce v te­ré­ne, tzv. wor­kfor­ce ma­na­ge­ment. Ak je vy­ko­ná­va­ný účin­ne, pred­sta­vu­je sil­ný nás­troj pre zvy­šo­va­nie efek­ti­vi­ty a kon­ku­ren­cies­chop­nos­ti nie­len ob­chod­ných a „uti­lit­ných" spo­loč­nos­tí. Čo však uro­biť pre­to, aby ľu­dia v te­ré­ne ne­dos­ta­li do ru­ky len ďal­ší kom­pli­ko­va­ný skrut­ko­vač na to, aby si moh­li pl­niť svo­je bež­né pra­cov­né úlo­hy?

Má­jo­vé vy­da­nie ma­ga­zí­nu IN­FOWARE náj­de­te v stán­koch a hyper­mar­ke­toch už 4. má­ja 2012.

  • Počet strán: 64
  • Vydal: DIGITAL VISIONS
  • Formát: A4
  • Cena: 1,98 eur

Kontakt

Recenzie o publikácií:

Žiadne súvisiace položky
 
Generuje redakčný CMS systém GlobalWeb spoločnosti Global Services Slovakia s.r.o.