ELEARNING.SK | PR SPRÁVY | GSGROUP | NAJDES.SK | BRIGÁDY, PRÁCA | GLOBALOFFICE.SK | REGISTRAČNÉ VIRTUÁlNE SÍDLO FIRMY | MINCE | CMS | ESHOP | TESTIVA
Prihlásenie:
>Staňte sa redaktorom eQuark.sk

eQuark.sk

Anketa

Ak by ste o tom mohli rozhodnúť práve vy, zaradili by ste Pluto opäť medzi planéty?

Quark

Odborná literatúra

Časopisy / Informatika / PC REVUE 7/2012

picture

PC REVUE 7/2012

 

Ho­rú­ce let­né me­sia­ce sú opäť pred na­mi a my sme pre vás opäť prip­ra­vi­li množ­stvo za­ují­ma­vé­ho čí­ta­nia na ce­lé le­to. Nav­ští­vi­li sme ďa­le­kú Kó­reu od­kiaľ pri­ná­ša­me re­por­táž z vnút­ra spo­loč­nos­ti Sam­sung. Ak sa roz­ho­du­je­te pre kú­pu 3D te­le­ví­zo­ra, po­ra­dí­me vám, aké sú naj­nov­šie tren­dy. De­tail­ne pre­lús­ka­me aj tech­no­ló­giu pa­mä­tí SSD. Pred­sta­ví­me naj­nov­šie ultra­boo­ky a ho­rú­cu no­vin­ku Sam­sung Ga­laxy SIII.
Chce­te si z do­vo­len­ky pri­niesť krás­ne fot­ky? Po­mô­že­me vám vy­brať fo­toa­pa­rát a do­kon­ca aj fo­tog­ra­fic­kú tla­čia­reň. A aby ste si z do­vo­len­ky nep­ri­nies­li aj vy­so­ký účet za pre­sur­fo­va­né dá­ta, PC RE­VUE prip­ra­vi­lo preh­ľad ako naj­vý­hod­nej­šie sur­fo­vať v za­hra­ni­čí. V no­vej rub­ri­ke „šéf­re­dak­tor od­po­rú­ča“ vám náš pán šéf­re­dak­tor On­drej Mac­ko pred­sta­ví dva pro­duk­ty, kto­ré ur­či­te sto­ja za to.
Ten­to me­siac sme ne­za­bud­li ani na hrá­čov, kto­rých po­te­ší ob­ľú­be­ná her­ná rub­ri­ka či test her­ných mi­šiek. Pre váš­ni­vých na­pa­ľo­va­čov pri­ná­ša­me množ­stvo ti­pov na prog­ra­my, kto­ré zjed­no­du­šia na­pa­ľo­va­nie. To ale nie je všet­ko. Ten­to me­siac si to­ho v PC RE­VUE pre­čí­ta­te ove­ľa viac.


Jú­lo­vé vy­da­nie DVD RE­VUE je svo­jím ob­sa­hom la­de­né do­vo­len­ko­vo. Pri­ná­ša­me to­tiž nás­troj na prá­cu s fo­tog­ra­fia­mi As­ham­poo Pho­to Op­ti­mi­zer 4, kto­rý fun­gu­je aj úpl­ne auto­ma­tic­ky. Po­mo­cou ne­ho si ľah­ko zlep­ší­te aj nie veľ­mi vy­da­re­né fo­tog­ra­fie. Ďalej pri­ná­ša­me vy­ni­ka­jú­ci nás­troj na tvor­bu webu Web­Si­te X5 Smart 9, ak si bu­de­te chcieť vý­sled­ky svo­jich fo­tog­ra­fií zob­ra­ziť v pre­zen­tá­cii na inter­ne­te. Nas­le­du­je nás­troj Bac­kup­4all Li­te 4.7, kto­rý pou­ži­je­te na bez­peč­nú zá­lo­hu svo­jich dát pred od­cho­dom na do­vo­len­ku. Ak si bu­de­te chcieť o svo­jej do­vo­len­ke vy­tvo­riť kom­plex­ný do­ku­ment s ob­sa­hom textu a fo­tog­ra­fií a pos­lať ho va­šim zná­mym v uni­ver­zál­nom prog­ra­me, pou­ži­je­te na to nás­troj no­vaPDF Li­te 7.6. Uvá­dza­me ta­kis­to špe­ciál­nu PC RE­VUE ver­ziu prog­ra­mu MO­BI­Le­dit! 6, kto­rá má plat­nosť do kon­ca ro­ka a pod­po­ru­je je­den mo­bil­ný te­le­fón. Ďalej sme na práz­dni­ny prip­ra­vi­li aj nie­koľ­ko lek­cií k prog­ra­mom z ba­lí­ka Mic­ro­soft Of­fi­ce 2007 a množ­stvo fo­to­ga­lé­rií. Špe­ciál­nu té­mu sme ve­no­va­li ap­li­ká­ciám ur­če­ným na na­pa­ľo­va­nie sof­tvé­ru. S na­šou vý­ba­vou bu­de­te môcť pou­ží­vať nao­zaj tie naj­lep­šie nás­tro­je na na­pa­ľo­va­nie CD, DVD, Blu-ray, ale aj tvor­bu vi­deo DVD a audio CD úpl­ne za­dar­mo. Sús­tre­di­li sme sa aj na efek­tné pou­ží­va­teľ­ské pros­tre­die.
Ne­za­bud­li sme ani na vy­ni­ka­jú­ce bez­peč­nos­tné nás­tro­je v úpl­nej ver­zii – ESET Smart Se­cu­ri­ty i NO­D32 Anti­vi­rus vo ver­zii 5 pre 32- i 64-bi­to­vú edí­ciu s plat­nos­ťou do 15. 8. 2012. Rov­na­ko pri­ná­ša­me aj be­ta ver­ziu ESET v pre­lo­mo­vej edí­cii 6, ako i čer­stvú dáv­ku sha­rewaru. Na chví­le od­dy­chu sme pri­po­ji­li aj her­ný ob­sah.

Poz­ri­te sa spo­lu s na­mi, čo všet­ko vám pri­ná­ša jú­lo­vé vy­da­nie PC RE­VUE :-)

No­vin­ky
V jú­lo­vých no­vin­kách sme sa poz­re­li bliž­šie na prís­lu­šen­stvo k po­čí­ta­čom, no­te­boo­kom, pred­sta­vu­je­me rout­re, slú­chad­lá, chla­dia­ce pod­lož­ky.

Dis­cip­lí­na a pres­nosť
Ces­tu do Kó­rey plá­no­va­lo za­stú­pe­nie fir­my Sam­sung pre Slo­ven­sko a ČR dl­hé ob­do­bie. Správ­ny čas však pri­šiel vte­dy, keď sa na trh dos­tal te­le­fón Ga­laxy SIII a zhru­ba v tom­to is­tom ob­do­bí sa Sam­sung stal sve­to­vou jed­not­kou vo vý­ro­be mo­bil­ných te­le­fó­nov. Úče­lom tej­to ces­ty bo­lo lep­šie spoz­nať pros­tre­die, v kto­rom pro­duk­ty fir­my Sam­sung nao­zaj vzni­ka­jú a vy­ví­ja­jú sa. Na kon­ci má­ja sa všet­ko sta­lo reali­tou a my sme spo­lu so sku­pi­nou no­vi­ná­rov od­le­te­li na dru­hý ko­niec sve­ta, do vzdia­le­nej Juž­nej Kó­rey.

Com­pu­tex 2012: ultra­boo­ky s do­ty­ko­vým dis­ple­jom
Vý­sta­va Com­pu­tex 2012, kto­rá sa v jú­ni ko­na­la na Taiwane, pred­sta­vi­la via­ce­ro za­ují­ma­vých no­vi­niek z ra­dov ultra­boo­kov, tab­le­tov a hyb­rid­ných rie­še­ní. Re­zo­no­va­li hlav­ne no­vé za­ria­de­nia pre Mic­ro­soft Win­dows 8. Ultra­boo­ky sú dnes hi­tom a nas­tu­pu­jú­ca ge­ne­rá­cia tých­to za­ria­de­ní sa sna­ží eš­te viac prib­lí­žiť ma­so­vé­mu pub­li­ku. V rám­ci Com­pu­texu bo­lo pred­sta­ve­ných nie­koľ­ko no­vých mo­de­lov, kto­ré nás za­uja­li, pred­sta­ví­me vám ich v abe­ced­nom po­ra­dí.

Sú­čas­né a bu­dú­ce tech­no­ló­gie pa­mä­tí SSD
Ob­jem dát v po­čí­ta­čoch bež­ných pou­ží­va­te­ľov neus­tá­le stú­pa. Dis­ky sa nep­res­taj­ne pl­nia vy­so­kým poč­tom fo­tog­ra­fií, HD zá­ber­mi z do­má­cich ka­mier, ale aj fil­ma­mi či hud­bou. V ča­se, keď jed­na mo­der­ná hra do­ká­že na dis­ku za­brať aj nie­koľ­ko de­sia­tok gi­ga­baj­tov, pot­re­bu­je­me po­riad­nu por­ciu mies­ta. V pred­chá­dza­jú­com vy­da­ní PC RE­VUE sme sa ve­no­va­li hon­be za hus­to­tou zá­pi­su z poh­ľa­du pev­ných dis­kov a uká­za­li sme si sú­čas­né a bu­dú­ce tech­no­ló­gie dis­ko­vých plat­ní a mag­ne­tic­ké­ho zá­pi­su. Ten­to­raz na­zrie­me do „kon­ku­ren­čné­ho“ tá­bo­ra, kto­rý sa že­nie za vy­so­ký­mi ka­pa­ci­ta­mi po­mo­cou tech­no­ló­gie tran­zis­to­rov s plá­va­jú­cim hrad­lom. Kde sú li­mi­ty, pre­káž­ky a vý­zvy z hľa­dis­ka toh­to dru­hu zá­pi­su? Kam nás tá­to tech­no­ló­gia do­ve­die a bu­de tu vô­bec eš­te aj na kon­ci toh­to de­sať­ro­čia? Po­da­rí sa jej doh­nať v po­me­re ce­ny za gi­ga­bajt mag­ne­tic­ký zá­pis v doh­ľad­nom ča­se? O tom sa doz­vie­te prá­ve v tom­to člán­ku.

Dru­há ge­ne­rá­cia ultra­boo­kov na Slo­ven­sku!
Dá­my a pá­ni, to, čo si pre­čí­ta­te na nas­le­du­jú­cich stra­nách, je je­den z naj­exklu­zív­nej­ších ma­te­riá­lov, kto­ré sme pre vás ten­to rok prip­ra­vi­li. Ako je­di­ná re­dak­cia na Slo­ven­sku sme zhro­maž­di­li pod stre­chu naj­nov­šie ultra­boo­ky s Ivy Brid­ge. Nie, ne­da­li sme do­ko­py ta­buľ­ku s tech­nic­ký­mi pa­ra­met­ra­mi, kto­ré sme naš­li na inter­ne­te. V re­dak­cii PC RE­VUE pí­še­me iba o tom, čo fy­zic­ky dr­ží­me v ru­kách. V ča­se, keď fi­ni­šu­je­me s tým­to člán­kom (po­lo­vi­ca jú­na), má­me k dis­po­zí­cii šty­ri ultra­boo­ky. Ne­bo­lo by na tom nič vý­ni­moč­né, ke­by to ne­bo­li ultra­boo­ky, kto­ré sú osa­de­né už naj­nov­ší­mi pro­ce­sor­mi tre­tej ge­ne­rá­cie In­tel Co­re Ivy Brid­ge. Doz­vie­te sa na­še po­ci­ty z prá­ce s ni­mi, uve­die­me aj ne­ga­tí­va, na dru­hej stra­ne ne­za­bud­ne­me ani poch­vá­liť to dob­ré. Nech sa pá­či, pri­ví­taj­me dru­hú ge­ne­rá­ciu ultra­boo­kov!

Sam­sung Ga­laxy SIII
Smar­tfón Ga­laxy SIII sme ma­li za­po­ži­ča­ný už viac­krát a vždy sme na ňom ob­ja­vi­li no­vé fun­kcie. V pre­doš­lom vy­da­ní sme pri­nies­li re­por­táž z pred­sta­ve­nia v Lon­dý­ne, te­raz uve­die­me na­še prak­tic­ké skú­se­nos­ti s ním. Ok­rem te­le­fó­nu sme si po­ži­ča­li aj dopl­nko­vé prís­lu­šen­stvo a nie­koľ­ko otá­zok sme po­lo­ži­li aj zá­stup­com spo­loč­nos­ti Sam­sung.

Ku­pu­je­me fo­toa­pa­rát na do­vo­len­ku
V pos­led­ných me­sia­coch uvied­li vý­rob­co­via fo­toa­pa­rá­tov na trh množ­stvo no­vi­niek vše­mož­ných dru­hov a nie je ľah­ké udr­žať si v nich preh­ľad. Sa­moz­rej­me, exis­tu­je jed­no­du­ché roz­de­le­nie na ce­no­vo dos­tup­né apa­rá­ty pre za­čia­toč­ní­kov a tie dra­hé, ur­če­né pre pro­fe­sio­ná­lov. Len­že me­dzi tý­mi­to ok­ra­jo­vý­mi prí­pad­mi je ce­lé spek­trum veľ­mi špe­ci­fic­ky vy­ba­ve­ných fo­toa­pa­rá­tov a je dob­ré ve­dieť, v čom sú ich sil­né strán­ky, inak po­ve­da­né, za čo kon­krét­ne si pri ich kú­pe prip­lá­ca­te. Naš­ťas­tie je tu PC RE­VUE, kde vez­mú so se­bou pl­ný plec­niak fo­toa­pa­rá­tov do te­ré­nu a po­rov­na­jú ich z hľa­dis­ka vý­ba­vy, kva­li­ty sní­mok a ce­ny. Ve­rí­me, že po pre­čí­ta­ní člán­ku bu­de­te mať pred­sta­vu, aký druh fo­toa­pa­rá­tu spl­ní va­še túž­by. Plus bu­de­te ve­dieť, ako sa po­da­ri­li jed­not­li­vé čer­stvé no­vin­ky rep­re­zen­tu­jú­ce tie­to ka­te­gó­rie. Hod­no­tí­me pre­dov­šet­kým z fo­tog­ra­fic­ké­ho hľa­dis­ka. Za­čí­na­me od tých naj­lac­nej­ších.

Prís­lu­šen­stvo pre no­te­boo­ky
Dopl­nko­vé prís­lu­šen­stvo po­nú­ka spô­sob, ako roz­ší­riť mož­nos­ti ale­bo zís­kať väč­ší kom­fort pri pou­ží­va­ní da­né­ho za­ria­de­nia. V prí­pa­de no­te­boo­kov čas­to umož­ňu­je od­strá­niť ne­dos­tat­ky, kto­ré sú da­ňou za mo­bi­li­tu. Keď­že pri návr­hu di­zaj­nu no­te­boo­kov sa kla­die dô­raz naj­mä na kom­pak­tnosť roz­me­rov a mo­bi­li­tu, v niek­to­rých prí­pa­doch sa ne­dá vy­hnúť pre­hrie­va­niu za­ria­de­nia. To sí­ce pri prá­ci ne­mu­sí byť na pre­káž­ku, ale ak pra­cu­je­te s no­te­boo­kom na ko­le­nách, kom­fort z pou­ží­va­nia za­ria­de­nia to pria­mo ov­plyv­ňu­je. Prá­ve z toh­to dô­vo­du sa mô­že­te na tr­hu stret­núť s via­ce­rý­mi chla­dia­ci­mi pod­lož­ka­mi, kto­ré sa sna­žia ten­to ne­dos­ta­tok od­strá­niť.

No­vé smar­tfó­ny s An­droi­dom a Win­dows Pho­ne
Mo­bil­né te­le­fó­ny v tom­to tes­te pred­sta­vu­jú ab­so­lút­ne no­vin­ky na na­šom tr­hu. Za­me­ra­li sme sa na no­vú sé­riu L znač­ky LG, kto­rá pri­ná­ša ob­me­nu di­zaj­nu a fun­kcio­na­li­ty. Pok­rý­va tech­nic­kú ob­lasť, kto­rú hľa­da­jú ná­roč­ní pou­ží­va­te­lia, aj ob­lasť ur­če­nú pre pou­ží­va­te­ľov cit­li­vých na ce­nu prís­tro­ja. Pre­ve­ri­li sme aj mož­nos­ti te­le­fó­nu NXT zo So­ny Mo­bi­le a jed­né­ho zá­stup­cu no­vej ge­ne­rá­cie te­le­fó­nov rov­na­kej znač­ky. Oba pa­tria me­dzi high-end mo­de­ly. K špič­ke sa ra­dí aj Huawei As­cend P1, naj­ten­ší an­droi­do­vý te­le­fón dos­tup­ný ak­tuál­ne na na­šom tr­hu. A pre tých šetr­nej­ších, kto­rí si chcú vy­skú­šať Win­dows Pho­ne, je tu No­kia Lu­mia 610.

Ako naj­vý­hod­nej­šie sur­fo­vať v le­te?
Do­vo­len­ko­vá se­zó­na sa napl­no roz­beh­la, mno­hí už má­te do­vo­len­ky za­re­zer­vo­va­né, prí­pad­ne ča­ká­te na po­nu­ky last-mi­nu­te. Po­dak­to­rí však mož­no rie­ši­te di­le­mu, ako zos­tať v spo­je­ní s do­mo­vom po­čas po­by­tu v za­hra­ni­čí. A čo tak zob­rať si so se­bou na do­vo­len­ku aj inter­net? Pred­sa len cez e-mai­ly a so­ciál­ne sie­te to­ho po­vie­te ove­ľa viac, mô­že­te zdie­ľať aj fo­tog­ra­fie. Bo­jí­te sa dos­lo­va šia­le­ných fak­túr za roa­min­go­vé dá­to­vé služ­by? Už ne­mu­sí­te – poz­re­li sme sa na zú­bok slo­ven­ským ope­rá­to­rom a zis­ti­li sme, koľ­ko vás bu­de stáť „po­byt na inter­ne­te“ vo vy­bra­ných do­vo­len­ko­vých des­ti­ná­ciách. Mož­no aj vás na­pad­lo, či sa viac neop­la­tí kú­piť si u lo­kál­ne­ho ope­rá­to­ra v da­nej kra­ji­ne SIM kar­tu a sur­fo­vať v je­ho vlas­tnej sie­ti. Aj na to­to sme sa poz­re­li za vás – pre­lús­ka­li sme 15 mož­nos­tí , ako zos­tať v ob­ľú­be­ných kra­ji­nách on-li­ne. Ako naj­ob­ľú­be­nej­šie do­vo­len­ko­vé des­ti­ná­cie sme vy­bra­li Chor­vát­sko, Gréc­ko, Čes­kú re­pub­li­ku, Tu­rec­ko a Tu­nis­ko – pod­ľa ces­tov­ných kan­ce­lá­rií sú to naj­ob­ľú­be­nej­šie mies­ta slo­ven­ských do­vo­len­ká­rov.

Jú­lo­vé vy­da­nie naj­čí­ta­nej­šie­ho IT ma­ga­zí­nu PC RE­VUE náj­de­te na stán­koch a v hyper­mar­ke­toch už 3. jú­la :-)

  • Počet strán: 112
  • Vydal: DIGITAL VISIONS
  • Rok vydania: 2012
  • Formát: A4
  • Cena: 3,98 eur

Kontakt

Recenzie o publikácií:

Žiadne súvisiace položky
 
Generuje redakčný CMS systém GlobalWeb spoločnosti Global Services Slovakia s.r.o.