ELEARNING.SK | PR SPRÁVY | GSGROUP | NAJDES.SK | BRIGÁDY, PRÁCA | GLOBALOFFICE.SK | REGISTRAČNÉ VIRTUÁlNE SÍDLO FIRMY | MINCE | CMS | ESHOP | TESTIVA
Prihlásenie:
>Staňte sa redaktorom eQuark.sk

eQuark.sk

Anketa

Ak by ste o tom mohli rozhodnúť práve vy, zaradili by ste Pluto opäť medzi planéty?

Quark

Odborná literatúra

Časopisy / Informatika / PC REVUE 9/2012

picture

PC REVUE 9/2012

 

Práz­dni­ny sa skon­či­li a za­čal sa škol­ský rok. V re­dak­cii sme v augus­te pra­co­va­li na no­vom vy­da­ní PC RE­VUE, aby ste aj v sep­tem­bri ma­li tie naj­ak­tuál­nej­šie in­for­má­cie o di­aní vo sve­te IT tech­no­ló­gií. V San Fran­cis­cu sme nav­ští­vi­li mú­zeum po­čí­ta­čov. Pri­ná­ša­me vám preh­ľad, ako sa ube­ra­li tech­no­ló­gie. Ces­tou sme sa­moz­rej­me nav­ští­vi­li aj Si­li­con Valley. Pri­ná­ša­me vám re­por­táž z toh­to ča­rov­né­ho mies­ta v Ka­li­for­nii.
PC RE­VUE neus­tá­le sle­du­je naj­nov­šie tren­dy. Zma­po­va­li sme aj slo­ven­ských mo­bil­ných ope­rá­to­rov a ich kro­ky pre roz­voj 4G inter­ne­tu na Slo­ven­sku. V du­chu tren­dov zos­ta­ne­me aj v člán­ku Oko ako pros­trie­dok ov­lá­da­nia. Doz­vie­te sa, že oča­mi už te­raz mô­že­me ov­lá­dať mno­hé za­ria­de­nia.
Škol­ský rok neúp­ros­ne za­čne na­be­rať na ob­rát­kach. Mno­hí z vás už te­raz po­ci­ťu­jú, že by do­ma pot­re­bo­va­li no­vý no­te­book, kto­rý by uľah­čil prá­cu a príp­ra­vu do ško­ly, či pos­lú­žil na voľ­né chví­le strá­ve­né na inter­ne­te, či hra­ním hier. Otes­to­va­li sme pre vás osem kús­kov z kto­rých si vy­be­rie kaž­dý štu­dent. Ak hla­dá­te nie­čo men­šie, rie­še­ním je tab­let. Nie­koľ­ko sme ich otes­to­va­li.
Vy­skú­ša­li sme si aj extrém­ne rých­ly fo­toa­pa­rát Ca­non EOS-1D X. Na­še skú­se­nos­ti si mô­že­te pre­čí­tať v naj­nov­šom vy­da­ní PC RE­VUE.
Ak sa roz­ho­du­je­te vy­me­niť svoj mo­bil, po­ra­dí­me vám z ak­tuál­nej po­nu­ky na tr­hu. Na zú­bok sa po­zrie­me aj no­vej webo­vej e-mai­lo­vej služ­be Out­look.com.

To však ani zďa­le­ka nie je všet­ko. Sep­tem­bro­vé vy­da­nie PC RE­VUE je na­bi­té in­for­má­cia­mi kto­ré by ne­ma­li unik­núť va­šej po­zor­nos­ti!


Ob­sah sep­tem­bro­vé­ho vy­da­nia DVD RE­VUE sme za­me­ra­li na ochra­nu he­siel, jed­no­du­ché od­in­šta­lo­va­nie prog­ra­mov a čis­te­nie dis­ku od ne­pot­reb­ných sú­bo­rov. Zá­ro­veň na chví­le od­dy­chu pri­ná­ša­me množ­stvo na­šich vi­deí a uká­žok z hier. Špe­ciál­ne upo­zor­ňu­je­me na prog­ram Stic­ky­Password 6, kto­rý po­nú­ka bez­peč­nú ochra­nu he­siel k rôz­nym webo­vým služ­bám. Oce­ní­te ho pre­dov­šet­kým v prí­pa­de, keď bu­de­te mu­sieť prein­šta­lo­vať po­čí­tač. Ďal­ší za­ují­ma­vý nás­troj je As­ham­poo UnIn­staller 4, kto­rý oce­ní­te, ak bu­de­te chcieť nao­zaj bez­peč­ne a úpl­ne od­in­šta­lo­vať niek­to­rú z ap­li­ká­cií v sys­té­me Mic­ro­soft Win­dows. Po ča­se sa kaž­dý disk napl­ní rôz­ny­mi sú­bor­mi, kto­ré už ne­pot­re­bu­je­te, a spo­ma­ľu­je sa tým prá­ca ope­rač­né­ho sys­té­mu. Prá­ve pre­to pri­ná­ša­me nás­troj 1-abc.net Hard Dri­ve Was­her 6, kto­rý čis­tí disk auto­ma­tic­ky a na po­za­dí. Ke­by od­strá­nil nie­čo pot­reb­né, da­jú sa sú­bo­ry ob­no­viť. Uvá­dza­me aj špe­ciál­nu PC RE­VUE ver­ziu prog­ra­mu MO­BI­Le­dit! 6, kto­rá má plat­nosť do kon­ca ro­ka a pod­po­ru­je je­den mo­bil­ný te­le­fón. Do no­vé­ho škol­ské­ho ro­ka sme prip­ra­vi­li aj nie­koľ­ko ukáž­ko­vých vi­deí k ba­lí­ku Mic­ro­soft Of­fi­ce 2007.

Už tra­dič­ne je sú­čas­ťou DVD RE­VUE aj množ­stvo vi­deí vy­tvo­re­ných pria­mo v na­šej re­dak­cii. Pri­pá­ja­me ta­kis­to vi­deá, kto­ré sme vy­tvo­ri­li spo­lu s re­dak­ciou DI­GI­TEST z HNOn­li­ne.

Poz­ri­te sa spo­lu s na­mi, čo všet­ko vám pri­ná­ša sep­tem­bro­vé vy­da­nie PC RE­VUE :-)

No­vin­ky
V no­vin­kách v tom­to vy­da­ní pred­sta­vu­je­me spô­sob, ako pri­po­jiť váš bež­ný te­le­ví­zor k inter­ne­tu, ale­bo ako z TV uro­biť mul­ti­me­diál­ne cen­trum. Neo­po­me­nu­li sme ani rôz­ne prís­lu­šen­stvo k smar­tfó­nom či no­te­boo­kom.

Krát­ka his­tó­ria vý­vo­ja po­čí­ta­čov
Pri na­šom po­by­te v San Fran­cis­cu sme za­šli aj do mú­zea po­čí­ta­čov, kde sme si prez­re­li vý­stav­ku a na­fo­ti­li mno­ho za­ují­ma­vých ob­ráz­kov. Po­nú­ka­me vám aj vi­deo z tej­to za­ují­ma­vej pre­zen­tá­cie. Poď­te sa te­da spo­lu s na­mi po­zrieť na to, ako pos­tu­po­val vý­voj od sta­ro­ve­ku až po Goog­le.

IT fir­my v Si­li­con Valley
Hlav­ná časť fi­riem, kto­ré pô­so­bia dl­ho­do­bo v IT, je sús­tre­de­ná na zá­pad­nom pob­re­ží USA. Naj­väč­šia kon­cen­trá­cia je v Si­li­con Valley, te­da Kre­mí­ko­vom údo­lí. Tá­to ob­lasť sa na­chá­dza na juh od San Fran­csi­ca až po San Jo­sé. Do cen­tra údo­lia je to asi 50 mi­nút ces­ty po di­aľ­ni­ci US101. My sme si tú­to ob­lasť preš­li autom a na­šom člán­ku pri­ná­ša­me poh­ľad na to, ako vy­ze­ra­jú cen­trá­ly IT fi­riem. Na­chá­dza­jú sa tu fir­my ako App­le, Ado­be, Goog­le, Fa­ce­book, HP, In­tel, Cis­co, eBay, Orac­le, Yahoo, Net­flix či EA.

LTE - kto brá­ni 4G inter­ne­tu na Slo­ven­sku?
LTE (Long Term Evo­lu­tion) je skrat­ka pre no­vo­do­bý mo­bil­ný inter­net a ďal­ší krok sme­rom k zvy­šo­va­niu rých­los­ti a dá­to­vej prie­pus­tnos­ti mo­bil­ných sie­tí. Ak­tuál­ne 3G sie­te (HSPA) by ma­li v naj­bliž­ších ro­koch ak nie úpl­ne nah­ra­diť, tak as­poň dopl­niť no­vé dá­to­vé sie­te LTE štvr­tej ge­ne­rá­cie. Sta­čí, aby sa je­den ope­rá­tor vy­dal tou­to ces­tou, zvy­šok sa už pri­dá. O2 už spus­til ko­mer­čnú tes­to­va­ciu pi­lot­nú pre­vádz­ku v troch ob­ciach pri Bra­tis­la­ve. Ale­bo je prob­lém niek­de in­de? Kto brá­ni nás­tu­pu 100-me­ga­bi­to­vé­ho mo­bil­né­ho inter­ne­to­vé­ho pri­po­je­nia na Slo­ven­sku? Na tú­to i ďal­šie otáz­ky sa vám po­kús­me dať od­po­veď v kon­texte slo­ven­ské­ho pou­ží­va­te­ľa.

Oko ako pros­trie­dok ov­lá­da­nia
V pre­doš­lom vy­da­ní PC RE­VUE sme sa poz­re­li na prob­le­ma­ti­ku hla­so­vé­ho ov­lá­da­nia. Ho­ci ho­vo­re­né slo­vo pred­sta­vu­je naj­pri­ro­dze­nej­ší spô­sob ko­mu­ni­ká­cie a inter­ak­cie, v prí­pa­de po­čí­ta­čov a IT za­ria­de­ní sa mô­že­me stret­núť aj s iný­mi tech­no­ló­gia­mi, sna­žia­ci­mi sa vy­tvo­riť pou­ží­va­teľ­ské roz­hra­nie, kto­ré mô­že­me as­poň čias­toč­ne vy­uží­vať bez pou­ži­tia rúk. Zrej­má je naj­mä sna­ha vy­uží­vať ľud­ské oko ako pros­trie­dok na ov­lá­da­nie. My­šlien­ka je jed­no­du­chá - nah­raď­me kur­zor my­ši ľud­ským poh­ľa­dom.

8× no­te­book pre kaž­dé­ho štu­den­ta
V ča­se, keď dr­ží­te ten­to ča­so­pis v ru­kách, ste už prí­jem­ne od­dých­nu­tí po let­ných práz­dni­nách. Sep­tem­ber je čas, keď tre­ba opäť za­pnúť, a to nie­len v prá­ci, ale aj vo vzde­lá­va­ní. Štu­den­tom na stred­ných a vy­so­kých ško­lách sa za­čí­na­jú tvr­dé chví­le, tre­ba za­čať po­riad­ne ma­kať. Čo ke­by nám však pri prá­ci po­mo­hol po­riad­ne vý­kon­ný po­moc­ník? Poob­ze­ra­li sme sa po do­dá­va­te­ľoch s po­žia­dav­kou štu­den­tské­ho no­te­boo­ku v ce­ne do 600 eur. Chce­li sme rôz­ne veľ­kos­ti dis­ple­jov, rôz­ne ka­pa­ci­ty pev­ných dis­kov, za­ují­ma­vé vý­dr­že a vý­kon­nos­tné vý­sled­ky. A po­da­ri­lo. V tes­te pri­ná­ša­me preh­ľad ôs­mich za­ují­ma­vých mo­de­lov - od 11,6-pal­co­vé­ho po 15,6-pal­co­vý, od pre­nos­né­ho až po her­ný. To všet­ko v ce­ne od 375 do 599 eur.

Ca­non EOS-1D X
O tom­to fo­toa­pa­rá­te sa to­ho po­ho­vo­ri­lo nao­zaj ve­ľa. Pr­vé sprá­vy sa ob­ja­vi­li na jar, ale je­ho sku­toč­ný prí­chod sú­vi­sel až s olym­piá­dou v Lon­dý­ne. Uká­za­lo sa, že Ca­non to uro­bil dob­re, keď fo­toa­pa­rát oh­lá­sil dop­re­du a pro­fe­sio­nál­ni pou­ží­va­te­lia sa moh­li na fo­te­nie tej­to špor­to­vej uda­los­ti prip­ra­viť. Ca­non EOS-1D X pat­rí do rúk pro­fe­sio­ná­lom, zod­po­ve­dá to­mu je­ho ce­na, hmot­nosť a roz­me­ry, vý­ba­va, mož­nos­ti i fun­kcie. Do­ká­že aj pri zlom os­vet­le­ní zho­to­viť vy­ni­ka­jú­ce zá­be­ry. A na­vy­še za­chy­tí na nich aj rých­ly po­hyb, do­ká­že zmra­ziť scé­nu a zís­kať os­trú fo­tog­ra­fiu, kto­rú mô­že­te pou­žiť aj pri tla­či na veľ­ké bil­bor­dy.

ASUS Pad­Fo­ne + Pad­Fo­ne Sta­tion
Ide o uni­kát­ne rie­še­nie, kto­ré nik­to iný ne­po­nú­ka - smar­tfón (Pad­Fo­ne), kto­rý mož­no vlo­žiť do tab­le­tu (Pad­Fo­ne Sta­tion) a mať tak dos­lo­va dve za­ria­de­nia v jed­nom. Na­vy­še si mô­že­te do­kú­piť aj klá­ves­ni­cu (Pad­Fo­ne Sta­tion Dock) a mať až tri za­ria­de­nia v jed­nom: te­le­fón, tab­let a no­te­book, vlas­tne skôr net­book. Je to tab­let, kto­rý vám umož­ňu­je aj za­vo­lať si, pri­čom na vo­la­nie pou­ži­je­te do­ty­ko­vé pe­ro. Áno, sty­lus si pril­oží­te k uchu a vo­lá­te z ne­ho!

Zá­klad­né dos­ky s roz­hra­ním Thun­der­bolt
Thun­der­bolt je no­vá zber­ni­ca na pre­po­je­nie PC s exter­ný­mi za­ria­de­nia­mi. Na po­čí­ta­čoch App­le to nie je až ta­ká no­vin­ka, na Mac­Boo­koch poz­na­jú Thun­der­bolt od mi­nu­lé­ho ro­ka. Na­ši či­ta­te­lia už o tej­to tech­no­ló­gii po­ču­li pod kó­do­vým me­nom Light Peak, tak­to ju to­tiž v spo­loč­nos­ti In­tel po­me­no­va­li pri jej pred­sta­ve­ní na IDF v ro­ku 2009. Už po­čas tej­to ak­cie sme vás o sľub­nej no­vej zber­ni­ci in­for­mo­va­li v re­por­tá­ži, no od pô­vod­ne opi­so­va­né­ho návr­hu sa mno­ho zme­ni­lo. Vy­so­ké rých­los­ti mož­no do­siah­nuť aj bez pou­ži­tia nák­lad­nej op­tic­kej tech­no­ló­gie, te­da sta­čia me­de­né spo­je. Slo­víč­ko Light te­da stra­ti­lo opod­stat­ne­nie a v spo­lup­rá­ci so spo­loč­nos­ťou App­le bo­la no­vá zber­ni­ca uve­de­ná pod jej ak­tuál­nym „hro­mo­vým" náz­vom.

6× tab­let do 300 Eur
Tab­le­ty za­ží­va­jú svoj boom a o pár ro­kov by ma­li ich ce­los­ve­to­vé pre­da­je pred­stih­núť do­kon­ca no­te­boo­ky. Čo však z to­ho má bež­ný pou­ží­va­teľ, keď dob­rý tab­let sto­jí aj 500 ÷ 600 eur. Niek­to­rí mo­bil­ní ope­rá­to­ri sí­ce tab­le­ty po­nú­ka­jú vo svo­jich veľ­kých ba­lí­koch, tie si však tiež ne­mô­že do­vo­liť kaž­dý. Pre­to sme sa roz­hod­li, že sa poob­ze­rá­me na Slo­ven­sku po tab­le­toch s ove­ľa niž­ší­mi ce­na­mi. Strop sme sta­no­vi­li na 300 eur, čo je ce­na, kto­rá pre mno­hých pou­ží­va­te­ľov sí­ce nie je ma­lá, ale az­da bu­dú ochot­ní toľ­ko in­ves­to­vať do kú­py za­ria­de­nia, kto­ré im sprí­jem­ní ži­vot. Pred­sta­ví­me vám do­kon­ca aj tab­let za 99 eur. Aj keď pred pár me­siac­mi by sme bo­li lac­né tab­le­ty ho­di­li dos­lo­va do ko­ša pre ich ne­pou­ži­teľ­nosť, dnes po­nú­ka­jú ro­zum­ný po­mer ce­ny a vý­ko­nu. Poď­me sa te­da po­zrieť pos­tup­ne na mo­de­ly troch zna­čiek - Acer, Point Of View a Pres­ti­gio.

Her­né prís­lu­šen­stvo
Hrá­čov mož­no za­ra­diť do ka­te­gó­rie ná­roč­ných pou­ží­va­te­ľov. Pa­tria me­dzi zá­kaz­ní­kov, kto­rí čas­to vy­ža­du­jú naj­lep­šie gra­fic­ké kar­ty a iné naj­vý­kon­nej­šie kom­po­nen­ty. Tým sa však vý­ba­va her­né­ho PC ne­kon­čí. Sa­mos­tat­nú ka­pi­to­lu tvo­rí her­né prís­lu­šen­stvo, kto­ré mož­no roz­de­liť do troch zá­klad­ných ka­te­gó­rií - her­né ov­lá­da­če, my­ši a klá­ves­ni­ce. V tom­to vy­da­ní sme sa za­me­ra­li na her­né ov­lá­da­če, zvyš­né ka­te­gó­rie vám pred­sta­ví­me na­bu­dú­ce.

Mo­bil­né te­le­fó­ny pre skrom­ných i ná­roč­ných
Test mo­bil­ných te­le­fó­nov pri­ná­ša poh­ľad na ho­rú­ci mo­del No­kie za­me­ra­nej na fo­tog­ra­fo­va­nie. Inak po­dob­nosť s fo­toa­pa­rá­tom nie je ná­hod­ná a so šnúr­kou na zá­päs­tie bu­de­te vy­ze­rať ako s kom­pak­tom. Po­nú­ka­me aj na­še skú­se­nos­ti s ďal­ším te­le­fó­nom ra­du As­ha a ne­za­nev­re­li sme ani na plat­for­mu An­droid. Tu sme pre­vet­ra­li ďal­šiu next-gen Xpe­riu, kto­rá roz­hod­ne sto­jí za po­zor­nosť. Vi­deo na Xpe­ria S náj­de­te na augus­to­vom DVD RE­VUE. V ak­tuál­nom DVD RE­VUE si ne­za­bud­ni­te po­zrieť vi­deo o no­vom mo­de­li No­kia 808 Pu­re­View vrá­ta­ne fo­to­ga­lé­rie, aby ste sa pres­ved­či­li o kva­li­tách fo­tog­ra­fie. Ta­kis­to vám pri­ná­ša­me dl­ho­do­bé skú­se­nos­ti so Sam­sun­gom Ga­laxy SIII, kto­rý po­va­žu­je­me v sú­čas­nos­ti za naj­lep­ší te­le­fón na tr­hu. Keď­že ho má­me už dlh­šie, vie­me o ňom úpl­ne všet­ko.

Out­look.com: no­vý webo­vý e-mail de­tail­ne
Spo­loč­nosť Mic­ro­soft spus­ti­la pre­view pre­vádz­ku svo­jej no­vej e-mai­lo­vej služ­by. Out­look.com nah­rá­dza pô­vod­né roz­hra­nie služ­by Hot­mail a pou­ží­va­te­ľom po­nú­ka preh­ľad­né gra­fic­ké roz­hra­nie v štý­le no­vé­ho ope­rač­né­ho sys­té­mu Win­dows 8. Služ­bu sme pre vás vy­skú­ša­li a po­de­lí­me sa s va­mi o reál­ne skú­se­nos­ti.

BSOD: Stra­šiak aj po­moc­ník
Mod­rá ob­ra­zov­ka smr­ti je zrej­me zná­ma kaž­dé­mu pou­ží­va­te­ľo­vi po­čí­ta­ča so sys­té­mom Mic­ro­soft Win­dows. Či už sa na po­čí­ta­či ob­ja­ví raz za pár ro­kov, ale­bo pri prob­lé­moch aj kaž­dý deň, to­to chy­bo­vé hlá­se­nie zá­važ­né­ho har­dvé­ro­vé­ho ale­bo sof­tvé­ro­vé­ho prob­lé­mu sa vpi­lo do bež­né­ho IT po­ve­do­mia a sta­lo sa sú­čas­ťou aké­ho­si po­čí­ta­čo­vé­ho folkló­ru. Za­tiaľ čo skú­se­nej­ší pou­ží­va­te­lia vy­uží­va­jú in­for­má­cie z BSOD na rých­lu iden­ti­fi­ká­ciu prob­lé­mu, pre me­nej skú­se­ných ide čas­to iba o spleť ne­jas­ných opi­sov a zna­kov, kto­ré na­há­ňa­jú strach. V tom­to člán­ku pre­to pood­ha­lí­me rúš­ko ta­jom­stva nad ob­sa­hom tých­to chy­bo­vých hlá­se­ní a po­mô­že­me vám s ich správ­nou inter­pre­tá­ciou a po­cho­pe­ním. Ak ste si te­da do­te­raz pred BSOD v stra­chu za­krý­va­li oči ale­bo vám vô­bec ne­bo­lo jas­né, ako mô­že byť tá­to ob­ra­zov­ka vô­bec uži­toč­ná, ten­to člá­nok je ur­če­ný prá­ve pre vás.

Sep­tem­bro­vé vy­da­nie naj­čí­ta­nej­šie­ho IT ma­ga­zí­nu PC RE­VUE náj­de­te už v stán­koch a v hyper­mar­ke­toch.

  • Počet strán: 112
  • Vydal: DIGITAL VISIONS
  • Rok vydania: 2012
  • Formát: A4
  • Cena: 3,98 eur

Kontakt

Recenzie o publikácií:

Žiadne súvisiace položky
 
Generuje redakčný CMS systém GlobalWeb spoločnosti Global Services Slovakia s.r.o.